Zan 13

1Dɛ dɩdwɩ na daarɩ sɩ ba di Pakɩ candiə kam tɩn, Zezi dɛɛn maa ye nɩ o maŋa kam yiə, sɩ o yagɩ lʋgʋ baŋa sɩ o daarɩ o vu o Ko te. O maa soe balʋ na yɩ o nɔɔna lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, yɩ o tiini o so-ba kʋ ja gaalɩ. 2Zezi dɩ o karabiə bam maa je ba di wʋdiu tɩtɩɩ nɩ, dɩ sʋtaanɩ ya maŋɩ dɩ pa Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Simɔn bu tɩn lɩ wʋbʋŋa sɩ o yəgi Zezi o pa nɔɔna. 3Zezi maa ye nɩ o Ko Wɛ mʋ pɛ-o dam woŋo maama baŋa nɩ, yɩ o ye nɩ o nuŋi Wɛ te mʋ, o nan ta w'ʋ joori o vu Wɛ te. 4Ba na wʋra ba di tɩn, o ma zaŋɩ da. O lɩ o na zʋ gɔrɔ kʋlʋ o daŋɩ tɩn, yɩ o daarɩ o vɔ pʋpaa o təŋə nɩ. 5O ma kɩ na o kɩ kacuə wʋnɩ o wʋra o maa zarɩ o karabiə bam nɛ, yɩ o ma pʋpaa kʋm o ma guguni-sɩ. 6O ma ba o yi Simɔn Pɩyɛɛrɩ te. Wʋntʋ ma ta dɩd-o o wɩ: "A yuutu, nmʋ mʋ w'ʋ zarɩ amʋ nɛ na?" 7Zezi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ b'a lwarɩ amʋ na wʋra a kɩ kʋlʋ tɩn kuri lele, n nan w'ʋ ba n lwarɩ kʋ kuri." 8Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: "N brɩ n b'a zarɩ a nɛ maŋa dɩ maŋa." Zezi ma lər-o o wɩ: "A na wʋ zarɩ n nɛ sɩm, n b'a n wanɩ n ta n yɩ amʋ nɔɔnʋ." 9Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Kʋ na yɩ kʋntʋ, a yuutu, yɩ zarɩ a nɛ yɩranɩ, zarɩ a jɩa dɩ a yuu dɩ n wəli da." 10Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Wʋlʋ na swɛ o yɩra tɩn daa ba jɩgɩ digiru, yɩ o daa wʋ maŋɩ sɩ o swɛ o yɩra, kʋ na daɩ o nɛ yɩranɩ. Abam ba jɩgɩ digiru, kʋ nan daɩ 'a maama." 11Bɛŋwaanɩ Zezi maŋɩ o ye wʋlʋ na lagɩ o yəg-o o pa nɔɔna tɩn. Mʋ kʋ kuri o tagɩ o wɩ, kʋ daɩ ba maama mʋ ba jɩgɩ digiru tɩn. 12Zezi na zarɩ ba nɛ sɩm o ti tɩn, o ma joori o zʋ o gɔrɔ kʋm, yɩ o vu o jəni o jəŋə je nɩ. O laan ma bwe-ba o wɩ: "Abam lwarɩ kʋlʋ amʋ na kɩ dɩ abam tɩn kuri na? 13Abam yəni 'a bə amʋ nɩ, Karanyɩna naa 'a Yuutu mʋ. Abam na bə te tɩn kʋ maŋɩ, bɛŋwaanɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ kʋntʋ mʋ. 14Amʋ nan na yɩ abam Yuutu dɩ 'a Karanyɩna yɩ a zarɩ abam nɛ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ laan zuli daanɩ kʋntʋ mʋ. 15Amʋ nan kɩ a brɩ abam, sɩ 'a lwəni amʋ na kɩ abam te tɩn mʋ. 16A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, gambaa tərə ka na dwe ka tu. Tɩntʋŋnʋ nan tərə o na dwe wʋlʋ na tʋŋ-o tɩn. 17Abam na lwarɩ tɩn, 'a na kɩ kʋntʋ, 'a w'ʋ ta'a jɩgɩ yu-yoŋo. 18Kʋ nan daɩ abam maama taanɩ mʋ a tɛa. A ye balʋ a na kuri tɩn. Kʋ daarɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ kʋ kɩ mʋ. Kʋ tagɩ kʋ wɩ: 'Wʋlʋ na jəni o di wʋdiu dɩ amʋ tɩn mʋ joori o zɩgɩ amʋ zɩga.' 19A nan wuuri a ta a brɩ abam mʋ yɩ kʋ ta wʋ kɩ, sɩ kʋ na tu kʋ kɩ, sɩ 'a wanɩ 'a sɛ nɩ amʋ yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn. 20A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ na jeeri wʋlʋ maama a na tʋŋɩ tɩn, kʋntʋ tu jeeri amʋ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ na jeeri amʋ tɩn, o jeeri wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ." 21Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ kʋ pa o ŋɔɔnɩ jaja o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam dɩdʋa mʋ lagɩ o yəgi amʋ o pa nɔɔna." 22O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiə bam maa nii daanɩ, yɩ ba brɩ ba yəri wʋlʋ tɩtɩ o na tɛ bantʋ wʋnɩ tɩn. 23Wʋlʋ Zezi na soe lanyɩranɩ ba wʋnɩ tɩn maa je o tɩkəri nɩ. 24Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma yɩgɩsɩ o jɩŋa o brɩ wʋntʋ, sɩ o bwe Zezi o nii, kʋ yɩ wɔɔ taanɩ mʋ o tɛa. 25Nɔɔnʋ wʋm ma fɔɔrɩ o yi Zezi o sal-o, yɩ o bwe o wɩ: "A Yuutu, kʋ yɩ wɔɔ mʋ?" 26Zezi ma ləri o wɩ: "Amʋ na fɔgɩ dɩpɛ a lu dwə wʋnɩ a pa wʋlʋ tɩn, mʋ kʋ tu." O laan ma fɔ dɩpɛ dɩm o ma lu o pa Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Simɔn bu tɩn. 27Zudasɩ na joŋi dɩpɛ dɩm kʋntʋ tɩn, sʋtaanɩ ma zʋ o bɩcarɩ. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Kɩ lɩla sɩ n kɩ kʋlʋ nmʋ na lagɩ n kɩ tɩn." 28Balʋ maama na je ba di tɩn wʋlʋwʋlʋ ma wʋ lwarɩ Zezi na tagɩ kʋlʋ dɩd-o tɩn kuri. 29Zudasɩ nan na nii ba kɔgɔ kʋm səbu kʋm baŋa nɩ tɩn, ba badaara maa bʋŋɩ nɩ Zezi tʋŋ-o sɩ o vu o yəgi wʋdiu mʋ sɩ ba ma di candiə kam, naa o ga tʋŋ-o sɩ o vu o pa yinigə tiinə wəənu mʋ. 30Zudasɩ na joŋi dɩpɛ dɩm tɩn, o ma da o zaŋɩ o nuŋi. Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩ nɩ mʋ. 31Zudasɩ na nuŋi o daarɩ kʋntʋ tɩn, Zezi ma ta o wɩ: "Lele kʋntʋ amʋ Nabiin-bu wʋm w'ʋ na paarɩ-zulə, yɩ Wɛ tɩtɩ w'ʋ na zulə amʋ ŋwaanɩ. 32Wɛ na nɛ zulə amʋ ŋwaanɩ tɩn, DƖ laan w'ʋ pa a na paarɩ-zulə DƖ tɩtɩ tee nɩ. Wɛ nan w'ʋ pa a na zulə lele kʋntʋ. 33A biə-ba, a daa b'a tiini a daanɩ abam tee nɩ. Abam nan w'ʋ ba 'a beeri amʋ jəgə. A nan lagɩ a ta a brɩ abam kʋlʋ a na maŋɩ a ta a brɩ Zwifə bam a wɩ, amʋ na lagɩ a vu mɛ tɩn, abam b'a wanɩ da 'a vu. 34A nan lagɩ a pa abam ni-dʋʋrɩ mʋ. Ta'a soe-na daanɩ. Amʋ na soe abam te tɩn, abam dɩ ta'a soe daanɩ kʋntʋ. 35'A na soe daanɩ, nɔɔna maama w'ʋ lwarɩ nɩ abam yɩ a karabiə mʋ." 36Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma bwe Zezi o wɩ: "A yuutu, yən mʋ n lagɩ n vu?" Zezi ma ləri o wɩ: "Amʋ na lagɩ a vu mɛ tɩn, nmʋ b'a wanɩ n da n vu lele kʋntʋ. Maŋa kadoŋ nɩ mʋ, nmʋ laan w'ʋ wanɩ n da-nɩ n vu." 37Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: "A yuutu, bɛɛ mʋ yɩ a b'a wanɩ a tɔgɩ nmʋ lele kʋntʋ? Amʋ w'ʋ sɛ sɩ a tɩ nmʋ ŋwaanɩ." 38Zezi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ w'ʋ sɩɩnɩ n sɛ sɩ n tɩ amʋ ŋwaanɩ na? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ."

will be added

X\