Ebru 1

1Faŋa faŋa tɩn, Wɛ dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ dɩbam nabaara bam kuni zanzan mʋ. DƖ dɛɛn yəni DƖ pa DƖ nijoŋnə bam mʋ ŋɔɔnɩ wəənu dwi təri təri dɩ ba. 2Kʋ daarɩ lele kʋntʋ na yɩ lʋgʋ baŋa kweelim maŋa tɩn, Wɛ laan pɛ DƖ Bu mʋ ba o ŋɔɔnɩ DƖ taanɩ dɩ dɩbam. Wɛ dɛ wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ lʋgʋ baŋa dɩ wɛyuu wəənu maama, yɩ DƖ pa-o ni sɩ o ba o taa te wəənu maama. 3Wɛ Bu wʋm mʋ jɩgɩ pooni dɩlʋ na brɩ Wɛ paarɩ-zulə yam na yɩ te tɩn. O maa jɩgɩ o Ko Wɛ nyɩnyʋgʋ fasɩ. O ni-taanɩ maa jɩgɩ dam yɩ dɩ paɩ wəənu maama fɔgɩ tɩ zɩga. O ma ba o saarɩ nɔɔna lwarɩm o fɔgɩ-ba o pa ba ji lanyɩranɩ, yɩ o laan joori o di Baŋa-Wɛ te o vu o jəni DƖ jazɩm nɩ. 4Kʋntʋ tɩn, Baŋa-Wɛ Bu dwe Wɛ malɛsɩ sɩm, dɩ Wɛ na pɛ-o yɩrɩ dɩlʋ na daga dɩ dwe sɩntʋ na jɩgɩ yɩra yalʋ tɩn ŋwaanɩ. 5Kʋ na yɩ malɛsɩ sɩm, Wɛ wʋ fɔgɩ DƖ ta dɩ malɛka DƖ wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ amʋ Bu, yɩ zɩm amʋ dɩ jigi nmʋ Ko." Wɛ nan wʋ tagɩ malɛka kalʋkalʋ taanɩ DƖ wɩ: "Amʋ w'ʋ ta yɩ ka Ko, sɩ ka dɩ taa yɩ amʋ bu." 6Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ DƖ Bu-dʋa kam sɩ o ba lʋgʋ baŋa tɩn, DƖ tagɩ DƖ wɩ: "Malɛsɩ sɩm maama maŋɩ sɩ sɩ kuni doonə mʋ sɩ zul-o." 7Kʋ nan na yɩ malɛsɩ sɩm, Wɛ tagɩ sɩ taanɩ DƖ wɩ: Sɩ yɩ dɩntʋ tɩntʋŋna mʋ, yɩ DƖ pa sɩ nyɩ nɩ viu dɩ min-vwɩ te, sɩ sɩ taa tʋŋɩ sɩ pa-DƖ. 8Kʋ daarɩ kʋ na yɩ Wɛ Bu wʋm, DƖ tagɩ o taanɩ DƖ wɩ: "Nmʋ yɩ Wɛ mʋ, n paarɩ dɩm w'ʋ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Nmʋ w'ʋ ta n te n nɔɔna bam dɩ cɩga. 9Nmʋ soe cɩga cwəŋə, yɩ n daarɩ n culi balɔrɔ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ n Ko Baŋa-Wɛ pɛ nmʋ na wʋpolo lanyɩranɩ dɩ zulə n dwəni balʋ maama na wʋra dɩ nmʋ tɩn." 10Wɛ ta tagɩ DƖ wɩ: "Nmʋ wʋlʋ na yɩ wəənu maama Yuutu tɩn mʋ kɩ lʋgʋ baŋa pulim nɩ, yɩ n ta kwəri n ma n jɩa n kɩ wɛyuu wəənu maama. 11Wəənu tɩm kʋntʋ maama w'ʋ ba tɩ cɔgɩ, kʋ daarɩ nmʋ nan wʋra mʋ maŋa maama. Wəənu tɩm kʋntʋ maama w'ʋ ba tɩ doori nɩ gɔrɔ na yəni kʋ doori te tɩn. 12Tɩ w'ʋ ba tɩ lɩɩrɩ, yɩ n kukuli-tɩ n tiŋi nɩ n na kukuli gwar-doŋo n tiŋi yɩ n daarɩ n ləni gwar-dʋŋʋ n zʋ te tɩn. Nmʋ nan ta w'ʋ ta n yɩ nɩ n na maŋɩ n yɩ te tɩn mʋ. N ŋwɩa b'a fɔgɩ ka ti." 13Wɛ dɛɛn wʋ fɔgɩ DƖ ta dɩ DƖ malɛsɩ sɩm kalʋkalʋ DƖ wɩ: "Ba n jəni a jazɩm nɩ, sɩ a kɩ n dʋna maama n nɛ kuri nɩ sɩ n nɔ-ba nɩ tɩga te." Kʋ yɩ DƖ Bu wʋm yɩranɩ mʋ DƖ tagɩ kʋntʋ. 14Malɛsɩ sɩm laŋa nan yɩ ta mʋ? Sɩ nyɩ nɩ jwəəru mʋ te, sɩ ba jɩgɩ yɩra nɩ nabiinə te. Sɩntʋ yɩ sɩlʋ na tʋŋɩ sɩ pa Wɛ tɩn mʋ. Wɛ maa yəni DƖ tʋŋɩ-sɩ, yɩ sɩ ve sɩ zəni balʋ na w'ʋ na vrɩm tɩn.

will be added

X\