Galatɩ 4

1- 2Kʋlʋ amʋ na lagɩ a ta tɩn, kʋ nyɩ dɩ bu na w'ʋ ba o joŋi o ko sɔŋɔ o taa te te tɩn mʋ. Wʋntʋ ta na yɩ bu maŋa kalʋ tɩn, nɔɔna mʋ yəni ba nii o baŋa nɩ, o ta ba te o tɩtɩ, yɩ ba nan ye nɩ wʋntʋ mʋ w'ʋ ba o taa te o ko wʋm wəənu tɩm maama. O na yɩ bu kʋntʋ tɩn, nɔɔna mʋ wʋra ba na nii o wəənu tɩm baŋa nɩ ba pa-o, sɩ kʋ taa ve maŋa kam o ko wʋm na pɛ ni sɩ o taa te o wəənu tɩm tɩn. 3Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ dɩbam dɩ. D'ɩ dɛɛn ta na wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam na yɩ te tɩn, lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ mʋ te dɩbam nɩ d'ɩ yɩ gambɛ mʋ te. 4Kʋ daarɩ, maŋa kam d'ɩ Ko Wɛ na lagɩ tɩn na sɩɩnɩ ka yi tɩn, DƖ tʋŋɩ DƖ tɩtɩ Bu mʋ yɩ o ba lʋgʋ baŋa. O na tu tɩn, kʋ yɩ kaanɩ mʋ lʋg-o, yɩ o ba o sɛ o tɔgɩ Wɛ cullu tɩm, 5sɩ o wanɩ o vrɩ nɔɔna balʋ cullu tɩm na te tɩn. O ma ŋwɩ d'ɩ lwarɩm jɩnɩ sɩ kʋ pa d'ɩ wanɩ d'ɩ ji Wɛ biə. 6'A nan na sɩɩnɩ 'a ji Wɛ biə tɩn, DƖ laan tʋŋɩ DƖ Bu wʋm Joro mʋ sɩ kʋ ba kʋ taa wʋ 'a bɩcara nɩ, yɩ kʋ paɩ d'ɩ bə Wɛ nɩ 'd'ɩ Ko Baba'. 7Kʋntʋ maa brɩ nɩ d'ɩ daa daɩ gambɛ, sɩ d'ɩ laan yɩ Wɛ biə mʋ. D'ɩ nan na yɩ Wɛ biə kʋntʋ tɩn, Wɛ w'ʋ pa d'ɩ ta'a te wo-laarʋ tɩlʋ maama DƖ na tiŋi sɩ DƖ pa DƖ biə bam tɩn. 8Faŋa faŋa tɩn, abam dɛɛn ya yəri Wɛ, yɩ 'a pa lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ te abam nɩ 'a yɩ gambɛ mʋ te. Abam dɛɛn paɩ tɩ yɩ wa mʋ, yɩ tɩ yagɩ tɩ daɩ kʋlʋkʋlʋ. 9Kʋ daarɩ lele kʋntʋ abam laan tu 'a lwarɩ Wɛ. Kʋ nan na yɩ cɩga, Wɛ lwarɩ abam. Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a laan bʋŋɩ sɩ 'a daa joori 'a ta'a zuli lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba jɩgɩ dam yɩ tɩ ba jɩgɩ kuri dɩ tɩn? Bɛŋwaanɩ mʋ 'a lagɩ sɩ 'a joori 'a ba 'a ta'a yɩ tɩ gambɛ? 10Abam yəni 'a kuri da yadonnə sɩ 'a ta'a zuli-ya, dɩ canɩ sɩdonnə dɩ mɩmɛ sɩdonnə bɩnɩ wʋnɩ dɩ bɩna yadonnə dɩ. 11Amʋ jɩgɩ liə mʋ abam ŋwaanɩ, sɩ dɛdoŋ amʋ tɩtʋŋa yam maama a na tʋŋɩ abam tee nɩ tɩn w'ʋ ji kafɛ. 12A ko-biə-ba, a loori abam sɩ 'a ta'a lwəni amʋ 'a tɔgɩ Wɛ nɩ amʋ na tɔgɩ-DƖ te tɩn, bɛŋwaanɩ amʋ dɩ yɩ nɩ abam na yɩ te tɩn mʋ. A dɛɛn na