Ebru 10

1Kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn, tɩ lagɩ tɩ brɩ wo-laarʋ tɩm d'ɩ na w'ʋ ba d'ɩ joŋi Wɛ tee nɩ tɩn na yɩ te tɩn mʋ. Tɩ nan yɩ lulunnu mʋ, tɩ daɩ nɩ Wɛ-sɔŋɔ wəənu tɩm tɩtɩ na yɩ te tɩn. Tɩ paɩ nɔɔna joori ba kaanɩ Baŋa-Wɛ mʋ bɩm maama taan taan. Kʋntʋ ŋwaanɩ tɩ b'a wanɩ tɩ pa balʋ na tɔgɩ tɩ ŋwaanɩ ba zuli Wɛ tɩn bɩcara kwɛ fasɩ. 2Wɛ cullu tɩm ya na waɩ tɩ paɩ balʋ na zuli-DƖ tɩn lwarɩm saarɩ dɩ tiə, ba ya daa b'a bʋŋɩ nɩ ba lwarɩm ta wʋ ba yuu nɩ, yɩ ba ya daa b'a ta kaana. 3Ba nan na kaanɩ Wɛ bɩm maama wʋnɩ tɩn, kʋ paɩ ba joori ba guli nɩ ba lwarɩm dɩm ta wʋ ba yuu nɩ mʋ. 4Bɛŋwaanɩ nabiinə lwarɩm b'a wanɩ dɩ saarɩ dɩ nabalɩ dɩ bʋbalɩ jana. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Zezi dɛɛn na lagɩ o ba lʋgʋ baŋa maŋa kalʋ tɩn, o tagɩ dɩ o Ko Wɛ o wɩ: "Nmʋ ba lagɩ nabiinə na maɩ vara dɩ pɛɛra ba kaanɩ-m te tɩn. Nmʋ nan pɛ amʋ nabiinu yɩra mʋ, sɩ a ma-ya a kɩ nmʋ wʋbʋŋa lʋgʋ baŋa nɩ. 6Kʋ na yɩ nɔɔna na yəni ba gʋ vara ba zwɛ ba ma kaanɩ-m te tɩn, naa ba na kaanɩ te sɩ kʋ ma saarɩ ba lwarɩm tɩn, kikiə yam kʋntʋ maama ba poli nmʋ wʋ. 7Amʋ maa wɩ: 'A Ko Wɛ, nii amʋ da, sɩ a kɩ nmʋ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, nɩ kʋ na pʋpʋnɩ amʋ taanɩ nmʋ tɔnɔ kʋm wʋnɩ faŋa faŋa te tɩn.' " 8Zezi maŋɩ o da yigə o ta o wɩ: "Nmʋ ba lagɩ sɩ nabiinə ma vara dɩ pɛɛra ba ma kaanɩ nmʋ, naa ba gʋ vara ba zwɛ ba ma kaanɩ nmʋ, naa ba kaanɩ sɩ kʋ ma saarɩ ba lwarɩm. Wəənu tɩntʋ maama ba poli nmʋ wʋ." Nan dɩ tɩ na maŋɩ tɩ tɔgɩ Wɛ cullu tɩm na brɩ te tɩn dɩ. 9O laan ma daarɩ o ta o wɩ: "Nii amʋ da, sɩ a kɩ nmʋ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn." Kʋntʋ brɩ nɩ Wɛ saarɩ DƖ dayigə kaanɩm ni dɩm DƖ yagɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ ləni kaanɩm dɩdoŋ mʋ. 10Dɩntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi na kɩ o Ko Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn maama, yɩ o ma o tɩtɩ yɩra o ma kaanɩ kuni bɩdwɩ, yɩ kʋ jɩgɩ kuri sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, sɩ kʋ pa d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo Wɛ yigə nɩ. 11Lʋgʋ baŋa kaanɩm tiinə yəni ba zɩgɩ wɛɛnɩ mʋ ba tʋŋɩ dɛ maama, ba gʋ vara ba ma kaana maŋa maama, yɩ ba kaanɩm dɩm kʋntʋ nan warɩ lwarɩm dɩ saara. 