Zan 1

1Pulim nɩ tɩn, Bɩtara kam maŋɩ ka wʋra mʋ, yɩ lʋgʋ baŋa daa ta tərə. Ka maŋɩ ka wʋ Wɛ tee nɩ mʋ. Wʋlʋ na yɩ Bɩtara kam tɩn dɩ Wɛ maama yɩ bɩdwɩ mʋ. 2O maŋɩ o wʋ Wɛ tee nɩ mʋ pulim nɩ. 3Kʋ dɛ dɩ wʋntʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ dɛɛn kɩ woŋo maama. Kʋlʋkʋlʋ tərə Wɛ na kɩa, yɩ kʋ wʋ dɛ dɩ wʋntʋ. 4Wʋm mʋ paɩ nabiinə na ŋwɩa. Ŋwɩa kam kʋntʋ nan mʋ paɩ nabiinə na pooni. 5Pooni dɩm kʋntʋ na tu tɩn, dɩ zəli lim, yɩ lim daa warɩ pooni dɩm dɩ zəli. 6Wɛ dɛɛn tʋŋɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Zan. 7O tu sɩ o ta wʋlʋ na yɩ pooni dɩm tɩn taanɩ mʋ o brɩ nɔɔna, sɩ nabiinə maama wanɩ ba lwar-o sɩ ba daarɩ ba sɛ-o. 8Zan tɩtɩ daɩ pooni dɩm. O nan tu sɩ o ta wʋlʋ na yɩ pooni dɩm tɩn taanɩ mʋ o brɩ nɔɔna. 9Wʋlʋ na yɩ pooni dɩm cɩga cɩga tɩn dɛɛn nuŋi Wɛ te mʋ o ba lʋgʋ baŋa. Wʋntʋ mʋ paɩ nabiinə maama na pooni sɩ ba wanɩ ba lwarɩ Wɛ. 10O dɛɛn ma ba lʋgʋ baŋa o wʋra. Kʋ ya dɛ dɩ wʋntʋ mʋ yɩ Wɛ kɩ lʋgʋ. Dɩ kʋntʋ dɩ, nabiinə daa ta wʋ lwar-o. 11O ma ba o tɩtɩ tɩʋ, yɩ o dwi tiinə wʋ jeer-o lanyɩranɩ. 12Kʋ daarɩ balʋ maama na sɛ-o yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, o ma pa-ba ni sɩ ba ji Baŋa-Wɛ biə. 13Ba na jigi Wɛ biə kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nabiinə na lʋrɩ te tɩn, naa nɔɔna yɩra lagɩm, naa nɔɔna wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. Kʋ nan yɩ Baŋa-Wɛ tɩtɩ mʋ pɛ ba ji DƖ biə. 14Bɩtara kam dɛɛn ma ji nabiinu, yɩ o zʋʋrɩ dɩbam tɩtarɩ nɩ. Wɛ zaanɩ dɩ DƖ cɩga maama tiini ka wʋ o tee nɩ. D'ɩ ma na o paarɩ-zulə na dagɩ te, o na yɩ o Ko Wɛ Bu-dʋa tɩn ŋwaanɩ. 15Zan dɛɛn ŋɔɔnɩ wʋntʋ taanɩ, yɩ o ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Mʋ wʋlʋ wʋm a na maŋɩ a ta o taanɩ a wɩ, nɔɔnʋ wʋdoŋ w'ʋ saŋɩ amʋ kwaga o ba. Wʋntʋ yɩ kamunu o dwe amʋ, bɛŋwaanɩ o maŋɩ o wʋra yɩ amʋ yaa ta tərə." 16Wʋntʋ mʋ yəni o pa dɩbam maama na zaanɩ zanzan, o na tiini o jɩgɩ Wɛ zaanɩ lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ. 17Bɛŋwaanɩ Wɛ pɛ DƖ cullu tɩm Moyisi mʋ yɩ o pa dɩbam. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ Wɛ zaanɩ dɩ DƖ cɩga kam, DƖ dɛ DƖ Bu Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ pa dɩbam ka. 18Nɔɔn-nɔɔnʋ ta maŋɩ o wʋ nɛ Baŋa-Wɛ. Kʋ daarɩ DƖ Bu-dʋa kam mʋ pɛ d'ɩ lwarɩ-DƖ. Wʋntʋ dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ. O maa wʋ o Ko Baŋa-Wɛ tɩkəri nɩ. 19Zan dɛɛn na pɛ nɔɔna lwarɩ Zezi te tɩn mʋ tɩntʋ: Zwifə yigə tiinə balʋ na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn dɛɛn ma tʋŋɩ ba kaanɩm yigə tiinə dɩ Leviti tiinə sɩ ba vu Zan te. Ba ma vu ba bwe-o ba wɩ: "Nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?" 