Ebru 12

1Dɩbam nan lwarɩ nɩ faŋa faŋa Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm kʋntʋ ba na brɩ nɩ ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn gilimi dɩbam ba brɩ cwəŋə. Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na d'ɩ yagɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama na cʋ dɩbam tɩ pa d'ɩ warɩ d'ɩ tɔgɩ Wɛ lanyɩranɩ tɩn, dɩ lwarɩm dɩlʋ na jɩgɩ dɩbam tɩn, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ kwaanɩ d'ɩ duri dɩ pu-dɩa cwəŋə kalʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn wʋnɩ. 2Pa-na d'ɩ yɔɔrɩ d'ɩ ta'a nii Zezi. Wʋntʋ mʋ pɛ dɩbam puli d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ o ta w'ʋ pa d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ sɩ kʋ vu kʋ yi gurim. O dɛɛn ma vɔ pu-dɩa yɩ o yaarɩ o tɩ tʋʋn-dagara baŋa nɩ. O wʋ kwarɩ cavɩɩra sɩ o tɩ tʋʋnɩ dɩm kʋntʋ dwi, bɛŋwaanɩ o nɛ nɩ Wɛ tiŋi ywəəni mʋ sɩ DƖ pa-o. O laan ma daarɩ o vu o jəni Baŋa-Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm jazɩm nɩ. 3Nan bʋŋɩ-na 'a nii Zezi na tiini o vɔ pu-dɩa dɩ nɔn-balwaarʋ na cul-o yɩ ba yaar-o te tɩn. 'A nan yɩ zaŋɩ 'a ga baarɩ sɩ 'a yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm. 4Abam na yəni 'a kwaanɩ sɩ 'a jaŋɩ 'a cɔgɩ lwarɩm dam te tɩn, 'a wʋ nɔɔn-nɔɔnʋ daa ta wʋ tɩgɩ kʋ ŋwaanɩ. 5Wɛ tɔnɔ kʋm nan jɩgɩ taanɩ dɩlʋ na w'ʋ wanɩ kʋ pa abam na baarɩ tɩn, 'a na yɩ Wɛ biə tɩn ŋwaanɩ. Nan guli-na kʋ na brɩ abam te kʋ wɩ: "Amʋ bu, n Yuutu Wɛ na vaŋɩ nmʋ zwɛ, sɩ n yɩ zaŋɩ n kwe-kʋ n ma n ji kafɛ. Wɛ na kaanɩ-m, sɩ n yɩ pa n wʋ cɔgɩ. 6Bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ na soe balʋ tɩn mʋ DƖ yəni DƖ vaŋɩ ba zwa sɩ DƖ pa ba kʋrɩsɩ. Wʋlʋ maama Wɛ na joŋi sɩ o taa yɩ DƖ bu tɩn, DƖ yəni DƖ ma cam mʋ DƖ kwe-o." 7'A na nɛ yaara, kʋ yɩ sɩ kʋ ma kwe abam mʋ. 'A na yɩ Wɛ biə tɩn mʋ paɩ DƖ kwe abam kʋntʋ doŋ. Bu tərə o ko na ba vaŋɩ o zwɛ sɩ o kʋrɩsɩ. 8Wɛ nan ya na wʋ vaŋɩ abam zwa nɩ DƖ na kɩ DƖ biə bam maama te tɩn, kʋ brɩ nɩ abam daɩ DƖ biə cɩga cɩga mʋ, 'a yɩ bu-tampirə mʋ. 9Dɩbam kwə bam lʋgʋ baŋa nɩ tɩn yəni ba vaŋɩ d'ɩ zwa mʋ, yɩ d'ɩ nɩgɩ-ba. Kʋ nan na yɩ d'ɩ Ko Wɛ dɩlʋ na te d'ɩ jwəəru tɩn, kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ tiini d'ɩ sɛ DƖ ni, sɩ d'ɩ laan na ŋwɩa DƖ tee nɩ. 10D'ɩ kwə bam lʋgʋ baŋa nɩ tɩn yəni ba vaŋɩ d'ɩ zwa bɩna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. D'ɩ Ko