Zakɩ 3

1A ko-biə-ba, abam zanzan yɩ zaŋɩ 'a ta'a kwaana sɩ 'a ji karanyɩna tiinə. Bɛŋwaanɩ 'a ye nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm nɩ kʋ'ʋ ta tiini kʋ cana kʋ pa dɩbam balʋ na yɩ karanyɩna tiinə tɩn kʋ dwe nɔɔnʋ maama. 2Dɩbam maama yəni d'ɩ kɩ d'ɩ tusə mʋ. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ba kɩ o tusə o ni-taanɩ wʋnɩ tɩn yɩ nɔn-ŋʋm mʋ, yɩ o waɩ o tɩtɩ o jaanɩ lanyɩranɩ. 3Nɔɔnʋ na yəni o lagɩ o di sisəŋə, o'o kwe gara mʋ o kɩ ka ni nɩ, sɩ o wanɩ o pa ka vu mɛ dɩ mɛ o na lagɩ tɩn. 4Nan bʋŋɩ-na 'a nii, naboro na yɩ kamunu te yɩ vu-dɩʋ ta yəni kʋ jɩgɩ-kʋ kʋ maga, yɩ wʋlʋ na co-kʋ tɩn ta waɩ o ma nanyuŋ-balaŋa o maa paɩ kʋ ve o na lagɩ mɛ tɩn. 5Kʋ nan ta yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔɔnʋ dindəlimi na yɩ te tɩn. Dɩ yɩ balaŋ-laŋa mʋ, yɩ dɩ waɩ dɩ tɛ wo-kamunnu dɩ paɩ dɩ tɩtɩ. Nan ta bʋŋɩ-na 'a nii kagʋa na maɩ te, yɩ min-ciŋo na tʋ ka wʋnɩ, kʋ'ʋ di ka maama mʋ. 6Nɔɔnʋ dindəlimi dɩ nan nyɩ dɩ mini mʋ, yɩ dɩ su dɩ lʋgʋ baŋa wo-lwaanʋ tɩm dwi maama. Dɩ yɩ yɩra yam daa dɩdʋa mʋ, yɩ dɩ wo-lwaanʋ tɩm laan waɩ tɩ loŋi yɩra yam maama. Dindəlimi jɩgɩ mini mʋ dɩ maa zwɛ nɔɔnʋ dɩ o ŋwɩa maama dɩ pa ka ba lana. Mini dɩm kʋntʋ nan nuŋi sʋtaanɩ te mʋ. 7Nabiinu waɩ wəənu dwi maama. Kʋ na yɩ ga-vara dɩ zunə dɩ tɩga wo-vəəlu dɩ kale, o sɩɩnɩ o wanɩ tɩ maama. 8Kʋ nan na yɩ dindəlimi, nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na waɩ o dindəlimi. Dɩ yɩ wo-lɔŋɔ kʋlʋ na warɩ kʋ cɩ tɩn mʋ, yɩ dɩ kwəri dɩ jɩgɩ coŋo kʋlʋ na gʋɩ nɔɔna tɩn. 9D'ɩ yəni d'ɩ ma dɩntʋ mʋ d'ɩ maa tee Wɛ dɩlʋ na yɩ d'ɩ Yuutu dɩdaanɩ d'ɩ Ko tɩn, yɩ dɩntʋ mʋ d'ɩ ta maa sɔɔlɩ d'ɩ cɔgɩ d'ɩ donnə balʋ Wɛ na kɩ nɩ DƖ nyɩnyʋgʋ te tɩn. 10Kʋntʋ tɩn, tiə dɩ cɔgɩm maama nuŋi ni dɩm kʋntʋ dɩdʋa wʋnɩ mʋ. A ko-biə-ba, kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ. 11Buli-yi dɩdʋa b'a wanɩ dɩ taa buri na-ywənə dɩ na-cɛɛra dɩ wʋnɩ. 12A ko-biə-ba, kapʋrʋ b'a wanɩ kʋ lə swan. Kakɔnɔ dɩ nan b'a wanɩ kʋ lə mɔɔla. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ n na b'a wanɩ n mɔ na-ŋʋna bwəru wʋnɩ te tɩn. 13Nɔɔnʋ na wʋ abam wʋnɩ yɩ o jɩgɩ swan dɩ yəno, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa tɔgɩ cwə-laa mʋ, sɩ o tu o tɩtɩ o kɩ kəm-laarʋ, sɩ kʋ brɩ nɩ o jɩgɩ swan. 14Abam nan na jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ pu-sɩŋa yɩ 'a lagɩ 'a yɩranɩ zənə, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a brɩ 'a tɩtɩ nɩ 'a jɩgɩ swan. 'A na kɩ kʋntʋ, 'a fɔgɩ vwan mʋ sɩ kʋ daɩ cɩga. 15Swan yantʋ doŋ daɩ swan yalʋ na nuŋi Wɛ te tɩn. Ya yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm mʋ. Ya maa yɩ nabiinə swan yalʋ na nuŋi sʋtaanɩ te tɩn mʋ. 16Bɛŋwaanɩ, jəgə kalʋ maama nɔɔna na lagɩ ba tɩtɩ yɩranɩ zənə yɩ ba jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ ba donnə tɩn, d'aanɩ mʋ vuvugə dɩ kəm-lwaanʋ dwi maama wʋra. 17Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ swan yalʋ na nuŋi Wɛ te tɩn jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ. O maa paɩ ywəəni wʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ, yɩ o jɩgɩ wʋ-bono, yɩ o nɩgɩ nɔɔna. O maa jɩgɩ o donnə ŋwaŋa lanyɩranɩ, yɩ o kɩ kəm-laarʋ dɩ o wəli da. O ba kuri nɔɔna daanɩ, o nan daɩ pipiri-nyɩm. 18Balʋ na jɩgɩ wʋ-zuru yɩ ba paɩ ywəəni wʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn w'ʋ ta yɩ cɩga tiinə Wɛ yigə nɩ.

will be added

X\