Zan 20

1Dɛ dɩlʋ na saŋɩ ba siun dɛ dɩm tɩn, Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn ma zaŋɩ o go tɩga o vu Zezi yibeeli dɩm jəgə. O ma na nɩ kandwɛ dɩlʋ ya na pɩ bɔɔnɩ dɩm ni tɩn tigi daa nɩ. 2O ma duri o joori o vu o ta dɩ Simɔn Pɩyɛɛrɩ dɩ karabu wʋlʋ Zezi na soe tɩn o wɩ: "Ba kwe d'ɩ Yuutu wʋm yɩra yam yibeeli dɩm wʋnɩ, d'ɩ nan yəri ba na kɩ-o mɛ." 3- 4Pɩyɛɛrɩ dɩ karabu wʋdoŋ wʋm ma zaŋɩ ba duri ba maa ve bɔɔnɩ dɩm jəgə. Karabu wʋntʋ ma duri o loori Pɩyɛɛrɩ bɔɔnɩ dɩm ni nɩ. 5O ma tiiri o nii bɔɔnɩ dɩm wʋnɩ o na gar-jalɩ dɩm na tigi da, yɩ o wʋ zʋ dɩ wʋ. 6Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma da o kwaga o ba o yi. O ma kɛ o zʋ bɔɔnɩ dɩm wʋ o na gar-jalɩ dɩm na tigi da, 7yɩ o na gɔrɔ kʋlʋ ba ya na mɛ ba ba Zezi yuu tɩn. Kʋntʋ nan pri mʋ kʋ tigi kʋ yɩra. 8Karabu wʋlʋ ya na yi da yigə tɩn dɩ laan ma zʋ bɔɔnɩ dɩm wʋ. O ma na kʋlʋ na wʋra tɩn, yɩ o daarɩ o sɛ nɩ kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga. 9Ba daa ta ma wʋ lwarɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ kʋlʋ kʋ wɩ o maŋɩ sɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn kuri. 10Ba laan ma joori ba vu sɔŋɔ. 11Mari daa ta maa zɩgɩ yibeeli dɩm ni nɩ o keerə. O na keerə kʋntʋ tɩn, o ma tiiri o nii bɔɔnɩ dɩm wʋnɩ. 12O ma na malɛsɩ sɩle na zʋ gwar-pwəənu, sɩ je mɛ seeni Zezi yɩra yam ya na tigi da tɩn. Dɩdʋa maa wʋ o yuu seeni, yɩ kadoŋ kam wʋ o nɛ seeni. 13Sɩ ma bwe-o sɩ wɩ: "A nakɔ, bɛɛ mʋ yɩ n keerə?" O ma ta dɩ sɩ o wɩ: "Ba kwe a Yuutu wʋm yɩra yam mʋ ba ja viiri, a nan yəri ba na kwe-o ba kɩ mɛ." 14O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma pipiri o nii o kwaga nɩ o na Zezi na zɩgɩ da, yɩ o wʋ lwarɩ nɩ kʋ yɩ Zezi mʋ. 15Zezi ma bwe-o o wɩ: "A nakɔ, bɛɛ mʋ yɩ n keerə? Wɔɔ mʋ nmʋ beerə?" Mari maa bʋŋɩ nɩ o yɩ gaarɩ dɩm tu mʋ. O ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ tu, kʋ na yɩ nmʋ na kwe-o n ja n viiri, sɩ n brɩ-nɩ n na kɩ-o mɛ tɩn, sɩ a vu a kwe-o." 16Zezi ma bəŋi o yɩrɩ o wɩ: "Mari." Mari ma pipiri o nii o seeni, yɩ o ta dɩ Zwifə bam taanɩ o wɩ: "Rabuni", kʋ kuri mʋ 'Karanyɩna'. 17Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Yɩ ta n dwe-nɩ, sɩ amʋ daa ta wʋ joori a vu a Ko wʋm te. Nan ve n ta n brɩ a ko-biə bam nɩ, amʋ laan maa ve a Ko wʋm te, wʋlʋ na yɩ abam dɩ Ko tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ, amʋ Tu dɩ abam dɩ Tu." 18Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn laan ma zaŋɩ o vu o ta dɩ Zezi karabiə bam o wɩ: "Amʋ nɛ d'ɩ Yuutu wʋm", yɩ o daarɩ o ta kʋlʋ Zezi na tagɩ o brɩ-o tɩn. 19Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ dɩdaan-ni nɩ mʋ Zezi karabiə bam lagɩ daanɩ jəgə dɩdʋa. Ba fɔgɩ ba pɩ digə kam ni dɩ borbu, ba na kwarɩ fʋʋnɩ dɩ Zwifə yigə tiinə bam tɩn ŋwaanɩ. Zezi laan ma da o ba o zɩgɩ ba tɩtarɩ nɩ. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Yazurə w'ʋ jəni dɩ abam." 20O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma brɩ-ba o jɩa dɩ o saŋa kam. O karabiə bam maa tiini ba jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ dɩ ba na nɛ ba Yuutu wʋm tɩn. 21O daa ta ma joori o ta dɩ ba o wɩ: "Yazurə w'ʋ jəni dɩ abam. A Ko Wɛ na tʋŋɩ-nɩ lʋgʋ baŋa nɩ te tɩn, amʋ dɩ tʋŋɩ abam lʋgʋ kʋm wʋnɩ kʋntʋ doŋ mʋ." 22O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma fuli ba seeni yɩ o wɩ: "Joŋi-na Wɛ Joro kʋm. 23Abam na yagɩ nɔɔnʋ wʋlʋ lwarɩm 'a ma cɛ-o tɩn, Wɛ w'ʋ sɩɩnɩ DƖ yagɩ DƖ ma cɛ kʋ tu. Kʋ daarɩ, abam na wʋ yagɩ 'a ma cɛ wʋlʋ tɩn, Wɛ dɩ b'a yagɩ DƖ ma cɛ-o." 24Toma wʋlʋ ba na ma bə nɩ 'Yiywɛ' yɩ o wʋ Zezi karabiə fugə-bale bam wʋnɩ tɩn ya tərə maŋa kam Zezi na tu o karabiə bam te tɩn. 25Karabiə badonnə bam ma ta ba brɩ-o ba wɩ: "Dɩbam ya nɛ d'ɩ Yuutu wʋm." O ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ yi na wʋ nɛ cɩna yam niə o jɩ sɩm nɩ, sɩ a kɩ a nʋa da a nii, sɩ a daarɩ a kɩ a jɩŋa o saŋa kam nɩ, amʋ b'a sɛ." 26Da nana na kɛ tɩn, Zezi karabiə bam daa ma la daanɩ jəgə dɩdʋa, yɩ Toma dɩ laan wʋra. Ba ma fɔgɩ ba pɩ digə kam ni dɩ borbu. Zezi ma da o ba o zɩgɩ ba tɩtarɩ nɩ. O ma ta o wɩ: "Yazurə w'ʋ jəni dɩ abam." 27O laan ma ta dɩ Toma o wɩ: "Ma n nʋa n taanɩ a jɩ sɩm yo seeni n nii, n daarɩ n tʋrɩ n jɩŋa a saŋa kam nɩ. Yagɩ bʋbwɛa, sɩ n daarɩ n sɛ." 28Toma ma lər-o o wɩ: "Nmʋ yɩ a Yuutu dɩ amʋ Baŋa-Wɛ." 29Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ na nɛ amʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ n laan sɛ na? Balʋ nan na sɛ amʋ yɩ ba ta wʋ nɛ-nɩ tɩn mʋ tiini ba jɩgɩ yu-yoŋo." 30Zezi dɛɛn kɩ wo-kɩnkagɩla yadonnə zanzan o karabiə bam tɩtarɩ nɩ, yɩ tɩ maama nan wʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ. 31Wəənu tɩlʋ na pʋpʋnɩ tɩn yɩ sɩ 'a wanɩ 'a sɛ, nɩ Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, yɩ o kwəri o yɩ Wɛ Bu wʋm. 'A nan na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩd-o, 'a w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ.

will be added

X\