20Zan ma vɩɩrɩ o ta-ba o wɩ: "Kʋ daɩ amʋ mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn." 21Ba ta ma joori ba bwe-o ba wɩ: "Nmʋ nan yɩ wɔɔ mʋ za? Nmʋ yɩ Eli mʋ na?" O ma ləri-ba o wɩ, wʋm daɩ Eli. Ba daa ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ yɩ Wɛ nijoŋnu wʋlʋ na maŋɩ sɩ o ba tɩn mʋ na?" O maa wɩ: "Awo." 22Ba laan ma ta ba wɩ: "Nmʋ nan yɩ wɔɔ? D'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ ja nmʋ na ləri te tɩn mʋ, d'ɩ vu d'ɩ ta d'ɩ brɩ balʋ na tʋŋɩ dɩbam tɩn. Ta n brɩ dɩbam nmʋ na yɩ wʋlʋ tɩn." 23Ba na bwe-o kʋntʋ tɩn, Zan ma ləri-ba o wɩ: "Amʋ yɩ wʋlʋ na tɔɔlɩ kwərə kagʋa wʋnɩ a wɩ: 'Zaŋɩ-na 'a kwɛ cwəŋə kalʋ d'ɩ Yuutu wʋm na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn, 'a pa ka fɔgɩ ka yɔɔrɩ lanyɩranɩ.' Mʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o ta amʋ taanɩ te tɩn." 24Nɔɔna badonnə dɩ dɛɛn tɔgɩ ba wʋ ba wʋnɩ, ba na nuŋi Farizɩan tiinə kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 25Ba ma bwe Zan ba wɩ: "Nmʋ nan na sɩɩnɩ n daɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, yɩ n daɩ Eli naa Wɛ nijoŋnu wʋlʋ na maŋɩ sɩ o ba tɩn, wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni sɩ n miisi nɔɔna na wʋnɩ?" 26Zan ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ na yɩ amʋ, a yəni a miisi nɔɔna na wʋnɩ mʋ. Abam nan na zɩgɩ tɩn, nɔɔnʋ wʋ 'a tɩtarɩ nɩ yɩ 'a yər-o. 27Wʋntʋ mʋ lagɩ o saŋɩ amʋ kwaga o ba, yɩ a wʋ maŋɩ sɩ a lɩ o nɛ natra dɩ." 28Kʋntʋ maama dɛɛn kɩ Betani nɩ mʋ, Zʋrdɛn bugə kam bubɛ dɩm nɩ, mɛ Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ tɩn. 29Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zan ma na Zezi na ve o maa bɩɩnɩ o te. O ma ta dɩ balʋ na wʋra tɩn o wɩ: "Nii-na Wɛ Pəlbu wʋlʋ na lɩ nabiinə lwarɩm tɩn. 30A ya tagɩ a wɩ: 'Nɔɔnʋ w'ʋ saŋɩ amʋ kwaga o ba, yɩ o yɩ kamunu o dwe amʋ, bɛŋwaanɩ o maŋɩ o wʋra yɩ amʋ yaa ta tərə.' Kʋ nan yɩ wʋntʋ taanɩ mʋ a tɛa. 31Amʋ tɩtɩ dɛɛn maŋɩ a yəri o na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ a laan ba a lwar-o. A nan tu sɩ a pa Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə mʋ lwar-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a yəni a miisi nɔɔna na wʋnɩ." 32- 33Zan daa ta ma ŋɔɔnɩ Zezi taanɩ o brɩ-ba o wɩ: "A ya yəri Wɛ Bu wʋm na yɩ wʋlʋ tɩn. Wʋlʋ nan na tʋŋɩ-nɩ sɩ a ba a miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn tagɩ o wɩ, a na nɛ Wɛ Joro kʋm tu kʋ wʋ nɔɔnʋ wʋlʋ baŋa nɩ tɩn, wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ miisi nɔɔna Wɛ Joro kʋm wʋnɩ tɩn. A laan nan nɛ Wɛ Joro kʋm na nuŋi wɛyuu nɩ kʋ tu kʋ ba kʋ wʋ nɔɔnʋ wʋntʋ baŋa nɩ, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwəŋə te. 34Amʋ sɩɩnɩ a na kʋlʋ Wɛ na tagɩ tɩn, yɩ a lagɩ a ta cɩga dɩ abam sɩ wʋntʋ mʋ yɩ Wɛ Bu wʋm." 35Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zan dɩ o karabiə bale daa ta maa wʋra. 36Zan ma na Zezi na ve o maa kɛa. O ma ta o wɩ: "Nii-na Wɛ Pəlbu wʋm." 37Zan karabiə bale bam ma ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn. Ba ma pɛ Zezi kwaga ba pu. 38Zezi ma pipiri o nii o na ba na tɔg-o tɩn. O ma bwe-ba o wɩ: "Abam beeri bɛɛ mʋ?" Ba ma ləri ba wɩ: "Rabi, nmʋ zʋʋrɩ yən mʋ?" ('Rabi' kuri mʋ 'Karanyɩna'.) 