Zakɩ 1

1Amʋ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ dɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A jɔɔnɩ abam balʋ maama na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ 'a jagɩ 'a wʋ lʋgʋ baŋa je maama nɩ tɩn. 2- 3A ko-biə-ba, maŋa kalʋ maama cam na tu abam baŋa tɩn, sɩ 'a ta'a jɩgɩ-na wʋpolo lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ abam ye nɩ yaara dwi təri təri na tui abam te, kʋ yɩ sɩ ya maŋɩ abam mʋ ya nii 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn. Kʋntʋ kwaga nɩ, kʋ laan w'ʋ pa 'a ta'a zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa. 4Kwaanɩ-na 'a tiini 'a zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa sɩ 'a yɩ joori kwaga, sɩ kʋ laan w'ʋ pa 'a ji nɔn-ŋʋna yɩ 'a wʋbʋŋa bɩ fasɩ dɩ Wɛ tɔgɩm, sɩ 'a yɩ ga kʋlʋkʋlʋ. 5Abam wʋlʋ maama nan na yəri kʋlʋ na lana sɩ o kɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o loori swan mʋ Wɛ tee nɩ. Wɛ yəni DƖ paɩ nɔɔna maama dɩ wʋpolo mʋ, yɩ DƖ ba vɩn nɔɔn-nɔɔnʋ. Nmʋ na loori swan DƖ tee nɩ, DƖ w'ʋ pa-m. 6Nmʋ nan na loori woŋo Wɛ tee nɩ, sɩ n ta n kɩ n wʋ-dɩdʋa nɩ n'n na-kʋ. Yɩ ta n jɩgɩ bʋbwɛa kʋ baŋa nɩ, bɛŋwaanɩ bʋbwɛa tu nyɩ nɩ viu na fuli na kʋ pa ba ve yigə dɩ kwaga te tɩn mʋ. 7- 8Kʋntʋ tu jɩgɩ wʋrʋ tɩle mʋ, yɩ o za o wʋbʋŋa dɩ kʋlʋ maama o na bʋŋɩ sɩ o kɩ tɩn. Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ doŋ yɩ taa bʋŋɩ nɩ o'o na woŋo d'ɩ Yuutu wʋm tee nɩ. 9Nmʋ wʋlʋ na tɔgɩ Zezi yɩ yinigə jɩgɩ-m tɩn, sɩ n ta n jɩgɩ wʋpolo dɩ Wɛ na pɛ n jɩgɩ yɩrɩ DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 10Nmʋ wʋlʋ nan na yɩ nadum tɩn, sɩ n dɩ ta n jɩgɩ wʋpolo dɩ Wɛ na pɛ n tu n tɩtɩ DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. Nabiinə ba daanɩ yɩ ba tʋa, ba na maŋɩ ba yɩ nadunə te dɩ. Kʋ nyɩ nɩ gaarʋ na kɩ punnu yɩ tɩ lamma te tɩn mʋ. 11Wɩa nan na bɩga, tɩ w'ʋ kwaarɩ mʋ tɩ siiri tɩ tɩ, yɩ tɩ lam dɩm je. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nadunə na w'ʋ ba ba tɩ ba jɩjɩgɩrʋ tɩm lagɩm wʋnɩ te tɩn. 12Nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ cam wʋnɩ yɩ o zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo. Bɛŋwaanɩ, cam dɩm na kɛ, o laan w'ʋ na pɛɛrɩ dɩlʋ na yɩ ŋwɩa cɩga cɩga tɩn Wɛ tee nɩ. Ŋwɩa kam kʋntʋ mʋ Wɛ goni ni sɩ DƖ pa balʋ maama na so-DƖ tɩn. 13Nɔɔnʋ na nɛ maŋɩm, o yɩ zaŋɩ o ta nɩ Wɛ mʋ maŋ-o, sɩ kʋlʋkʋlʋ tərə kʋ na w'ʋ wanɩ kʋ maŋɩ Wɛ sɩ DƖ tusi, yɩ Wɛ tɩtɩ b'a maŋɩ nɔɔnʋ sɩ o tusi. 14Woŋo kʋlʋ na maŋɩ nɔɔnʋ tɩn yɩ o tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ. Yantʋ mʋ paɩ o fra zʋʋrɩ wo-balwaarʋ, yɩ ya gan-o ya paɩ o tʋɩ cɩgɩrʋ wʋnɩ. 15Nmʋ na sɛ n tɔgɩ n wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩm, tɩ laan w'ʋ pa n kɩ wo-lwaanʋ mʋ, yɩ wo-lwaanʋ tɩm na puli tɩ daga, tɩ laan w'ʋ ja-m tɩ zʋ tʋʋnɩ wʋnɩ mʋ. 16A ko-bu-sonnu-ba, 'a yɩ zaŋɩ 'a ganɩ 'a tɩtɩ. 17Pɛɛrɩ dɩlʋ maama na lana dɩ wəənu tɩlʋ na maŋɩ fasɩ tɩn nuŋi d'ɩ Ko Wɛ tee nɩ mʋ. Dɩntʋ mʋ kɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ yɩ tɩ paɩ pooni tɩn. Wəənu tɩm kʋntʋ mʋ yəni tɩ waɩ tɩ pipiri wɩa dɩ tɩtɩɩ. Wɛ nan ba jɩgɩ lim dɩ fɩnfɩɩn dɩ, DƖ ba ləni nɩ tɩntʋ wəənu tɩm te. 18Wɛ tɩtɩ mʋ lɩ wʋbʋŋa DƖ tɔgɩ DƖ cɩga kwər-ywəŋə kam ŋwaanɩ DƖ pa d'ɩ na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam, sɩ d'ɩ ta'a yɩ balʋ na yɩ dayigə tiinə wəənu tɩlʋ maama DƖ na kɩ tɩn wʋnɩ. 19A ko-bu-sonnu-ba, 'a ye nɩ a na tɛ kʋlʋ dɩ abam tɩn yɩ cɩga mʋ. Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o zuri o yɩra mʋ o taa cəgi o doŋ taanɩ, sɩ o yɩ taa garɩ o lərə. O maŋɩ sɩ o ja o banɩ mʋ. 20Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ bam na zaŋɩ tɩn b'a wanɩ o kɩ wo-laarʋ tɩlʋ na sui Wɛ wʋ tɩn. 21Kʋntʋ ŋwaanɩ, lɩ-na wo-digiru tɩlʋ maama na wʋ 'a wʋnɩ tɩn 'a yagɩ, sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ tɩtʋŋ-balwaarʋ dwi maama kəm. Wɛ maŋɩ DƖ kwe DƖ taanɩ dɩm DƖ kɩ abam bɩcara nɩ. Nan tu-na 'a tɩtɩ 'a sɛ-dɩ lanyɩranɩ, sɩ dɩ w'ʋ wanɩ dɩ vrɩ abam dɩ yagɩ. 22- 23'A nan ta'a kɩ-na Wɛ taanɩ dɩm na wɩ te tɩn, sɩ kʋ ta daɩ cəgim yɩranɩ. Nɔɔnʋ na cəgi Wɛ taanɩ dɩm yɩ o ba kɩ dɩ na brɩ te tɩn, o ganɩ o tɩtɩ mʋ. O nyɩ nɩ nɔɔnʋ na kwe niu o ma nii o tɩtɩ te tɩn mʋ. 24O na nii o yibiyə na yɩ te tɩn yɩ o laan viiri, o da swe o yibiyə kam na yɩ te tɩn. 25Kʋ nan na yɩ Wɛ taanɩ dɩm, dɩntʋ lana fasɩ yɩ dɩ waɩ dɩ joŋi nɔɔna dɩ pa ba na ba tɩtɩ. Nɔɔnʋ na zaasɩ-dɩ yɩ o jɩgɩ-dɩ o yuu nɩ maŋa maama, o b'a ta nyɩ dɩ wʋlʋ na garɩ o swe cɩga kalʋ o na lwarɩ tɩn. Kʋntʋ tu yɩ wʋlʋ na sɩɩnɩ o kɩ Wɛ cɩga kam na brɩ te tɩn mʋ, yɩ o'o na wʋpolo lanyɩranɩ o tɩtʋŋa maama baŋa nɩ. 26Abam wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o tɔgɩ Wɛ yɩ o warɩ o ni-taanɩ o ja, kʋntʋ tu ganɩ o tɩtɩ mʋ yɩ o Wɛ tɔgɩm dɩm yɩ kafɛ mʋ. 27D'ɩ Ko Wɛ nan na lagɩ sɩ d'ɩ sɛ-DƖ te tɩn mʋ yɩ sɩ d'ɩ ta'a zəni bɩtara dɩ kadənə balʋ na yaarɩ tɩn, sɩ d'ɩ kwaanɩ d'ɩ cɩ d'ɩ tɩtɩ dɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm. Wɛ tɔgɩm dɩm kʋntʋ doŋ mʋ tiini kʋ lamma yɩ tusim təri kʋ wʋnɩ.

will be added

X\