Efɛɛzɩ 6

1Biə-ba, abam na sɛ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a sɛ 'a tiinə ni, sɩ kʋ maŋɩ kʋntʋ mʋ. 2"Ta n zuli n ko dɩ n nu." Wɛ niə yam maama wʋnɩ, mʋ dayigə ni dɩlʋ DƖ na goni ni DƖ wəli da DƖ wɩ: 3"Nmʋ na zuli n ko dɩ n nu, n'n na ywəəni dɩ mʋmwɛ-dɛɛrɩ lʋgʋ baŋa nɩ." 4Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ biə kwə tɩn, sɩ 'a yɩ ta'a tiini 'a fɩ-ba 'a paɩ ba bana zaŋɩ. Nan ta'a kɔnɩ 'a biə bam lanyɩranɩ, sɩ 'a ta'a kwe-ba nɩ d'ɩ Yuutu Zezi cɩga kam na brɩ te tɩn. 5Kʋ na yɩ abam balʋ na yɩ gambɛ tɩn, 'a ta'a tʋŋɩ 'a tɔgɩ 'a yum tiinə wʋbʋŋa. Ta'a kwarɩ-na-ba sɩ 'a tʋŋɩ dɩ yawala, nɩnɛɛnɩ 'a na w'ʋ tʋŋɩ 'a pa d'ɩ Yuutu Zezi te tɩn. 6Kʋ nan daɩ ba na zɩgɩ ba nii abam maŋa kalʋ tɩn yɩranɩ mʋ 'a w'ʋ ta tʋŋɩ kʋntʋ sɩ ba tee abam. Ta'a tʋŋɩ-na dɩ 'a wʋ maama, sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn nɩnɛɛnɩ 'a yɩ Zezi Krisi tɩtɩ gambɛ mʋ te. 7Ta'a tʋŋɩ-na dɩ wʋpolo nɩnɛɛnɩ 'a tʋŋɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ te, sɩ kʋ daɩ nabiinə ŋwaanɩ. 8Bɛŋwaanɩ abam ye nɩ nɔɔnʋ maama w'ʋ na ŋwɩɩrʋ d'ɩ Yuutu wʋm tee nɩ dɩ kəm-laarʋ tɩlʋ maama o na kɩ tɩn, kʋ na yɩ gambaa naa nɔɔnʋ wʋlʋ na te o tɩtɩ tɩn dɩ. 9Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ gambɛ sɩm yum tiinə tɩn, 'a ta'a kɩ 'a gambɛ sɩm lanyɩranɩ dɩ kʋntʋ doŋ, sɩ 'a yɩ ta'a fugi-ba, bɛŋwaanɩ abam ye nɩ 'a maama jɩgɩ Yuutu dɩdʋa mʋ o na wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ, yɩ wʋntʋ mʋ te abam dɩ 'a gambɛ sɩm maama. Wʋntʋ nan tɔgɩ cɩga mʋ, o ba kuri nɔɔna daanɩ. 10Amʋ na lagɩ a ta kʋlʋ a ma a kweeli tɩn mʋ yɩ sɩ 'a ta'a zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ 'a na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, sɩ 'a joŋi o dam-fɔrɔ kʋm. 11Kwaanɩ-na 'a joŋi Wɛ zənə yam maama nɩnɛɛnɩ jara zɩla te, sɩ 'a wanɩ 'a fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ sʋtaanɩ yɩ wanɩ abam dɩ dɩ sɩsɩɩna yam maama. 12Jara yam kʋntʋ nan daɩ dɩbam dɩ nabiinə jara. Kʋ yɩ dɩdaanɩ ciciri sɩlʋ maama na jɩgɩ dam wɛyuu tɩlampolo nɩ tɩn mʋ. Sɩntʋ mʋ yɩ sʋtaanɩ jɩŋa dɩdɛɛra, yɩ sɩ jɩgɩ dam lʋgʋ kʋntʋ na yɩ lim tɩn baŋa nɩ. 13Kʋntʋ ŋwaanɩ, joŋi-na Wɛ zənə yam maama 'a ma fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a wanɩ 'a vɩn sʋtaanɩ sɩ 'a zɩgɩ dɩ baarɩ maŋa kalʋ na cana tɩn wʋnɩ, sɩ 'a na wanɩ jara yam, sɩ 'a ta ta'a zɩgɩ kəŋkəŋ 'a zɩga kam je nɩ. 14Nan fɔgɩ-na 'a zɩgɩ dɩ baarɩ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ Wɛ cɩga kam, nɩ 'a na vɔgɩ 'a gwaarʋ dɩ kili te tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ lanyɩranɩ Wɛ yigə nɩ, sɩ kʋ wanɩ kʋ cɩ abam dɩ wo-lwaanʋ, nɩnɛɛnɩ 'a na zʋ luguru gwaarʋ 'a ma kwəli 'a nyɔɔna jara wʋnɩ te tɩn. 15'A nan maŋɩ sɩ 'a kwaanɩ 'a tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kalʋ na paɩ nɔɔna dɩ Wɛ fɔgɩ daanɩ tɩn, nɩnɛɛnɩ 'a na zʋ natra sɩ kʋ zəni 'a vəŋə jara wʋnɩ te tɩn. 16'A ta'a jɩgɩ-na wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ maŋa maama, nɩnɛɛnɩ 'a na ze tɔn-tɩʋ kʋm ba na ma kɔŋɩ cɩna tɩn, sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ wo-lwaanʋ tu sʋtaanɩ cɩ-dɛɛra yam ya na jɩgɩ minə tɩn, sɩ 'a wanɩ 'a pa ya maama dwe. 17Ma-na Wɛ na vrɩ abam ŋwɩa te tɩn 'a ma cɩ 'a tɩtɩ, nɩ luguru yu-kwəli mʋ 'a pugə 'a yuu nɩ jara wʋnɩ te. 'A ma-na Wɛ taanɩ dɩm 'a ma wəli 'a tɩtɩ, nɩ sʋ-zɔɔ te, Wɛ Joro kʋm na kɩ abam jɩŋa nɩ tɩn. 18'A kɩ-na wəənu tɩm kʋntʋ maama dɩ Wɛ-loro sɩ Wɛ zəni abam. 'A ta'a warɩ Wɛ maŋa maama nɩ DƖ Joro kʋm na pɛ abam dam te tɩn. Ta'a jɩgɩ-na 'a tɩtɩ, sɩ 'a vɔ 'a wʋ lanyɩranɩ, sɩ 'a ta'a loori Wɛ DƖ nɔɔna bam maama ŋwaanɩ. 19Ta'a loori-na Wɛ 'a pa amʋ dɩ, sɩ a na puri a ni sɩ a ta taanɩ, sɩ DƖ pa-nɩ taanɩ dɩlʋ a na w'ʋ ŋɔɔnɩ tɩn, sɩ a daarɩ a na baarɩ a brɩ nɔɔna DƖ kwər-ywəŋə kam, sɩ a pa ba lwarɩ DƖ cɩga kalʋ ya na səgi tɩn. 20Kʋ yɩ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa brɩ nɔɔna. Ba nan kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ a na brɩ-ka tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nan ta'a loori-na Wɛ sɩ DƖ zəni-nɩ, sɩ a taa waɩ a tɔɔlɩ-ka dɩ baarɩ nɩ kʋ na maŋɩ sɩ a taa kɩ te tɩn. 21Amʋ nan lagɩ sɩ abam lwarɩ amʋ labaarɩ dɩ a na wʋra a kɩ kʋlʋ tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tʋŋɩ d'ɩ ko-bu-sono Tisiki sɩ o ba abam te, sɩ o fɔgɩ o ta amʋ labaarɩ maama dɩ abam. Wʋntʋ tʋŋɩ o pa d'ɩ Yuutu Zezi dɩ yawala mʋ. 22Amʋ lagɩ sɩ o pa abam lwarɩ dɩbam labaarɩ, sɩ kʋ pa 'a bɩcara pəni tɩga nɩ. 23D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa d'ɩ ko-biə bam maama yazurə, sɩ ba taa jɩgɩ da-sono dɩ wʋ-dɩdʋa. 24Wɛ w'ʋ pa balʋ maama na jɩgɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi sono kʋlʋ na ba ti tɩn yu-yoŋo.

will be added

X\