Galatɩ 5

1Zezi Krisi na vrɩ dɩbam o yagɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ d'ɩ ta'a te d'ɩ tɩtɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a daa yɩ sɛ 'a tɔgɩ cwəŋə kalʋ na w'ʋ pa 'a joori 'a ji gambɛ tɩn. 2Nan cəgi-na amʋ Pooli na lagɩ a ta kʋlʋ dɩ abam tɩn. Abam na sɛ sɩ ba go abam nɩ Zwifə bam cullu tɩm na brɩ sɩ ba go ba bəkəri te tɩn, 'a daa ba jɩgɩ nyɔɔrɩ Zezi Krisi tee nɩ. 3A ta lagɩ a ta a brɩ abam jaja nɩ, abam wʋlʋ maama na sɛ sɩ ba go-o tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o sɛ Zwifə bam cullu tɩm maama mʋ. 4Abam balʋ na bʋŋɩ sɩ 'a na cɩga Wɛ tee nɩ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn, abam pɔɔrɩ mʋ dɩ Zezi Krisi, yɩ o zaanɩ dɩm daa təri 'a tee nɩ. 5Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan wʋ dɩbam balʋ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn tee nɩ, yɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna lanyɩranɩ nɩ d'ɩ w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ. 6D'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, d'ɩ na goni d'ɩ bəkəri naa d'ɩ zɩ wʋ goni dɩ, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo kʋlʋ nan na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi, sɩ kʋ pa d'ɩ ta'a soe daanɩ lanyɩranɩ. 7Abam dɛɛn yɔɔrɩ 'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ mʋ. Wɔɔ nan mʋ cɩgɩ 'a cwəŋə sɩ 'a daa yɩ sɛ Wɛ cɩga kam? 8Wʋlʋ na brɩ abam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ Wɛ dɩlʋ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn. 9Kʋ nyɩ nɩ d'ɩ na yəni d'ɩ tɛ te d'ɩ wɩ: "Dabɩlɩ fɩnfɩɩn na wʋ dɩpɛ mun-lɛɛrɩ wʋnɩ, kʋ'ʋ pa dɩ maama fʋlɩ mʋ." 10Dɩbam maama na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn, amʋ ye nɩ d'ɩ w'ʋ ta jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdʋa mʋ. Wʋlʋ nan na jɩgɩ abam wʋbʋŋa o vugimi tɩn, Wɛ w'ʋ cɔgɩ kʋntʋ tu o kəm-balɔrɔ kʋm ŋwaanɩ, dɩ o na maŋɩ o yɩ te dɩ. 11A ko-biə-ba, amʋ ba brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɔgɩ Wɛ, o maŋɩ sɩ o go. A ya na brɩ kʋntʋ doŋ, nɔɔna b'a bɛɛsɩ-nɩ a zaasɩm dɩm ŋwaanɩ, bɛŋwaanɩ a na brɩ Zezi na tɩgɩ te tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ tɩn ya b'a ta yɩ ta-lɔŋɔ dɩ nɔɔna. 12Amʋ nan na bʋŋɩ te tɩn, kʋ ya'a ta lana sɩ balʋ na jɩgɩ abam ba yaara dɩ gwəŋə kam tɩn lɛ ba lwɩ ba tɩtɩ ba wəli da, sɩ kʋ ta daɩ ba bəkəri gonim yɩranɩ. 13A ko-biə-ba, Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ yɩ sɩ 'a laan ta'a te 'a tɩtɩ mʋ. 'A nan na sɩɩnɩ 'a te 'a tɩtɩ kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ 'a w'ʋ ta kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama 'a wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. 'A nan ta'a tiini 'a zəni daanɩ dɩ sono. 14Bɛŋwaanɩ Wɛ niə yam maama brɩ woŋo dɩdʋa mʋ, nɩ nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa soe o doŋ nɩ o na soe o tɩtɩ te tɩn. 15Abam nan na jɩgɩ daanɩ nɩ vara na yəni ba jɩgɩ daanɩ yɩ ba dʋnɩ daanɩ te tɩn, 'a ta'a ye sɩ 'a w'ʋ ba 'a cɔgɩ daanɩ dɩdʋa dɩdʋa 'a ti. 16Nan cəgi-na kʋlʋ kʋm a na lagɩ a ta tɩn. Pa-na Wɛ Joro kʋm taa vaɩ abam 'a ŋwɩa maama wʋnɩ, sɩ 'a yɩ ta'a sɛ 'a tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ 'a fra na zʋʋrɩ tɩn. 17Bɛŋwaanɩ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn ba jɩgɩ fra dɩ Wɛ Joro kʋm. Wɛ Joro kʋm dɩ fra na zʋʋrɩ kʋlʋ tɩn dɩ nan ba jɩgɩ fra dɩ nabiinə. Kʋ maa brɩ nɩ wəənu tɩm kʋntʋ tɩle wʋbʋŋa warɩ ya maŋɩ daanɩ. Kʋ ma pa 'a daa warɩ 'a wʋbʋŋa wəənu 'a kɩ. 18Wɛ Joro kʋm nan na vaŋɩ abam, cullu tɩm daa wʋ maŋɩ sɩ tɩ taa te abam. 19Nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ sɩ ba taa kɩ wəənu tɩlʋ tɩn mʋ tɩntʋ, tɩ yɩ jaja mʋ: kʋ yɩ boorim dwi maama, dɩ wo-digiru tɩtʋŋa, dɩ wo-zɔɔna kənə dwi maama, 20dɩ jwənə kaanɩm, dɩ liri dim, dɩ ka culi daanɩ, dɩ ka ja daanɩ, dɩ wʋ-gʋʋ, dɩ ban-zɔŋɔ, dɩ ka beeri ka yɩratʋ zənə, dɩ ka yɩ sɛ daanɩ, dɩ ka pɔɔrɩ daanɩ, 21dɩ wo-swənə, dɩ sa-nyɔrɩ, dɩ nɔn-kwəlim, dɩ ka kɩ wo-yɔɔrʋ tɩdonnə. A nan ta w'ʋ fɔgɩ a kaanɩ abam a wəli da nɩ, balʋ na yəni ba kɩ wəənu tɩm kʋntʋ dwi tɩn, ba b'a tɔgɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 22Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm na paɩ nɔɔna yɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: Kʋ paɩ nɔɔna jɩgɩ sono mʋ, dɩ wʋpolo, dɩ wʋ-zuru, dɩ ban-pʋnʋ, dɩ da-zulə, dɩ lanyɩranɩ kəm, dɩ cɩga tɔgɩm, 23dɩ wʋ-bono, dɩ ka ja n tɩtɩ. Culu nan tərə kʋ na vɩn wo-laarʋ tɩntʋ. 24Kʋ na yɩ dɩbam balʋ na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn, d'ɩ lɩ d'ɩ wʋbʋŋ-doorə yam d'ɩ yagɩ, yɩ ya daa ba te dɩbam sɩ d'ɩ ta'a kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ d'ɩ fra na zʋʋrɩ tɩn. 25Wɛ Joro kʋm na pɛ d'ɩ na ŋwɩ-dʋŋa tɩn, d'ɩ pa-na kʋ taa vaŋɩ dɩbam d'ɩ ŋwɩa maama wʋnɩ. 26D'ɩ nan yɩ kɩ kamunni da-yɩranɩ sɩ d'ɩ pa da-wʋrʋ zaŋɩ naa d'ɩ taa jɩgɩ wʋ-gʋʋ daanɩ.

will be added

X\