Zan 12

1Da yardʋ dɛɛn na daarɩ sɩ kʋ yi Pakɩ candiə kam tɩn, Zezi ma vu o yi Betani. Kʋ yɩ d'aanɩ mʋ Lazaarɩ zʋʋrɩ da. Wʋntʋ mʋ yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ Zezi na pɛ o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 2Ba ma kɩ wʋdiu ba pa-o jəgə kam kʋntʋ nɩ. Marɩtɩ maa wʋra o maŋɩ wʋdiu kʋm. Lazaarɩ ma tɔgɩ o jəni sɩ o di dɩ Zezi. 3Mari laan ma kwe tralɩ nugə kalʋ yɩrɩ na yɩ 'naadɩ' tɩn. Ka dɛɛn yɩ kunkwələ yi mʋ, yɩ ka tiini ka lana. Nugə kam kʋntʋ yəlo cana zanzan. O ma kwe-ka o ma turi Zezi nɛ. O ma daarɩ o ma o yuuywe o guguni o nɛ sɩm. Tralɩ nugə kam lwəm dɩm ma zaŋɩ sɔŋɔ kʋm maama wʋnɩ. 4Zezi karabiə bam dɩdʋa wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Zudasɩ Yiskarɩyo tɩn dɩ tɔgɩ o wʋra. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ ba o yəgi Zezi o pa nɔɔna tɩn. 5O na nɛ Mari na kɩ te tɩn, o ma ta o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ o kɩ kʋntʋ? D'ɩ ya waɩ d'ɩ kwe tralɩ nugə kam d'ɩ yəgi, yɩ d'ɩ cɛ d'ɩ pa yinigə tiinə. Ka səbu kʋm ya w'ʋ yi səbu-dala biə-yatɔ (300). " 6O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ o jɩgɩ yinigə tiinə bam ŋwaŋa mʋ. O yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ. Wʋntʋ mʋ nii ba kɔgɔ kʋm səbu kʋm baŋa nɩ, yɩ o yəni o ŋɔnɩ-kʋ o lɩa. 7Zezi laan ma ləri o wɩ: "Yagɩ o yɩra, sɩ o kɩ kʋntʋ a na w'ʋ tɩ yɩ ba kɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 8Kʋ nan na yɩ yinigə tiinə, bantʋ ta wʋra mʋ dɩ abam maŋa maama. Kʋ daarɩ amʋ nan b'a ta wʋra dɩ abam maŋa maama." 9Zwifə kɔgɔ zanzan ma lwarɩ nɩ Zezi wʋ Betani nɩ. Ba ma zaŋɩ ba vu da. Ba na ve tɩn, kʋ daɩ Zezi yɩranɩ ŋwaanɩ, kʋ yɩ sɩ ba dɩ na Lazaarɩ wʋlʋ Zezi na pɛ o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn mʋ. 10Wɛ kaanɩm yigə tiinə bam laan ma kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Lazaarɩ dɩ, 11bɛŋwaanɩ Lazaarɩ biim dɩm mʋ te Zwifə zanzan joori ba yigə tiinə bam kwaga nɩ, yɩ ba daarɩ ba sɛ Zezi. 12Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na tu Zeruzalɛm sɩ ba di candiə kam tɩn ma lwarɩ nɩ Zezi maa bɩɩna. 13Ba ma vu ba kaarɩ kʋrʋ-vɔɔrʋ, yɩ ba nuŋi ba maa ve sɩ ba jeer-o. Ba na maa ve tɩn, ba maa zul-o ba wɩ: "Ozaana! Zuli-na wʋlʋ na tu d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə pɛ." 14Zezi ma na bɩna-pɔla o di, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ ta te tɩn. Kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: 15"Abam balʋ na zʋʋrɩ Siyɔn tɩʋ kʋm nɩ tɩn, 'a yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ. Nii-na 'a pɛ wʋm, o diini bɩna-pɔla o maa bɩɩna." 16Maŋa kam kʋntʋ nɩ, Zezi karabiə bam ya ma wʋ lwarɩ wəənu tɩm kʋntʋ kuri. Kʋ daarɩ maŋa kam Zezi na tɩgɩ yɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ o na paarɩ-zulə Wɛ tee nɩ tɩn, mʋ ba laan guli Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ o taanɩ te tɩn, dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm na kɩ kʋlʋ ba zul-o tɩn. 17Nɔɔna balʋ dɛɛn na wʋ Zezi tee nɩ yɩ o pa Lazaarɩ bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn ya maŋɩ ba ta ba brɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam, o na kɩ te o bəŋi Lazaarɩ yɩ o nuŋi yibeeli dɩm wʋnɩ tɩn. 18Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ nɔn-kɔgɔ kʋm nuŋi tɩʋ kʋm nɩ ba jeer-o, ba na ni nɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ tɩn ŋwaanɩ. 