Zan 6

1Dɛ dɩdwɩ Zezi dɩ o karabiə bam ma zaŋɩ ba vu ba bɛ Galile nɩnɩʋ kʋm bubɛ dɩdoŋ dɩm. Nɔɔna badaara bə-ka nɩ Tiberiyadɩ nɩnɩʋ mʋ. 2Nɔn-kɔgɔ zanzan maa tɔgɩ o kwaga, bɛŋwaanɩ ba nɛ wo-kɩnkagɩla yalʋ o na kɩ o pa yawɩɩna na yazurə tɩn. 3- 4Kʋ dɛɛn twɛ sɩ Zwifə bam di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ Pakɩ tɩn. Zezi ma vu o di piu yuu o jəni da dɩ o karabiə bam. 5O ma kwəni o yuu o nii, yɩ o na nɩ kɔgɔ zanzan mʋ maa bɩɩnɩ o te. O ma ta dɩ Filipi o wɩ: "D'ɩ w'ʋ kɩ ta mʋ d'ɩ na wʋdiu, sɩ d'ɩ yəgi d'ɩ pa nɔɔna bantʋ maama sɩ ba di?" 6O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ o ma nii Filipi wʋbʋŋa na yɩ te tɩn mʋ, sɩ o maŋɩ o ye o na w'ʋ kɩ te. 7Filipi ma lər-o o wɩ: "D'ɩ na lagɩ d'ɩ yəgi dɩpɛ sɩ nɔɔnʋ maama na fɩnfɩɩn o di, kʋ səbu kʋm w'ʋ dwəni səbu-dala biə-yale (200). " 8O karabiə bam dɩdʋa, Andre wʋlʋ na yɩ Simɔn Pɩyɛɛrɩ nyaanɩ tɩn, ma ta o wɩ: 9"Nii, bu wʋdoŋ mʋ wʋ yo seeni, o jɩgɩ dɩpwa yanu dɩ kaləŋ-balɛ sɩle. Kʋ nan b'a wanɩ kʋ yi nɔɔna bantʋ maama dim." 10Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "'A nan pa nɔɔna bam jəni tɩga nɩ." Gaarʋ tiini tɩ wʋra jəgə kam kʋntʋ nɩ. Nɔɔna bam maama ma jəni tɩga nɩ. Ba yi nɩnɛɛnɩ baara mʋrr-tɩnu (5.000), kʋ wəli dɩ kaana dɩ biə. 11Zezi ma kwe dɩpwa yam yɩ o kɩ Wɛ le ya ŋwaanɩ. O ma daarɩ o maŋɩ-ya o pa nɔɔna bam na je tɩga nɩ tɩn. O ma kɩ Wɛ le kale sɩm dɩ ŋwaanɩ yɩ o pa-ba. Nɔɔna bam maama ma di nɩ ba na lagɩ te tɩn. 12Ba ma di ba su ba daarɩ. Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Ve-na 'a twɛ cicwəəru tɩlʋ na daarɩ tɩn, sɩ 'a yɩ yagɩ sɩ tɩ cɔgɩ." 13Ba ma twɛ tɩ maama ba su tɩtwarʋ fugə-tɩle. Dɩpwa yanu yam ba na di ba daarɩ tɩn cicwəəru yɩranɩ mʋ kʋntʋ. 14Nɔɔna bam na nɛ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm Zezi na kɩ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, Wɛ nijoŋnu wʋlʋ ya na maŋɩ sɩ o ba lʋgʋ baŋa tɩn mʋ tɩntʋ." 15Zezi laan ma lwarɩ nɩ ba lagɩ ba pa o ji ba pɛ dɩ dam mʋ. O na lwarɩ kʋntʋ tɩn, o ma zaŋɩ o joori o vu o di piu yuu o wʋra o yɩranɩ. 16Dɩdaanɩ na yi tɩn, Zezi karabiə bam ma vu ba yi nɩnɩʋ kʋm ni. 17Ba ma zʋ naboro ba tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ ba maa ve Kapɛrnawum. Tɩga maa tiini ka yi, yɩ Zezi daa ta wʋ tu ba te. 18Vu-dɩʋ laan ma zaŋɩ kʋ fufugə kʋ pa na bam pɔgɩla. 19Zezi karabiə bam ma co naboro kʋm ba vu ba yi nɩnɛɛnɩ kilomɛtra yanu naa yardʋ te. Ba laan ma na Zezi na ve na bam baŋa nɩ o maa bɩɩnɩ ba te. Fʋʋnɩ ma zʋ-ba. 20Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "'A yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ kʋ yɩ amʋ." 21Ba ma bʋŋɩ sɩ ba pa Zezi zʋ naboro kʋm, dɩ ba dɛ ba yi buburu ni, jəgə kalʋ ba ya na maa ve tɩn. 22Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na maŋɩ nɩnɩʋ kʋm bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn ma maanɩ nɩ, naboro dɩdʋa yɩranɩ ya mʋ wʋra. Ba maa ye nɩ Zezi karabiə bam kɛ ba daar-o, yɩ o wʋ dɛ o zʋ ba naboro kʋm o vu. 23Nabwəəru tɩdonnə ma nuŋi Tiberiyadɩ tɩ ba, tɩ yi bubɛ dɩlʋ nɔn-kɔgɔ kʋm na wʋra tɩn. Kʋ yɩ jəgə kam kʋntʋ nɩ mʋ d'ɩ Yuutu Zezi ya kɩ Wɛ le wʋdiiru tɩm ŋwaanɩ, yɩ o daarɩ o pa nɔɔna bam di tɩn. 24Nɔɔna bam na lwarɩ nɩ Zezi dɩ o karabiə bam daa tərə tɩn, ba ma zʋ nabwəəru tɩm wʋ ba maa ve Kapɛrnawum sɩ ba beer-o. 25Nɔɔna bam na bɛ nɩnɩʋ kʋm tɩn, ba ma na Zezi. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, maŋa kɔɔ mʋ n tu yoba?" 26Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na karɩ 'a beeri amʋ tɩn, kʋ daɩ 'a na nɛ wo-kɩnkagɩla yalʋ na brɩ nɩ Wɛ tʋŋɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋ yɩ 'a na di wʋdiiru tɩm 'a su tɩn ŋwaanɩ mʋ 'a beeri amʋ. 27'A nan yɩ ta'a tʋŋɩ-na wʋdiu kʋlʋ na w'ʋ ba kʋ cɔgɩ tɩn m'a ŋwaanɩ. 'A ta'a tʋŋɩ wʋdiu kʋlʋ na w'ʋ pa 'a na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn ŋwaanɩ. Amʋ Nabiin-bu wʋm mʋ w'ʋ pa abam kʋntʋ wʋdiu kʋm, bɛŋwaanɩ a Ko Wɛ mʋ pɛ-nɩ ni sɩ a taa tʋŋa a pa-DƖ." 28Ba laan ma bwe-o ba wɩ: "Dɩbam nan w'ʋ kɩ ta mʋ, sɩ d'ɩ ta'a tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ Wɛ na lagɩ tɩn?" 29O ma ləri-ba o wɩ: "Tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na lagɩ sɩ abam tʋŋɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ 'a sɛ wʋlʋ DƖ na tʋŋɩ tɩn mʋ." 30Ba ma ta bwe-o ba wɩ: "Wo-kɩnkagɩlɩ dɔɔ mʋ nmʋ w'ʋ kɩ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ tʋŋɩ nmʋ, sɩ d'ɩ laan sɛ-m? Nmʋ w'ʋ kɩ bɛɛ mʋ n brɩ dɩbam? 31Faŋa faŋa tɩn, dɩbam nabaara dɛɛn na wʋ kagʋa wʋnɩ maŋa kalʋ nɩ tɩn, ba di wʋdiu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ 'Maanɩ' tɩn mʋ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te kʋ wɩ: 'O pɛ-ba wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn yɩ ba di.' " 32Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kʋ daɩ Moyisi mʋ pɛ abam wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Kʋ nan yɩ a Ko Wɛ mʋ paɩ abam wʋdiu kʋlʋ na nuŋi DƖ sɔŋɔ nɩ yɩ kʋ yɩ wʋdiu cɩga cɩga tɩn. 33Bɛŋwaanɩ wʋdiu kʋlʋ Wɛ na paɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na nuŋi DƖ sɔŋɔ nɩ o tu o ba lʋgʋ baŋa o paɩ nabiinə ŋwɩ-dʋŋa tɩn." 34Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Dɩbam tu, ta n paɩ dɩbam wʋdiu kʋm kʋntʋ maŋa maama." 35Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ yɩ wʋdiu kʋlʋ na paɩ nabiinə ŋwɩ-dʋŋa tɩn. Wʋlʋ maama na tu amʋ te tɩn, kana daa b'a ja kʋntʋ tu. Wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, na-nyɔm daa b'a ja kʋntʋ tu. 36A nan maŋɩ a ta a brɩ abam nɩ, 'a nɛ amʋ yɩ 'a ta ba sɛ-nɩ. 37Kʋ daarɩ wʋlʋ maama a Ko Wɛ na pɛ amʋ tɩn w'ʋ ba amʋ te. Wʋlʋ maama nan na tu amʋ te tɩn, a b'a fɔgɩ a vɩn kʋntʋ tu. 38Bɛŋwaanɩ amʋ nuŋi Wɛ-sɔŋɔ a ba sɩ a kɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn wʋbʋŋa mʋ, sɩ kʋ daɩ a tɩtɩ wʋbʋŋa. 39Wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ a yɩ yagɩ a pa balʋ maama DƖ na pɛ-nɩ tɩn wʋlʋwʋlʋ je, sɩ a daarɩ a pa ba maama joori ba bi lʋgʋ tiim dɛ nɩ. 40A Ko Wɛ wʋbʋŋa mʋ yɩ sɩ, wʋlʋ maama na lwarɩ DƖ Bu wʋm yɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, sɩ kʋntʋ tu na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. A'a pa kʋntʋ tu joori o bi lʋgʋ tiim dɛ dɩm nɩ." 41Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam maa pʋʋna dɩ o na tagɩ o wɩ, wʋm mʋ yɩ wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. 42Ba maa tɛ ba wɩ: "Wʋntʋ mʋ daɩ Zʋzɛfʋ bu Zezi wʋm na? D'ɩ ye o nu dɩ o ko. Bɛɛ mʋ yɩ o laan nan ta wɩ, o nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ o ba?" 43Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Yagɩ-na, 'a yɩ ta'a pʋʋna. 44Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o ba amʋ te, kʋ na daɩ a Ko Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ vaŋɩ kʋntʋ tu jɩŋa sɩ o ba amʋ te. Amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu joori o bi lʋgʋ tiim dɛ dɩm nɩ. 45Kʋ pʋpʋnɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Ba maama w'ʋ zaasɩ Wɛ tee nɩ.' Wʋlʋ maama nan na cəgi a Ko Wɛ taanɩ dɩm yɩ o sɛ DƖ zaasɩm dɩm tɩn w'ʋ ba amʋ te. 46Kʋ nan daɩ nɩ nɔɔnʋ mʋ nɛ a Ko Wɛ, kʋ yɩ amʋ na nuŋi DƖ te tɩn yɩranɩ mʋ nɛ-DƖ. 47A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn mʋ jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. 48Amʋ yɩ wʋdiu kʋlʋ na paɩ nabiinə ŋwɩ-dʋŋa tɩn. 49Faŋa faŋa tɩn, abam nabaara dɛɛn na wʋ kagʋa kam wʋnɩ tɩn, ba di wʋdiu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ 'Maanɩ' tɩn, yɩ ba ta wʋ lugi tʋʋnɩ. 50Kʋ daarɩ kʋntʋ yɩ wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ, yɩ wʋlʋ na di-kʋ tɩn, tʋʋnɩ daa b'a ja kʋntʋ tu. 51Amʋ yɩ wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ yɩ kʋ jɩgɩ ŋwɩa kʋ paɩ nabiinə tɩn. Wʋlʋ maama na di wʋdiu kʋm kʋntʋ tɩn w'ʋ ta ŋwɩ mʋ maŋa maama. Wʋdiu kʋlʋ a na w'ʋ pa nabiinə tɩn yɩ a yɩra yam mʋ, sɩ kʋ pa nabiinə taa jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa." 52Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam laan ma tiini ba magɩ kantɔgɔ daanɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ w'ʋ kɩ ta mʋ o kwe o yɩra o pa dɩbam sɩ d'ɩ di?" 53Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na wʋ di amʋ Nabiin-bu wʋm yɩra yam, yɩ 'a daarɩ 'a wʋ nyɔgɩ a jana kam, 'a ba jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. 