wʋ abam tee nɩ tɩn, 'a wʋ kɩ-nɩ kʋlʋkʋlʋ 'a cɔgɩ. 13'A w'ʋ wanɩ 'a guli nɩ, kʋ yɩ amʋ yawɩʋ kʋm ŋwaanɩ mʋ pɛ a maŋɩ abam tee nɩ a puli a tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam a brɩ abam. 14Dɩ kʋntʋ dɩ, a yawɩʋ kʋm na tiini kʋ yaarɩ abam te tɩn, 'a wʋ sɛ sɩ 'a y'aalɩ-nɩ, 'a nan wʋ yagɩ-nɩ. Abam nan kɩ-nɩ lanyɩranɩ nɩ Wɛ malɛka mʋ te, yɩ 'a joŋi-nɩ lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi tɩtɩ mʋ te. 15Abam dɛɛn jɩgɩ wʋpolo dɩ amʋ. A ye lanyɩranɩ nɩ, 'a na jɩgɩ wʋpolo dɩ amʋ te tɩn, 'a ya na waɩ 'a yiə tɩtɩ dɩ 'a lənə, 'a ya w'ʋ ləni-ya 'a pa-nɩ. Bɛɛ nan mʋ kɩa yɩ 'a wʋpolo kʋm kʋntʋ je? 16Amʋ nan na tagɩ cɩga dɩ abam tɩn laan mʋ pɛ a ji 'a dʋm na? 17Kʋ nan na yɩ nɔɔna balʋ na pipiri Wɛ cɩga kam yɩ a maŋɩ a ta ba taanɩ tɩn, bantʋ kwaanɩ sɩ ba pa 'a wʋbʋŋa taa tɔgɩ-ba mʋ, yɩ kʋ nan ba zəni abam. Ba lagɩ sɩ ba cɔgɩ amʋ dɩ abam mʋ daanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a tɔgɩ bantʋ. 18Nɔɔnʋ na kwaanɩ o tɔgɩ wʋlʋ na tɔgɩ cɩga lanyɩranɩ tɩn kwaga, kʋntʋ lana. Kʋ lana sɩ 'a ta'a tɔg-o kʋntʋ maŋa maama mʋ, sɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ maŋa kalʋ yɩranɩ amʋ na w'ʋ ta wʋ abam tee nɩ tɩn. 19A biə-ba, amʋ daa ta tiini a jɩgɩ yaara abam ŋwaanɩ, nɩ kaanɩ na vri pugə te tɩn mʋ. Amʋ nan w'ʋ ta jɩgɩ liə kʋntʋ dɩ abam, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam 'a na w'ʋ ta ŋwɩ nɩ Zezi Krisi na lagɩ te tɩn. 20Amʋ ya tiini a lagɩ sɩ a taa wʋ abam tee nɩ mʋ lele kʋntʋ, sɩ a wanɩ a fɔgɩ a ŋɔɔnɩ wəənu tɩm kʋntʋ a brɩ abam, sɩ kʋ zəni abam. Bɛŋwaanɩ amʋ daa yəri kʋlʋ a na w'ʋ ta a brɩ abam tɩn. 21Abam balʋ na lagɩ sɩ 'a sɛ Wɛ cullu tɩm, 'a daa ta wʋ lwarɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm na brɩ te tɩn. 22Wɛ tɔnɔ kʋm brɩ dɩbam nɩ d'ɩ nabaarʋ Abraham dɛɛn jɩgɩ bəkəri sɩle mʋ. O lʋgɩ dɩdʋa kam dɩ gamba-kana na wʋ o sɔŋɔ nɩ tɩn. Kʋ daarɩ o tɩtɩ kaanɩ wʋm dɩ ma lʋ bəkərə o wəli da. O tɩtɩ kaanɩ wʋm yɩrɩ mʋ Sara, kʋ daarɩ wʋlʋ na yɩ gambaa tɩn yɩrɩ mʋ Agaarɩ. 