Ebru 2

1Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ kwaanɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ Wɛ kwərə kalʋ d'ɩ na ni tɩn lanyɩranɩ, sɩ d'ɩ yɩ ywəri Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 2Wɛ na tɔgɩ DƖ malɛsɩ sɩm jɩŋa DƖ pa d'ɩ nabaara bam kwərə kalʋ tɩn jɩgɩ kuri lanyɩranɩ. Nɔɔnʋ na wʋ sɛ-ka yɩ o na cɔgɩ DƖ niə yam, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o na cam mʋ kʋ maŋɩ dɩ o na kɩ te tɩn. 3Kʋ laan nan na yɩ dɩbam balʋ Wɛ na dɛ DƖ Bu wʋm ŋwaanɩ DƖ pa d'ɩ lwarɩ DƖ kwərə kam tɩn, d'ɩ yigə na tərə dɩ o vrɩm dɩm kʋntʋ dɩ na dwe malɛsɩ sɩm na brɩ kʋlʋ tɩn, d'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ lu na? D'ɩ Yuutu Zezi mʋ dɛ yigə o ŋɔɔnɩ Wɛ vrɩm dɩm kʋntʋ taanɩ o brɩ nɔɔna. Balʋ na ni-dɩ kʋntʋ tɩn laan ma daarɩ ba ta ba brɩ dɩbam nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. 4Wɛ tɩtɩ dɩ ma brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga, dɩ DƖ na pɛ ba kɩ wo-kɩnkagɩla dwi təri təri dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ DƖ dam tɩn. DƖ ma daarɩ DƖ pa ba maama DƖ Joro kʋm dam, sɩ ba ma tʋŋɩ te dɩ te DƖ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. 5Lʋ-dʋŋʋ kʋlʋ na maa bɩɩnɩ yɩ d'ɩ tɛ kʋ taanɩ tɩn, kʋ daɩ nɩ malɛsɩ sɩm mʋ Wɛ pɛ dam sɩ sɩ taa te-kʋ. 6Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ tagɩ o wɩ: "Nabiinu yɩ bɛɛ mʋ, yɩ nmʋ Baŋa-Wɛ guli o gulə? Nabiinu bu yɩ bɛɛ mʋ, yɩ nmʋ nii o baŋa nɩ kʋntʋ? 7Nmʋ pɛ o ba maɩ dɩ malɛsɩ sɩm maŋa fɩnfɩɩn wʋnɩ mʋ, yɩ n laan pa o di paarɩ yɩ o na zulə. 8N ma n daarɩ n kɩ wəənu maama o nɛ kuri nɩ." Kʋ na tagɩ kʋ wɩ, "Wɛ kɩ wəənu maama o dam kuri nɩ" tɩn, kʋ lagɩ kʋ ta nɩ kʋlʋkʋlʋ tərə o na ba te-kʋ. Kʋ nan yɩ cɩga mʋ nɩ, lele kʋntʋ d'ɩ daa ta wʋ nɛ nɩ wəənu maama wʋ nabiinə dam kuri nɩ. 9D'ɩ nan ye nɩ, kʋ yɩ Zezi mʋ Wɛ pɛ o tu o tɩtɩ o wʋ yi malɛsɩ sɩm maŋa fɩnfɩɩn wʋnɩ mʋ, yɩ o laan ba o na paarɩ-zulə dɩ tiə, o na sɛ o yaarɩ o tɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ Wɛ tɔgɩ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ DƖ pa Zezi ləni nabiinə maama yuu nɩ o tɩ ba vrɩm ŋwaanɩ. 10Kʋ maŋɩ dɩ Wɛ dɩlʋ na kɩ woŋo maama DƖ tɩtɩ ŋwaanɩ tɩn wʋbʋŋa mʋ, sɩ DƖ pa Zezi na yaara, sɩ o laan wanɩ o vrɩ nabiinə zanzan sɩ ba ji Wɛ biə, sɩ ba daarɩ ba na paarɩ-zulə. Kʋ yɩ Zezi mʋ paɩ nɔɔna na vrɩm Wɛ tee nɩ. 11Zezi ta mʋ yɩ wʋlʋ na paɩ nabiinə jɩgɩ wʋ-poŋo Wɛ yigə nɩ tɩn. Wʋntʋ dɩ o na pɛ balʋ maama jɩgɩ wʋ-poŋo tɩn yɩ ko dɩdʋa biə mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o bə-ba nɩ o ko-biə, yɩ kʋ ba jɩgɩ cavɩɩra dɩd-o. 12Mʋ kʋ kuri o tagɩ dɩ Wɛ o wɩ: "Amʋ w'ʋ pa nmʋ yɩrɩ zaŋɩ a ko-biə bam tɩtarɩ nɩ, yɩ a zɩgɩ ba wʋnɩ a leeni a zuli nmʋ." 13O daa ta maa wɩ: "Amʋ w'ʋ kwe a wʋ maama a pa Wɛ." O ma daa ta ta o wɩ: "Nii-na amʋ dɩ biə balʋ Wɛ na kɩ amʋ jɩŋa nɩ tɩn." 14Balʋ nan na yɩ Wɛ biə tɩn yɩ nabiinə mʋ, yɩ ba jɩgɩ yɩra dɩ jana. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Zezi dɩ dɛɛn tɔgɩ o ji nabiinu, sɩ o wanɩ o tɔgɩ o tʋʋnɩ dɩm ŋwaanɩ o cɔgɩ wʋlʋ na paɩ tʋʋnɩ jaanɩ nɔɔna tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ sʋtaanɩ. 15Zezi na wanɩ tʋʋnɩ kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ o wanɩ o vrɩ balʋ na fʋna dɩ tʋʋnɩ tɩn o yagɩ. Bantʋ ŋwɩa kam maama wʋnɩ ba yɩ nɩ gambɛ mʋ te, ba na kwarɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 16D'ɩ laan nan lwarɩ nɩ kʋ daɩ malɛsɩ sɩm mʋ o tu sɩ o zəni. O tu sɩ o zəni Abraham dwi tiinə bam mʋ. 17Mʋ kʋ kuri o jigi nabiinu yɩ o sɩɩnɩ o nyɩ dɩ o ko-biə bam woŋo maama wʋnɩ. Kʋntʋ mʋ pɛ-o cwəŋə, sɩ o taa yɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋlʋ na jɩgɩ ba ŋwaŋa lanyɩranɩ yɩ o tʋŋɩ o pa Wɛ dɩ cɩga ba ŋwaanɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ pɛ o waɩ o saarɩ ba lwarɩm yɩ o pa ba fɔgɩ dɩ Wɛ. 18Kʋntʋ, Zezi tɩtɩ na nɛ maŋɩm dɩ yaara tɩn, o laan w'ʋ wanɩ o zəni balʋ na wʋ yaara dɩ maŋɩm wʋnɩ tɩn sɩ ba taa jɩgɩ pu-dɩa.

will be added

X\