Zan 21

1Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi daa ma joori o brɩ o tɩtɩ dɩ o karabiə bam Tiberiyadɩ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ. O na brɩ o tɩtɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: 2Simɔn Pɩyɛɛrɩ dɛɛn wʋra, dɩ Toma wʋlʋ ba na bə nɩ 'Yiywɛ' tɩn. Natanayɛlɩ dɩ wʋra, wʋlʋ na nuŋi Galile tɩʋ Kana tɩn, dɩdaanɩ Zebede biə bam dɩ Zezi karabiə badonnə bale. Bantʋ bam maama mʋ wʋ daanɩ. 3Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩ ba o wɩ: "A maa ve a ja kale mʋ." Ba ma lər-o ba wɩ: "D'ɩ w'ʋ tɔgɩ dɩ nmʋ d'ɩ vu." Ba ma zaŋɩ ba vu ba zʋ naboro kʋm. Tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ nɩ ba ma kwaanɩ sɩ ba ja kale, yɩ ba wʋ nɛ kʋlʋkʋlʋ ba ja. 4Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Zezi maa zɩgɩ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ, yɩ ba wʋ lwar-o. 5O ma bəŋi-ba o wɩ: "A badonnə-ba, abam wʋ jaanɩ kale na?" Ba ma lər-o ba wɩ: "D'ɩ wʋ nɛ kʋlʋkʋlʋ." 6O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Nan dɩ-na 'a bʋra kam naboro kʋm jazɩm seeni, sɩ 'a w'ʋ ja." Ba ma sɩɩnɩ ba dɩ bʋra kam, yɩ ba daa warɩ ba vaŋɩ-ka ba lɩ ba dɩ boro kʋm wʋnɩ, kale sɩm na tiini sɩ dagɩ tɩn ŋwaanɩ. 7Zezi karabu wʋlʋ o na soe tɩn ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Dɩbam Yuutu wʋm mʋ." Simɔn Pɩyɛɛrɩ na lwarɩ nɩ kʋ yɩ ba Yuutu wʋm kʋntʋ tɩn, o ma kwe o gɔrɔ kʋlʋ o ya na lɩ tɩn o zʋ, yɩ o laan daarɩ o faŋɩ o cu na bam wʋnɩ. 8Karabiə badaara bam ma ja naboro kʋm ba ba, yɩ ba vaŋɩ bʋra kam dɩ kale sɩm ba wəli da ba yi na bam ni, ba na daɩ yigə yigə dɩ buburu kʋm tɩn ŋwaanɩ. Kʋ dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ mɛtra bi mʋ te. 9Ba na bɛ bubɛ dɩm tɩn, ba ma na min-cala na wʋra, yɩ kale wʋ ya yuu nɩ. Dɩpɛ dɩ maa tigi da. 10Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Twəri-na kale sɩlʋ 'a na jaanɩ lele tɩn sɩdaara 'a ja 'a ba." 11Simɔn Pɩyɛɛrɩ laan ma vu o zʋ naboro kʋm wʋ o vaŋɩ bʋra kam o dɩ tɩga nɩ. Ka su dɩ kaləŋ-kamunə mʋ, sɩ maama yɩ bi dɩ fiinnu sɩtɔ mʋ (153). Dɩ kale sɩm na daga kʋntʋ tɩn dɩ, bʋra kam wʋ kaarɩ. 12Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Ba-na 'a gʋ 'a ni-cɛɛrɩ." O karabiə bam maama ma kwarɩ sɩ ba bwe-o ba nii nɩ o yɩ wɔɔ mʋ, bɛŋwaanɩ ba maŋɩ ba lwarɩ nɩ kʋ yɩ ba Yuutu wʋm mʋ. 13Zezi ma zaŋɩ o vu o kwe dɩpɛ dɩm o pa-ba, yɩ o daarɩ o kwe kale sɩm dɩ o pa-ba. 14Zezi na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, kʋntʋ mʋ kɩ kuni bɩtɔ o na brɩ o tɩtɩ dɩ o karabiə bam. 15Ba na di ba ti tɩn, Zezi laan ma bwe Simɔn Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Zan bu Simɔn, nmʋ soe amʋ n dwe bantʋ na?" O ma ləri o wɩ: "A Yuutu, ɛɛn, nmʋ ye nɩ amʋ soe nmʋ." Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ta n nii a pəlbiə bam baŋa nɩ." 16O ma joori o bwe Pɩyɛɛrɩ o kɩ bɩle o wɩ: "Zan bu Simɔn, nmʋ soe amʋ na?" O ma ləri o wɩ: "A Yuutu, ɛɛn, nmʋ ye nɩ amʋ soe nmʋ." Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ta n nii amʋ peeni sɩm baŋa nɩ." 17O daa ma bwe Pɩyɛɛrɩ o kɩ kuni bɩtɔ o wɩ: "Zan bu Simɔn, nmʋ soe amʋ na?" Pɩyɛɛrɩ wʋ ma cɔgɩ dɩ Zezi na bwe-o kuni bɩtɔ o wɩ o so-o na tɩn. O ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Amʋ Yuutu, nmʋ ye woŋo maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ nmʋ ye nɩ amʋ soe nmʋ." Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ta n nii amʋ peeni sɩm baŋa nɩ. 18A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, nmʋ dɛɛn na yɩ nɔn-dʋŋʋ tɩn, nmʋ yəni n vɔ n kilə n tɩtɩ nɩ mʋ lanyɩranɩ, yɩ n daarɩ n ve nmʋ na lagɩ mɛ tɩn. Kʋ daarɩ nmʋ nan na kwɩn, n laan w'ʋ zəŋi n jɩa mʋ wɛɛnɩ, yɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ vɔ-ka o pa-m, yɩ o daarɩ o ja-m o vu nmʋ na ba lagɩ mɛ sɩ n vu tɩn." 19Zezi dɛɛn tagɩ kʋntʋ sɩ kʋ brɩ Pɩyɛɛrɩ na w'ʋ tɩ tʋʋnɩ dɩlʋ dwi sɩ kʋ pa Wɛ na zulə tɩn mʋ. O laan ma daarɩ o ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Ta n tɔgɩ-nɩ." 20Pɩyɛɛrɩ ma pipiri o nii o kwaga nɩ, yɩ o na Zezi karabu wʋlʋ o na soe tɩn na tɔgɩ-ba. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ ya na jəni o salɩ Zezi wʋdiu kʋm dim maŋa nɩ yɩ o bwe-o o wɩ: "A Yuutu, wɔɔ mʋ lagɩ o yəgi nmʋ o pa?" tɩn. 21Pɩyɛɛrɩ na nɛ-o tɩn, o ma bwe Zezi o wɩ: "A Yuutu, sɩ wʋntʋ, bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ-o?" 22Zezi ma lər-o o wɩ: "Amʋ na lagɩ sɩ o taa ŋwɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kam amʋ na w'ʋ joori a ba tɩn, kʋntʋ daɩ nmʋ yigə. Nmʋ za n weeni n ta n tɔgɩ-nɩ." 23Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ pɛ Zezi karabiə bam dɛɛn jɩgɩ-ka ba ŋɔɔnɩ ba wɩ, Zezi karabu wʋm kʋntʋ b'a tɩ maŋa dɩ maŋa. Zezi nan wʋ tagɩ o wɩ, o b'a tɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: "Amʋ na lagɩ sɩ o taa ŋwɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kam a na w'ʋ joori a ba tɩn, kʋntʋ daɩ nmʋ yigə." 24Zezi karabu wʋlʋ o na tagɩ o taanɩ kʋntʋ tɩn mʋ yɩ amʋ wʋlʋ na brɩ Wɛ cɩga kam yɩ a daarɩ a pʋpʋnɩ-ka a tiŋi tɩn. Dɩbam maama nan ye nɩ a na brɩ te tɩn sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. 25Zezi ta kɩ wəənu zanzan o wəli da. Tɩ maama dɩdʋa dɩdʋa nan ya na lagɩ tɩ pʋpʋnɩ tɩ tiŋi, a bʋŋɩ nɩ lʋgʋ baŋa ya b'a na je sɩ twaanʋ tɩm kʋntʋ pəni da.

will be added

X\