Ebru 7

1A laan lagɩ a ŋɔɔnɩ Mɛlɩkisedɛkɩ woŋo mʋ a brɩ abam. Wʋntʋ dɛɛn yɩ Salɛm tiinə pɛ mʋ, yɩ o kwəri o yɩ Yuutu Baŋa-Wɛ kaanɩm tu. Abraham na kɩ jara o wanɩ pwa yɩ o laan ma joori maŋa kalʋ tɩn, mʋ Mɛlɩkisedɛkɩ jeer-o cwəŋə nɩ o sɔɔlɩ Wɛ o pa-o. 2Abraham laan ma kwe wəənu tɩlʋ maama o na nɛ jara yam je nɩ tɩn o cɛ kuni fugə, o kwe kuni bɩdwɩ dɩm o pa Mɛlɩkisedɛkɩ. Mɛlɩkisedɛkɩ yɩrɩ dɩm kuri mʋ yɩ pɛ wʋlʋ na yɩ 'Cɩga Tu' tɩn. Kʋ wəli da, o na yɩ Salɛm pɛ tɩn, kʋ dɩ kuri mʋ yɩ 'Yazurə Pɛ'. 3Dɩbam nan wʋ ni Mɛlɩkisedɛkɩ ko dɩ o nu ŋwa, yɩ d'ɩ yəri o kuri na puli mɛ tɩn. D'ɩ nan yəri o lʋra dɛ dɩ o tʋʋnɩ maŋa. Kʋntʋ mʋ pɛ o nyɩ dɩ Wɛ Bu Zezi, yɩ o yɩ Wɛ kaanɩm tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 4Bʋŋɩ-na 'a nii Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ kamunu te tɩn. Dɩbam nabaarʋ Abraham dɛɛn ma cɛ wəənu tɩlʋ o na nɛ jara yam je nɩ tɩn kuni fugə, yɩ o lɩ kuni bɩdwɩ o pa-o. 5Kʋ na yɩ balʋ na nuŋi Leevi dwi dɩm wʋnɩ yɩ ba yɩ Wɛ kaanɩm tiinə tɩn, Wɛ ni dɩm pɛ-ba cwəŋə sɩ ba joŋi kuni kuri fugə wʋnɩ kuni bɩdwɩ dɩm ba donnə Yisɩrayɛlɩ tiinə bam tee nɩ woŋo maama wʋnɩ, yɩ bantʋ dɩ nan yɩ Abraham dwi tiinə mʋ. 6Mɛlɩkisedɛkɩ nan wʋ nuŋi Leevi dwi dɩm wʋnɩ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, o ta joŋi o wəənu təri Abraham tee nɩ. O ma daarɩ o sɔɔlɩ Wɛ o pa Abraham, yɩ Abraham nan ya mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na goni DƖ ni dɩd-o tɩn. 7Kʋ nan ba jɩgɩ bʋbwɛa nɩ, nɔɔnʋ na sɔɔlɩ Wɛ o pa o doŋ, wʋntʋ mʋ yɩ kamunu o dwe o na sɔɔlɩ o pa wʋlʋ tɩn. 8Wɛ kaanɩm tiinə balʋ na nuŋi Leevi dwi dɩm wʋnɩ tɩn dɛɛn yəni ba joŋi ba wəənu təri mʋ, bantʋ nan yɩ balʋ na tʋ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ kʋ nan na yɩ Mɛlɩkisedɛkɩ, wʋntʋ ŋwɩ mʋ taan, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te tɩn. 9- 10Abraham na cɛ o wəənu yɩ o pa Mɛlɩkisedɛkɩ o təri tɩn, ba ta wʋ lʋgɩ Leevi, yɩ o nan wʋ o nabaarʋ Abraham jana kam wʋnɩ. Leevi nan mʋ yɩ wʋlʋ dwi tiinə na jɩgɩ cwəŋə sɩ ba joŋi ba wəənu təri ba donnə Yisɩrayɛlɩ tiinə bam tee nɩ tɩn. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, kʋ nyɩ dɩ Leevi tɔgɩ Abraham ŋwaanɩ mʋ o pa Mɛlɩkisedɛkɩ o təri. 11Wɛ dɛɛn tɔgɩ Leevi dwi tiinə kaanɩm dɩm ŋwaanɩ mʋ DƖ pa DƖ cullu tɩm Yisɩrayɛlɩ tiinə. Bantʋ nan na yəni ba kaanɩ Baŋa-Wɛ te tɩn ya na maŋɩ fasɩ, Wɛ ya daa b'a kuri kaanɩm tu wʋdoŋ wʋlʋ na daɩ Leevi dwi tu tɩn. Wɛ nan kuri wʋlʋ na yɩ kaanɩm tu nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn, yɩ o wʋ nuŋi Aarɔn dwi dɩm wʋnɩ. 12Kʋntʋ, Wɛ na ləni DƖ kaanɩm tu dwi dɩdoŋ wʋnɩ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ DƖ cullu tɩm dɩ tɔgɩ tɩ ləni mʋ. 13- 14Taanɩ dɩntʋ maama nan brɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi woŋo mʋ. Wʋntʋ daɩ Leevi dwi tu. D'ɩ ye nɩ ba lʋg-o Zuda dwi dɩm wʋnɩ mʋ. Dwi dɩm kʋntʋ wʋnɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ fɔgɩ o ji Wɛ kaanɩm tu. Kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn, tɩ wʋ pɛ Zuda dwi tiinə cwəŋə sɩ ba ji Wɛ kaanɩm tiinə. 