Zan 3

1Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Nikodɛm. O nuŋi Farizɩan tiinə kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ. O maa tɔgɩ o yɩ Zwifə bam yigə tu dɩdʋa. 2Dɛ dɩdwɩ o ma zaŋɩ o vu Zezi te tɩtɩɩ nɩ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ ye nɩ Wɛ mʋ tʋŋɩ nmʋ sɩ n ba n brɩ nɔɔna DƖ cɩga kam. D'ɩ nɛ wo-kɩnkagɩla yalʋ nmʋ na kɩ tɩn. Kʋ pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ wʋ nmʋ tee nɩ, DƖ paɩ n waɩ wo-kɩnkagɩla yam n kɩa." 3Zezi ma lər-o o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga dɩ nmʋ sɩ, ba na wʋ joori ba lʋ nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu b'a wanɩ o na Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn." 4Nikodɛm ma bwe-o o wɩ: "Nɔɔnʋ na yɩ nɔn-kwɩʋn, ba'a kɩ ta mʋ ba lʋ-o daga? O b'a wanɩ o joori o zʋ o nu wʋ sɩ ba daa lʋ-o." 5Zezi ma lər-o o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga dɩ nmʋ sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ Wɛ na wʋ mɛ na dɩ DƖ Joro kʋm DƖ pa o na lʋr-dʋŋa tɩn, kʋntʋ tu b'a wanɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 6Nabiinə na lʋgɩ nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, kʋ yɩ lʋgʋ baŋa ŋwɩa mʋ o jɩga. Kʋ daarɩ, Wɛ Joro kʋm na lʋgɩ wʋlʋ tɩn, kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm ŋwɩa mʋ o jɩga. 7Yɩ pa kʋ sʋ-m dɩ a na tagɩ kʋlʋ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba joori ba lʋ abam tɩn. 8Kʋ na yɩ viu, kʋ yəni kʋ dʋlɩ mɛ dɩ mɛ kʋ na lagɩ tɩn mʋ. N yəni n ni kʋ sɔɔ kʋm, yɩ n yəri kʋ na nuŋi mɛ dɩ kʋ na maa ve mɛ tɩn. Kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ wʋlʋ maama ŋwɩ-dʋŋa tɩn." 9Nikodɛm ma bwe o wɩ: "Kʋ'ʋ kɩ ta mʋ kʋ kɩ kʋntʋ?" 10Zezi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ yɩ Zwifə bam karanyɩna mʋ, yɩ n daa n ta yəri wəənu tɩntʋ? 11A lagɩ a ta cɩga dɩ nmʋ sɩ, d'ɩ yəni d'ɩ tɛ wəənu tɩlʋ d'ɩ na ye tɩn mʋ, yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ ŋɔɔnɩ kʋlʋ d'ɩ na nɛ tɩn d'ɩ brɩ nɔɔna. Dɩ kʋntʋ dɩ, 'a ta ba sɛ dɩbam taanɩ dɩm. 12A na tɛ lʋgʋ kʋntʋ baŋa wəənu taanɩ a brɩ abam yɩ 'a ba sɛ a ni tɩn, a laan na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ wəənu a brɩ abam, 'a w'ʋ kɩ ta mʋ 'a sɛ a ni? 13Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na diini Wɛ-sɔŋɔ, kʋ na daɩ Nabiin-bu wʋm na zɩgɩ da o tu tɩn yɩranɩ. 14Nɩ Moyisi dɛɛn na zəŋi can-na bɩsankwɩa kam o palɩ daa yuu nɩ kagʋa kam wʋnɩ te tɩn, ba nan maŋɩ sɩ ba kwe Nabiin-bu wʋm dɩ ba zəŋi wɛyuu nɩ kʋntʋ mʋ, 15sɩ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn." 16Bɛŋwaanɩ Wɛ na tiini DƖ soe nabiinə tɩn mʋ pɛ DƖ tʋŋɩ DƖ Bu-dʋa sɩ o ba lʋgʋ baŋa, sɩ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn daa yɩ cɔgɩ, sɩ o na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. 17Wɛ na tʋŋɩ DƖ Bu wʋm sɩ o ba lʋgʋ baŋa kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ sɩ o di nabiinə taanɩ sɩ o cɔgɩ-ba, kʋ nan yɩ sɩ o vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ mʋ o yagɩ. 18Wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ Bu wʋm tɩn, ba daa b'a di o taanɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ maama na wʋ sɛ-o tɩn maŋɩ o ga bʋra mʋ, o na vɩn sɩ o sɛ Wɛ Bu-dʋa kam tɩn ŋwaanɩ. 19Wɛ na di nabiinə taanɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: Wɛ pɛ wʋlʋ na yɩ pooni tɩn mʋ ba lʋgʋ baŋa. Nabiinə nan soe lim ba dwe pooni dɩm ba tɩtʋŋ-balwaarʋ tɩm ŋwaanɩ. 20Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ kəm-balwaarʋ tɩn culi pooni dɩm mʋ, o b'a sɛ sɩ o nuŋi dɩ yigə nɩ, sɩ o wo-balwaarʋ tɩm w'ʋ jalɩ jaja. 21Wʋlʋ maama nan na tɔgɩ cɩga cwəŋə tɩn w'ʋ nuŋi pooni dɩm yigə mʋ, sɩ kʋ brɩ nɩ o tɩtʋŋa maama tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa mʋ. 22Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi dɩ o karabiə bam ma vu ba beeri Zude tɩ-balwa bam wʋnɩ. Ba ma daanɩ jəgə kam kʋntʋ nɩ, yɩ o miisi nɔɔna na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. 23Zan dɛɛn maa wʋ Ɛnɔn nɩ. Tɩʋ kʋm kʋntʋ batwarɩ dɩdaanɩ Salim. O dɩ maa wʋra o miisi nɔɔna na wʋnɩ, na na daga je sɩm kʋntʋ nɩ tɩn ŋwaanɩ. Nɔɔna zanzan dɛɛn yəni ba tui o te maŋa maama, sɩ ba pa o miisi-ba na wʋnɩ. 24Maŋa kam kʋntʋ nɩ ba ta wʋ jaanɩ Zan ba pɩ. 25Zan karabiə badonnə dɛɛn ma magɩ kantɔgɔ dɩ Zwifu wʋdoŋ, dɩ nɔɔna na maŋɩ sɩ ba zarɩ ba tɩtɩ te sɩ kʋ tɔgɩ Zwifə bam cullu tɩm cwəŋə tɩn. 26Ba ma vu Zan te ba ta dɩd-o ba wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ nɛ nɔɔnʋ wʋlʋ dɛɛn na wʋ nmʋ tee nɩ yɩ n wʋ Zʋrdɛn bugə kam bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn. Nmʋ tagɩ o taanɩ n brɩ dɩbam. Lele kʋntʋ, o laan wʋra o miisi nɔɔna na wʋnɩ, yɩ nɔɔna zanzan tiini ba ve o te ba daarɩ dɩbam." 27Zan ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ ba cɔga. Nɔɔnʋ b'a wanɩ o na woŋo, yɩ kʋ na daɩ Wɛ mʋ pɛ-o-kʋ. 28Abam tɩtɩ maŋɩ 'a yɩ amʋ maana tiinə dɩ a na tagɩ a wɩ, amʋ daɩ Krisi wʋm, sɩ kʋ yɩ Wɛ mʋ tʋŋɩ-nɩ sɩ a tɔgɩ Krisi wʋm yigə a ba. 29Kʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ na di kaanɩ te tɩn mʋ, kʋ yɩ kan-barʋ wʋm tɩtɩ mʋ te kaanɩ wʋm. Ka-yiginu wʋm maa zɩgɩ daa nɩ yɩ o cəgə. O na nɛ nɩ kan-barʋ wʋm jɩgɩ wʋpolo dɩ o kaanɩ wʋm, o dɩ w'ʋ ta jɩgɩ wʋpolo. Kʋntʋ, a dɩ jɩgɩ wʋpolo kʋ ja gaalɩ. 30Wʋntʋ nan maŋɩ sɩ o ji nɔn-kamunu mʋ, sɩ amʋ joori a ji nɔn-balaŋa. 31Nɔɔnʋ wʋlʋ na nuŋi Wɛ te tɩn mʋ yɩ nɔn-kamunu o dwe nɔɔnʋ maama. Kʋ daarɩ wʋlʋ na nuŋi lʋgʋ baŋa tɩn yɩ lʋgʋ nyɩm mʋ. O ni-taanɩ dɩ maa yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm. Wʋlʋ nan na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ tɩn mʋ dwe maama. 32O yəni o tɛ kʋlʋ o na niə yɩ o kwəri o na tɩn mʋ o brɩ nɔɔna. Dɩ kʋntʋ dɩ, nɔɔna ta ba sɛ o zaasɩm dɩm. 33Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na sɛ o zaasɩm dɩm tɩn, kʋntʋ tu sɩɩnɩ o brɩ nɩ Wɛ yɩ cɩga mʋ. 34Bɛŋwaanɩ, kʋ na yɩ wʋlʋ wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, Wɛ pɛ-o DƖ Joro kʋm kʋ tiini kʋ ja gaalɩ, yɩ kʋ paɩ o tɛ Wɛ tɩtɩ ni-taanɩ. 35Ko Baŋa-Wɛ soe DƖ Bu wʋm yɩ DƖ pa-o dam woŋo maama baŋa nɩ. 36Nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ Bu wʋm tɩn jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na vɩn Wɛ Bu wʋm tɩn b'a fɔgɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. Wɛ ban-zɔŋɔ nan w'ʋ ta wʋ o yuu nɩ."

will be added

X\