Zakɩ 5

1Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ nadunə tɩn, fɔgɩ 'a cəgi-na. Ta'a keeri-na 'a coosə dɩ lɛɛrʋ tɩlʋ na lagɩ tɩ ba abam baŋa tɩn. 2Abam jɩjɩgɩrʋ tɩm maama w'ʋ pɔ, yɩ cambʋrɩ dɩ w'ʋ di 'a gwaarʋ tɩm. 3Abam səbu-sɩŋa kam dɩ 'a səbu kʋm maama w'ʋ sʋŋɩ. Sarɩya dɛ dɩm nɩ kʋ sʋŋɩm dɩm kʋntʋ mʋ w'ʋ brɩ nɩ 'a kɩ 'a tusi, yɩ dɩntʋ ta w'ʋ di abam yɩra yam nɩ mini te. Lʋgʋ baŋa tiim da yam nan twɛ, yɩ abam ta fɔgɩ 'a tiŋi 'a jɩjɩgɩrʋ tɩm mʋ. 4Abam ta pini balʋ na tʋŋɩ 'a karɩ sɩm nɩ ba pa abam tɩn, 'a ba sɛ sɩ 'a ŋwɩ-ba. Cəgi-na 'a nii ba na pʋʋna te tɩn. Balʋ na kɩ abam wʋdiiru tɩm ba kɩ digə nɩ tɩn kərə kam tʋ Yuutu Baŋa-Wɛ zwɛ nɩ. 5'A ŋwɩ lʋgʋ baŋa nɩ paarɩ wʋnɩ mʋ, yɩ 'a kɩ 'a wʋbʋŋa na lagɩ te. 'A di 'a nuə nɩ ba na kɔnɩ varɩm sɩ ba gʋ te tɩn. 6'A ta kwəri 'a paɩ balʋ na jɩgɩ cɩga tɩn ga bʋra, yɩ 'a daarɩ 'a gʋ-ba, yɩ ba nan warɩ 'a yigə ba cɩ. 7A ko-biə-ba, ta'a jɩgɩ-na wʋ-zuru 'a maa nii maŋa kam d'ɩ Yuutu wʋm na w'ʋ joori o ba tɩn. Ta'a nii-na valʋ na yəni o zuri o yɩra te o maa cəgi maŋa kam o faa na w'ʋ ba kʋ bɩ lanyɩranɩ tɩn. O yəni o zuri o yɩra mʋ o maa cəgi duum dʋa dɩ fa-ni dʋa. 8Kʋntʋ, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ ta'a jɩgɩ wʋ-zuru mʋ sɩ 'a vɔ 'a wʋ lanyɩranɩ, sɩ d'ɩ Yuutu wʋm b'a daanɩ yɩ o ba. 9A ko-biə-ba, 'a yɩ ta'a pʋʋnɩ daanɩ, sɩ kʋ pa 'a ga bʋra Wɛ tee nɩ. Nii-na, kʋ twɛ kʋ ti sɩ Wɛ di dɩbam taanɩ. 10A ko-biə-ba, guli-na Wɛ nijoŋnə balʋ dɛɛn na tɔɔlɩ DƖ kwərə kam tɩn woŋo. Ba dɛɛn nɛ yaara zanzan yɩ ba vɔ ba wʋrʋ dɩ wʋ-zuru. Kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ lwəni bantʋ na kɩ te tɩn mʋ. 11Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ pu-dɩa kantʋ doŋ tɩn, d'ɩ ye nɩ ba nɛ wʋpolo Wɛ tee nɩ. Abam nan maŋɩ 'a ye Zobi dɛɛn na kɩ pu-dɩa o yaara yam wʋnɩ te, yɩ 'a kwəri 'a ye Wɛ na pɛ-o kʋlʋ kʋ kweelim nɩ tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, d'ɩ Yuutu Wɛ tiini DƖ jɩgɩ dɩbam ŋwaŋa, yɩ DƖ duri dɩbam yibwənə lanyɩranɩ. 12A ko-biə-ba, kʋ na dwe dɩdɩ, 'a yɩ ta'a tɛ 'a duə. Yɩ du-na dɩ Wɛ naa tɩga naa dɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ. 'A pa-na 'a 'ɛɛn' taa yɩ 'ɛɛn', sɩ 'a 'awo' taa yɩ 'awo', sɩ kʋ yɩ pa Wɛ di 'a sarɩya. 13Abam wʋlʋ na wʋ cam wʋnɩ, sɩ o loori Wɛ. Abam wʋlʋ nan na jɩgɩ wʋpolo, sɩ o taa leeni o zuli Wɛ. 14Abam wʋlʋ nan na ba jɩgɩ yazurə, sɩ o bəŋi Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam, sɩ ba ba ba kɩ nugə o yuu nɩ ba loori Wɛ ba pa-o d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 15Ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa ba loori Wɛ kʋntʋ doŋ, nɔɔnʋ wʋm w'ʋ sɩɩnɩ o na yazurə. D'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ pa o wəri, yɩ o na kɩ lwarɩm dɩlʋ maama tɩn, Wɛ w'ʋ yagɩ DƖ ma cɛ-o. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a vɩɩrɩ 'a tɛ 'a lwarɩm mʋ 'a brɩ daanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a loori Wɛ 'a pa daanɩ, sɩ Wɛ w'ʋ pa abam yazurə. Nɔn-ŋʋm Wɛ-loro tiini kʋ dana lanyɩranɩ, kʋ waɩ kʋ paɩ wo-kamunə kɩa. 17Guli-na Eli dɛɛn na kɩ te tɩn. O dɩ yɩ nabiinu mʋ nɩ dɩbam te, yɩ o loori Wɛ dɩ o wʋ maama sɩ dʋa yɩ zaŋɩ ka nɩ, yɩ ka sɩɩnɩ ka wʋ nɩgɩ bɩna yatɔ dɩ canɩ sɩrdʋ. 18O daa ma joori o loori Wɛ, yɩ ka laan ba ka nɩ, yɩ tɩga baŋa wəənu maama joori tɩ puli tɩ nuŋi tɩ kɩ lanyɩranɩ. 19A ko-biə-ba, abam wʋlʋ na ywəri cɩga cwəŋə kam wʋnɩ yɩ o doŋ na wanɩ o pa o joori o ba ka wʋnɩ, kʋ lana. 20'A nan ta'a ye nɩ, wʋlʋ na wanɩ o pa lwarɩm kəru joori o ba cɩga cwəŋə kam wʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ vrɩ lwarɩm kəru wʋm tʋʋnɩ jɩŋa nɩ, yɩ Wɛ yagɩ o wo-lwaanʋ tɩlʋ zanzan o na kɩ tɩn DƖ ma cɛ-o.

will be added

X\