Zakɩ 2

1A ko-biə-ba, abam yɩ balʋ na sɩɩnɩ 'a sɛ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi wʋlʋ na jɩgɩ paarɩ zulə tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ wʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a kuri nɔɔna daanɩ dɩ 'a na zuli-ba te tɩn. 2Abam na jeeri daanɩ sɩ 'a warɩ Wɛ, kʋ ba dwe sɩ nɔɔna bale ba abam te. Dɩdʋa maa yɩ nadum o zʋ gwar-ŋʋnnʋ, yɩ o kɩ səbu-sɩŋa jafʋlɩ o jɩŋa nɩ. O doŋ wʋm maa yɩ yinigə tu, yɩ o zʋ gan-zwaanʋ. 3Kʋ waɩ sɩ 'a jeeri nadum wʋm lanyɩranɩ yɩ 'a pa-o jəŋə je, 'a daarɩ 'a ta dɩ yinigə tu wʋm nɩ, o taa zɩgɩ daa nɩ, naa o jəni tɩga nɩ 'a nɛ niə nɩ. 4'A na pɔɔrɩ-ba daanɩ kʋntʋ doŋ, kʋ brɩ nɩ 'a kuri nɔɔna daanɩ mʋ. Kʋ nan yɩ wʋbʋŋ-lwaanʋ mʋ paɩ 'a pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ kʋntʋ. 5A ko-bu-sonnu-ba, fɔgɩ-na 'a cəgi. Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ kuri balʋ na yɩ yinigə tiinə nabiinə yibiyə nɩ tɩn, sɩ ba taa yɩ nadunə DƖ tee nɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ, sɩ ba tɔgɩ ba wəli DƖ paarɩ dɩlʋ DƖ na maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ pa balʋ na so-DƖ tɩn wʋnɩ. 6Kʋ nan na yɩ kʋntʋ tɩn, bɛɛ mʋ kɩa yɩ 'a gooni yinigə tiinə bam? Kʋ daɩ nadunə bam mʋ jɩgɩ abam ba bɛɛsɩ na? Bantʋ mʋ yəni ba ja abam dɩ dam ba ja vu ba saŋɩ sarɩya dim je nɩ. 7Bantʋ mʋ jɩgɩ Zezi yɩr-ŋʋm dɩlʋ ba na bə abam nɩ o biə tɩn ba twɩa. 8Abam na sɛ Baŋa-Wɛ ni dɩlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ dɩ wɩ: "Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te" tɩn, 'a kɩ lanyɩranɩ. 9Kʋ daarɩ, 'a na pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ dɩ 'a na zuli-ba te tɩn, kʋ brɩ nɩ 'a kɩ lwarɩm mʋ, yɩ Wɛ niə yam brɩ nɩ 'a kɩ 'a cɔgɩ mʋ. 10Nɔɔnʋ na sɛ Wɛ niə yam maama yɩ o daarɩ o cɔgɩ ya dɩdʋa yɩranɩ, kʋ brɩ nɩ o cɔgɩ ya maama mʋ. 11Wɛ mʋ pɛ DƖ ni DƖ wɩ: "Yɩ zaŋɩ n kɩ boorim." Dɩntʋ nan ta mʋ wɩ: "Yɩ gʋ nɔɔnʋ." Mʋ kʋ kuri, n na maŋɩ n wʋ kɩ boorim, yɩ n na gʋ nɔɔnʋ, kʋ brɩ nɩ n ta cɔgɩ Wɛ ni mʋ. 12Ta'a pa-na 'a ni-taanɩ dɩ 'a kikiə maama taa tɔgɩ Wɛ ni, sɩ dɩntʋ mʋ waɩ dɩ vrɩ nɔɔna dɩ pa ba naɩ ba tɩtɩ, sɩ Wɛ w'ʋ tɔgɩ DƖ ni dɩm kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ ma di dɩbam sarɩya. 13Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na ba jɩgɩ o donnə ŋwaŋa, Wɛ na w'ʋ di kʋntʋ tu sarɩya maŋa kalʋ tɩn, DƖ b'a duri o dɩ yibwənə. Wʋlʋ nan na jɩgɩ o donnə ŋwaŋa tɩn, Wɛ dɩ w'ʋ duri o yibwənə sɩ o yɩ na cam. 14A ko-biə-ba, nɔɔnʋ na tɛ o wɩ, wʋm kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ o laan ba kɩ Wɛ na lagɩ te tɩn, kʋ jɩgɩ kuri na? O Wɛ tɔgɩm dɩm kʋntʋ w'ʋ wanɩ dɩ vrɩ-o dɩ yagɩ na? 15Dɛ dɩlʋ n ko-bu dɩdʋa na tu nmʋ te yɩ o ba jɩgɩ gɔrɔ sɩ o zʋ dɩ o ni-wʋdiu sɩ o di, 16yɩ nmʋ na tagɩ dɩd-o n wɩ, o ve sɩ Wɛ w'ʋ zən-o DƖ pa o na gɔrɔ dɩ o ni-wʋdiu, yɩ n laan daarɩ n wʋ pɛ-o kʋlʋ o na lagɩ tɩn, kʋ jɩgɩ kuri na? 17Wɛ tɔgɩm dɩ yɩ kʋntʋ mʋ. Nmʋ na tɛ nɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ n laan daarɩ n ba kɩ kəm-laarʋ, kʋ brɩ nɩ n Wɛ tɔgɩm dɩm yɩ kafɛ mʋ. 18Nɔɔnʋ waɩ o tɛ nɩ, nɔɔna babam kɩ ba wʋ-dɩdʋa mʋ dɩ Wɛ, yɩ badaara kɩ kəm-laarʋ. Amʋ nan na ləri te tɩn mʋ tɩntʋ: "Nmʋ na ba kɩ kəm-laarʋ tɩn, n'n kɩ ta mʋ n brɩ nɩ n sɩɩnɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ? Kʋ nan na yɩ amʋ, a'a ma a kəm-laarʋ tɩm mʋ a brɩ nɩ a sɩɩnɩ a kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ." 19Nmʋ sɛ nɩ Wɛ yɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ na? N na sɛ kʋntʋ, kʋ lana. Ciciri tɩtɩ dɩ ye kʋntʋ, yɩ kʋ paɩ sɩ yɩra saɩ. 20N ba jɩgɩ wʋbʋŋa mʋ na? N yəri nɩ, n na wɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ n ba kɩ kəm-laarʋ, kʋ yɩ kafɛ mʋ na? 21Nan guli-na dɩbam nabaarʋ Abraham dɛɛn na yɩ te tɩn. Kʋ kɩ ta mʋ yɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ? Kʋ yɩ o tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ mʋ, dɩ o na sɛ o kwe o bu Yizakɩ sɩ o ma kaanɩ Wɛ nɩ DƖ na tag-o te tɩn. 22Kʋ brɩ nɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn dɩdaanɩ o kəm-laarʋ tɩm maama tɔgɩ daanɩ mʋ. O kəm-laarʋ tɩm mʋ pɛ o Wɛ tɔgɩm dɩm ja kuri. 23Kʋntʋ mʋ, kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ dɩ kʋ na wɩ: "Abraham kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ DƖ pa o na cɩga kʋ ŋwaanɩ". Ba maa bə-o nɩ "Wɛ ciloŋ". 24Kʋntʋ w'ʋ pa 'a lwarɩ nɩ, kʋ yɩ nɔɔnʋ tɩtʋŋa mʋ wəli da kʋ paɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ, sɩ kʋ daɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn yɩranɩ ŋwaanɩ. 25Kʋ dɛɛn nan kɩ kʋntʋ dɩ mʋ dɩ ka-tʋla kalʋ yɩrɩ na yɩ Rahabɩ tɩn. Yisɩrayɛlɩ tiinə bam dɛɛn na tʋŋɩ ba daan-daana bam yɩ ba da o te tɩn, o jeeri-ba lanyɩranɩ yɩ o brɩ-ba cwəŋə sɩ ba tɔgɩ da ba ma lu ba dʋna bam jɩŋa nɩ. O tɩtʋŋa yam kʋntʋ mʋ pɛ o na cɩga Wɛ tee nɩ. 26Kʋntʋ maama brɩ nɩ, nɔɔnʋ na wɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ o ba kɩ kəm-laarʋ, kʋ yɩ kafɛ mʋ. Kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔɔnʋ yɩra na ba jɩgɩ joro, wʋntʋ yɩ tʋ mʋ.

will be added

X\