19Farizɩan tiinə bam laan maa tɛ daanɩ ba wɩ: "'A wʋ nɛ? Dɩbam brɩ d'ɩ b'a wanɩ kʋlʋkʋlʋ d'ɩ kɩ. Nii-na lʋgʋ kʋm nɔɔna bam maama mʋ tɔgɩ o kwaga." 20Grɛkɩ tiinə balʋ dɛɛn na tɔgɩ ba vu Zeruzalɛm sɩ ba di candiə kam ba zuli Wɛ tɩn badaara ma vu Filipi te. 21Wʋntʋ nuŋi Galile tɩʋ kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Betisayida tɩn mʋ. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Dɩbam lagɩ sɩ d'ɩ na Zezi mʋ." 22Filipi ma vu o ta dɩ Andre. Bantʋ bale ma vu ba ta ba brɩ Zezi. 23Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Maŋa kam laan yiə, sɩ Wɛ pa Nabiin-bu wʋm na paarɩ-zulə. 24A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nmʋ na jɩgɩ mɩn-dwi, yɩ n na dugi-dɩ tɩga nɩ, dɩ w'ʋ nuŋi dɩ kɩ biə zanzan mʋ. Nmʋ nan na wʋ sɛ sɩ n du-dɩ tɩga nɩ sɩ dɩ puli dɩ nuŋi dɩ daarɩ sɩ mɩn-bu wʋm pɔ, dɩ w'ʋ ta yɩ dɩdwɩ yɩranɩ mʋ taan, n b'a na nyɔɔrɩ dɩ baŋa nɩ. 25Wʋlʋ na soe o tɩtɩ ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu b'a na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. Wʋlʋ nan na vɩn o ŋwɩa lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ tɩn, kʋ tu w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 26Wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o tʋŋɩ amʋ tɩtʋŋa tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o tɔgɩ a kwaga mʋ. Kʋntʋ, a na wʋ mɛ tɩn, a tɩntʋŋnʋ wʋm dɩ w'ʋ ta tɔgɩ o wʋra. Wʋlʋ maama na tʋŋɩ amʋ tɩtʋŋa tɩn, amʋ Ko w'ʋ pa o na zulə." 27Zezi ma ta o wɩ: "A wʋ mʋ cɔgɩ zanzan. A nan w'ʋ ta nɩ bɛɛ mʋ? A'a loori a Ko mʋ sɩ o vrɩ-nɩ yaara yantʋ wʋnɩ na? Awo. Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ maŋɩ a ba sɩ a yaarɩ. 28A nan w'ʋ loori a Ko sɩ o pa o yɩrɩ na zulə." Kwərə laan ma ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ: "A maŋɩ a pa a yɩrɩ na zulə, a nan ta w'ʋ pa dɩ na zulə." 29Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na zɩgɩ da tɩn ma ni kwərə kam, yɩ ba ta ba wɩ, dʋa mʋ mumunə. Badaara maa wɩ, kʋ yɩ malɛka mʋ ŋɔɔnɩ dɩd-o. 30Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ daɩ amʋ ŋwaanɩ mʋ kwərə kantʋ ŋɔɔnɩ, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ ka ŋɔɔna. 31Maŋa laan yiə sɩ Wɛ di nabiinə taanɩ, sɩ DƖ zəli lʋgʋ baŋa pɛ wʋm. 32Kʋ daarɩ kʋ na yɩ amʋ, maŋa kalʋ ba na w'ʋ zəŋi amʋ wɛɛnɩ tɩn, amʋ w'ʋ pa nabiinə maama ba amʋ te." 33O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o brɩ o na lagɩ o tɩ tʋʋnɩ dwi dɩlʋ tɩn mʋ. 34Nɔn-kɔgɔ kʋm ma lər-o kʋ wɩ: "Dɩbam ni nɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɔnɔ wʋnɩ kʋ wɩ, Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ mʋ maŋa maama. Bɛɛ nan mʋ yɩ n ta n wɩ, ba maŋɩ sɩ ba zəŋi Nabiin-bu wʋm wɛɛnɩ? Nabiin-bu wʋntʋ nan yɩ wɔɔ?" 35Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Pooni b'a tiini dɩ daanɩ abam tee nɩ. Pooni dɩm ta na wʋ 'a tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, sɩ 'a ta'a veə, sɩ lim yɩ ba dɩ yi abam. Wʋlʋ na ve lim wʋnɩ tɩn yəri o na ve mɛ. 36Pooni dɩm ta na wʋ 'a tee nɩ tɩn, 'a nan sɛ wʋlʋ na yɩ pooni dɩm tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a yɩ pooni dɩm biə." Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o ma nuŋi ba tɩtarɩ nɩ o vu o səgi. 37Dɩ o na maŋɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan ba yibiyə nɩ tɩn, ba daa ta wʋ sɛ-o. 38Kʋntʋ ma pa kʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi dɛɛn na tagɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ faŋa faŋa o wɩ: "Yuutu Baŋa-Wɛ, nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ sɛ d'ɩ na tagɩ taanɩ dɩlʋ d'ɩ brɩ-ba tɩn. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ lwarɩ d'ɩ Yuutu wʋm dam dɩm na yɩ te tɩn." 39Ba wʋ wanɩ ba sɛ Zezi taanɩ dɩm, bɛŋwaanɩ Ezayi ta tagɩ o wɩ: 40"Dɩntʋ mʋ dwe ba yiə, yɩ DƖ pa ba wʋbʋŋa tɩ, sɩ ba yiə yam yɩ wanɩ ya taa naɩ, sɩ ba wʋbʋŋa yam dɩ yɩ wanɩ ya lwarɩ Wɛ taanɩ dɩm kuri, sɩ ba yɩ ləni ba wʋbʋŋa ba sɛ Wɛ sɩ DƖ pa ba na yazurə." 41Ezayi dɛɛn tagɩ d'ɩ Yuutu wʋm taanɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o wuuri o na Zezi paarɩ-zulə na yɩ te yɩ o daa ta wʋ tu lʋgʋ baŋa. 42Dɩ kʋntʋ dɩ, Zwifə yigə tiinə zanzan dɩ ta kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. Ba na kwarɩ Farizɩan tiinə bam tɩn ŋwaanɩ mʋ, ba wʋ ŋɔɔnɩ-kʋ jaja, sɩ ba'a zəli-ba ba Wɛ-digə kam nɩ. 43Ba na kɩ te tɩn brɩ nɩ ba soe sɩ nabiinə wʋrʋ poli dɩ ba kʋ dwe Wɛ wʋ na poli dɩ ba. 44Zezi ma ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ o sɛ amʋ yɩranɩ mʋ, kʋ yɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ o sɛ. 45Wʋlʋ na nɛ amʋ tɩn nɛ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ mʋ. 46Amʋ tu lʋgʋ baŋa sɩ a taa yɩ pooni mʋ a paɩ nabiinə, sɩ wʋlʋ maama na sɛ amʋ tɩn daa yɩ maŋɩ lim wʋnɩ. 47Wʋlʋ na ni a taanɩ dɩm yɩ o wʋ sɛ sɩ o kɩ kʋlʋ a na tagɩ tɩn, kʋ daɩ amʋ mʋ cɔgɩ kʋntʋ tu, bɛŋwaanɩ amʋ na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ daɩ sɩ a di nabiinə taanɩ sɩ a cɔgɩ-ba. Kʋ nan yɩ sɩ a vrɩ-ba ba lwarɩm wʋnɩ mʋ. 48Wʋlʋ na vɩn amʋ yɩ o wʋ sɛ a taanɩ dɩm tɩn, mʋ kʋlʋ na w'ʋ cɔg-o: Taanɩ dɩlʋ amʋ na ŋɔɔnɩ a brɩ nɔɔna tɩn mʋ w'ʋ zaŋɩ lʋgʋ tiim dɛ dɩm nɩ dɩ brɩ nɩ kʋntʋ tu ba jɩgɩ bʋra. 49Kʋ nan daɩ a tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ a ŋɔɔna. Kʋ yɩ a Ko wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ pɛ-nɩ ni sɩ a ta kʋlʋ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, yɩ DƖ ta brɩ-nɩ kʋlʋ a na w'ʋ ŋɔɔnɩ tɩn. 50Amʋ nan ye sɩ balʋ na sɛ ni dɩlʋ a Ko Wɛ na pɛ-nɩ sɩ a ŋɔɔnɩ tɩn w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. A na yəni a ŋɔɔnɩ te maama tɩn, kʋ yɩ a Ko Wɛ na tagɩ kʋlʋ o brɩ-nɩ tɩn mʋ."

will be added

X\