Zan 8

1Kʋ daarɩ Zezi dɛɛn ma vu Olivi piu kʋm yuu. 2Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ puru tɩn, Zezi ma joori o vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. Nɔn-kɔgɔ kʋm maama ma ba kʋ gilim-o. O ma jəni tɩga nɩ o wʋra o brɩ-ba. 3Wɛ cullu karanyɩna tiinə dɩ Farizɩan tiinə ma ja kaanɩ wʋlʋ ba na pɩɩr-o boorim baŋa nɩ tɩn, ba ja ba ba zɩgɩ ba maama yigə nɩ. 4Ba ma ta dɩ Zezi ba wɩ: "Karanyɩna, dɩbam pɩɩrɩ kaanɩ wʋntʋ boorim baŋa nɩ mʋ. 5Moyisi na pɛ dɩbam Wɛ cullu tɩlʋ tɩn pɛ dɩbam ni sɩ, kaanɩ na kɩ kəm dɩntʋ doŋ, sɩ d'ɩ dʋl-o d'ɩ gʋ mʋ. Kʋ nan na yɩ nmʋ, nmʋ wɩ d'ɩ kɩ ta mʋ?" 6Ba na bwe-o kʋntʋ tɩn, ba lagɩ sɩ ba maŋɩ Zezi mʋ ba nii, ba'a wanɩ ba saŋ-o na? Zezi ma tiiri o ma o nʋa o la tɩga nɩ. 7Ba maa ta joori ba bwe Zezi taan. O laan ma kwəni wɛɛnɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Abam wʋlʋ na wʋ kɩ lwarɩm tɩn, sɩ o da yigə o kwe kandwɛ o ma dʋlɩ kaanɩ wʋm." 8O laan ma joori o tiiri o wʋra o la tɩga nɩ dɩ o nʋa. 9Ba na ni o na tagɩ te tɩn, ba nakwa bam mʋ dɛ yigə ba nuŋi dɩdʋa dɩdʋa ba viiri. Ba maama ma nuŋi ba daarɩ Zezi yɩranɩ, yɩ kaanɩ wʋm daa ta zɩgɩ o yigə nɩ. 10O ma kwəni wɛɛnɩ, yɩ o bwe kaanɩ wʋm o wɩ: "Balʋ na saŋɩ nmʋ tɩn wʋ yən? Ba nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ daarɩ sɩ o ŋɔɔnɩ o cɔgɩ nmʋ na?" 11O ma ləri o wɩ: "Aye, a tu, ba nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ daarɩ." Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ dɩ nan b'a di nmʋ sarɩya. Ve, nan daa n yɩ kɩ lwarɩm.")) 12Zezi dɛɛn ma ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Amʋ mʋ yɩ pooni a paɩ nabiinə maama. Wʋlʋ nan na tɔgɩ amʋ tɩn, kʋntʋ tu daa b'a vu lim wʋnɩ. Kʋntʋ tu w'ʋ na pooni dɩlʋ na w'ʋ pa-o ŋwɩa cɩga cɩga tɩn." 13Farizɩan tiinə bam ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nmʋ na paɩ n tɩtɩ cɩga tɩn, n taanɩ dɩm ba jɩgɩ kuri." 14O ma ləri-ba o wɩ: "A na maŋɩ a paɩ a tɩtɩ cɩga dɩ, kʋ ta yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ ye a na nuŋi mɛ tɩn. Abam nan yəri amʋ na nuŋi mɛ dɩ mɛ a na maa ve tɩn. 15Abam yəni 'a di nɔɔna taanɩ nɩ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ. Amʋ nan ba di nɔɔn-nɔɔnʋ taanɩ. 16Kʋ daarɩ, amʋ na lagɩ a di nɔɔna taanɩ, amʋ taanɩ dim dɩm w'ʋ ta yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ Ko mʋ tʋŋɩ-nɩ. O nan wʋra dɩ amʋ, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ mʋ w'ʋ di nɔɔna taanɩ. 17Kʋ pʋpʋnɩ Moyisi cullu twaanʋ tɩm wʋnɩ kʋ wɩ, nɔɔna bale na jɩgɩ ni dɩdʋa, ba na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 18Amʋ paɩ a tɩtɩ cɩga, yɩ a Ko wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ paɩ amʋ cɩga." 19Ba ma bwe-o ba wɩ: "N ko wʋm bɛɛ?" O ma ləri-ba o wɩ: "Abam yəri amʋ na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ 'a yəri a Ko wʋm dɩ. 'A ya na ye amʋ, 'a ya w'ʋ lwarɩ a Ko wʋm dɩ." 20Zezi dɛɛn tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ o brɩ nɔɔna Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, jəgə kalʋ nɔɔna na ve ba dɩ səbu da ba pa Wɛ tɩn mʋ. O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ nɛ cwəŋə sɩ o ja-o, o maŋa kam ta na wʋ yi tɩn ŋwaanɩ. 