Zan 10

1Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna bam o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ dɛ najɩrɩ ni o zʋ sɩ o pʋrɩ peeni yɩ o tɔgɩ jəgə kadoŋ o cu o zʋ tɩn, kʋntʋ tu yɩ ŋwɩɩnʋ yɩ o kwəri o yɩ vɩrnʋ mʋ. 2Kʋ daarɩ, wʋlʋ na dɛ najɩrɩ dɩm ni o zʋ sɩ o pʋrɩ o peeni sɩm tɩn, wʋm mʋ yɩ peeni sɩm nayɩrʋ wʋm tɩtɩ. 3O na lagɩ o zʋ, wʋlʋ na nii najɩrɩ dɩm ni baŋa nɩ tɩn w'ʋ pʋrɩ o pa o zʋ. Peeni sɩm w'ʋ ni o kwərə, yɩ o'o bəŋi o tɩtɩ peeni sɩm yɩra, yɩ sɩ da-o sɩ nuŋi. 4O na jaanɩ-sɩ o nuŋi, o'o ta tɔgɩ sɩ yigə, yɩ peeni sɩm tɔgɩ o kwaga, bɛŋwaanɩ sɩ ye o kwərə. 5Kʋ nan na yɩ nɔn-gaa, sɩ b'a sɛ sɩ tɔg-o. Sɩ w'ʋ duri sɩ viiri mʋ, bɛŋwaanɩ sɩ yəri o kwərə." 6Zezi na tagɩ kʋntʋ o brɩ-ba tɩn, ba ma wʋ lwarɩ o taanɩ dɩm kuri. 7Zezi daa ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, amʋ mʋ nyɩ dɩ ni dɩlʋ peeni sɩm na tɔgɩ da tɩn. 8Balʋ maama na dɛ yigə ba ba ba zʋ ba loori amʋ tɩn nyɩ dɩ ŋwɩɩna dɩ vɩrna mʋ. Peeni sɩm ma wʋ sɛ ba ni. 9Amʋ mʋ yɩ ni dɩm. Wʋlʋ maama na tɔgɩ amʋ o zʋ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na vrɩm. O nan w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ywəmmə tɩn, nɩ peeni na tɔgɩ najɩrɩ ni sɩ nuŋi sɩ di yɩ sɩ joori sɩ zʋʋrɩ te tɩn. 10Ŋwɩɩnʋ na tu o zʋ, o lagɩ sɩ o ŋɔ mʋ o gʋ o daarɩ o ja o cɔgɩ. Kʋ nan na yɩ amʋ, a tu sɩ a pa nabiinə mʋ na ŋwɩa kalʋ na ywənə tɩn cɩga cɩga. 11Amʋ mʋ nyɩ dɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga, yɩ a soe a nɔɔna. Nayɩr-ŋʋm sɛ tʋʋnɩ mʋ o peeni ŋwaanɩ. 12Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ wʋlʋ na tɔgɩ peeni sɩm o joŋi səbu tɩn, wʋntʋ daɩ nayɩrʋ wʋlʋ na yɩ peeni sɩm tu tɩn. Wʋntʋ na nɛ nywənkurə na maa bɩɩna, o'o duri mʋ o daarɩ peeni sɩm. Nywənkurə kam w'ʋ zʋ peeni sɩm wʋ ka ja-sɩ ka pa sɩ jagɩ. 13O'o duri o viiri, bɛŋwaanɩ o tɔgɩ peeni sɩm səbu ŋwaanɩ mʋ, sɩ o ba jɩgɩ sɩ ŋwaŋa. 14Amʋ mʋ yɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga. Amʋ ye a nɔɔna bam, yɩ ba dɩ ye amʋ, 15nɩnɛɛnɩ amʋ Ko na ye-nɩ yɩ amʋ dɩ ye-o te tɩn. Amʋ w'ʋ sɛ sɩ a tɩ a nɔɔna bam ŋwaanɩ, nɩ nayɩr-ŋʋm na sɛ sɩ o tɩ o peeni ŋwaanɩ te tɩn. 16A daa ta jɩgɩ peeni sɩdaara, sɩ na təri najɩrɩ dɩntʋ wʋnɩ. A nan maŋɩ sɩ a vu a kalɩ-sɩ mʋ a ja ba a kɩ daanɩ. Peeni sɩntʋ dɩ w'ʋ ni amʋ kwərə. Kʋntʋ, a peeni sɩm maama w'ʋ la jəgə dɩdʋa, yɩ nayɩrʋ dɩdʋa nii-sɩ. 17A Ko Wɛ soe amʋ, dɩ a na sɛ sɩ a tɩ nabiinə ŋwaanɩ, sɩ a joori a bi a na ŋwɩa tɩn. 18Nɔɔn-nɔɔnʋ nan b'a wanɩ o pa a ga a ŋwɩa. Amʋ tɩtɩ nan mʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ a ga-ka. A jɩgɩ cwəŋə sɩ a ga a ŋwɩa kam. A nan ta jɩgɩ cwəŋə sɩ a joori a bi a na-ka. Mʋ woŋo kʋlʋ a Ko na pɛ-nɩ ni sɩ a kɩ tɩn." 19Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, kampwara daa ma ba Zwifə bam wʋ o taanɩ dɩm ŋwaanɩ. 20Ba zanzan maa tɛ ba wɩ: "Cicirə mʋ jɩg-o, o yuu mʋ tərə. Bɛɛ mʋ yɩ 'a cəgi o taanɩ?" 21Kʋ daarɩ badaara maa tɛ ba wɩ: "Wʋlʋ yuu na tərə tɩn b'a wanɩ o ŋɔɔnɩ tɩntʋ doŋ. Cicirə na jɩgɩ wʋlʋ tɩn b'a wanɩ o puri lilwe yiə." 22Kʋ dɛɛn ma ba kʋ yi sɩ Zwifə bam di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ 'Bakwebapawɛ' tɩn Zeruzalɛm nɩ. Kʋ yɩ waarʋ mɩmaŋa nɩ mʋ. 23Zezi dɛɛn ma vu Wɛ-di-kamunu kʋm. O maa wʋ Salɔmɔn kʋnkɔlɔ kʋm nɩ o kaaga. 