Zan 14

1Zezi laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "'A yɩ pa 'a bɩcara taa maga. Kɩ-na 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, sɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ dɩ. 2A Ko wʋm sɔŋɔ nɩ, je zanzan mʋ wʋra. A nan lagɩ a vu a kwɛ je mʋ a pa abam. Kʋ na daɩ cɩga, a ya b'a ta dɩ abam. 3A na ve a kwɛ je sɩm a ti abam ŋwaanɩ, a laan w'ʋ joori a ba a ja abam, sɩ 'a tɔgɩ 'a vu 'a ta'a wʋ amʋ na wʋ mɛ tɩn. 4Abam nan ye a na maa ve tɩn cwəŋə." 5Toma ma ta dɩd-o o wɩ: "A yuutu, dɩbam yəri nmʋ na lagɩ n vu mɛ tɩn. D'ɩ nan w'ʋ kɩ ta mʋ d'ɩ lwarɩ ka cwəŋə?" 6Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ mʋ yɩ cwəŋə dɩ cɩga tu dɩ ŋwɩa tu. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o vu a Ko Wɛ te dɩ o na wʋ dɛ amʋ o vu. 7Abam na ye amʋ, 'a w'ʋ lwarɩ a Ko wʋm dɩ. Lele kʋntʋ abam lwar-o, 'a nan nɛ-o dɩ." 8Filipi ma ta o wɩ: "A yuutu, brɩ dɩbam n Ko wʋm, sɩ kʋntʋ w'ʋ maŋɩ dɩbam." 9Zezi ma ləri o wɩ: "Filipi, amʋ daanɩ abam tee nɩ yɩ nmʋ ta yəri amʋ na? Wʋlʋ maama na nɛ amʋ tɩn nɛ amʋ Ko wʋm mʋ. Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ n ta n wɩ, a brɩ abam a Ko wʋm? 10Nmʋ wʋ sɛ nɩ amʋ wʋra dɩ a Ko yɩ a Ko wʋra dɩ amʋ na? Taanɩ dɩlʋ amʋ na tagɩ a brɩ abam tɩn daɩ amʋ tɩtɩ nyɩm. Kʋ yɩ amʋ Ko wʋm mʋ ŋwɩ amʋ wʋnɩ, yɩ o tʋŋɩ o tɩtʋŋa. 11Ta'a jɩgɩ-na wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, sɩ amʋ wʋra dɩ a Ko yɩ a Ko wʋra dɩ amʋ. 'A na wʋ kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ a taanɩ dɩm ŋwaanɩ, 'a weeni 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩtʋŋa yalʋ amʋ na tʋŋɩ tɩn ŋwaanɩ. 12A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn w'ʋ tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ doŋ amʋ na tʋŋɩ tɩn. O nan w'ʋ tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunə sɩ ya taa dwe amʋ na kɩ te tɩn, amʋ na lagɩ a vu a Ko te tɩn ŋwaanɩ. 13Kʋlʋ maama abam na w'ʋ loori amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, a'a kɩ-kʋ a pa abam sɩ a Ko Wɛ na zulə amʋ ŋwaanɩ. 14Abam na loori woŋo kʋlʋ maama amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, amʋ w'ʋ kɩ-kʋ a pa abam. 15Abam na soe amʋ, 'a w'ʋ sɛ a niə yam. 16A nan w'ʋ loori a Ko wʋm sɩ o pa abam Zənnu wʋdoŋ. Wʋntʋ w'ʋ ta wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 17Wʋntʋ mʋ yɩ Wɛ Joro kʋlʋ na yɩ cɩga tu tɩn. Nɔɔna balʋ kugu je na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn b'a wanɩ ba sɛ-o, bɛŋwaanɩ ba b'a wanɩ ba na-o, yɩ ba b'a wanɩ ba lwar-o dɩ. Kʋ daarɩ abam nan ye-o, bɛŋwaanɩ o wʋra dɩ abam, yɩ o'o ta ŋwɩ abam wʋnɩ. 18Amʋ b'a yagɩ abam 'a yɩranɩ. A'a joori a ba abam te. 19Kʋ na kɩ fɩɩn, lʋgʋ baŋa nɔɔna bam daa b'a na amʋ. Abam nan w'ʋ na-nɩ. Bɛŋwaanɩ, amʋ na jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, abam dɩ w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 20Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ 'a w'ʋ lwarɩ nɩ a wʋra dɩ a Ko Wɛ, yɩ abam dɩ wʋra dɩ amʋ, yɩ amʋ dɩ wʋra dɩ abam. 21Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na sɛ a niə yam yɩ o tɔgɩ-ya tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na soe amʋ tɩn. A Ko Wɛ w'ʋ ta soe kʋntʋ tu. A dɩ nan w'ʋ ta so-o, yɩ a kwəri a pa o lwarɩ amʋ na yɩ wʋlʋ tɩn." 22Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ yɩrɩ na yɩ Zudasɩ yɩ kʋ daɩ Zudasɩ Yiskarɩyo tɩn ma ləri o wɩ: "A yuutu, nmʋ w'ʋ kɩ ta mʋ n pa dɩbam lwarɩ nmʋ na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna bam b'a lwarɩ?" 23Zezi ma lər-o o wɩ: "Wʋlʋ na soe amʋ tɩn w'ʋ sɛ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn mʋ. A Ko w'ʋ ta soe kʋntʋ tu, yɩ amʋ dɩ a Ko w'ʋ ba o te d'ɩ ta'a wʋra dɩd-o. 24Wʋlʋ maama nan na ba soe amʋ tɩn b'a sɛ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn. Taanɩ dɩlʋ abam nan na ni tɩn daɩ amʋ nyɩm, dɩ nuŋi a Ko wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn te mʋ. 25A maŋɩ a ta wəənu tɩm kʋntʋ a brɩ abam maŋa kam a ta na wʋ abam tee nɩ tɩn. 26Kʋ daarɩ, Zənnu wʋlʋ na w'ʋ ba abam te tɩn, wʋntʋ mʋ yɩ Wɛ Joro kʋm a Ko Wɛ na w'ʋ tʋŋɩ sɩ kʋ ba amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. Kʋntʋ w'ʋ brɩ abam woŋo maama, yɩ kʋ'ʋ pa 'a guli kʋlʋ maama amʋ na maŋɩ a ta a brɩ abam tɩn. 27Amʋ yagɩ wʋ-zuru mʋ a pa abam. Kʋ yɩ amʋ tɩtɩ wʋ-zuru mʋ a pɛ abam. Amʋ na pɛ abam wʋ-zuru kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ lʋgʋ baŋa nyɩm. 'A yɩ pa 'a bɩcara taa maga, 'a nan yɩ ta'a jɩgɩ liə dɩ. 28Abam maŋɩ 'a ni amʋ na tagɩ dɩ abam nɩ, a lagɩ a viiri, yɩ a ta w'ʋ joori a ba abam te. Abam ya na soe amʋ, 'a w'ʋ ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩdaanɩ amʋ na lagɩ a vu a Ko Wɛ te tɩn, bɛŋwaanɩ a Ko Wɛ dwe amʋ. 29Amʋ nan tagɩ wəənu tɩntʋ a brɩ abam lele kʋntʋ yɩ tɩ daa ta wʋ kɩ, sɩ tɩ na tu tɩ kɩ, sɩ 'a wanɩ 'a sɛ a taanɩ dɩm. 30Amʋ daa b'a ŋɔɔnɩ taanɩ zanzan dɩ abam, lʋgʋ baŋa pɛ sʋtaanɩ na maa bɩɩnɩ tɩn ŋwaanɩ. Wʋntʋ nan b'a jɩgɩ dam dɩ amʋ. 31A nan maŋɩ sɩ a pa lʋgʋ baŋa nɔɔna lwarɩ nɩ a soe a Ko wʋm, kʋntʋ mʋ a kɩ kʋlʋ maama a Ko na pɛ-nɩ ni sɩ a kɩ tɩn mʋ. 'A zaŋɩ sɩ d'ɩ viiri."

will be added

X\