Zakɩ 4

1Bɛɛ mʋ paɩ jara dɩdaanɩ kantɔgɔ yəni kʋ wʋ abam tɩtarɩ nɩ? Kʋ yɩ 'a fra na zʋʋrɩ wo-balwaarʋ tɩm mʋ te kʋ jɩgɩ 'a bɩcara kʋ yaara, yɩ kʋ paɩ jara wʋ 'a wʋnɩ. 2Abam yəni 'a paɩ 'a fra mʋ zʋʋrɩ wəənu yɩ 'a nan ba na-tɩ. Kʋ ma pa 'a lagɩ sɩ 'a gʋ nɔɔna. 'A yi tiini dɩ su wəənu zanzan yɩ 'a warɩ-tɩ 'a na. Kʋntʋ mʋ paɩ kantɔgɔ dɩ jara tui. 'A ba jɩgɩ wəənu tɩlʋ 'a na lagɩ tɩn, bɛŋwaanɩ 'a wʋ loori Wɛ sɩ DƖ pa abam. 3Abam nan na maŋɩ 'a loori Wɛ dɩ, DƖ b'a pa abam, bɛŋwaanɩ 'a ma wʋbʋŋ-lwaanʋ mʋ 'a loorə. 'A loori sɩ 'a ta'a ma kɩ 'a fra na zʋʋrɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ tɩn mʋ. 4Abam ba tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga. 'A yəri nɩ 'a fra na zʋ lʋgʋ baŋa wəənu 'a yɩ Wɛ dʋna mʋ na? Wʋlʋ maama na pɛ o fra zʋ lʋgʋ baŋa wəənu tɩm tɩn jigi Wɛ dʋm mʋ. 5'A yɩ ta'a bʋŋɩ nɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩ kafɛ mʋ, dɩ kʋ na wɩ: "Joro kʋlʋ Wɛ na kɩ d'ɩ bɩcara nɩ tɩn lagɩ sɩ kʋ yɩranɩ mʋ taa te dɩbam." 6Wɛ nan mʋ kɩ dɩbam yu-yoŋo kʋ ja gaalɩ. Kʋ daa ta pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ vɩn balʋ na yɩ kamun-nyɩna tɩn, yɩ DƖ daarɩ DƖ zəni balʋ na tu ba tɩtɩ tɩn." 7Kʋntʋ tɩn, kwe-na 'a tɩtɩ 'a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ 'a daarɩ 'a vɩn sʋtaanɩ, sɩ dɩntʋ w'ʋ duri dɩ viiri 'a tee nɩ. 8Fʋfɔ-na 'a twɛ Wɛ, sɩ DƖ dɩ w'ʋ twɛ abam. Abam lwarɩm-kərə-ba, lɩ-na 'a jɩa wo-lwaanʋ dwi maama baŋa nɩ. Abam pipiri-nyɩna-ba, zarɩ-na 'a bɩcara sɩ 'a daa yɩ ta'a jɩgɩ wʋrʋ tɩle. 9'A pa-na 'a wʋ cɔgɩ 'a lwarɩm dɩm ŋwaanɩ, sɩ 'a nywanɩ 'a yigə 'a ta'a keerə. Pa-na 'a mwaanʋ tɩm ləni tɩ ji kərə, sɩ 'a wʋpolo kʋm ləni kʋ ji wʋ-cɔgɔ. 10Tu-na 'a tɩtɩ d'ɩ Yuutu wʋm yigə nɩ, sɩ o'o ja abam o pa 'a zaŋɩ. 11A ko-biə-ba, 'a yɩ ta'a ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ da-yɩranɩ. Wʋlʋ maama na ŋɔɔnɩ wo-balɔrɔ o ko-bu yɩra nɩ naa o cog-o tɩn, kʋntʋ tu ŋɔɔnɩ o cɔgɩ Wɛ niə yam mʋ yɩ o y'aalɩ-ya. Nmʋ nan na y'aalɩ Wɛ niə yam, kʋ brɩ nɩ n daa n ba tɔgɩ-ya mʋ, yɩ n ta kwəri n brɩ nɩ nmʋ mʋ yɩ sarɩya-diru. 12Wɛ yɩranɩ mʋ te DƖ niə yam, yɩ DƖ tɔgɩ-ya DƖ ma di nɔɔna taanɩ. Dɩntʋ yɩranɩ mʋ waɩ DƖ vrɩ nɔɔna DƖ yaga, naa DƖ cɔgɩ-ba ba vɩʋn ŋwaanɩ. Nmʋ nan bʋŋɩ nɩ n yɩ wɔɔ mʋ, sɩ n di n doŋ taanɩ? 13Fɔgɩ-na 'a cəgi, abam balʋ na yəni 'a tɛ 'a wɩ: "Zɩm naa jwaanɩ d'ɩ w'ʋ vu tɩʋ kʋdoŋ d'ɩ kɩ pipiu da bɩm d'ɩ na səbu" tɩn. 14'A yəni 'a tɛ kʋntʋ doŋ yɩ 'a yəri tɩga na w'ʋ pʋʋrɩ sɩ 'a ŋwɩa taa yɩ te. 'A ŋwɩa kam nan nyɩ dɩ kunu na li yɩ kʋ b'a daanɩ kʋ kɛ te tɩn mʋ. 15Kʋ ya maŋɩ sɩ 'a ta'a tɛ nɩ: "D'ɩ Yuutu Wɛ na sɛ yɩ d'ɩ jwa ta ŋwɩ, d'ɩ w'ʋ kɩ kʋlʋ d'ɩ na bʋŋɩ tɩn." 16Kʋ nan yɩ 'a pa 'a tɩtɩ kamunni mʋ dɩ 'a na w'ʋ kɩ wəənu tɩlʋ tɩn. Kamunni dɩm kʋntʋ dwi maama nan ba lana. 17Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ na ye kʋlʋ na lana sɩ o kɩ tɩn, o na wʋ kɩ, kʋ tu kɩ lwarɩm mʋ.

will be added

X\