Efɛɛzɩ 5

1Abam na yɩ Wɛ bu-sonnu tɩn, 'a ta'a kɩ nɩ Wɛ na kɩ te tɩn. 2Ta'a soe-na daanɩ nɩ Zezi Krisi na soe dɩbam te tɩn. Wʋntʋ mʋ sɛ sɩ o ləni dɩbam yuu nɩ o tɩ d'ɩ lwarɩm ŋwaanɩ. O ma ma o tɩtɩ o kɩ kaanɩm dɩlʋ na poli Wɛ wʋ yɩ dɩ lwəm ywəmmə dɩ DƖ tɩn. 3Abam yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. Kʋntʋ, kʋ wʋ maŋɩ sɩ 'a pa wo-zɔɔna kikiə dɩ boorim dwi maama taa wʋ 'a wʋnɩ, naa 'a ta'a yɩ wo-swən-nyɩna. 'A brɩ 'a yɩ pa ba ni wəənu tɩm kʋntʋ taanɩ abam tɩtarɩ nɩ. 4Kʋ na yɩ cɔgɩm-ŋwɛ dɩ bɩtar-jwəəru dɩ bɩtar-digiru dwi maama, tɩntʋ wʋ maŋɩ dɩ abam. 'A nan maŋɩ sɩ 'a ta'a kɩ Wɛ le mʋ maŋa maama. 5Nan ta'a ye-na nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ wo-zɔɔna naa boorim, naa wʋlʋ na yɩ wo-swən-nyɩm tɩn, kʋntʋ tu b'a fɔgɩ o na kʋlʋkʋlʋ Zezi Krisi dɩ Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Nɔɔnʋ na yɩ wo-swən-nyɩm, kʋ brɩ nɩ o pa tɩntʋ mʋ zulə, yɩ o daarɩ Wɛ o yagɩ. 6Nan yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam dɩ bɩtar-yɔɔrʋ. Kəm-balwaarʋ tɩm kʋntʋ doŋ mʋ lagɩ tɩ pa Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm sɩɩnɩ kʋ ba kʋ cɔgɩ balʋ na vɩn DƖ ni tɩn. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ ja-na 'a tɩtɩ dɩ balʋ na kɩ kʋntʋ doŋ tɩn. 8Abam dɛɛn ya yəri Wɛ, yɩ kʋ pa 'a wʋ lim wʋnɩ. Abam nan na tu 'a ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn, kʋ pɛ pooni laan wʋ 'a tee nɩ. 'A ta'a ŋwɩ-na sɩ kʋ maŋɩ dɩ balʋ na ve pooni wʋnɩ tɩn na ŋwɩ te tɩn. 9Bɛŋwaanɩ kənə yalʋ maama na yɩ pooni nyɩm tɩn mʋ yɩ lanyɩranɩ, dɩ wəənu tɩlʋ maama na jɩgɩ cɩga tɩn. 10'A nan kwaanɩ sɩ 'a lwarɩ wəənu tɩlʋ maama na sui d'ɩ Yuutu Zezi wʋbʋŋa tɩn. 11Ja-na 'a tɩtɩ sɩ 'a yɩ tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ na yɩ lim nyɩm tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a pa nɔɔna lwarɩ jaja nɩ wəənu tɩm kʋntʋ ba lana. 12Bɛŋwaanɩ, wəənu tɩlʋ nɔɔna bam kʋntʋ na yəni ba səgi ba kɩ tɩn tiini tɩ jɩgɩ cavɩɩra sɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ-tɩ. 13Abam nan na pɛ Wɛ pooni dɩm brɩ woŋo maama kuri jaja, nɔɔna laan w'ʋ lwarɩ nɩ tɩ yɩ balɔrɔ. 14Bɛŋwaanɩ woŋo kʋlʋ maama kuri na lwarɩ jaja tɩn laan wʋ pooni yigə nɩ mʋ. Kʋntʋ mʋ kʋ tagɩ kʋ wɩ: "Wʋlʋ na dɔ tɩn zaŋɩ wɛɛnɩ, sɩ n bi n yagɩ tʋʋnɩ, sɩ Zezi Krisi ŋwɩa kam pooni taa wʋ nmʋ tee nɩ." 15'A nan fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ 'a na tɔgɩ cwəŋə kalʋ tɩn, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ 'a yɩ ta'a yɩ nɩnɛɛnɩ balʋ na wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam tɩn te. 16Dɩbam na ŋwɩ maŋa kalʋ wʋnɩ zɩm tɩn jɩgɩ kəm-balwaarʋ zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ na pɛ abam pwələ sɩ 'a tʋŋɩ kʋlʋ tɩn, kɩ-na-kʋ lanyɩranɩ. 