Efɛɛzɩ 4

1Amʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn, a loori abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ cwə-laa sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ te tɩn. 2Kʋ maŋɩ sɩ 'a tu 'a tɩtɩ mʋ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-bono maŋa maama, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-zuru, sɩ 'a ta'a wəli daanɩ dɩ sono. 3Kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ nɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam te, sɩ 'a wəli daanɩ sɩ yazurə taa wʋ 'a tɩtarɩ nɩ. 4Zezi kɔgɔ kʋm yɩ dwi dɩdʋa mʋ, Wɛ Joro kʋm dɩ yɩ dɩdʋa mʋ, nɩ Wɛ na bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ yɩ 'a jɩgɩ tɩɩna dɩdʋa dɩ DƖ te tɩn. 5Dɩbam maama jɩgɩ Yuutu dɩdʋa mʋ, d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn dɩ yɩ bɩdwɩ mʋ. D'ɩ na miisi na wʋnɩ tɩn dɩ yɩ woŋo dɩdʋa mʋ. 6Wɛ yɩ dɩdʋa mʋ, DƖ maa yɩ dɩbam maama Ko. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩbam maama Yuutu, yɩ DƖ wʋ dɩbam maama tee nɩ, yɩ DƖ kwəri DƖ wʋ dɩbam maama wʋnɩ. 7Dɩbam dɩdʋa dɩdʋa joŋi pɛɛrɩ dwi təri təri mʋ, kʋ maŋɩ dɩ Zezi Krisi na lagɩ sɩ o pa dɩbam te tɩn, 8nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "O na diini wɛyuu tɩn, o kalɩ o dʋna bam o pɩ, yɩ o daarɩ o maŋɩ o pɛɛra yam o pa nɔɔna." 9Kʋ na pʋpʋnɩ kʋ wɩ, o diini tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ? Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ o dɛ yigə o tu tɩga baŋa yɩ o tu o kwaarɩ ka kuri mʋ. 10Wʋlʋ na tu tɩga baŋa kʋntʋ tɩn daa ta mʋ diini wɛyuu, o kɛ Wɛ-sɔŋɔ wəənu tɩm maama yigə, sɩ o pa wəənu tɩlʋ maama na wʋra tɩn taa jɩgɩ kuri. 11Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ pɛ o nɔɔna bam pɛɛra dwi təri təri, o pɛ ba badaara yɩ o tɩntʋŋna, badaara maa yɩ Wɛ nijoŋnə, badonnə maa tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, babam maa nii o nɔɔna bam baŋa nɩ, yɩ badonnə brɩ o nɔɔna bam Wɛ cɩga kam. 12Zezi Krisi nan pɛ pɛɛra yam kʋntʋ, sɩ o nɔɔna bam wanɩ ba na dam mʋ ba taa tʋŋɩ ba zəni daanɩ, sɩ kʋ pa o kɔgɔ kʋm maama fɔgɩ kʋ kɩ daanɩ sɩ kʋ puli, 13sɩ kʋ pa d'ɩ maama laan ji woŋo dɩdʋa d'ɩ na lwarɩ Wɛ Bu wʋm yɩ d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. D'ɩ wʋbʋŋa laan w'ʋ tiini ya bɩ lanyɩranɩ, sɩ d'ɩ maŋɩ lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi na maŋɩ fasɩ te tɩn. 14Kʋntʋ, d'ɩ wʋbʋŋa laan w'ʋ bɩ, ya daa b'a ta ve yigə dɩ kwaga nɩ bu-balwa wʋbʋŋa na yɩ te tɩn, yɩ d'ɩ daa b'a joŋi nɔɔna zaasɩm mwalɩ mwalɩ nɩ viu na fuli wəənu kʋ yagɩ yigə dɩ kwaga te tɩn. D'ɩ daa b'a sɛ sɩ d'ɩ tɔgɩ nɔɔna balʋ na kɩ sɩsɩɩna ba ganɩ ba donnə sɩ ba tusi tɩn. 15D'ɩ nan w'ʋ ta brɩ Wɛ cɩga kam dɩ sono mʋ, sɩ kʋ pa d'ɩ tiini d'ɩ bɩ woŋo maama wʋnɩ, sɩ d'ɩ ta'a ŋwɩ dɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ dɩbam Yuutu tɩn. 16Zezi kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ o yɩra yam je sɩm maama tʋŋɩ sɩ wəli daanɩ. Sɩ nan yɩ təri təri mʋ, yɩ sɩ maama wəli daanɩ sɩ tʋŋa. Kʋntʋ ŋwaanɩ, wʋlʋ maama na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔnʋ tɩn na tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ Zezi na pɛ-o tɩn, kʋ'ʋ pa o kɔgɔ kʋm maama bɩ yɩ kʋ puli dɩ sono. 17Amʋ nan lagɩ a kaanɩ abam d'ɩ Yuutu Zezi ŋwaanɩ, sɩ 'a daa yɩ ta'a tɔgɩ cwe sɩlʋ balʋ na yəri Wɛ tɩn na tɔgɩ dɩ ba wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm tɩn. 18Bantʋ wʋbʋŋa yɩ lim mʋ, yɩ ba ŋwɩa kam ba tɔgɩ Wɛ ŋwɩa na yɩ te tɩn, bɛŋwaanɩ ba wʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam ba wʋbʋŋa na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 19Ba maa ba kwarɩ cavɩɩra, yɩ ba tiini ba kɩ lwarɩm dwi maama dɩ digiru wo-zɔɔna kənə yalʋ maama ba wʋbʋŋa na zʋa kʋ ja gaalɩ tɩn ŋwaanɩ. 20Abam na lwarɩ Zezi Krisi cɩga kam tɩn, kʋ daɩ sɩ 'a ta'a kɩ kikiə yantʋ doŋ. 21Abam nan na ni Zezi taanɩ dɩm, yɩ ba sɩɩnɩ ba brɩ abam o cɩga kam tɩn, 22ba brɩ abam sɩ 'a yagɩ 'a ŋwɩ-doŋə kam mʋ dɩ ka na pɛ 'a yɩ te tɩn. 'A ŋwɩ-doŋə kam kʋntʋ mʋ lagɩ ka cɔgɩ abam, dɩ ka na ganɩ abam sɩ 'a fra taa zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. 23'A wʋbʋŋa maama nan maŋɩ sɩ ya ləni ya ji wʋbʋŋ-dʋʋra mʋ, 24sɩ 'a daarɩ 'a ta'a ŋwɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ DƖ na pɛ abam tɩn. Ŋwɩ-dʋŋa kam kʋntʋ yɩ Wɛ tɩtɩ ŋwɩa mʋ, yɩ ka paɩ 'a tɔgɩ cɩga dɩ wʋ-poŋo cwəŋə. 25Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na d'ɩ yagɩ vwan fɔm, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a tɛ cɩga d'ɩ brɩ daanɩ, d'ɩ maama na yɩ dwi dɩdwɩ tɩn ŋwaanɩ. 26Abam wʋlʋ na jɩgɩ ban-zɔŋɔ dɩ o doŋ, o yɩ sɛ sɩ kʋ pa o kɩ wo-balɔrɔ, sɩ o daarɩ o lɩ-kʋ o wʋnɩ lɩla kʋ loori wɛ na w'ʋ zʋ tɩn. 27'A yɩ zaŋɩ 'a pa sʋtaanɩ na laŋa dɩ wanɩ abam. 28Wʋlʋ ya na ŋɔnɩ tɩn daa yɩ taa ŋɔna. O nan maŋɩ sɩ o kwaanɩ o tʋŋɩ o pa o tɩtɩ mʋ dɩ cɩga, sɩ o daarɩ o wanɩ o zəni balʋ yinigə na jɩgɩ-ba tɩn dɩ. 29'A yɩ pa 'a ni-taanɩ taa jɩgɩ lwarɩm. Nan ta'a ŋɔɔnɩ-na taanɩ dɩlʋ na w'ʋ pa nɔɔna na dam Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ, yɩ dɩ daarɩ dɩ zəni-ba lanyɩranɩ nɩ ba na lagɩ zənə te tɩn. 30'A yɩ pa Wɛ Joro kʋm wʋ cɔgɩ dɩ 'a na kɩ kʋlʋ tɩn, bɛŋwaanɩ kʋntʋ mʋ yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ Wɛ na pɛ abam sɩ kʋ brɩ nɩ 'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn, sɩ DƖ sarɩya dɛ dɩm na yiə, sɩ DƖ laan ba DƖ vrɩ abam lwarɩm dwi maama wʋnɩ. 31Yagɩ-na pu-sɩŋa dɩ ka-culi-daanɩ dɩ ban-zɔŋɔ, sɩ 'a daarɩ 'a yagɩ kantɔgɔ dɩ trʋ dɩ wʋ-lʋŋʋ dwi maama. 32Ta'a nɩgɩ-na daanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a jɩgɩ da-ŋwaŋa. Ta'a yagɩ-na 'a ma cɛ daanɩ, nɩ Wɛ na yagɩ DƖ ma cɛ abam Zezi Krisi ŋwaanɩ te tɩn.

will be added

X\