Zan 18

1Zezi dɛɛn na tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ o ti tɩn, o dɩ o karabiə bam ma zaŋɩ ba nuŋi ba kɛ. Ba ma vu ba bɛ nabara kalʋ yɩrɩ na yɩ Sɩdrɔn tɩn. Gaarɩ maa wʋ jəgə kam kʋntʋ nɩ. Ba ma vu ba zʋ dɩ wʋ. 2Zezi dɩ o karabiə bam dɛɛn yəni ba jeeri daanɩ gaarɩ dɩm kʋntʋ nɩ mʋ. Kʋntʋ mʋ pɛ Zudasɩ wʋlʋ na lagɩ o yəgi Zezi o pa tɩn dɩ ye ka jəgə. 3Zudasɩ ma tɔgɩ dɩ pamaŋ-kɔgɔ o vu jəgə kam kʋntʋ. Wɛ kaanɩm yigə tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam dɩ tʋŋɩ ba nɔɔna sɩ ba tɔgɩ ba vu. Ba ma jɩgɩ ba jara zɩla dɩdaanɩ min-zwəənu dɩ mɔɔla. 4Zezi nan maŋɩ o ye kʋlʋ maama na lagɩ kʋ kɩ-o tɩn. O ma fɔɔrɩ o twɛ ba te, yɩ o bwe-ba o wɩ: "Wɔɔ mʋ abam laga?" 5Ba ma lər-o ba wɩ: "Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn mʋ d'ɩ laga." Zezi ma ta o wɩ: "Kʋ yɩ amʋ mʋ kʋntʋ." Zudasɩ wʋlʋ na yəg-o o pa tɩn dɩ maa tɔgɩ o zɩgɩ dɩ ba. 6Zezi na tagɩ dɩ ba o wɩ wʋm mʋ kʋntʋ tɩn, ba ma titwəni ba joori kwaga ba tʋ tɩga nɩ. 7O ma joori o bwe-ba o wɩ: "Wɔɔ mʋ abam laga?" Ba ma ta ba wɩ: "Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn mʋ d'ɩ laga." 8Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "A maŋɩ a ta a brɩ abam nɩ, amʋ mʋ kʋntʋ. Kʋ nan na yɩ amʋ mʋ 'a laga, sɩ 'a yagɩ bantʋ sɩ ba viiri." 9O tagɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa o na maŋɩ o ta taanɩ dɩlʋ tɩn mʋ sɩɩnɩ dɩ kɩ, dɩ o na wɩ: "Amʋ Ko, a wʋ pɛ balʋ maama nmʋ na kɩ a jɩŋa nɩ tɩn dɩ dɩdʋa dɩ je." 10Simɔn Pɩyɛɛrɩ maa jɩgɩ sʋ-lɔŋɔ. O ma lɩ-kʋ o ma zagɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ jazɩm zwɛ o go. Tɩntʋŋnʋ wʋm yɩrɩ mʋ Malɩkusi. 11Zezi ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Joori n sɩn n sʋgʋ kʋm kʋ polo nɩ. Nmʋ bʋŋɩ nɩ a lagɩ sɩ a lu cam dɩlʋ a Ko na pɛ-nɩ tɩn mʋ na?" 12Pamaŋna bam kɔgɔ kʋm dɩ ba dɩdɛɛrʋ wʋm dɩ Zwifə bam nɔɔna bam laan ma ja Zezi ba vɔ. 13Ba ma ja-o ba da yigə ba vu Annɩ te. O yɩ Kayifu tɩmbaarʋ mʋ. Kayifu mʋ yɩ Wɛ kaanɩm yuutu bɩnɩ dɩm kʋntʋ nɩ. 14Wʋntʋ dɛɛn mʋ ya tagɩ dɩ Zwifə bam nɩ kʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ tɩ nɔɔna bam maama ŋwaanɩ. 15Simɔn Pɩyɛɛrɩ dɩ o doŋ karabu dɩdʋa ma tɔgɩ Zezi kwaga. Karabu wʋm kʋntʋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm ye daanɩ lanyɩranɩ. O ma tɔgɩ dɩ Zezi o zʋ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ kʋnkɔlɔ. 16Pɩyɛɛrɩ ma maŋɩ mancoŋo ni nɩ o zɩga. Zezi karabu wʋlʋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm na ye daanɩ tɩn ma joori o nuŋi o ta dɩ bɩsankana kalʋ na nii mancoŋo kʋm ni dɩm baŋa nɩ tɩn, yɩ o daarɩ o ja Pɩyɛɛrɩ o zʋ. 17Bɩsankana kam ma bwe Pɩyɛɛrɩ ka wɩ: "Nmʋ tɔgɩ n yɩ Zezi karabu mʋ na?" O ma ləri o wɩ: "A daɩ o karabu." 18Waarʋ dɛɛn ma wʋra. Kʋntʋ ŋwaanɩ tɩntʋŋna bam dɩ Zwifə yigə tiinə nɔɔna bam ma dwe mini ba zɩgɩ ba weerə. Pɩyɛɛrɩ dɩ ma vu o tɔgɩ o zɩgɩ da o weeri mini dɩm. 19Wɛ kaanɩm yuutu wʋm laan ma bwe Zezi o karabiə bam laŋa, dɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. 20Zezi ma lər-o o wɩ: "Amʋ yəni a ŋɔɔnɩ jaja mʋ a brɩ nɔɔna bam maama. A nan yəni a brɩ nɔɔna bam ba Wɛ-di sɩm nɩ mʋ dɩ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ, mɛ Zwifə bam maama na yəni ba jeeri daanɩ tɩn. A wʋ fɔgɩ a səgi a ta kʋlʋkʋlʋ. 