Zan 7

1Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩ o beerə. O dɛɛn ba lagɩ sɩ o vu Zude o beeri da, bɛŋwaanɩ Zwifə yigə tiinə balʋ na wʋ d'aanɩ tɩn lagɩ cwəŋə mʋ sɩ ba gʋ-o. 2Kʋ dɛɛn ma daarɩ fɩɩn sɩ Zwifə bam di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ vwə candiə tɩn. 3Zezi nyaana ma ta dɩd-o ba wɩ, o yagɩ Galile je sɩm sɩ o daarɩ o vu Zude, sɩ o karabiə bam wanɩ ba na tɩtʋŋa yalʋ o na jɩgɩ o tʋŋɩ tɩn. 4Ba ta maa ta ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ sɩ ba taa ye-o lanyɩranɩ tɩn ba səgi kʋlʋ o na kɩ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ, nmʋ na kɩ wəənu tɩntʋ tɩn, n maŋɩ sɩ n ta n kɩ-tɩ nabiinə maama yigə nɩ mʋ." 5Ba na tagɩ te tɩn brɩ nɩ ba tɩtɩ ta wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o. 6Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "A maŋa kam ta wʋ yi sɩ a vu candiə kam. Kʋ nan na yɩ abam, maŋa maama lana dɩ abam. 7Nabiinə b'a wanɩ ba taa culi abam. Ba nan culi amʋ, bɛŋwaanɩ amʋ yɔɔrɩ a tɛ-ba jaja mʋ, nɩ ba tɩtʋŋa ba tɔgɩ cwəŋə. 8Abam nan ve-na 'a di candiə kam, sɩ amʋ ta b'a vu lele, bɛŋwaanɩ a maŋa kam ta wʋ yi ka ti sɩ a vu." 9O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma maŋɩ Galile nɩ. 10Zezi nyaana bam na kɛ ba daar-o tɩn, o dɩ laan ma zaŋɩ o vu candiə kam. O na ve kʋntʋ tɩn, o wʋ ve jaja sɩ nɔɔna lwar-o. 11Zwifə yigə tiinə balʋ na wʋ candiə kam nɩ tɩn maa karɩ ba beer-o, yɩ ba bwe ba wɩ: "O wʋ yən mʋ?" 12Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋra tɩn maa tiini ba jɩgɩ o taanɩ ba waasa. Nɔɔna badonnə maa tɛ ba wɩ: "O yɩ nɔn-ŋʋm mʋ." Badaara maa tɛ ba wɩ: "Aye, o daɩ nɔn-ŋʋm, sɩ o jɩgɩ nɔɔna bam o ganɩ mʋ." 13Nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ tagɩ o taanɩ jaja, bɛŋwaanɩ ba kwarɩ Zwifə yigə tiinə bam. 14Ba na di candiə kam ba yi ka da yam tɩtarɩ tɩn, Zezi laan ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm o wʋra o brɩ nɔɔna. 15Zwifə yigə tiinə bam maa tiini ba yɩ yəəu dɩ o na brɩ nɔɔna bam te tɩn. Ba maa tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ nan wʋ zaasɩ tɔnɔ nɔɔn-nɔɔnʋ tee nɩ, yɩ o yi kɩ ta mʋ dɩ pʋʋrɩ yɩ o ye Wɛ tɔnɔ kʋm kʋntʋ doŋ?" 16Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A na brɩ kʋlʋ tɩn daɩ amʋ tɩtɩ nyɩm, kʋ yɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn nyɩm mʋ. 17Wʋlʋ nan na lagɩ sɩ o kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ lwarɩ amʋ zaasɩm dɩm kuri na nuŋi mɛ tɩn, dɩ na yɩ Wɛ nyɩm mʋ, naa dɩ na yɩ a tɩtɩ dam mʋ a maa bra, o'o lwarɩ. 18Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ dɩ o tɩtɩ dam tɩn, kʋntʋ tu kwaanɩ sɩ o na yɩrɩ mʋ o pa o tɩtɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ nan na kwaanɩ sɩ o lagɩ yɩrɩ o pa wʋlʋ na tʋŋ-o tɩn, kʋntʋ tu mʋ yɩ wʋlʋ na jɩgɩ cɩga tɩn, yɩ o ba tusi kʋlʋkʋlʋ baŋa nɩ. 19Moyisi nan maŋɩ o pa abam lwarɩ Wɛ cullu tɩm. Abam wʋlʋwʋlʋ nan ba tɔgɩ-tɩ. Bɛɛ mʋ yɩ abam kwaanɩ 'a lagɩ cwəŋə sɩ 'a gʋ amʋ?" 20Ba ma lər-o ba wɩ: "N yirisi mʋ. Wɔɔn beeri nmʋ sɩ o gʋ?" 21Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunu dɩdʋ mʋ siun dɛ nɩ, yɩ kʋ sʋ abam. 22Moyisi dɛɛn pɛ abam ni sɩ 'a ta'a goni 'a bəkəri. Kʋ nan daɩ nɩ Moyisi mʋ puli-kʋ. Kʋ puli dɩ abam nabaara mʋ. Moyisi na pɛ abam ni dɩm kʋntʋ tɩn, abam maa goni 'a bəkəri dɩ siun dɛ nɩ dɩ, sɩ kʋ yɩ pa 'a cɔgɩ ni dɩm kʋntʋ. 