Ebru 3

1A ko-biə-ba, abam yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. DƖ ma bəŋi abam sɩ 'a tɔgɩ 'a na ywəəni DƖ sɔŋɔ nɩ. Nan lwarɩ-na nɩ Zezi mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ, sɩ o ba o ji DƖ kaanɩm yuutu dɩbam Wɛ cwəŋə tɔgɩm dɩm ŋwaanɩ. 2Wɛ mʋ pɛ-o tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ. O maa tʋŋɩ o pa Wɛ dɩ cɩga. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Moyisi dɩ dɛɛn na nii Wɛ nɔɔna bam baŋa nɩ dɩ cɩga te tɩn. 3Zezi nan sɩɩnɩ o maŋɩ sɩ o na zulə o dwəni Moyisi, bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na lɔgɩ sɔŋɔ tɩn mʋ na zulə o dwe sɔŋɔ kʋm tɩtɩ. 4Sɔŋɔ nan tərə yɩ kʋ daɩ nɔɔnʋ mʋ lɔgɩ-kʋ. Wɛ nan mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ woŋo maama tɩn. 5Moyisi dɛɛn yɩ tɩntʋŋnʋ mʋ, yɩ o tʋŋɩ dɩ cɩga Wɛ nɔɔna bam ŋwaanɩ. O ma da yigə o brɩ-ba Wɛ cɩga kalʋ na w'ʋ ba ka lwarɩ jaja tɩn. 6Kʋ daarɩ Zezi Krisi mʋ yɩ sɔŋɔ kʋm tɩtɩ bu cɩga cɩga, yɩ o te sɔŋɔ kʋm. Dɩbam mʋ yɩ sɔŋɔ kʋm kʋntʋ, dɩ d'ɩ na zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa yɩ d'ɩ brɩ dɩ wʋpolo nɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ sɛ-na Wɛ Joro kʋm na tagɩ te kʋ wɩ: "Abam zɩm na ni Wɛ kwərə kam, 8'a yɩ zaŋɩ 'a digili 'a bɩcara, nɩ 'a nabaara bam dɛɛn na vɩn Wɛ ni, yɩ ba kwəri ba maŋɩ-DƖ ba nii te maŋa kalʋ ba na wʋ kagʋa kam wʋnɩ tɩn." 9Wɛ maa wɩ: "Abam nabaara bam dɛɛn nɛ amʋ na kɩ kʋlʋ maama dɩ ba bɩna fiinna tɩn, yɩ ba daa ta tiini ba kwaanɩ ba maŋɩ amʋ sɩ ba nii. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ banɩ zaŋɩ dɩ nɔɔna bam kʋntʋ, yɩ a ta a wɩ: 'Kʋ yɩ ba paalɩ ba ywəri mʋ maŋa maama, yɩ ba vɩn sɩ ba tɔgɩ amʋ cwe sɩm.' 11Amʋ ban-zɔŋɔ kʋm ma pa a ta a du dɩ ba a wɩ: 'Amʋ brɩ a b'a pa-ba cwəŋə sɩ ba zʋ amʋ woro kʋm wʋ ba na siun.' " 12A ko-biə-ba, cʋ-na 'a tɩtɩ sɩ abam wʋlʋwʋlʋ yɩ ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-lwaanʋ o bɩcarɩ nɩ, sɩ kʋ pa o yɩ kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Ŋwɩa Tu Wɛ, sɩ o daarɩ o yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm. 13Nan ta'a zəni-na daanɩ maŋa maama, sɩ kʋ pa 'a ta'a jɩgɩ pu-dɩa, nɩ Wɛ kwərə kam ta na ŋɔɔnɩ dɩ dɩbam zɩm te tɩn, sɩ abam wʋlʋwʋlʋ yɩ pa lwarɩm gan-o sɩ o pa o bɩcarɩ digili dɩ Wɛ. 14Dɩbam nan tɔgɩ dɩ Zezi Krisi d'ɩ ji Wɛ biə mʋ, dɩ d'ɩ na zɩgɩ kəŋkəŋ, nɩ d'ɩ na puli d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim. 15Kʋ yɩ nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te kʋ wɩ: "Abam zɩm na ni Wɛ kwərə kam, 'a yɩ zaŋɩ 'a digili 'a bɩcara, nɩ 'a nabaara bam dɛɛn na vɩn Wɛ ni te tɩn." 16Balʋ dɛɛn na ni Wɛ kwərə kam yɩ ba vɩn DƖ ni tɩn yɩ bra mʋ? Ba yɩ balʋ maama Moyisi dɛɛn na tɔgɩ ba yigə o ja-ba o nuŋi Ezipi tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ. 17Wɛ banɩ dɛɛn zaŋɩ dɩ bra mʋ bɩna fiinna tɩn? Kʋ yɩ nɔɔna balʋ na kɩ lwarɩm kagʋa kam wʋnɩ yɩ Wɛ pa ba tɩ da tɩn mʋ. 18Wɛ na dugi DƖ wɩ, dɩntʋ brɩ DƖ b'a pa-ba cwəŋə sɩ ba zʋ DƖ woro kʋm wʋ ba na siun tɩn, kʋ yɩ bra mʋ DƖ tɛa? Kʋ yɩ balʋ na wʋ sɛ DƖ ni tɩn mʋ. 19Kʋntʋ mʋ pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ, Wɛ na wʋ pɛ-ba cwəŋə sɩ ba zʋ DƖ woro kʋm wʋ tɩn, kʋ yɩ ba na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ mʋ.

will be added

X\