12Kʋ nan na yɩ Zezi, wʋntʋ kwe o tɩtɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ bɩdwɩ yɩranɩ m'a mʋ, yɩ kʋ saarɩ nabiinə lwarɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. O na kɩ kʋntʋ o ti tɩn, o ma vu o jəni Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ, 13yɩ o laan cəgi maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ kɩ o dʋna maama o nɛ kuri nɩ sɩ o nɔ-ba nɩ tɩga te tɩn. 14Kʋntʋ, o kaanɩ Wɛ kuni bɩdwɩ mʋ, sɩ kʋ pa nɔɔna taa jɩgɩ wʋ-poŋo sɩ ba bɩcara kwɛ fasɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 15Wɛ Joro kʋm dɩ nan brɩ dɩbam jaja nɩ wəənu tɩm kʋntʋ yɩ cɩga mʋ. Kʋ dɛ yigə kʋ ta kʋ wɩ: 16"Amʋ Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ a wɩ: 'Kantʋ maŋa kam na kɛ, amʋ w'ʋ go ni a pa a nɔɔna bam nɩ: Amʋ w'ʋ pa a ni-taana yam zʋ ba bɩcara, yɩ a pa ya pəni ba wʋbʋŋa nɩ.' " 17DƖ daa ta ma ta DƖ wɩ: "Amʋ daa b'a guli ba lwarɩm dɩ ba kəm-balwaarʋ tɩm." 18Wɛ nan na yagɩ nabiinə kəm-balwaarʋ tɩm DƖ ma cɛ-ba tɩn, kʋ daa wʋ maŋɩ sɩ ba gʋ vara ba ma kaanɩ-DƖ ba lwarɩm saarɩm ŋwaanɩ. 19A ko-biə-ba, d'ɩ laan jɩgɩ ni sɩ d'ɩ zʋ Wɛ-di-laa cɩga cɩga kam wʋnɩ, Zezi Krisi na tɩga yɩ o jana nuŋi tɩn ŋwaanɩ. 20Wʋntʋ nan mʋ pʋrɩ cwə-dʋŋa o pa dɩbam, yɩ kantʋ mʋ paɩ ŋwɩa. O maa kaarɩ gar-jalɩ dɩm dɩ ya na wʋ dɩbam dɩ Wɛ laŋa nɩ tɩn, dɩ o na kwe o yɩra yam o kaanɩ Baŋa-Wɛ tɩn ŋwaanɩ. 21Kʋntʋ, dɩbam jɩgɩ Wɛ kaanɩm tu cɩga cɩga o na nii Wɛ tɩtɩ nɔɔna bam baŋa nɩ. 22Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na d'ɩ fʋfɔ d'ɩ twɛ Wɛ te dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna dɩ baarɩ dɩlʋ na brɩ nɩ d'ɩ jɩgɩ wʋ-dɩdʋa fasɩ dɩ Wɛ tɩn. Wɛ kwɛ d'ɩ bɩcara kʋ pa d'ɩ daa ba bʋŋɩ nɩ d'ɩ lwarɩm ta wʋ d'ɩ yuu nɩ, yɩ DƖ zarɩ dɩbam dɩ na-ŋʋna. 23Pa-na d'ɩ brɩ nɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ yɩ bʋbwɛa tərə, DƖ na goni ni DƖ pa dɩbam yɩ DƖ b'a fɔgɩ DƖ kwanɩ-dɩ tɩn ŋwaanɩ. 24Pa-na d'ɩ ta'a ye da-ni nɩ, sɩ d'ɩ ta'a zəni daanɩ, sɩ d'ɩ ta'a soe daanɩ, sɩ d'ɩ ta'a kɩ kəm-laarʋ. 25'A yɩ pa d'ɩ yagɩ da-kikilim Wɛ zulə ŋwaanɩ nɩ badaara na yagɩ te tɩn. Nan kwaanɩ-na 'a tiini 'a ta'a wəli daanɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa 'a na baarɩ, 'a na lwarɩ nɩ d'ɩ Yuutu wʋm dɛ dɩm twɛ tɩn ŋwaanɩ. 26Nɔɔnʋ wʋlʋ na lwarɩ Wɛ cɩga kam tɩn, o ta na paalɩ o kɩ lwarɩm, kaanɩm daa tərə dɩ na w'ʋ pa o lwarɩm dɩm saarɩ. 