54Wʋlʋ nan na di a yɩra yam yɩ o daarɩ o nyɔ a jana kam tɩn, kʋntʋ tu jɩgɩ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. Amʋ w'ʋ joori a bi kʋntʋ tu lʋgʋ tiim dɛ dɩm nɩ. 55Bɛŋwaanɩ a yɩra yam mʋ yɩ wʋdiu cɩga, yɩ a jana kam yɩ wo-nyɔɔrʋ cɩga cɩga. 56Wʋlʋ na di a yɩra yam yɩ o daarɩ o nyɔ a jana kam tɩn w'ʋ ta ŋwɩ dɩ amʋ, yɩ amʋ ŋwɩ kʋntʋ tu wʋnɩ. 57A Ko Wɛ dɩlʋ na yɩ ŋwɩa tu tɩn mʋ tʋŋɩ-nɩ. Kʋ nan yɩ dɩntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ dɩ jɩgɩ ŋwɩa. Kʋntʋ, wʋlʋ na di a yɩra yam tɩn, kʋntʋ tu dɩ w'ʋ ta ŋwɩ amʋ ŋwaanɩ. 58Mʋ wʋdiu kʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Kʋntʋ nan ba nyɩ dɩ wʋdiu kʋlʋ abam nabaara bam dɛɛn na di yɩ ba daa ta tɩ tɩn. Wʋlʋ maama na di wʋdiu kʋntʋ tɩn w'ʋ ta ŋwɩ mʋ maŋa maama." 59Mʋ Zezi dɛɛn na brɩ nɔɔna bam tɩte Kapɛrnawum Wɛ-digə kam wʋnɩ tɩn. 60Zezi karabiə bam zanzan na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "O taanɩ dɩm tiini dɩ cana. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o joŋi-dɩ." 61Zezi ma lwarɩ o tɩtɩ nɩ, nɩ o karabiə bam pʋʋna dɩ o taanɩ dɩm. O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "A taanɩ dɩm kʋntʋ pɛ 'a wʋbʋŋa vugimi mʋ na? 62Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, 'a na nɛ Nabiin-bu wʋm na maa joori o diini o ya na maŋɩ o wʋ mɛ tɩn, 'a laan w'ʋ kɩ tɩta mʋ? 63Kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ paɩ nɔɔna ŋwɩa. Kʋ daarɩ nabiinə dam b'a wanɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ kɩ. A na tagɩ taanɩ dɩlʋ dɩ abam tɩn mʋ pɛ abam Wɛ Joro kʋlʋ na paɩ nabiinə ŋwɩ-dʋŋa tɩn. 64Dɩ kʋntʋ dɩ, abam badaara ta wʋ sɛ." Zezi tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ kʋ pulim nɩ mʋ o maŋɩ o ye balʋ na b'a sɛ-o tɩn, dɩ wʋlʋ na w'ʋ ba o yəg-o o pa nɔɔna tɩn. 65O daa ma ta o wɩ: "Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tagɩ a brɩ abam nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o ba amʋ te, yɩ kʋ na daɩ a Ko Wɛ mʋ pɛ-o cwəŋə." 66Kʋntʋ na kɩ tɩn, o karabiə zanzan ma joori o kwaga nɩ, yɩ ba daa ba tɔg-o. 67Zezi laan ma ta dɩ o karabiə fugə-bale bam o wɩ: "Abam dɩ ba lagɩ sɩ 'a yagɩ amʋ na?" 68Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "A yuutu, dɩbam w'ʋ yagɩ nmʋ, sɩ d'ɩ daa vu wɔɔ te mʋ? Nmʋ jɩgɩ taanɩ dɩlʋ na paɩ nɔɔna ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. 69Dɩbam sɛ nmʋ, yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ lwarɩ nɩ nmʋ yɩ Wʋ-poŋo Tu wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ." 70Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ kuri abam fugə-bale bam, abam dɩdʋa nan yɩ sʋtaanɩ mʋ." 71O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ Simɔn Yiskarɩyo bu tɩn taanɩ mʋ o tɛa. Wʋntʋ tɔgɩ o wʋ karabiə fugə-bale bam wʋnɩ, yɩ wʋm mʋ lagɩ o ba o yəgi Zezi o pa nɔɔna.

will be added

X\