Ebru 13

1Yɩ zaŋɩ 'a yagɩ da-sono 'a na yɩ da-ko-biə Zezi ŋwaanɩ tɩn. 2Ta'a ye-na sɩ 'a ta'a kɩ vərə voro. Nɔɔna badonnə dɛɛn na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ ba jeeri Wɛ malɛsɩ mʋ ba sam nɩ, yɩ ba wʋ lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn. 3Guli-na balʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn woŋo, nɩnɛɛnɩ abam dɩ tɔgɩ 'a wʋ pɩɩna digə nɩ mʋ te, sɩ 'a zəni-ba. Guli-na balʋ nɔɔna na bɛɛsɩ-ba tɩn dɩ woŋo, nɩnɛɛnɩ abam dɩ tɔgɩ 'a yaarɩ mʋ te. 4Baarʋ dɩ o kaanɩ maama maŋɩ sɩ ba taa zʋʋrɩ daanɩ mʋ dɩ sono dɩ zulə. Barʋ wʋm dɩ kaanɩ wʋm maama maŋɩ sɩ ba taa jɩgɩ cɩga mʋ da-tee nɩ. Wɛ nan w'ʋ di balʋ maama na kɩ wo-zɔɔna dɩ boorim kikiə tɩn sarɩya. 5'A yɩ pa 'a ŋwɩa taa tɔgɩ səbu-lagɩ. Ta'a jɩgɩ-na wʋpolo dɩ 'a na jɩgɩ kʋlʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: "Amʋ b'a fɔgɩ a yagɩ abam maŋa dɩ maŋa." 6Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam w'ʋ ta jɩgɩ baarɩ sɩ d'ɩ ta'a wɩ: "Baŋa-Wɛ mʋ yɩ d'ɩ zənnu, d'ɩ b'a ta kwarɩ fʋʋnɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o kɩ dɩbam kʋlʋkʋlʋ." 7Ta'a guli-na nɔɔna balʋ na yɩ 'a yigə tiinə yɩ ba dɛɛn tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam ba brɩ abam tɩn woŋo. Maanɩ-na 'a nii ba ŋwɩa dɛɛn na yɩ te sɩ kʋ vu kʋ yi ba tʋʋnɩ tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a lwəni ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn. 8Maŋa maama Zezi Krisi yɩ nɩ o na maŋɩ o yɩ te tɩn mʋ, diin dɩ zɩm maama sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 9Yɩ pa-na nɔɔna ma zaasɩm-gɛ ba ganɩ abam dɩ wəənu dwi təri təri sɩ kʋ pa 'a ywəri Wɛ cwəŋə nɩ. Kʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ paɩ d'ɩ na baarɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ, sɩ kʋ daɩ wʋdiiru culim ŋwaanɩ. Balʋ na tɔgɩ wʋdiiru culim cwəŋə tɩn nan wʋ nɛ zənə kʋ ŋwaanɩ. 10Zezi Krisi na kwe o tɩtɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ dɩbam ŋwaanɩ te tɩn daɩ kaanɩm dɩlʋ doŋ nɔɔna na w'ʋ di dɩ nwana yam tɩn. Balʋ na tʋŋɩ Wɛ vwe dɩm wʋnɩ ba pa-DƖ tɩn, ba ba jɩgɩ cwəŋə sɩ ba twəri kaanɩm dɩm kʋntʋ wəənu ba di. 11Kʋ na kɩ te tɩn, Wɛ kaanɩm yuutu wʋm yəni o gʋ vara mʋ, yɩ o ja ba jana kam o zʋ Wɛ-di-laa kʋm wʋ o ma saarɩ nɔɔna bam lwarɩm. Kʋ daarɩ vara bam tɩtɩ, ba'a ja nuŋi tɩʋ kʋm daa mʋ ba zwɛ maama. 12Zezi tʋʋnɩ dɩm dɩ nan dɛ kʋntʋ doŋ mʋ. O yaarɩ mʋ o tɩ tɩʋ kʋm daa nɩ, yɩ o ma o tɩtɩ jana kam o saarɩ nɔɔna bam lwarɩm. 13Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na d'ɩ nuŋi d'ɩ vu o te tɩʋ kʋm daa nɩ, sɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ sɛ o goonə yam doŋ. 14Bɛŋwaanɩ, lʋgʋ baŋa yo seeni dɩbam ba jɩgɩ tɩʋ kʋlʋ na w'ʋ ta yɩ d'ɩ kugu je maŋa maama tɩn, d'ɩ nan tɩɩnɩ tɩʋ kʋlʋ na lagɩ kʋ ba tɩn mʋ. 15Pa-na d'ɩ tɔgɩ Zezi ŋwaanɩ d'ɩ ta'a zuli Wɛ maŋa maama. Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ d'ɩ na w'ʋ kwe d'ɩ ma kaanɩ-DƖ tɩn. D'ɩ ni-taanɩ na brɩ Wɛ dam te tɩn mʋ yɩ pɛɛra yalʋ d'ɩ na w'ʋ pa-DƖ tɩn. 16'A yɩ swe sɩ 'a ta'a kɩ kəm-laarʋ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a zəni daanɩ, sɩ kʋntʋ mʋ yɩ kaanɩm dɩlʋ na poli Wɛ wʋ tɩn. 17Ta'a nɩgɩ-na 'a yigə tiinə, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a sɛ ba ni, sɩ bantʋ mʋ nii abam na w'ʋ ta ŋwɩ dɩ Wɛ te tɩn baŋa nɩ, yɩ ba'a ba ba zɩgɩ Wɛ yigə nɩ sɩ ba brɩ ba na tʋŋɩ kʋlʋ abam ŋwaanɩ tɩn. Nan ta'a nɩgɩ-ba sɩ ba wanɩ ba tʋŋɩ dɩ wʋpolo. Kʋ na daɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa ba wʋ cɔgɩ, yɩ kʋ daa b'a ta jɩgɩ zənə kʋ pa abam. 18Ta'a loori-na Wɛ 'a pa dɩbam. Dɩbam ye d'ɩ bɩcara nɩ, nɩ d'ɩ wʋ kɩ kʋlʋ na yɩ balɔrɔ tɩn, yɩ d'ɩ lagɩ sɩ d'ɩ ta'a kɩ kʋlʋ na lana tɩn mʋ maŋa maama. 19Amʋ nan tiini a loori abam sɩ 'a ta'a warɩ Wɛ 'a pa-nɩ, sɩ kʋ pa a na cwəŋə a joori abam te lele. 20Wʋ-zuru Tu Baŋa-Wɛ mʋ bi d'ɩ Yuutu Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ pa o yɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga, sɩ o taa nii dɩbam balʋ na nyɩ dɩ o peeni te tɩn baŋa nɩ, dɩ o na tɩgɩ dɩbam ŋwaanɩ tɩn. Wɛ ma da o jana kam ŋwaanɩ DƖ go ni dɩlʋ na w'ʋ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 21Wɛ w'ʋ zəni abam sɩ 'a wanɩ 'a kɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama na tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa tɩn, yɩ DƖ w'ʋ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ kwɛ dɩbam nɩ kʋ na w'ʋ poli DƖ wʋ te tɩn. Zezi mʋ maŋɩ dɩ zulə sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 22A ko-biə-ba, a loori abam sɩ 'a zuri 'a yɩra 'a cəgi amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ sɩ a ma pa 'a na baarɩ tɩn. Amʋ na pʋpʋnɩ taanɩ dɩlʋ tɩn nan ba dwara. 23Amʋ lagɩ sɩ a pa abam lwarɩ nɩ ba yagɩ d'ɩ ko-bu Timoti yɩ o nuŋi pɩɩna digə nɩ. O nan na tu amʋ te lɩla, a laan w'ʋ pa d'ɩ tɔgɩ daanɩ d'ɩ ba d'ɩ na abam. 24Jɔɔnɩ-na 'a yigə tiinə bam dɩ Wɛ nɔɔna bam maama 'a pa dɩbam. Yitali tiinə bam dɩ jɔɔnɩ abam. 25Wɛ w'ʋ pa abam maama yu-yoŋo.

will be added

X\