39O ma ləri-ba o wɩ: "Ba-na sɩ 'a w'ʋ na." Ba ma tɔgɩ dɩd-o ba vu ba na o na zʋʋrɩ mɛ tɩn. Kʋ yɩ dɩdaan-ni nɩ mʋ. Ba ma maŋɩ o tee nɩ ba tʋ wɛ. 40Nɔɔna bale balʋ na ni Zan na tagɩ Zezi taanɩ dɩm te yɩ ba daarɩ ba tɔg-o tɩn dɩdʋa yɩrɩ mʋ Andre. O yɩ Simɔn Pɩyɛɛrɩ nyaanɩ mʋ. 41Ba na joori tɩn, Andre ma kɩ lɩla o vu o zɩmbaarʋ Simɔn te, o ta dɩd-o o wɩ: "Dɩbam nɛ Mesi wʋm." (Yɩrɩ dɩm kʋntʋ dɩ 'Krisi' yɩ bɩdwɩ mʋ.) 42O laan ma ja-o o vu Zezi te. Zezi ma nii o yibiyə nɩ yɩ o wɩ: "Nmʋ yɩ Simɔn wʋlʋ na yɩ Zan bu tɩn mʋ. Nmʋ yɩrɩ laan w'ʋ ta yɩ Sɩfasɩ mʋ." (Yɩrɩ dɩm kʋntʋ dɩ Pɩyɛɛrɩ yɩ bɩdwɩ mʋ, yɩ dɩ kuri mʋ 'Pulɔrɔ'.) 43Tɩga dɛɛn na pʋʋrɩ tɩn, Zezi ma bʋŋɩ sɩ o vu Galile. O ma vu o jeeri Filipi, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Ba n ta n tɔgɩ amʋ." 44Filipi nuŋi Betisayida mʋ, tɩʋ kʋlʋ Andre dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ na nuŋi da tɩn. 45Filipi laan ma zaŋɩ o vu o jeeri nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Natanayɛlɩ. O ma ta dɩd-o o wɩ: "Dɩbam nɛ wʋlʋ wʋm Moyisi na pʋpʋnɩ o taanɩ faŋa faŋa Wɛ cullu tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn, yɩ Wɛ nijoŋnə dɩ dɛɛn pʋpʋnɩ ba ta o taanɩ tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ Zezi, o yɩ Zʋzɛfʋ bu mʋ. O nuŋi Nazarɛtɩ." 46Natanayɛlɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Wo-laa kʋntʋ w'ʋ wanɩ kʋ nuŋi Nazarɛtɩ na?" Filipi ma ləri o wɩ: "Ba sɩ n na." 47Ba na maa ve tɩn, Zezi ma na Natanayɛlɩ na maa bɩɩnɩ o te. O ma ta o taanɩ o wɩ: "Wʋntʋ sɩɩnɩ o yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tu mʋ cɩga cɩga, o wʋ lana." 48Natanayɛlɩ ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ kɩ ta mʋ n ye amʋ?" O ma lər-o o wɩ: "A ya nɛ nmʋ maŋa kam n na wʋ kapʋrʋ kʋm kuri nɩ kʋ loori Filipi na bəŋi nmʋ tɩn." 49Natanayɛlɩ ma lər-o o wɩ: "Karanyɩna, nmʋ yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ, yɩ n ta yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə pɛ." 50Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ na sɛ amʋ tɩn, kʋ yɩ a na tagɩ a wɩ, a ya nɛ nmʋ kapʋrʋ kʋm kuri nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nmʋ nan w'ʋ na wo-kɩnkagɩla yalʋ na tiini ya dana ya dwe kʋntʋ tɩn." 51O laan ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam w'ʋ ba 'a na wɛyuu na pʋrɩ, yɩ Wɛ malɛsɩ tɔgɩ da sɩ diinə yɩ sɩ tuə Nabiin-bu wʋm baŋa nɩ."

will be added

X\