21Zezi daa ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: "Amʋ w'ʋ viiri, yɩ abam w'ʋ beeri amʋ jəgə 'a ga, bɛŋwaanɩ abam w'ʋ tɩ 'a lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ. A na maa ve mɛ tɩn, abam b'a wanɩ da 'a vu." 22Zwifə bam maa tɛ daanɩ ba wɩ: "O na tagɩ o wɩ, dɩbam b'a wanɩ d'ɩ vu o na maa ve mɛ tɩn, kʋ brɩ nɩ o lagɩ o gʋ o tɩtɩ mʋ na?" 23O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna mʋ, amʋ nan nuŋi wɛyuu mʋ. Abam kugu je yɩ lʋgʋ baŋa yo mʋ. Amʋ kugu je nan daɩ lʋgʋ kʋntʋ. 24Kʋntʋ mʋ a tagɩ a brɩ abam nɩ, abam w'ʋ tɩ 'a lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ, bɛŋwaanɩ abam na wʋ sɛ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn, 'a w'ʋ tɩ 'a lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ." 25Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?" O ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ yɩ kʋlʋ a na maŋɩ a ta a brɩ abam tɩn mʋ. 26Amʋ ya jɩgɩ wəənu zanzan sɩ a ŋɔɔnɩ a ma di abam taanɩ. Wʋlʋ nan na tʋŋɩ-nɩ tɩn tiini o yɩ cɩga tu mʋ. A na ni kʋlʋ o tee nɩ tɩn yɩranɩ mʋ a tɛ a brɩ nabiinə." 27Zezi na tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ tɩn, ba wʋ lwarɩ nɩ kʋ yɩ o Ko Baŋa-Wɛ taanɩ mʋ o ŋɔɔnɩ dɩ ba. 28O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Maŋa w'ʋ ba, yɩ 'a kwe amʋ wʋlʋ na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn 'a zəŋi wɛɛnɩ. 'A laan w'ʋ lwarɩ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn. Abam ta w'ʋ lwarɩ nɩ amʋ ba kɩ kʋlʋkʋlʋ a tɩtɩ nɩ. A nan yəni a tɛ wəənu tɩlʋ a Ko wʋm na brɩ-nɩ tɩn yɩranɩ mʋ a brɩ nɔɔna. 29Wʋlʋ nan na tʋŋɩ-nɩ tɩn wʋ amʋ tee nɩ, o wʋ yagɩ-nɩ a yɩranɩ, bɛŋwaanɩ a yəni a kɩ kʋlʋ na poli o wʋ tɩn mʋ maŋa maama." 30Zezi dɛɛn na ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ tɩn, nɔɔna zanzan laan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o. 31Zezi laan ma ta dɩ Zwifə balʋ na sɛ-o tɩn o wɩ: "Abam na sɛ amʋ zaasɩm dɩm yɩ 'a wʋ yagɩ, 'a w'ʋ sɩɩnɩ 'a ji amʋ karabiə cɩga cɩga. 32Abam laan w'ʋ ba 'a lwarɩ cɩga, yɩ cɩga kam w'ʋ vrɩ abam ka yagɩ sɩ 'a ta'a te 'a tɩtɩ." 33Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩbam yɩ Abraham dwi tiinə mʋ, dɩbam maŋɩ d'ɩ wʋ jigi nɔɔn-nɔɔnʋ gambɛ. Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ n ta n wɩ, d'ɩ w'ʋ ta te d'ɩ tɩtɩ tɩn?" 34O ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ maama na kɩ lwarɩm tɩn yɩ lwarɩm gambaa mʋ. 35Kʋ nan na yɩ gambaa, kantʋ ba zʋʋrɩ ka tu sɔŋɔ nɩ maŋa maama. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ sɔŋɔ kʋm bu, wʋntʋ jɩgɩ kugu je sɔŋɔ kʋm wʋnɩ maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 36Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ Bu wʋm na vrɩ abam o yagɩ, 'a w'ʋ sɩɩnɩ 'a ta'a te 'a tɩtɩ. 37Amʋ ye nɩ abam yɩ Abraham dwi tiinə mʋ, yɩ abam ta kwaanɩ sɩ 'a gʋ amʋ, bɛŋwaanɩ 'a ba sɛ a zaasɩm dɩm. 38Amʋ ŋɔɔnɩ wəənu tɩlʋ a na nɛ amʋ Ko tee nɩ tɩn mʋ. Abam dɩ nan kɩ kʋlʋ 'a na niə abam ko tee nɩ tɩn mʋ." 39Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩbam ko mʋ Abraham." O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam ya na sɩɩnɩ 'a yɩ Abraham biə, 'a ya w'ʋ ta'a kɩ wəənu tɩlʋ Abraham dɛɛn na kɩ tɩn mʋ. 40Amʋ tagɩ cɩga kalʋ a na ni Wɛ tee nɩ tɩn a brɩ abam, yɩ abam kwaanɩ sɩ 'a gʋ-nɩ. Abraham dɛɛn nan ba kɩ abam kəm dɩm doŋ. 41Abam yəni 'a kɩ kənə yalʋ 'a ko na kɩ tɩn mʋ." Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩbam daɩ tampirə. Wɛ tɩtɩ yɩranɩ mʋ yɩ dɩbam Ko." 42O ma ta dɩ ba o wɩ: "Baŋa-Wɛ ya na yɩ abam Ko, 'a ya w'ʋ ta'a soe amʋ, bɛŋwaanɩ amʋ nuŋi Wɛ te mʋ a ba a wʋra dɩ abam. A wʋ tu a tɩtɩ nɩ. Wɛ mʋ tʋŋɩ-nɩ. 43Bɛɛ mʋ yɩ abam ba ni a taanɩ dɩm kuri? Kʋ yɩ abam na ba lagɩ sɩ 'a sɛ a taanɩ dɩm tɩn mʋ. 44Abam yɩ 'a ko sʋtaanɩ biə mʋ. 'A maa lagɩ sɩ 'a ta'a kɩ dɩ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. Pulim nɩ tɩn sʋtaanɩ maŋɩ dɩ yɩ nɔn-gʋrʋ mʋ. Dɩ ba fɔgɩ dɩ tɔgɩ cɩga cwəŋə, bɛŋwaanɩ cɩga təri dɩ wʋnɩ. Dɩ na yəni dɩ fɔ vwan, kʋ yɩ dɩ wʋbʋŋa na maŋɩ ya yɩ te tɩn mʋ. Dɩ yɩ vwa-fɔrʋ mʋ. Dɩntʋ nan mʋ yɩ vwa-nyɩna ko. 45Kʋ na yɩ amʋ, a yəni a tɛ cɩga mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ abam ba sɛ amʋ. 46Abam wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o brɩ nɩ amʋ kɩ a cɔgɩ? Amʋ nan na ŋɔɔnɩ cɩga tɩn, bɛɛ mʋ yɩ 'a ba sɛ-nɩ? 47Wʋlʋ na yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn cəgi Wɛ taanɩ mʋ. Abam nan na daɩ Wɛ nɔɔna tɩn mʋ paɩ 'a ba cəgə." 48Zwifə bam ma ləri Zezi ba wɩ: "Dɩbam jɩgɩ bʋra sɩ d'ɩ ta nɩ, nmʋ sɩɩnɩ n yɩ Samari tu mʋ. N yirisi mʋ." 49O ma ləri-ba o wɩ: "A ba yirisə. Amʋ paɩ a Ko mʋ zulə. Kʋ daarɩ abam nan gooni amʋ mʋ. 50A nan ba beeri a tɩtɩ zulə. Wɛ yɩranɩ mʋ pa-nɩ zulə, yɩ dɩntʋ mʋ di nabiinə taanɩ. 51A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ maama na sɛ yɩ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, tʋʋnɩ daa b'a ja kʋntʋ tu." 52Zwifə bam laan ma ta dɩd-o ba wɩ: "N taanɩ dɩm n na tagɩ tɩn pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ n yirisi mʋ. Abraham dɛɛn tɩga, yɩ Wɛ nijoŋnə bam maama dɩ tɩ. Nmʋ nan ta tagɩ n wɩ, wʋlʋ na sɛ yɩ o kɩ n na tagɩ kʋlʋ tɩn, tʋʋnɩ daa b'a ja kʋntʋ tu. 53Nmʋ yɩ nɔn-kamunu n dwe dɩbam ko Abraham mʋ na? Wʋntʋ nan tɩga. Wɛ nijoŋnə bam dɩ ma tɩ. Nmʋ bʋŋɩ n paɩ n yɩ wɔɔ?" 54O ma ləri-ba o wɩ: "A ya na lagɩ yɩrɩ a pa a tɩtɩ, kʋntʋ ya yɩ kafɛ mʋ. Kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ zəŋi a yɩrɩ, kʋ yɩ dɩntʋ mʋ abam yəni 'a tɛ 'a wɩ: 'Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Wɛ tɩn.' 55Abam nan yəri-DƖ, amʋ nan ye-DƖ. A ya na tagɩ a wɩ, a yəri-DƖ, a ya yɩ vwa-nyɩm mʋ nɩnɛɛnɩ abam te. Amʋ nan sɩɩnɩ a ye-DƖ, yɩ a sɛ a kɩ kʋlʋ DƖ na tagɩ tɩn. 56Abam ko Abraham dɛɛn jɩgɩ wʋpolo sɩ o na maŋa kam a na w'ʋ ba tɩn. O nan sɩɩnɩ o na-ka, yɩ o wʋ poli." 57Ba ma ləri ba wɩ: "Nmʋ ta wʋ yi bɩna fiinnu, yɩ n kɩ ta mʋ n na Abraham?" 58O ma ləri-ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba dɛɛn ta na wʋ lʋgɩ Abraham tɩn, amʋ maŋɩ a wʋra mʋ, a nan ta w'ʋ ta wʋra maŋa maama." 59Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba laan ma kwe kandwa sɩ ba ma dʋl-o ba gʋ. O ma səgi o nuŋi Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ.

will be added

X\