Ebru 5

1Wɛ kaanɩm yuutu maama yɩ ba yəni ba lɩ-o o donnə nabiinə wʋnɩ mʋ, sɩ o taa tʋŋɩ o pa Wɛ ba ŋwaanɩ. O nan maŋɩ sɩ o taa maɩ pɛɛra dɩ vara mʋ o kaanɩ Baŋa-Wɛ, sɩ DƖ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 2O tɩtɩ dɩ nan na bwənə tɩn, o waɩ o jaanɩ o bɩcarɩ dɩ balʋ na yəri Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ yɩ ba tusi tɩn. 3O nan na bwənə kʋntʋ tɩn, kʋ fɩn mʋ sɩ o kaanɩ Baŋa-Wɛ o tɩtɩ lwarɩm ŋwaanɩ, dɩ nɔɔna bam dɩ lwarɩm ŋwaanɩ. 4Nɔɔn-nɔɔnʋ nan b'a wanɩ o lɩ o tɩtɩ sɩ o taa yɩ Wɛ kaanɩm yuutu. Kʋ yɩ Wɛ mʋ w'ʋ kur-o, nɩnɛɛnɩ DƖ dɛɛn na puli DƖ kuri Aarɔn te tɩn. 5Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Zezi Krisi dɩ na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu te tɩn. Kʋ daɩ nɩ wʋm mʋ beeri zulə yam kʋntʋ o pa o tɩtɩ. Wɛ nan mʋ tagɩ dɩd-o DƖ wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ amʋ Bu, yɩ zɩm amʋ dɩ jigi nmʋ Ko." 6Wɛ daa ta tagɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ jəgə kadoŋ nɩ DƖ wɩ: "Nmʋ w'ʋ ta n yɩ amʋ kaanɩm tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn." 7Zezi na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ maŋa kalʋ tɩn, o tiini o loori Wɛ dɩ baarɩ yɩ o yi-na nuŋə, o na ye nɩ Wɛ w'ʋ wanɩ DƖ joŋ-o tʋʋnɩ wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ ma sɛ o loro kʋm, o na tu o tɩtɩ yɩ o sɛ-DƖ lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ. 8Nan dɩ o na maŋɩ o yɩ Wɛ Bu tɩn dɩ, o na yaarɩ te tɩn mʋ pɛ o lwarɩ Wɛ ni sɛɛm na yɩ te tɩn. 9O nan na kɩ kʋlʋ maama Wɛ na lagɩ o ti tɩn, o laan waɩ o vrɩ balʋ maama na sɛ o ni tɩn o pa ba na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 10Wɛ ma brɩ nɩ o sɩɩnɩ o yɩ DƖ kaanɩm yuutu, nɩ Mɛlɩkisedɛkɩ dɛɛn na yɩ te tɩn. 11Amʋ ya jɩgɩ wəənu zanzan mʋ sɩ a ta a brɩ abam kʋntʋ laŋa nɩ, kʋ nan tiini kʋ cana sɩ a pa 'a ni kʋ kuri, bɛŋwaanɩ abam laan jɩgɩ yawɔrɔ mʋ yɩ 'a b'a wanɩ 'a ni kʋ kuri lɩla. 12Kʋ na daɩ kʋntʋ ŋwaanɩ, kantʋ maŋa kam nɩ abam laan ya w'ʋ ta yɩ balʋ na maŋɩ sɩ 'a ta'a jɩgɩ Wɛ nɔɔna 'a zaasɩ tɩn mʋ. Kʋ nan na yɩ cɩga, kʋ fɩn mʋ sɩ nɔɔna mʋ joori ba brɩ abam Wɛ taanɩ dɩm dayigə wo-mwaalʋ tɩm. Abam nyɩ dɩ biə balʋ ta na wʋ yi sɩ ba di wʋdiu kʋlʋ na duunə tɩn, yɩ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a ŋɔgɩ yɩla mʋ nɩ bu-balɛ te. 13Balʋ na jɩgɩ bu-balɛ wʋbʋŋa kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba ta yəri kʋlʋ na maŋɩ dɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn daanɩ. 14Kʋ daarɩ balʋ wʋbʋŋa na bɩgɩ dɩ Wɛ cɩga kam tɩn mʋ di wʋdiu kʋlʋ na duunə tɩn. Bantʋ mʋ yəni ba tɔgɩ Wɛ cɩga kam, yɩ ba waɩ ba kuri wəənu tɩlʋ na lana yɩ tɩ maŋɩ sɩ ba kɩ tɩn, ba daarɩ tɩlʋ na wʋ maŋɩ tɩn.

will be added

X\