23Abam na waɩ 'a goni bəkəri siun dɛ dɩm nɩ sɩ 'a yɩ cɔgɩ Moyisi culu kʋm, bɛɛ mʋ yɩ 'a bana zaŋɩ dɩ amʋ, dɩ a na pɛ yawɩɩnʋ na yazurə fasɩ siun dɛ nɩ tɩn ŋwaanɩ? 24Abam yɩ ta'a garɩ 'a y'aalɩ nɔɔnʋ kəm dɩ 'a yiə na nɛ kʋlʋ tɩn. 'A nan maŋɩ sɩ 'a bʋrɩ dɩ cɩga mʋ." 25Nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn badaara laan maa ŋɔɔnɩ Zezi taanɩ ba wɩ: "Kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ tɩn na? 26Nii-na o na zɩgɩ o ŋɔɔnɩ jaja, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba tɛ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba cɩ-o. Dɩbam yigə tiinə bam laan bʋŋɩ nɩ wʋntʋ mʋ sɩɩnɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn naa? 27Kʋ nan na yɩ Krisi wʋm mʋ na tuə, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ o na nuŋi mɛ tɩn. Kʋ daarɩ dɩbam maama ye wʋntʋ na nuŋi mɛ tɩn." 28Zezi dɛɛn na wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ o brɩ nɔɔna tɩn, o ma ŋɔɔnɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Abam bʋŋɩ nɩ 'a sɩɩnɩ 'a ye amʋ, yɩ 'a kwəri 'a ye a na nuŋi mɛ tɩn. A nan wʋ tu a tɩtɩ nɩ, wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn yɩ cɩga tu mʋ. Abam nan yər-o. 29Amʋ mʋ ye-o, bɛŋwaanɩ a nuŋi wʋntʋ te mʋ, yɩ wʋm mʋ tʋŋɩ-nɩ." 30Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba laan ma lagɩ sɩ ba ja-o. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan ba jɩgɩ cwəŋə sɩ o kɩ-o kʋlʋkʋlʋ, o maŋa kam ta na wʋ yi tɩn ŋwaanɩ. 31Kʋ daarɩ nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna zanzan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Krisi wʋm na tuə, o b'a wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan sɩ kʋ dwəni wʋntʋ na maŋɩ o kɩ te tɩn." 32Farizɩan tiinə bam ma ni nɔn-kɔgɔ kʋm na jɩgɩ Zezi taanɩ ba waasa te tɩn. Ba dɩ Wɛ kaanɩm yigə tiinə bam laan ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu ba ja Zezi. 33Zezi laan ma ta o wɩ: "Amʋ b'a tiini a daanɩ abam tee nɩ. Kʋ na kɩ fɩɩn, a'a vu wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn te. 34Abam nan w'ʋ ba 'a beeri amʋ je 'a ga, bɛŋwaanɩ amʋ na wʋ mɛ tɩn, abam b'a wanɩ da 'a vu." 35O na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə yigə tiinə bam maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: "O lagɩ o vu yən mʋ yɩ dɩbam b'a na-o? O ga lagɩ o vu Zwifə balʋ na zʋʋrɩ Grɛkɩ tiinə tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn te mʋ, sɩ o taa brɩ-ba na? 36O taanɩ dɩm kuri mʋ bɛɛ? O na tagɩ o wɩ, dɩbam w'ʋ ba d'ɩ beeri wʋm jəgə d'ɩ ga, yɩ o ta o wɩ, wʋm na wʋ mɛ tɩn, dɩbam b'a wanɩ da d'ɩ vu tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ?" 