Zan 16

1A nan ŋɔɔnɩ wəənu tɩntʋ a brɩ abam sɩ kʋ pa 'a yɩ zaŋɩ 'a yagɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm mʋ. 2Ba nan w'ʋ lɩ abam ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ. Maŋa nan w'ʋ ba ka yi, yɩ nɔɔna w'ʋ gʋ abam, yɩ ba bʋŋɩ nɩ ba tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋm mʋ ba pa Wɛ. 3Ba nan w'ʋ kɩ abam wəənu tɩm kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba yəri a Ko wʋm, ba nan yəri amʋ dɩ. 4A tɛ wəənu tɩntʋ maama a brɩ abam, sɩ maŋa kam na yiə ba na kɩ abam kʋntʋ, sɩ 'a wanɩ 'a guli nɩ amʋ maŋɩ a ta-tɩ a brɩ abam. A wʋ tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ a brɩ abam pulim nɩ, bɛŋwaanɩ amʋ ya wʋ abam tee nɩ mʋ. 5Kʋ daarɩ lele kʋntʋ a lagɩ a vu wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn te. Abam wʋlʋwʋlʋ nan wʋ bwe-nɩ 'a nii, a lagɩ a vu yən mʋ? 6Amʋ nan na tagɩ a brɩ abam kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ tɩn mʋ pɛ 'a wʋrʋ tiini tɩ cɔgɩ. 7Kʋ daarɩ, a lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, amʋ na viiri, kʋ'ʋ ta lana kʋ pa abam. Bɛŋwaanɩ, amʋ na wʋ viiri, Zənnu wʋm b'a ba abam te. A nan na veə, a laan w'ʋ tʋŋ-o yɩ o ba abam te. 8O nan na tuə, o'o pa lʋgʋ baŋa nɔɔna lwarɩ nɩ ba tusi mʋ ba lwarɩm wʋnɩ, dɩ Wɛ cɩga kam laŋa nɩ, dɩ Wɛ na w'ʋ di nɔɔna taanɩ te tɩn. 9O'o brɩ-ba nɩ ba na wʋ sɛ amʋ tɩn ba kɩ lwarɩm mʋ. 10O'o brɩ-ba nɩ ba tusi Wɛ cɩga kam wʋnɩ, bɛŋwaanɩ amʋ lagɩ a vu a Ko Wɛ te, yɩ 'a daa b'a na-nɩ. 11O ta w'ʋ brɩ-ba nɩ ba tusi Wɛ sarɩya dim dɩm wʋnɩ, bɛŋwaanɩ wʋlʋ na yɩ lʋgʋ baŋa pɛ wʋm tɩn maŋɩ o ga bʋra. 12Amʋ ya ta jɩgɩ wəənu zanzan sɩ a ta a brɩ abam, tɩ nan w'ʋ ta tiini tɩ camma dɩ abam lele. 13Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm yɩ cɩga tu mʋ. Kʋ na tuə, kʋ laan w'ʋ pa 'a lwarɩ cɩga kam maama. Kʋ nan daɩ kʋ tɩtɩ taanɩ mʋ kʋ lagɩ kʋ ŋɔɔnɩ. Kʋ'ʋ ŋɔɔnɩ kʋlʋ kʋ na ni Wɛ tee nɩ tɩn mʋ, kʋ ma daarɩ kʋ ta wəənu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩn kʋ brɩ abam. 14Kʋ nan w'ʋ pa amʋ na zulə, bɛŋwaanɩ kʋ'ʋ brɩ abam amʋ cɩga kam maama. 15A Ko wʋm na jɩgɩ kʋlʋ maama tɩn yɩ amʋ dɩ nyɩm mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tagɩ a wɩ, DƖ Joro kʋm w'ʋ brɩ abam amʋ cɩga kam maama. 16Kʋ na kɩ fɩɩn, abam daa b'a na amʋ, yɩ maŋa fɩnfɩɩn na wəli da, 'a w'ʋ joori 'a na-nɩ, ((a na maa ve a Ko te tɩn ŋwaanɩ.))" 17Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiə badaara maa tɛ daanɩ ba wɩ: "O na tagɩ o wɩ, kʋ na kɩ fɩɩn d'ɩ daa b'a na-o, yɩ maŋa fɩnfɩɩn na wəli da d'ɩ daa w'ʋ joori d'ɩ na-o tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ? O na tagɩ o wɩ, o lagɩ o vu o Ko te tɩn, d'ɩ yəri kʋ kuri." 18Ba ta maa tiini ba bwɛ daanɩ ba wɩ: "O na tagɩ o wɩ, kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ? D'ɩ yəri o na tɛ kʋlʋ tɩn kuri." 19Zezi ma lwarɩ nɩ ba lagɩ sɩ ba bwe-o taanɩ dɩm kuri. O ma ta dɩ ba o wɩ: "A na tagɩ a wɩ, kʋ na kɩ fɩɩn 'a daa b'a na-nɩ, yɩ maŋa fɩnfɩɩn na wəli da 'a w'ʋ joori 'a na-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ 'a bwɛ daanɩ na? 20A nan lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam w'ʋ ba 'a keeri 'a coosi. Kʋ daarɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna bam w'ʋ ta jɩgɩ wʋpolo. Abam wʋrʋ w'ʋ ba tɩ cɔgɩ, yɩ 'a wʋ-cɔgɔ kʋm laan w'ʋ ləni kʋ ji wʋpolo. 21Maŋa kalʋ kaanɩ na lagɩ o lʋ bu tɩn, o jɩgɩ liə mʋ, bɛŋwaanɩ o canɛɛrɩ maŋa yiə. O nan na lʋgɩ bu wʋm, o laan w'ʋ swe o cam dɩm ni nɩ, yɩ o jɩgɩ wʋpolo dɩ o na lʋgɩ bu wʋm tɩn. 22Kʋ nan yɩ kʋntʋ mʋ dɩ abam dɩ. Lele kʋntʋ 'a jɩgɩ liə. Amʋ nan daa ta w'ʋ joori a na abam, yɩ kʋ pa 'a tiini 'a na wʋpolo, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a wanɩ-kʋ o cɔgɩ. 23Dɛ dɩm kʋntʋ na yiə, abam daa b'a bwe amʋ kʋlʋkʋlʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a Ko wʋm w'ʋ pa abam kʋlʋ maama abam na w'ʋ loori amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. 24Abam nan ta maŋɩ 'a wʋ loori kʋlʋkʋlʋ dɩ amʋ yɩrɩ. Nan loori-na, sɩ 'a w'ʋ na, sɩ kʋ pa abam wʋpolo kʋm tiini kʋ gaalɩ. 25A na tagɩ wəənu tɩntʋ a brɩ abam tɩn, kʋ yɩ mɩmaŋa mʋ a mɛ a ta. Maŋa nan w'ʋ ba, yɩ a daa b'a maŋɩ mɩmaŋa a ma brɩ abam. A laan w'ʋ ba a ŋɔɔnɩ a Ko Wɛ taanɩ dɩm jaja mʋ a brɩ abam. 26Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, amʋ daa b'a loori a Ko Wɛ abam ŋwaanɩ. Abam mʋ w'ʋ loori-DƖ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ, 27bɛŋwaanɩ Wɛ tɩtɩ maŋɩ DƖ soe abam, abam na soe amʋ yɩ 'a kwəri 'a sɛ nɩ a nuŋi DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 28Amʋ sɩɩnɩ a nuŋi a Ko Baŋa-Wɛ te mʋ a ba lʋgʋ baŋa. Lele kʋntʋ a nan lagɩ a yagɩ lʋgʋ baŋa sɩ a joori a vu DƖ te." 29Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiə bam laan ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nii, nmʋ laan ŋɔɔnɩ jaja mʋ, n daa wʋ mɛ mɩmaŋa n maŋɩ. 30Lele kʋntʋ, d'ɩ laan lwarɩ nɩ nmʋ ye woŋo maama. Nmʋ daa n ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bwe-m taanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩbam sɛ nɩ nmʋ sɩɩnɩ n nuŋi Wɛ te." 31Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Lele kʋntʋ 'a laan sɛ na? 32Nii-na, maŋa maa bɩɩnɩ, ka nan yi ka ti, yɩ abam w'ʋ jagɩ, yɩ 'a dɩdʋa dɩdʋa w'ʋ joori o kwe o cwəŋə o daarɩ amʋ yɩranɩ. A nan b'a ta yɩ a yɩranɩ, bɛŋwaanɩ a Ko wʋm w'ʋ ta wʋ a tee nɩ. 33Amʋ tagɩ wəənu tɩntʋ a brɩ abam sɩ kʋ pa 'a na wʋ-zuru mʋ amʋ tɔgɩm dɩm wʋnɩ. Lʋgʋ baŋa nɩ 'a w'ʋ na yaara. Nan ta'a jɩgɩ-na pu-dɩa, sɩ amʋ wanɩ lʋgʋ."

will be added

X\