21Bɛɛ nan mʋ yɩ n bwe amʋ sɩ n nii? Nan bwe balʋ na cəgi amʋ taanɩ dɩm tɩn n nii a na tagɩ kʋlʋ dɩ ba tɩn, sɩ bantʋ mʋ ye a na tagɩ kʋlʋ tɩn." 22Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə yigə tiinə bam tɩntʋŋnʋ dɩdʋa na zɩgɩ o tɩkəri nɩ tɩn ma lɔ o pʋpɔŋɔ, yɩ o bwe-o o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ n ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm?" 23Zezi ma lər-o o wɩ: "A na tagɩ kʋlʋ a cɔgɩ tɩn, sɩ n ta sɩ d'ɩ lwarɩ. Kʋ nan na yɩ cɩga mʋ a taga, bɛɛ mʋ yɩ n magɩ-nɩ?" 24Annɩ laan ma pa ba ja-o ba vu Kayifu wʋlʋ na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu tɩn te, yɩ ba ta wʋ bwəl-o. 25Simɔn Pɩyɛɛrɩ daa ta maa zɩgɩ da o weeri mini dɩm. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ tɔgɩ n yɩ nɔɔnʋ wʋntʋ karabu mʋ na?" Pɩyɛɛrɩ ma fʋ o wɩ, wʋm daɩ o karabu. 26Wɛ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ dɩdʋa, wʋlʋ cʋrʋ Pɩyɛɛrɩ na zagɩ o zwɛ o go tɩn, ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ wʋ nɛ abam daanɩ gaarɩ dɩm wʋnɩ na?" 27Pɩyɛɛrɩ daa ta ma fʋ. Cɩbwɩʋ ma da kʋ keeri. 28Ba laan ma ja Zezi ba nuŋi Kayifu sɔŋɔ nɩ ba vu Rom gʋvɩrma tu wʋm sɔŋɔ. Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩtɩ mʋ. Zwifə bam ma wʋ dɛ ba zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ ba cullu tɩm ŋwaanɩ. Ba maŋɩ sɩ ba cɩ ba tɩtɩ dɩ digiru sɩ ba wanɩ ba na cwəŋə ba di Pakɩ candiə kam. 29Gʋvɩrma tu Pilatɩ ma nuŋi ba te, yɩ o bwe-ba o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ abam saŋɩ nɔɔnʋ wʋntʋ?" 30Ba ma lər-o ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ ya na wʋ kɩ o cɔgɩ, d'ɩ ya b'a ja-o d'ɩ ba nmʋ te." 31Pilatɩ ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam tɩtɩ nan joŋ-o sɩ 'a di o taanɩ, sɩ kʋ tɔgɩ abam cullu tɩm na yɩ te tɩn." Zwifə bam ma ləri ba wɩ: "Dɩbam ba jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ gʋ nɔɔn-nɔɔnʋ." 32Kʋntʋ nan kɩ sɩ kʋ pa Zezi na tagɩ kʋlʋ tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, dɩ o na tagɩ nɩ o'o tɩ tʋʋnɩ dɩlʋ dwi tɩn. 33Pilatɩ laan ma joori o zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ o bəŋi Zezi, yɩ o bwe-o o wɩ: "Nmʋ yɩ Zwifə bam pɛ mʋ na?" 34Zezi ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ wʋbʋŋa taanɩ mʋ naa nɔɔna mʋ tagɩ a taanɩ dɩ nmʋ?" 35O ma ləri o wɩ: "Amʋ daɩ Zwifu. Kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ dwi tiinə dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam mʋ jaanɩ nmʋ ba ba ba kɩ amʋ jɩŋa nɩ. Kɔɔ mʋ n kɩa?" 36Zezi ma ləri o wɩ: "Amʋ paarɩ dɩm wʋ nuŋi lʋgʋ baŋa, sɩ dɩ ya na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm, a nɔɔna bam ya w'ʋ kɩ jara sɩ ba cɩ sɩ Zwifə bam yɩ wanɩ ba ja amʋ. Kʋ nan na yɩ te tɩn, amʋ paarɩ dɩm daɩ lʋgʋ baŋa nyɩm." 37Pilatɩ ma bwe-o o wɩ: "Kʋntʋ, nmʋ za yɩ pɛ mʋ na?" Zezi ma ləri o wɩ: "Nmʋ tɩtɩ mʋ tagɩ n wɩ, a yɩ pɛ. A tu sɩ a ŋɔɔnɩ cɩga mʋ a brɩ nɔɔna lʋgʋ baŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba lʋgɩ amʋ. Wʋlʋ maama na yɩ cɩga nɔɔnʋ tɩn mʋ cəgi amʋ taanɩ." 38O ma ta dɩd-o o wɩ: "Bɛɛn yɩ cɩga?" Pilatɩ na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma joori o nuŋi pooni o ta dɩ Zwifə bam o wɩ: "Amʋ wʋ nɛ o na kɩ kʋlʋ o cɔgɩ tɩn sɩ a di o taanɩ. 39Abam nan yəni 'a jɩgɩ mɩʋ kʋdoŋ: Pakɩ candiə kam maŋa nɩ, amʋ yəni a lɩ abam pɩɩnʋ dɩdʋa mʋ a yagɩ yɩ o viiri. Abam nan lagɩ sɩ a yagɩ Zwifə bam pɛ wʋm mʋ na?" 40Ba ma kaasɩ dɩ kwər-dɩa ba wɩ: "Kʋ daɩ wʋntʋ, kʋ yɩ Barabasɩ mʋ d'ɩ laga sɩ n yagɩ." Barabasɩ ya yɩ nɔn-vɩrnʋ mʋ.

will be added

X\