24Zwifə badaara laan ma ba ba gilim-o, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Nmʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn na? Bɛɛ mʋ yɩ n pa kʋ tiini kʋ yɩ wʋbʋŋa zanzan dɩ dɩbam? Ta cɩga n brɩ dɩbam sɩ d'ɩ kɔ joro." 25O ma ləri-ba o wɩ: "A maŋɩ a ta a brɩ abam, yɩ 'a ba sɛ a ni. Tɩtʋŋa yalʋ a Ko Wɛ na pɛ a tʋŋɩ tɩn mʋ brɩ nɩ a jɩgɩ cɩga. 26Abam nan ba sɛ a ni, bɛŋwaanɩ abam daɩ amʋ nɔɔna. 27A nɔɔna bam nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na cəgi amʋ kwərə tɩn mʋ. A maa ye-sɩ, yɩ sɩ tɔgɩ-nɩ. 28Amʋ paɩ a nɔɔna bam na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn mʋ, yɩ ba b'a fɔgɩ ba cɔgɩ maŋa dɩ maŋa. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o vrɩ-ba amʋ jɩŋa nɩ. 29Kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ kwe-ba DƖ kɩ a jɩŋa nɩ. Dɩntʋ nan mʋ dwe woŋo maama. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o vrɩ-ba DƖ jɩŋa nɩ. 30Amʋ dɩ a Ko Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ." 31Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam daa ma kwe kandwa sɩ ba ma dʋl-o ba gʋ. 32O ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ Ko pɛ a tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna zanzan mʋ a brɩ abam. Tɩtʋŋa yantʋ wʋnɩ dɔɔ tɩtɩ mʋ pɛ abam kwaanɩ sɩ 'a gʋ amʋ dɩ kandwa?" 33Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ daɩ tɩtʋŋ-ŋʋm ŋwaanɩ mʋ d'ɩ lagɩ d'ɩ dʋlɩ-m d'ɩ gʋ. Kʋ yɩ nmʋ na twɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nmʋ yɩ nabiinu mʋ, yɩ n paɩ n yɩ Wɛ mʋ." 34O ma ləri-ba o wɩ: "Wɛ cullu tɔnɔ kʋlʋ DƖ na pɛ abam tɩn wʋnɩ mʋ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ, Wɛ tagɩ dɩ nɔɔna badonnə DƖ wɩ: 'Abam dɩdʋa dɩdʋa yɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ mʋ.' 35Kʋ brɩ nɩ Wɛ dɛɛn pɛ DƖ kwərə nɔɔna bantʋ mʋ, yɩ DƖ bəŋi-ba nɩ DƖ nyɩnyʋgʋ. Kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn b'a wanɩ kʋ ji kafɛ. 36Amʋ nan yɩ wʋlʋ a Ko Wɛ na lɩ sɩ a kɩ DƖ wʋbʋŋa, yɩ DƖ tʋŋɩ-nɩ sɩ a ba lʋgʋ baŋa tɩn mʋ. Kʋntʋ, a na tagɩ nɩ a yɩ Wɛ Bu tɩn, bɛɛ mʋ yɩ 'a ba sɛa? Bɛɛ mʋ yɩ 'a brɩ nɩ a twɩ Wɛ mʋ? 37Maanɩ-na 'a nii a tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. Kʋ na daɩ a Ko Wɛ tɩtʋŋa mʋ a tʋŋa, sɩ 'a yɩ sɛ-nɩ. 38Kʋ nan na yɩ Wɛ tɩtʋŋa, 'a na maŋɩ 'a ba sɛ amʋ, sɩ 'a sɛ tɩtʋŋa yam na brɩ te tɩn. 'A na sɛ tɩtʋŋa yam kʋntʋ, 'a w'ʋ sɩɩnɩ 'a lwarɩ nɩ a Ko wʋra dɩ amʋ, yɩ amʋ dɩ wʋra dɩ a Ko." 39O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba daa maa lagɩ sɩ ba ja-o. O ma lu ba jɩa wʋnɩ o viiri. 40Zezi ma joori o vu o bɛ Zʋrdɛn bugə kam. O ma vu je sɩlʋ Zan dɛɛn na yəni o miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, o zʋʋrɩ da. 41Nɔɔna zanzan dɛɛn maa tui o te. Ba maa yəni ba tɛ ba wɩ: "Zan nan wʋ kɩ wo-kɩnkagɩla. Kʋ daarɩ o na tagɩ kʋlʋ maama Zezi ŋwaanɩ tɩn yɩ cɩga mʋ." 42Je sɩm kʋntʋ nɩ nɔɔna zanzan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi.

will be added

X\