17'A yɩ ta'a tɔgɩ-na jwərim cwəŋə, 'a nan kwaanɩ 'a lwarɩ kʋlʋ d'ɩ Yuutu Zezi na lagɩ sɩ 'a ta'a kɩ tɩn. 18Yɩ ta'a yɩ nɔɔna balʋ na nyɔ sana ba su ba bugi tɩn, sɩ kʋntʋ paɩ 'a ŋwɩa cɔgɩ mʋ. 'A nan za pa-na Wɛ Joro kʋm su 'a bɩcara lanyɩranɩ. 19'A ta'a leeni Wɛ ləŋ-ŋwɩ dɩ Wɛ tiə le dɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam le sɩlʋ tɩn 'a brɩ daanɩ. Ta'a leeni-na zulə le sɩm kʋntʋ 'a pa d'ɩ Yuutu Zezi Krisi dɩ 'a wʋ maama, 20sɩ 'a ta'a kɩ d'ɩ Ko Wɛ le maŋa maama dɩ woŋo kʋlʋ maama DƖ na pɛ abam tɩn d'ɩ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. 21'A ta'a sɛ daanɩ 'a na kwarɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 22Kaana maŋɩ sɩ ba taa sɛ ba banna, nɩ ba na sɛ d'ɩ Yuutu Zezi te tɩn. 23Bɛŋwaanɩ kaanɩ barʋ mʋ yɩ o yuutu, nɩ Zezi Krisi dɩ na yɩ o kɔgɔ kʋm Yuutu te tɩn. O kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ. 24Kʋntʋ, kaana dɩ maŋɩ sɩ ba sɛ ba banna mʋ woŋo maama wʋnɩ, nɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam na sɛ o ni te tɩn. 25Kʋ daarɩ abam banna-ba, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a soe 'a kaana, nɩ Zezi Krisi dɩ na soe o kɔgɔ kʋm nɔɔna bam yɩ o sɛ o tɩ ba ŋwaanɩ te tɩn. 26O nan tɩgɩ sɩ o pa ba taa yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. O ma kwɛ-ba dɩ o taanɩ dɩm sɩ ba ji lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ ba na zarɩ woŋo dɩ na te tɩn. 27O fɔgɩ o kwɛ-ba kʋntʋ, sɩ o laan pa o kɔgɔ kʋm wanɩ kʋ ba kʋ zɩgɩ o yigə nɩ dɩ paarɩ-zulə mʋ, sɩ kʋ taa jɩgɩ lam, yɩ digiru dɩ cɔgɩm təri kʋ tee nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Kʋntʋ tɩn, o nɔɔna bam w'ʋ ta jɩgɩ wʋ-poŋo o yigə nɩ, yɩ tusim tərə. 28Kʋntʋ, kan-banna maŋɩ sɩ ba taa soe ba kaana, nɩnɛɛnɩ ba na soe ba tɩtɩ yɩra yam te tɩn. Nɔɔnʋ wʋlʋ na soe o kaanɩ tɩn soe o tɩtɩ mʋ. 29Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ tərə o na vaɩ o yɩra kwɛɛm. O nan nii o yɩra yam baŋa nɩ mʋ, yɩ o di wʋdiu o ma kɔnɩ-ya. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Zezi Krisi na nii dɩbam balʋ na yɩ o kɔgɔ kʋm baŋa nɩ te tɩn, 30d'ɩ na nyɩ dɩ o yɩra yam tɩn ŋwaanɩ. 31Wɛ tɔnɔ kʋm nan tagɩ kʋ wɩ: "Nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o ko dɩ o nu tee nɩ, sɩ o daarɩ o jəni dɩ o kaanɩ wʋm, sɩ ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa." 32Taanɩ dɩm kʋntʋ yɩ ta-ŋʋm mʋ, yɩ dɩ kuri ya səgi. Amʋ nan kwe-dɩ a ma maŋɩ Zezi Krisi dɩ o kɔgɔ kʋm woŋo mʋ. 33Kʋ nan yɩ cɩga mʋ dɩ abam dɩ, kan-barʋ maama maŋɩ sɩ o taa soe o kaanɩ nɩ o na soe o tɩtɩ te tɩn. Kaanɩ maama dɩ maŋɩ sɩ o taa zuli o barʋ mʋ.

will be added

X\