Zan 2

1Da yale dɛɛn na kɛ tɩn, ba maa wʋra ba kɩ kadiri candiə Galile tɩʋ kʋdoŋ nɩ, kʋ yɩrɩ mʋ Kana. Zezi nu maa tɔgɩ o wʋra. 2Ba dɛɛn bəŋi Zezi dɩ o karabiə bam kadiri candiə kam kʋntʋ nɩ. 3Ba na wʋra tɩn, tweeru biə sana kalʋ yɩrɩ na yɩ vɛn ba ya na jɩgɩ ba nyɔ tɩn ma ti. Zezi nu ma ta dɩd-o o wɩ: "Ba daa ba jɩgɩ sana sɩ ba nyɔ." 4Zezi ma ləri o wɩ: "A nu, nmʋ lagɩ n brɩ-nɩ a na w'ʋ kɩ kʋlʋ tɩn na? A maŋa kam daa ta wʋ yi." 5O nu wʋm laan ma ta dɩ wʋdi-maŋna bam o wɩ: "O na tagɩ kʋlʋ maama dɩ abam, sɩ 'a kɩ." 6Kandwa kambi-zɛ sɩrdʋ dɛɛn maa zɩgɩ da. Sɩ dɩdʋa maama jɩgɩ nɩnɛɛnɩ litra fusɩrdʋ naa bi mʋ. Sɩ dɛɛn zɩgɩ da sɩ nɔɔna ta maa sɩn ba jɩa dɩ ba zwɩ mʋ, nɩ Zwifə bam cullu tɩm na brɩ te tɩn. 7Zezi ma ta dɩ wʋdi-maŋna bam sɩ ba mɔ na ba su kambi sɩm ni. Ba ma mɔ na ba su sɩ ni ba pɛɛlɩ. 8O daa ma ta-ba o wɩ, ba laan mɔ na bam ba vu ba pa wʋlʋ na nii candiə kam wəənu tɩm baŋa nɩ tɩn. Ba ma mɔ ba pa-o. 9O ma nyɔ na bam, dɩdaanɩ ba maŋɩ ba ji tweeru biə sana. O ma wʋ lwarɩ sana kam kʋntʋ na nuŋi mɛ, yɩ wʋdi-maŋna balʋ na mɔɔnɩ na bam tɩn nan ye. Nɔɔnʋ wʋlʋ na nii candiə kam baŋa nɩ tɩn laan ma bəŋi kan-barʋ wʋm o ta dɩd-o o wɩ: 10"Nɔɔnʋ maama yəni o pa sa-ŋʋŋa mʋ yigə yɩ ba nyɔ. Ba laan na yəni ba nyɔ ba su, o ma pa-ba sana kalʋ na ba tiini ka ywənə tɩn yɩ ba nyɔ. Nmʋ nan kwe sa-ŋʋŋa kam mʋ n zɩgɩ, yɩ n laan ba n kwe-ka n pa dɩbam kʋ kwaga nɩ." 11Mʋ Zezi na dɛ yigə o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ tɩn. O dɛɛn kɩ-dɩ Kana nɩ mʋ, Galile tɩʋ nɩ, sɩ kʋ brɩ nɔɔna nɩ o nuŋi Wɛ te mʋ. Kʋ ma pa nɔɔna lwarɩ o dam na yɩ te tɩn. O karabiə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o. 12Kʋntʋ dɛɛn na kɛ tɩn, Zezi dɩ o nu dɩ Zezi nyaana dɩ o karabiə bam ma vu Kapɛrnawum ba kɩ da fɩnfɩɩn da. 13Kʋ dɛɛn ma daarɩ fɩɩn sɩ Zwifə bam di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ Pakɩ tɩn. Zezi ma zaŋɩ o vu Zeruzalɛm. 14O na yi da tɩn, o ma vu Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ. O ma na nɔɔna na jɩgɩ naanɩ dɩ peeni dɩ kunkwən-pulə ba yəgə ka kʋnkɔlɔ kʋm nɩ. Səbu-lənnə dɩ maa je da ba ləni ba səbiə. 15O ma kwe ŋʋnɩ o ma kɩ balaarɩ o zəli peeni sɩm dɩ naanɩ dɩm maama, o pa dɩ nuŋi. O ma daarɩ o yigi səbu-lənnə bam taabʋllʋ tɩm o dɩ tɩga nɩ, o pa ba səbu kʋm jagɩ. 16O ma daarɩ o ta nɔɔna balʋ dɩ na jɩgɩ kunkwən-pulə bam ba yəgi tɩn o wɩ: "Ja-na-ba 'a ja nuŋi yo. 'A yɩ zaŋɩ 'a pa a Ko Wɛ digə kam taa yɩ pipiu jəgə." 17Zezi na kɩ kʋntʋ tɩn, o karabiə bam laan ma ba ba guli kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ te: "Amʋ na tiini a jɩgɩ sono kʋlʋ nmʋ Wɛ-di-kamunu kʋm ŋwaanɩ tɩn nyɩ nɩnɛɛnɩ mini na di-nɩ te tɩn mʋ." 18Zwifə yigə tiinə bam laan ma bwe Zezi ba wɩ: "Wo-kɩnkagɩlɩ dɔɔ nmʋ w'ʋ kɩ, sɩ kʋ pa dɩbam lwarɩ nɩ nmʋ jɩgɩ ni sɩ n zəli nɔɔna bam kʋntʋ?" 19Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam na magɩ Wɛ-digə kantʋ maama 'a dɩ tɩga nɩ, amʋ w'ʋ ma da yatɔ mʋ a joori a lɔ-ka a zɩgɩ." 20Ba laan ma ta ba wɩ: "Ba mɛ bɩna fiinna yardʋ mʋ (46) ba ma lɔ Wɛ-di-kamunu kʋntʋ ba ti. Nmʋ nan w'ʋ kɩ ta mʋ n ma da yatɔ yɩranɩ n joori n lɔ-ka n zɩgɩ?" 21Zezi nan ya na ŋɔɔnɩ Wɛ-digə kam taanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ o tɩtɩ yɩra yam taanɩ mʋ o taga. 22Kʋ dɛɛn na tu kʋ yi maŋa kam Zezi na tɩgɩ yɩ o joori o bi tɩn, o karabiə bam ma guli o dɛɛn na tagɩ te tɩn. Ba ma sɛ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn, dɩ Zezi na tagɩ kʋlʋ tɩn. 23Zezi dɛɛn na wʋ Zeruzalɛm nɩ Pakɩ candiə kam maŋa nɩ tɩn, nɔɔna zanzan ma na wo-kɩnkagɩla yalʋ o na kɩ tɩn, yɩ ba laan sɛ-o. 24Zezi dɛɛn nan wʋ pɛ-ba o wʋ maama, bɛŋwaanɩ o ye nɔɔnʋ maama na yɩ te tɩn. 25O maa ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ brɩ-o nabiinə na yɩ te tɩn, o na maŋɩ o ye kʋlʋ na wʋ nabiinu maama bɩcarɩ nɩ tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\