37Kʋ dɛɛn ma ba kʋ yi candiə kam tiim dɛ. Dɛ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ candiə kam dɛ kamunu. Zezi maa zaŋɩ wɛɛnɩ o ŋɔɔnɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Na-nyɔm na jɩgɩ wʋlʋ maama tɩn, sɩ o ba amʋ te o nyɔ. 38Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn w'ʋ na ŋwɩ-dʋŋa Wɛ tee nɩ, nɩnɛɛnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te kʋ wɩ: 'Na balʋ na paɩ nabiinə ŋwɩa tɩn w'ʋ ta buri kʋntʋ tu bɩcarɩ nɩ.' " 39Zezi na tagɩ na bam taanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ o brɩ Wɛ na w'ʋ kɩ DƖ Joro kʋm balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn bɩcara nɩ te tɩn mʋ. Kantʋ maŋa nɩ Wɛ Joro kʋm daa ta wʋ tu ba te, bɛŋwaanɩ Zezi daa ta wʋ tɩgɩ o joori o bi o na paarɩ-zulə Wɛ tee nɩ. 40Nɔn-kɔgɔ kʋm dɛɛn na ni Zezi na tagɩ te tɩn, badaara maa tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu wʋlʋ ya na maŋɩ sɩ o ba tɩn mʋ." 41Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ: "O yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ." Kʋ daarɩ badonnə maa tɛ ba wɩ: "Kʋ da-o. Krisi wʋm na tuə, o b'a nuŋi Galile. 42Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔnɔ kʋm brɩ nɩ Krisi wʋm w'ʋ ta yɩ Pɛ Davidi dwi tu mʋ, yɩ o nuŋi Betelɩhɛm, tɩʋ kʋlʋ Davidi dɛɛn na zʋʋrɩ da tɩn." 43Kʋntʋ ŋwaanɩ, kampwara dɛɛn ma ba nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ Zezi ŋwaanɩ. 44Badaara lagɩ sɩ ba ja-o, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ nɛ cwəŋə sɩ o kɩ-o kʋlʋkʋlʋ. 45Wɛ kaanɩm yigə tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam na tʋŋɩ nɔɔna balʋ tɩn ma joori ba ba ba te. Ba ma bwe-ba ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a wʋ jaan-o 'a ba?" 46Nɔɔna bam ma ləri-ba ba wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ maŋɩ o wʋ ŋɔɔnɩ nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ na ŋɔɔnɩ te tɩn." 47Farizɩan tiinə bam ma ta-ba ba wɩ: "Abam pɛ o ganɩ abam dɩ mʋ na? 48Abam yəri nɩ dɩbam yigə tiinə dɩ Farizɩan tiinə bam wʋlʋwʋlʋ wʋ sɛ-o na? 49Kʋ nan na yɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, bantʋ yəri Wɛ cullu tɩm Moyisi na tiŋi o pa dɩbam tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ'ʋ cɔgɩ-ba." 50Farizɩan tiinə bam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa dɛɛn maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Nikodɛm. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ ya na maŋɩ o vu Zezi te tɩn. O ma zaŋɩ o ta dɩ o donnə bam o wɩ: 51"Kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩm Moyisi na brɩ tɩn, kʋ culə sɩ d'ɩ cɔgɩ nɔɔnʋ, yɩ d'ɩ daa ta wʋ bwe-o sɩ d'ɩ ni o na kɩ kʋlʋ tɩn." 52Ba laan ma ləri ba wɩ: "Nmʋ dɩ yɩ Galile tu mʋ na? Nan karɩmɩ Wɛ tɔnɔ wʋnɩ n nii, sɩ n na nɩ Wɛ nijoŋnu tərə o na w'ʋ nuŋi Galile nɩ." (( 53Ba maama laan ma jagɩ ba vu sam.

will be added

X\