15D'ɩ nan sɩɩnɩ d'ɩ lwarɩ jaja nɩ Wɛ ləni kaanɩm tu wʋdoŋ mʋ, o na nyɩ dɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn. 16Zezi na jigi Wɛ kaanɩm tu te tɩn wʋ tɔgɩ dwi dɩm cullu tɩm ŋwaanɩ, kʋ tɔgɩ o ŋwɩa kalʋ tʋʋnɩ na ba jɩgɩ dam ka baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 17Wɛ nan tagɩ o taanɩ DƖ wɩ: "Nmʋ mʋ w'ʋ ta n yɩ amʋ kaanɩm tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn." 18Kʋ ma brɩ nɩ Wɛ yagɩ cwə-doŋə kam mʋ, ka na bwənə yɩ ka ba zəni nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. 19Cullu tɩlʋ Wɛ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn warɩ tɩ pa nɔɔna maŋɩ fasɩ Wɛ yigə nɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, d'ɩ laan jɩgɩ tɩɩna lanyɩranɩ dɩ Wɛ na tiŋi cwə-laa kalʋ DƖ pa dɩbam sɩ d'ɩ ma wanɩ d'ɩ tɔgɩ-ka d'ɩ vu d'ɩ yi DƖ te tɩn. 20Wɛ nan dugi durə mʋ DƖ wəli da. Leevi dwi tiinə bam dɛɛn nan na jigi Wɛ kaanɩm tiinə tɩn, DƖ wʋ dugi durə kam kʋntʋ doŋ dɩ ba. 21Kʋ daarɩ, Zezi nan na jigi Wɛ kaanɩm tu tɩn, Wɛ dugi durə mʋ dɩd-o DƖ wɩ: "Amʋ Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ dugi a durə, yɩ a b'a fɔgɩ a za a ni. Nmʋ w'ʋ ta n yɩ amʋ kaanɩm tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 22Wɛ na dugi DƖ durə kam kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ Zezi ŋwaanɩ mʋ DƖ tiŋi cwə-laa DƖ pa dɩbam, yɩ kantʋ garɩ cwə-doŋə kam. 23Kʋ na yɩ Leevi dwi tiinə balʋ dɛɛn na yɩ Wɛ kaanɩm tiinə tɩn, ba yɩ zanzan, tʋʋnɩ na yəni dɩ jaanɩ-ba yɩ ba ləni daanɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 24Kʋ daarɩ Zezi mʋ yɩ wʋlʋ na jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan daa b'a ləni o yuu nɩ o ji Wɛ kaanɩm tu. 25Kʋntʋ tɩn, o waɩ o vrɩ balʋ na tɔgɩ o ŋwaanɩ ba yi Wɛ te tɩn maŋa maama, o na jɩgɩ ŋwɩa kalʋ na ba ti yɩ o loori Wɛ o pa-ba tɩn ŋwaanɩ. 26Zezi nan mʋ yɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋlʋ na maŋɩ tɩn dɩbam ŋwaanɩ. O jɩgɩ wʋ-poŋo, o yɩ nɔn-ŋʋm Wɛ yigə nɩ, o ba jɩgɩ lwarɩm. Wɛ ma lɩ-o nɔn-balwaarʋ tɩtarɩ nɩ, yɩ DƖ zəŋ-o DƖ ja DƖ di wɛyuu DƖ sɔŋɔ nɩ. 27Kʋ na yɩ Wɛ kaanɩm yuu tiinə bam dɛɛn na yɩ te tɩn, dɛ maama ba yəni ba kaanɩ Baŋa-Wɛ mʋ sɩ DƖ yagɩ ba tɩtɩ lwarɩm DƖ ma cɛ-ba, yɩ ba laan daarɩ ba kaanɩ Wɛ ba donnə bam dɩ lwarɩm ŋwaanɩ. Kʋ nan na yɩ Zezi, wʋntʋ kwe o tɩtɩ mʋ o ma kaanɩ Wɛ kuni bɩdwɩ yɩranɩ, yɩ kʋntʋ jɩgɩ kuri sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 28Cullu tɩlʋ Wɛ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn pa nabiinə jiri Wɛ kaanɩm yuu tiinə yɩ ba daa ta bwənə mʋ. Kʋ nan na yɩ Wɛ ni-gonim dɩlʋ DƖ na dugi durə dɩ ŋwaanɩ tɩn, dɩntʋ laan mʋ ləni Moyisi cullu tɩm yuu nɩ, yɩ dɩ pa Wɛ tɩtɩ Bu wʋm ji DƖ kaanɩm yuutu wʋlʋ na maŋɩ fasɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.

will be added

X\