Zan 15

1Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ yɩ vinyə tiu cɩga cɩga. A Ko maa yɩ tiu kʋm tu, yɩ o nii kʋ baŋa nɩ. 2Naga kalʋ na nuŋi tiu kʋm yɩra nɩ yɩ ka ba ləri biə tɩn, o'o go-ka o yagɩ mʋ. Kʋ daarɩ naga kalʋ na ləri biə tɩn, o'o farɩsɩ-ka mʋ, sɩ ka taa lana, sɩ ka taa fɔgɩ ka ləri biə zanzan. 3Abam bɩcara nan maŋɩ ya kwɛ lanyɩranɩ, nɩ ba na farɩsɩ tiu nɛ yɩ sɩ lana te tɩn, 'a na sɛ taanɩ dɩlʋ amʋ na ŋɔɔnɩ a brɩ abam tɩn ŋwaanɩ. 4Ta'a wʋra dɩ amʋ, sɩ amʋ dɩ w'ʋ ta ŋwɩ abam wʋnɩ. Tiu naga b'a wanɩ ka lə biə ka yɩranɩ yɩ ka təri tiu kʋm yɩra nɩ. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam. Abam maŋɩ sɩ 'a ta'a wʋra dɩ amʋ mʋ, sɩ 'a laan wanɩ 'a ta'a kɩ kəm-laarʋ. 5Amʋ mʋ yɩ tiu kʋm, yɩ abam yɩ kʋ nɛ sɩm. Wʋlʋ maama na wʋra dɩ amʋ yɩ amʋ ŋwɩ kʋntʋ tu wʋnɩ tɩn w'ʋ ta kɩ kəm-laarʋ mʋ, nɩ naga kalʋ na ləri biə zanzan tɩn. Amʋ nan na təri 'a bɩcara nɩ, 'a b'a wanɩ kʋlʋkʋlʋ 'a kɩ. 6Wʋlʋ na tərə dɩ amʋ tɩn nyɩ dɩ tiu naga kalʋ ba na goni ba yagɩ yɩ ka kʋ tɩn mʋ. Tiu nɛ sɩlʋ na kʋgɩ tɩn, ba'a pɛ-sɩ ba kɩ mini nɩ mʋ yɩ sɩ di. 7Abam nan na wʋra dɩ amʋ, yɩ amʋ taanɩ dɩm na wʋ 'a bɩcara nɩ, 'a w'ʋ wanɩ 'a loori kʋlʋ maama 'a wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, yɩ 'a w'ʋ na-kʋ. 8Abam na kɩ kəm-laarʋ, nɩ tiu na ləri bu-ŋʋna zanzan te tɩn, 'a w'ʋ sɩɩnɩ 'a ta'a yɩ amʋ karabiə, yɩ kʋntʋ w'ʋ pa a Ko wʋm na zulə. 9Nɩnɛɛnɩ a Ko na soe amʋ te tɩn, amʋ dɩ soe abam kʋntʋ mʋ. Ta'a jɩgɩ-na amʋ sono kʋm 'a bɩcara nɩ. 10Abam na kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, 'a w'ʋ wanɩ 'a ta'a jɩgɩ amʋ sono kʋm kʋntʋ, nɩ amʋ dɩ na kɩ a Ko na tagɩ kʋlʋ yɩ a jɩgɩ o sono kʋm a bɩcarɩ nɩ te tɩn. 11A tagɩ wəənu tɩntʋ a brɩ abam, sɩ wʋpolo kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn mʋ taa wʋ abam wʋnɩ, sɩ kʋ pa abam wʋpolo kʋm ja gaalɩ. 12Ni dɩlʋ amʋ na lagɩ a pa abam tɩn mʋ tɩntʋ: 'A ta'a soe daanɩ, nɩnɛɛnɩ a na soe abam te tɩn. 13Sono tərə kʋ na dwe tɩntʋ, sɩ nɔɔnʋ sɛ sɩ o tɩ o donnə ŋwaanɩ. 14Abam na kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, 'a w'ʋ ta yɩ a cilonnə mʋ. 15Amʋ daa b'a ta bə abam nɩ a tɩntʋŋna. Bɛŋwaanɩ tɩntʋŋnʋ yəri kʋlʋ o yuutu na lagɩ o kɩ tɩn. Kʋ nan na yɩ abam, a tagɩ kʋlʋ maama a na ni a Ko Wɛ tee nɩ tɩn a brɩ abam. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a laan bə abam nɩ a cilonnə. 16Kʋ nan daɩ abam mʋ kuri amʋ. Kʋ yɩ amʋ mʋ kuri abam, yɩ a daarɩ a pa abam ni sɩ 'a ta'a kɩ kəm-laarʋ. Kəm-laarʋ tɩm kʋntʋ w'ʋ ta wʋra maŋa maama. Abam na kɩ kəm-laarʋ tɩm kʋntʋ, a Ko w'ʋ pa abam kʋlʋ maama 'a na w'ʋ loori o tee nɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. 17Amʋ na pɛ abam ni sɩ 'a kɩ kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ: 'A ta'a soe daanɩ." 18Zezi daa ma ta o wɩ: "Lʋgʋ baŋa nɔɔna bam w'ʋ culi abam. Ba nan na culi abam, sɩ 'a lwarɩ nɩ ba maŋɩ ba da yigə ba culi amʋ mʋ. 19Abam ya na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm, kʋ nɔɔna bam ya w'ʋ ta soe abam, 'a na yɩ kʋ nyɩm tɩn ŋwaanɩ. Amʋ nan mʋ kuri abam lʋgʋ nɔɔna bam wʋnɩ, yɩ 'a daa daɩ ba nyɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ balʋ na yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna tɩn w'ʋ ta culi abam. 20Guli-na a na maŋɩ a ta kʋlʋ a brɩ abam tɩn: Tɩntʋŋnʋ tərə o na dwe o yuutu. Ba na yaarɩ amʋ tɩn, ba'a yaarɩ abam dɩ mʋ. Ba nan na sɛ amʋ ni-taanɩ dɩm, ba'a sɛ abam dɩ ni-taanɩ mʋ. 21Ba nan w'ʋ kɩ abam tɩntʋ wəənu tɩm maama amʋ ŋwaanɩ mʋ, bɛŋwaanɩ ba yəri wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn. 22Amʋ ya na wʋ tu a ŋɔɔnɩ cɩga a brɩ-ba, lwarɩm ya b'a ta wʋ ba yuu nɩ. Lele kʋntʋ ba nan daa b'a wanɩ ba ta nɩ ba jɩgɩ bʋra. 23Wʋlʋ maama na culi amʋ tɩn, kʋntʋ tu culi a Ko wʋm dɩ mʋ. 24Amʋ kɩ tɩtʋŋ-ŋʋna yalʋ nɔɔn-nɔɔnʋ ta na wʋ kɩ ya doŋ tɩn a brɩ-ba. A ya na wʋ kɩ a brɩ-ba, lwarɩm ya b'a ta wʋ ba yuu nɩ. Ba nan nɛ a na kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ ba ta culi amʋ dɩ a Ko wʋm maama. 25Kʋ nan kɩ sɩ kʋ pa kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, dɩ kʋ na wɩ: 'Ba culi amʋ, yɩ a wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ.' 26Zənnu wʋm nan w'ʋ nuŋi a Ko te o ba. Wʋm mʋ yɩ Wɛ Joro kʋlʋ na yɩ cɩga tu tɩn. A nan w'ʋ tʋŋ-o yɩ o ba abam te, yɩ o laan w'ʋ ŋɔɔnɩ a cɩga kam o brɩ abam. 27Abam dɩ nan w'ʋ ŋɔɔnɩ a cɩga kam taanɩ 'a brɩ nɔɔna, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ 'a wʋra dɩ amʋ pulim nɩ mʋ.

will be added

X\