27Kʋ laan nan daarɩ sɩ fʋʋnɩ mʋ taa jɩgɩ kʋntʋ tu dɩ Wɛ na w'ʋ kɩ-o te tɩn. Wɛ na di o sarɩya, DƖ laan w'ʋ pa o zʋ min-fɔrɔ kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ balʋ maama na vɩn Wɛ tɩn wʋ. 28Kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn, nɔɔnʋ na cɔgɩ-tɩ, yɩ nɔɔna bale naa batɔ na yɩ maana tiinə, ba'a gʋ kʋntʋ tu mʋ o kəm-lɔŋɔ kʋm ŋwaanɩ yɩ ŋwaŋa b'a ta wʋra. 29Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nan na y'aalɩ Wɛ tɩtɩ Bu wʋm tɩn, kʋntʋ tu b'a tiini o na cɔgɩm kʋ gaalɩ Wɛ tee nɩ na? Kʋntʋ tu paɩ Zezi jana kam Wɛ na dɛ ka ŋwaanɩ DƖ tiŋi DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm tɩn yɩ kafɛ mʋ, yɩ kʋ nan yɩ jana kam kʋntʋ mʋ Wɛ mɛ DƖ fɔgɩ DƖ kwɛ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ bɩcarɩ. Kʋntʋ tu daa ta twɩ Wɛ Joro kʋm kʋ na paɩ nɔɔna Wɛ zaanɩ dɩm tɩn mʋ. Kʋntʋ tɩn, o b'a tiini o na cam na? 30Dɩbam nan maŋɩ d'ɩ ye wʋlʋ wʋm o na tagɩ o wɩ: "Amʋ mʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ nɔɔna dɩ ba kəm-balwaarʋ tɩn. Amʋ w'ʋ pa ba joori ba na kʋlʋ na maŋɩ dɩ ba tɩn." Kʋ ta pʋpʋnɩ nɩ: "Baŋa-Wɛ w'ʋ di DƖ nɔɔna sarɩya." 31Kʋ nan w'ʋ ta tiini kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ yɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ jɩŋa zʋ-o sɩ DƖ pa o na cam tɩn. 32Nan guli-na abam dɛɛn na dɛ yigə 'a na Wɛ pooni dɩm cɩga cɩga yɩ 'a yaarɩ zanzan te tɩn. Cam dɩm nan wʋ wanɩ abam 'a na vɔgɩ pu-dɩa tɩn ŋwaanɩ. 33Maŋa kadoŋ nɩ ba yəni ba twɩ abam yɩ ba bɛɛsɩ abam nɔn-kɔgɔ yigə nɩ. Maŋa kadoŋ nɩ dɩ, 'a yəni 'a sɛ sɩ 'a tɔgɩ 'a wəli balʋ dɩ na nɛ abam yaara yam doŋ tɩn, 34kʋ pɛ 'a tɔgɩ 'a na yaara dɩ balʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn. Nɔɔna maa yəni ba vrɩ abam wəənu yɩ 'a cɩm dɩ wʋpolo, bɛŋwaanɩ 'a ye nɩ 'a maŋɩ 'a jɩgɩ kʋlʋ na tiini kʋ lana kʋ dwe, yɩ kʋ'ʋ ta wʋ abam tee nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 35'A yɩ yagɩ 'a na jɩgɩ baarɩ te tɩn, sɩ kʋ'ʋ pa 'a na nyɔɔrɩ zanzan Wɛ tee nɩ. 36'A nan maŋɩ sɩ 'a ta'a jɩgɩ pu-dɩa, sɩ 'a ta'a ma kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a joŋi wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na goni ni sɩ DƖ pa abam tɩn. 37Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Kʋ daarɩ fɩɩn mʋ sɩ wʋlʋ na lagɩ o ba tɩn laan ba. O b'a daanɩ. 38Wʋlʋ maama na jɩgɩ cɩga amʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, o'o na ŋwɩa cɩga cɩga. O nan na joori kwaga, amʋ b'a ta jɩgɩ wʋpolo dɩd-o." 39Dɩbam nan daɩ balʋ na joori kwaga yɩ ba ga ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn. D'ɩ yɩ balʋ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ d'ɩ w'ʋ na ŋwɩa DƖ tee nɩ tɩn mʋ.

will be added

X\