Galatɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. Kʋ daɩ nabiinə mʋ tʋŋɩ-nɩ, kʋ nan daɩ nɔɔnʋ mʋ tiŋi-nɩ sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ. Kʋ yɩ Zezi Krisi tɩtɩ mʋ kuri-nɩ, dɩdaanɩ d'ɩ Ko Wɛ dɩlʋ na bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 2D'ɩ ko-biə balʋ maama na wʋ amʋ tee nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam balʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna yɩ 'a zʋʋrɩ Galatɩ tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn. 3D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 4Zezi Krisi nan mʋ dɛ d'ɩ Ko Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn maama yɩ o sɛ sɩ o tɩ dɩbam lwarɩm ŋwaanɩ, sɩ o ma wanɩ o vrɩ dɩbam zɩm lʋgʋ baŋa wo-balwaarʋ tɩm wʋnɩ. 5Baŋa-Wɛ maŋɩ dɩ zulə mʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 6Abam na kɩ te tɩn nan mʋ pɛ amʋ yɩra sɔɔrɩ. Wɛ dɛ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ kuri abam zaanɩ sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna, yɩ 'a laan da 'a zaŋɩ 'a ma 'a kwaga 'a ya dɩntʋ, sɩ 'a daarɩ 'a sɛ kwər-ywəŋə kadoŋ. 7Kʋ yɩ cɩga mʋ, kwər-ywəŋə kadoŋ daa tərə, kʋ na daɩ Zezi kwər-ywəŋə kalʋ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ brɩ abam tɩn yɩranɩ. Amʋ nan tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ nɔɔna badaara mʋ wʋ abam tɩtarɩ nɩ ba na kwaanɩ sɩ ba pipiri Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam, yɩ ba paɩ 'a wʋbʋŋa vugimə. 8Nɔɔnʋ nan na tu 'a te yɩ o brɩ abam kwər-ywəŋə kadoŋ, yɩ ka daɩ Zezi kwər-ywəŋə kalʋ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ brɩ abam tɩn, sɩ 'a yɩ sɛ kʋntʋ tu. Kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dɩbam tɩtɩ wʋ nɔɔnʋ, naa kʋ na yɩ malɛka mʋ zɩ nuŋi wɛyuu, yɩ ka na brɩ abam kwər-ywəŋə kadoŋ, Wɛ w'ʋ cɔgɩ kʋ tu. 9Amʋ nan ta w'ʋ joori a fɔgɩ a ta nɩnɛɛnɩ dɩbam na maŋɩ d'ɩ ta kʋlʋ dɩ abam tɩn. Nɔɔnʋ na brɩ abam kwər-ywəŋə kadoŋ, yɩ kʋ daɩ Wɛ kwər-ywəŋə kalʋ 'a na maŋɩ 'a sɛ tɩn, Wɛ w'ʋ cɔgɩ kʋ tu. 10A na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ nabiinə mʋ sɛ nɩ a na kɩ kʋlʋ tɩn maŋɩ, kʋ yɩ sɩ Wɛ mʋ sɛ nɩ a na kɩ te tɩn maŋɩ. A nan ba lagɩ sɩ a pa nabiinə wʋrʋ poli dɩ amʋ. A ya na lagɩ kʋntʋ, a b'a wanɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ. 11A ko-biə-ba, a lagɩ sɩ 'a lwarɩ nɩ Zezi kwər-ywəŋə kalʋ amʋ dɛɛn na tɔɔlɩ a brɩ abam tɩn wʋ nuŋi nabiinə te. 12Kʋ daɩ nabiinu mʋ kwe-ka o pa-nɩ sɩ a tɔɔlɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ zaasɩ-nɩ-ka. Kʋ yɩ Zezi Krisi tɩtɩ mʋ vɩɩrɩ amʋ o kwər-ywəŋə kam. 13Abam maŋɩ 'a ni amʋ dɛɛn na tɔgɩ Zwifə cullu tɩm cwəŋə kam yɩ a kɩ te tɩn. A dɛɛn tiini a bɛɛsɩ Zezi nɔɔna bam, yɩ a ya kwaana sɩ a cɔgɩ ba kɔgɔ kʋm maama. 14Kʋ na yɩ a yuu donnə bam wʋnɩ, a dɛɛn sɛ Zwifə bam cullu tɩm a dwəni ba zanzan, amʋ dɛɛn na kwaanɩ a tɔgɩ d'ɩ nabaara bam cwe sɩm lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ. 15Dɩ kʋntʋ maama, Wɛ kɩ-nɩ yu-yoŋo yɩ DƖ kuri-nɩ kʋ loori ba na w'ʋ lʋ-nɩ tɩn. DƖ laan ma bəŋi-nɩ sɩ a taa tʋŋɩ a pa-DƖ. 16Maŋa kalʋ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn mʋ DƖ vɩɩrɩ-nɩ sɩ a lwarɩ DƖ Bu wʋm, sɩ a daarɩ a tɔɔlɩ o kwər-ywəŋə kam a brɩ dwi-gɛ tiinə. Maŋa kam kʋntʋ nɩ a wʋ ve a bwe nɔɔn-nɔɔnʋ woŋo ka ŋwaanɩ. 17Amʋ wʋ ve Zeruzalɛm sɩ a na balʋ na maŋɩ ba yɩ Zezi tɩntʋŋna ba loori amʋ tɩn. A nan yɔɔrɩ Arabi mʋ a vu. Kʋntʋ kwaga nɩ mʋ a laan joori a ba Damasɩ. 18Bɩna yatɔ na kɛ tɩn, a laan ma zaŋɩ a vu Zeruzalɛm sɩ a na Pɩyɛɛrɩ, sɩ d'ɩ lwarɩ daanɩ. A ma kɩ da fugə-yanu o tee nɩ. 19Amʋ daa wʋ nɛ Zezi tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ a wəli da, kʋ na daɩ d'ɩ Yuutu Zezi nyaanɩ Zakɩ yɩranɩ mʋ a nɛa. 20A na pʋpʋnɩ wəənu tɩlʋ maama tɩn yɩ cɩga mʋ. Wɛ ye amʋ wʋ. Kʋ nan daɩ vwan mʋ a fɔga. 21Kʋntʋ kwaga nɩ, a laan ma zaŋɩ a tʋlɩ a vu Siiri dɩ Silisi tɩɩnɩ dɩm. 22Zezi Krisi nɔɔna balʋ na wʋ Zude tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn ya daa ta wʋ nɛ amʋ dɩ ba yi. 23Ba nan maŋɩ ba ni nɔɔna badaara na tɛ amʋ taanɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ dɛɛn ya na bɛɛsɩ dɩbam tɩn laan mʋ zagɩ o kikiə, yɩ o wʋra o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam sɩ o pa nɔɔna ba ba sɛ Zezi Krisi, yɩ kʋ yɩ Zezi cwəŋə kam kʋntʋ mʋ o dɛɛn kwaana sɩ o ya cɔgɩ." 24Ba na ni amʋ taanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba zuli Wɛ lanyɩranɩ.

will be added

X\