Wɛ tɩtɩ nan kɩ kʋntʋ sɩ kʋ wəli dɩbam mʋ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ na dɩntʋ wʋ-poŋo kʋm doŋ. 11Maŋa kalʋ ba na yəni ba vaŋɩ d'ɩ zwa tɩn, kʋ yəni kʋ pa d'ɩ wʋ cɔgɩ mʋ yɩ d'ɩ ba jɩgɩ wʋpolo. Kʋntʋ kwaga nɩ, zwa vaŋɩm dɩm laan w'ʋ zəni balʋ dɩ na kwe-ba tɩn dɩ pa ba na nyɔɔrɩ, dɩ ba ŋwɩa na tɔgɩ cɩga yɩ ba jɩgɩ bɩcarɩ-zuru tɩn. 12Kʋntʋ ŋwaanɩ, na-na dam dɩ baarɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə. 13'A ta'a ve cwəŋə kalʋ na yɔɔrɩ tɩn wʋnɩ, sɩ balʋ na ve yɩ ba duə tɩn yɩ saarɩ ba tʋ ba wəli da, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa ba nɛ sɩm je. 14Kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a zʋʋra, sɩ ywəəni taa wʋ 'a dɩ nɔɔnʋ maama tɩtarɩ nɩ, sɩ 'a kwəri 'a ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo Wɛ yigə nɩ, bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ na ba jɩgɩ wʋ-poŋo, o b'a wanɩ o na Yuutu Baŋa-Wɛ. 15Fɔgɩ-na 'a cɩ 'a tɩtɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ ga Wɛ zaanɩ dɩm, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bɩcarɩ yɩ zaŋɩ dɩ ji nɩ vɩan na cana te tɩn, sɩ kʋ pa kʋ loŋi nɔɔna zanzan sɩ kʋ cɔgɩ-ba Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 16'A yɩ pa 'a wʋlʋwʋlʋ tɔgɩ boorim kikiə, naa o taa gooni wəənu tɩlʋ na yɩ Wɛ nyɩm nɩ Ezayu dɛɛn na yɩ te tɩn. Wʋntʋ yigə tərə dɩ o na yɩ o ko bu-kwɩan tɩn. O kana maa wɔɛ, yɩ o kwe o nakwɩɩm dɩm o ma ləni o nyaanɩ wʋm zʋŋa wʋdiu o di. 17Abam nan maŋɩ 'a ye kʋlʋ na kɩ-o kʋ kwaga seeni tɩn. O joori o ba o lagɩ sɩ o ko wʋm sɔɔlɩ Wɛ o pa-o, o na yɩ o bu-kwɩan tɩn ŋwaanɩ. O ma kwaanɩ o loori o ko wʋm dɩ yi-na. O ma wʋ nɛ cwəŋə, bɛŋwaanɩ o daa warɩ o joori o kwanɩ o kəm dɩm. 18Abam na twɛ Wɛ te tɩn daɩ nɩnɛɛnɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam dɛɛn na zɩgɩ piu kʋlʋ təŋə nɩ yɩ ba yiə na-kʋ yɩ ba kwəri ba waɩ ba dwe-kʋ dɩ ba jɩa te tɩn. Min-fɔrɔ dɩ lim dɛɛn mʋ wʋra, dʋa ma mumunə kʋ yuu nɩ. 19Ba ma ni nabɔnɔ wum dɩ kwərə na ŋɔɔnɩ. Balʋ na ni kwərə kam kʋntʋ tɩn ma loori sɩ ka daa yɩ ŋɔɔnɩ ka wəli da, 20bɛŋwaanɩ ka na maŋɩ ka kaanɩ-ba te tɩn tiini kʋ dana kʋ pa-ba, dɩ ka na tagɩ dɩ ba ka wɩ: "Wʋlʋ maama na dwe piu kʋm tɩn, kʋ zɩ na yɩ varɩm mʋ dɩ, sɩ 'a dʋl-o dɩ kandwa 'a gʋ." 21Wəənu tɩlʋ ba na nɛ tɩn ma tiini kʋ sɔɔrɩ ba yɩra, yɩ Moyisi tɩtɩ ta o wɩ: "Fʋʋnɩ tiini dɩ zʋ-nɩ yɩ a yɩra saɩ." 22Kʋ nan daɩ kʋntʋ abam tee