23Bəkərə kalʋ gamba-kana kam na lʋgɩ tɩn lʋra kam dɛ nabiinə lʋra cwəŋə na yɩ te tɩn mʋ. Kʋ daarɩ bəkərə kalʋ o tɩtɩ kaanɩ wʋm na lʋgɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ na goni ni DƖ pa-o nɩ o'o lʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ o lʋga. 24Kʋ maa yɩ nyɩnyʋgʋ mʋ dɩ kaana bam kʋntʋ bale, sɩ kʋ brɩ dɩbam cwe sɩle tɔgɩm na yɩ te tɩn. Kaana bale bam kʋntʋ ta brɩ dɩbam Wɛ na goni DƖ ni DƖ pa DƖ nɔɔna bam kuni bɩle te tɩn mʋ. Agaarɩ mʋ nyɩ dɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ Zwifə bam Sinayi piu kʋm yuu nɩ tɩn. Balʋ na tɔgɩ cullu tɩm kʋntʋ tɩn nyɩ dɩ gambɛ mʋ, nɩ Agaarɩ dɩ o biə na yɩ gambɛ te tɩn. 25Agaarɩ mʋ nyɩ dɩ Sinayi piu kʋm, kʋ na wʋ Arabi nɩ tɩn. Zwifə bam dɩ nan tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ d'aanɩ tɩn mʋ. Kʋntʋ tɩn, Zeruzalɛm na wʋra zɩm dɩ kʋ nɔn-biə bam maama tɩn, ba dɩ yɩ gambɛ mʋ, cullu tɩm na te-ba tɩn ŋwaanɩ. 26Kʋ nan na yɩ Wɛ tɩtɩ tɩʋ Zeruzalɛm kʋlʋ na wʋ wɛyuu nɩ tɩn, kʋntʋ yɩ tɩʋ kʋlʋ dɩbam na yɩ kʋ nɔn-biə tɩn mʋ. Kʋ maa nyɩ dɩ dɩbam nu wʋlʋ na lʋgɩ dɩbam yɩ d'ɩ daɩ gambɛ, nɩ Sara dɛɛn na lʋgɩ o bu wʋm yɩ o daɩ gambaa te tɩn. 27Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nmʋ wʋlʋ na yɩ ka-dʋgʋ yɩ n wʋ jaanɩ pugə n lʋ tɩn, ta n kɩ wʋpolo sɩ n ta n caka, nmʋ na w'ʋ di ywəəni tɩn ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ kaanɩ wʋlʋ barʋ ya na yag-o tɩn laan w'ʋ ba o taa jɩgɩ biə zanzan o dwəni kaanɩ wʋlʋ na jɩgɩ barʋ tɩn." 28A ko-biə-ba, kʋ na yɩ abam, 'a laan jigi Wɛ tɩtɩ biə mʋ DƖ ni-gonim dɩm ŋwaanɩ, nɩnɛɛnɩ Sara bu Yizakɩ lʋra kam na dɛ te tɩn. 29Faŋa faŋa tɩn, Abraham bu wʋlʋ lʋra kam na dɛ nabiinə lʋra na tɔgɩ te tɩn mʋ bɛɛsɩ o bu wʋlʋ lʋra na tɔgɩ Wɛ Joro kʋm wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. Dɩ zɩm maama dɩ, Wɛ tɩtɩ biə bam ta naɩ bɛɛsa kʋntʋ doŋ mʋ. 30Wɛ tɔnɔ kʋm nan brɩ dɩbam kʋ wɩ: "Zəli kaanɩ wʋlʋ na yɩ gambaa tɩn dɩ o bu wʋm, sɩ ba nuŋi n sɔŋɔ nɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ bu wʋm kʋntʋ tɔgɩ dɩ n tɩtɩ kaanɩ wʋm bu wʋm o taa te nmʋ wəənu tɩm." 31Kʋntʋ, a ko-biə-ba, d'ɩ na yɩ Wɛ biə tɩn, kʋ brɩ nɩ d'ɩ yɩ Abraham tɩtɩ kaanɩ wʋm biə mʋ, yɩ d'ɩ te d'ɩ tɩtɩ, sɩ d'ɩ daɩ gambaa kam biə.

will be added

X\