Ebru 8

1Taana yantʋ maama wʋnɩ taanɩ dɩlʋ na yɩ kamunu tɩn mʋ yɩ sɩ dɩbam jɩgɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm kʋntʋ doŋ. Wʋntʋ mʋ je Wɛ-sɔŋɔ nɩ, Dam-Paŋwa Tu Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm jazɩm nɩ. 2O maa wʋ Wɛ di-laa cɩga cɩga wʋnɩ o tʋŋɩ o pa-DƖ. Jəgə kam kʋntʋ yɩ Yuutu Baŋa-Wɛ tɩtɩ sɔŋɔ mʋ, kʋ daɩ lʋgʋ baŋa vwe dɩlʋ nabiinə na pugi sɩ ba taa zuli-DƖ da tɩn. 3Wʋlʋ maama na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu tɩn tɩtʋŋɩ yɩ sɩ o taa maɩ pɛɛra dɩ vara mʋ o kaanɩ Baŋa-Wɛ. Dɩbam Wɛ kaanɩm yuutu Zezi dɩ nan maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kʋlʋ o na w'ʋ pa Wɛ tɩn. 4Zezi nan ya ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ, o b'a ta yɩ Wɛ kaanɩm tu. Bɛŋwaanɩ Wɛ kaanɩm tiinə maŋɩ ba wʋ lʋgʋ baŋa nɩ, yɩ ba yəni ba maɩ pɛɛra ba ma kaanɩ Wɛ, kʋ maŋɩ dɩ Moyisi cullu tɩm na brɩ te tɩn. 5Bantʋ na yəni ba tʋŋɩ ba pa Wɛ te tɩn yɩ wəənu tɩlʋ na wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn nyɩnyʋgʋ dɩ tɩ luluŋu mʋ. Moyisi dɛɛn na lagɩ o pu vwe dɩlʋ nɔɔna na w'ʋ ta paɩ Wɛ zulə dɩ wʋnɩ tɩn, Wɛ dɛɛn brɩ-o o na w'ʋ kɩ te, yɩ DƖ ta DƖ wɩ: "Kwaanɩ n kɩ wəənu tɩm maama sɩ tɩ taa nyɩ nɩ amʋ na maŋɩ a brɩ-m piu kʋm yuu nɩ te tɩn." 6Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, Zezi na tʋŋɩ o pa Wɛ te tɩn tiini kʋ jɩgɩ kuri lanyɩranɩ kʋ dwe kaanɩm tiinə bam tɩtʋŋa yam maama, nɩ ni-dʋʋrɩ dɩlʋ Wɛ na tɔgɩ Zezi ŋwaanɩ DƖ go DƖ pa dɩbam tɩn na lana dɩ dwe dayigə ni-gonim dɩm na yɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ na goni ni-dʋʋrɩ dɩm sɩ DƖ pa dɩbam kʋlʋ tɩn tiini kʋ lana kʋ dwe DƖ ni-doori dɩm. 7Dayigə ni dɩlʋ Wɛ na goni DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn ya na maŋɩ fasɩ, DƖ ya daa b'a go ni dɩdoŋ DƖ ləni dɩntʋ yuu nɩ. 8Wɛ dɛɛn nan brɩ nɩ DƖ nɔɔna bam kɩ ba tusi mʋ. Kʋntʋ mʋ DƖ tagɩ DƖ wɩ: "Maŋa maa bɩɩna, yɩ amʋ w'ʋ go ni-dʋʋrɩ a pa a nɔɔna bam, kʋ nan yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə dɩ Zuda dwi tiinə bam maama mʋ. 9Ni-dʋʋrɩ dɩntʋ b'a ta nyɩ dɩ dayigə ni dɩlʋ amʋ na goni a pa ba nabaara bam maŋa kalʋ a na jaanɩ ba jɩŋa a pa ba nuŋi Ezipi tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn. Bantʋ dɛɛn wʋ sɛ ba tɔgɩ ni dɩlʋ amʋ na goni dɩ ba tɩn. Kʋntʋ mʋ pa a yigə daa təri ba wʋnɩ." Mʋ Yuutu Baŋa-Wɛ na tagɩ kʋlʋ tɩn. DƖ daa ta ma ta DƖ wɩ: 10"Kantʋ maŋa kam na kɛ, amʋ w'ʋ go ni a pa Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam nɩ: 'Amʋ w'ʋ pa a ni-taana yam zʋ ba wʋbʋŋa, yɩ a pa ya pəni ba bɩcara nɩ. Amʋ w'ʋ ta yɩ ba Tu Wɛ, yɩ ba dɩ w'ʋ ta yɩ amʋ nɔɔna. 11Bantʋ nabwənə dɩ ba dɩdɛɛra maama w'ʋ lwarɩ amʋ na yɩ wʋlʋ tɩn. Ba wʋlʋwʋlʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o brɩ o doŋ nɩ amʋ mʋ yɩ ba Yuutu. 12Maŋa kam kʋntʋ nɩ amʋ w'ʋ duri ba ŋwaŋa dɩ ba lwarɩm dɩm, yɩ a daa b'a guli ba kəm-balwaarʋ tɩm.' " 13Wɛ na ŋɔɔnɩ DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm taanɩ kʋntʋ doŋ tɩn, kʋ brɩ nɩ DƖ dayigə ni dɩm laan jigi ni-doori mʋ. Woŋo kʋlʋ nan na doori yɩ kʋ wʋra kʋ cɔgɩ tɩn lagɩ kʋ kɛ lele mʋ.

will be added

X\