nɩ. Abam laan twɛ piu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Siyɔn tɩn mʋ. Kʋ maa yɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ tʋ-kamunu Zeruzalɛm kʋlʋ na wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Wɛ malɛsɩ kɔgɔ kɔgɔ ma jeeri daanɩ jəgə kam kʋntʋ nɩ. 23Abam nan tu 'a wəli Wɛ kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ. Kʋ yɩ DƖ bu-kwɩn sɩm kɔgɔ kʋm ba yɩra na pʋpʋnɩ ya tiŋi Wɛ-sɔŋɔ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn candiə mʋ. Kʋ yɩ Wɛ dɩlʋ na w'ʋ di nabiinə maama sarɩya tɩn te mʋ 'a tu 'a yi. Kʋ maa yɩ balʋ na nɛ cɩga DƖ yigə nɩ yɩ DƖ laan pa ba bɩcara fɔgɩ ya kwɛ fasɩ tɩn jwəəru tɩm na wʋ mɛ tɩn mʋ 'a yiə. 24Kʋ nan yɩ Zezi wʋlʋ Wɛ na dɛ o ŋwaanɩ DƖ go DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm tɩn te mʋ 'a yiə. Kʋ yɩ Zezi jana kam ŋwaanɩ mʋ pɛ 'a fɔgɩ dɩ Wɛ. O jana kam nan brɩ dɩbam woŋo kʋlʋ na lana kʋ dwe kʋlʋ Abɛlɩ jana kam na brɩ tɩn. 25'A ta'a ye sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a vɩn taanɩ dɩm Zezi na ŋɔɔnɩ dɩ abam tɩn. Nɔɔna balʋ dɛɛn na vɩn wʋlʋ na brɩ-ba Wɛ kwərə lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, ba wʋ lugi cam wʋnɩ. Dɩbam dɩ nan na vɩn Zezi, o na wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ dɩbam tɩn, d'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ lu na? 26Faŋa faŋa tɩn, Wɛ kwərə dɛɛn pɛ tɩga baŋa sisiŋi, yɩ DƖ laan go DƖ ni DƖ wɩ: "Amʋ daa ta w'ʋ joori a pa tɩga baŋa sisiŋi bɩdwɩ, yɩ kʋ daɩ kantʋ yɩranɩ, kʋ laan w'ʋ wəli dɩ wɛyuu maama mʋ." 27Wɛ na tagɩ DƖ wɩ, DƖ ta w'ʋ joori DƖ kɩ kʋntʋ doŋ bɩdwɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ wəənu tɩlʋ DƖ na kɩ tɩn mʋ DƖ laan lagɩ DƖ sisiŋi-tɩ DƖ lɩ tɩ zɩga je nɩ, sɩ tɩ daa yɩ taa wʋra. Wəənu tɩlʋ na b'a wanɩ tɩ sisiŋi tɩn yɩranɩ laan mʋ w'ʋ daarɩ. 28Wɛ nan pɛ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ di paarɩ dɩlʋ na b'a wanɩ dɩ sisiŋi sɩ dɩ cɔgɩ tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ w'ʋ kɩ Wɛ le, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ pa-DƖ zulə yalʋ na tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa tɩn, sɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ pa-DƖ, sɩ d'ɩ ta'a kwarɩ-DƖ lanyɩranɩ, 29bɛŋwaanɩ dɩbam Tu Wɛ nyɩ dɩ min-fɔrɔ mʋ, yɩ dɩ di wəənu tɩlʋ maama na ba tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa tɩn.

will be added

X\