Galatɩ 2

1Bɩna fugə yana na kɛ tɩn, amʋ dɩ Banabasɩ ma joori d'ɩ vu Zeruzalɛm. A ma ja Titi dɩ a wəli da. 2Kʋ nan yɩ Wɛ mʋ brɩ-nɩ sɩ a vu d'aanɩ. A ma vu a na balʋ ba na nii nɩ ba yɩ Zezi kɔgɔ kʋm yigə tiinə tɩn. A na nɛ-ba tɩn, amʋ dɩ bantʋ yɩranɩ ma jəni daanɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ, sɩ a pa ba lwarɩ kwər-ywəŋə kalʋ a na yəni a brɩ dwi-gɛ tiinə bam tɩn. Bɛŋwaanɩ amʋ ba lagɩ sɩ a na puli a brɩ kwər-ywəŋə kalʋ tɩn dɩ a ta na jɩgɩ kalʋ a brɩ lele tɩn ji kafɛ. 3Titi wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o vu Zeruzalɛm tɩn maa yɩ Grɛkɩ tu. Ba nan wʋ fɩ-o ba pa o go nɩ Zwifə bam na goni ba bəkəri te tɩn. 4Nɔɔna badaara nan mʋ wʋra ba na paɩ ba yɩ Zezi karabiə yɩ ba yagɩ ba daɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ ya ŋɔgɩ mʋ ba zʋ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ, sɩ ba maanɩ dɩbam ba nii d'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi yɩ d'ɩ te d'ɩ tɩtɩ te tɩn. Ba nan lagɩ sɩ ba pa d'ɩ joori d'ɩ ji gambɛ mʋ Zwifə bam cullu tɩm ŋwaanɩ. 5D'ɩ nan wʋ sɛ-ba dɩ fɩnfɩɩn dɩ, sɩ ba yɩ wanɩ ba cɔgɩ cɩga kalʋ abam na maŋɩ 'a lwarɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam wʋnɩ tɩn. 6Amʋ dɛɛn na ve a ŋɔɔnɩ dɩ balʋ ba na wɩ ba yɩ Zezi kɔgɔ kʋm yigə tiinə tɩn, ba wʋ nɛ woŋo sɩ ba wəli amʋ zaasɩm dɩm nɩ. Ba nan na sɩɩnɩ ba yɩ yigə tiinə, naa ba na daɩ dɩ, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ amʋ, bɛŋwaanɩ Wɛ ba kuri nɔɔna daanɩ. 7Bantʋ nan nɛ nɩ Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ kɩ DƖ kwər-ywəŋə kam amʋ jɩŋa nɩ sɩ a ja vu a brɩ dwi-gɛ tiinə, nɩ DƖ na kɩ-ka Pɩyɛɛrɩ jɩŋa nɩ sɩ o ma brɩ Zwifə bam te tɩn. 8Bɛŋwaanɩ Wɛ mʋ pɛ Pɩyɛɛrɩ dam sɩ o taa yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ Zwifə bam ŋwaanɩ. Kʋ nan yɩ dɩntʋ dɩ mʋ pɛ amʋ dam sɩ a taa yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ dwi-gɛ tiinə bam ŋwaanɩ. 9Zakɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan balʋ ba na nii nɩ ba yɩ Zezi kɔgɔ kʋm dɩdɛɛra tɩn ma lwarɩ nɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-nɩ yu-yoŋo sɩ a taa tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma sɛ sɩ amʋ dɩ Banabasɩ taa tʋŋɩ dɩ ba, yɩ ba ja d'ɩ jɩa. D'ɩ maama ma sɛ nɩ amʋ dɩ Banabasɩ maŋɩ sɩ d'ɩ vu dwi-gɛ tiinə bam te mʋ d'ɩ brɩ-ba Wɛ kwər-ywəŋə kam, sɩ bantʋ dɩ maŋɩ Zwifə bam tee nɩ ba brɩ-ka. 10Woŋo dɩdʋa yɩranɩ mʋ ba loori dɩbam, sɩ d'ɩ yɩ swe kʋ ni nɩ. Kʋ yɩ sɩ d'ɩ guli d'ɩ zəni yinigə tiinə balʋ na wʋ ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn. Mʋ woŋo kʋlʋ a na tiini a kwaanɩ a kɩa. 11Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Pɩyɛɛrɩ dɛɛn na tu o wʋ Antɩɔsɩ nɩ tɩn, mʋ amʋ kaan-o jaja, sɩ a brɩ-o nɩ o wʋ kɩ cɩga. 12Bɛŋwaanɩ, o na yi Antɩɔsɩ tɩn, o yəni o tɔgɩ o di dɩ dwi-gɛ tiinə mʋ. Kʋ daarɩ, nɔɔna badonnə na nuŋi Zakɩ-ba te ba ba d'aanɩ tɩn, Pɩyɛɛrɩ laan pipiri o wʋbʋŋa yɩ o vɩn sɩ o taa tɔgɩ o di dɩ dwi-gɛ tiinə bam. O pɔɔrɩ o tɩtɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o kwarɩ balʋ na brɩ nɩ wʋlʋ maama na tɔgɩ Wɛ cwəŋə tɩn maŋɩ sɩ o go nɩ Zwifə bam na goni ba bəkəri te tɩn. 13Zwifə balʋ na tu ba sɛ Zezi tɩn badaara dɩ ma ji pipiri-nyɩna nɩ Pɩyɛɛrɩ na kɩ te tɩn, yɩ Banabasɩ dɩ yagɩ o tɩtɩ o pa ba ja-o ba zʋ ba pipirim dɩm wʋnɩ. 14Kʋntʋ mʋ a nɛ nɩ ba daa ba tɔgɩ cɩga kalʋ Wɛ kwər-ywəŋə kam na brɩ tɩn. A laan ma zɩgɩ ba maama yigə nɩ, yɩ a ta dɩ Pɩyɛɛrɩ a wɩ: "Nmʋ yɩ Zwifu mʋ, yɩ n kɩ nɩ n yɩ dwi-gɛ tu mʋ te yɩ n daa ba tɔgɩ Zwifə cullu tɩm. Bɛɛ nan mʋ yɩ n laan lagɩ sɩ n fɩn dwi-gɛ tiinə bam sɩ ba sɛ Zwifə bam cullu tɩm?" 15Kʋ yɩ cɩga mʋ, dɩbam yɩ Zwifə bam tɩtɩ dwi mʋ, sɩ d'ɩ daɩ dwi-gɛ tiinə balʋ na yəri Wɛ cullu tɩm tɩn. 16Dɩ kʋ dɩ, dɩbam laan tu d'ɩ lwarɩ nɩ nɔɔnʋ w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ mʋ dɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi yɩranɩ, sɩ kʋ daɩ nɩ o na sɛ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ Zwifə bam tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ tu d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi sɩ kʋ pa d'ɩ na cɩga mʋ Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ DƖ cullu tɩm sɛɛm ŋwaanɩ." 17Dɩbam balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn jɩgɩ tɩɩna nɩ d'ɩ w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ. Kʋ nan ya na yɩ cɩga nɩ dɩbam balʋ na ba tɔgɩ Zwifə bam cullu tɩm tɩn yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ Wɛ yigə nɩ, kʋ brɩ nɩ Zezi tɩtɩ mʋ ganɩ dɩbam sɩ d'ɩ tusi na? Aye. Kʋ daɩ kʋntʋ. 18Amʋ nan na joori a pipiri a sɛ Zwifə cullu tɩm a ya na maŋɩ a yagɩ tɩ tɔgɩm tɩn, kʋ brɩ nɩ a yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o cɔgɩ cullu tɩm tɩn mʋ. 19Wɛ cullu tɩm tɩtɩ mʋ brɩ nɩ amʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na tɩgɩ tɩn mʋ te, tɩ nan daa ba jɩgɩ dam amʋ baŋa nɩ Zezi na vrɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋ nan kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa a taa ŋwɩ Wɛ ŋwaanɩ mʋ. 20Ba dɛɛn na pagɩ Zezi Krisi tʋʋn-dagara baŋa nɩ tɩn, kʋ nyɩ dɩ amʋ tɔgɩ dɩd-o mʋ a tɩ. Kʋ daa daɩ amʋ tɩtɩ mʋ ŋwɩ, kʋ yɩ Zezi Krisi mʋ ŋwɩ a wʋnɩ. A na jɩgɩ ŋwɩa kalʋ lele kʋntʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, kʋ yɩ a na kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ Bu Zezi tɩn ŋwaanɩ mʋ. Wʋntʋ mʋ soe amʋ, yɩ o sɛ o tɩ amʋ ŋwaanɩ. 21A b'a sɛ sɩ a vɩn Wɛ pɛɛrɩ dɩlʋ DƖ na pɛ-nɩ zaanɩ tɩn. Nɔɔnʋ ya na w'ʋ wanɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ o na tɔgɩ DƖ cullu tɩm tɩn ŋwaanɩ, kʋ brɩ nɩ Zezi Krisi tʋʋnɩ dɩm ya yɩ kafɛ mʋ.

will be added

X\