Efɛɛzɩ 3

1Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ Pooli yəni a loori Wɛ a pa abam. A na tɔɔlɩ Zezi Krisi kwərə kam a brɩ abam dwi-gɛ tiinə tɩn mʋ pɛ ba kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ. 2Abam nan ni nɩ, tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ-nɩ sɩ a tʋŋɩ abam ŋwaanɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ a tɔɔlɩ DƖ zaanɩ kwərə kam mʋ a brɩ abam. 3Kʋ yɩ Wɛ mʋ vɩɩrɩ amʋ sɩ a wanɩ a lwarɩ DƖ cɩga kalʋ na səgi tɩn. Kʋntʋ mʋ amʋ maŋɩ a pʋpʋnɩ cɩga kam kʋntʋ taanɩ fɩnfɩɩn a brɩ abam. 4Abam nan na karɩmɩ amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn, 'a w'ʋ lwarɩ nɩ amʋ ni Zezi Krisi cɩga kalʋ na səgi tɩn kuri lanyɩranɩ. 5Faŋa faŋa tɩn Wɛ wʋ pɛ nabiinə lwarɩ DƖ cɩga kam kʋntʋ. DƖ laan nan mɛ DƖ Joro kʋm mʋ DƖ vɩɩrɩ Zezi tɩntʋŋna bam dɩ DƖ nijoŋnə bam sɩ ba lwarɩ-ka. 6Cɩga kam kʋntʋ mʋ yɩ sɩ DƖ pa dwi-gɛ tiinə balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn tɔgɩ ba na wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na lagɩ DƖ pa Zwifə balʋ na sɛ DƖ kwər-ywəŋə kam tɩn, sɩ ba dɩ tɔgɩ ba ji dwi dɩdʋa dɩ Zwifə bam, sɩ ba laan joŋi kʋlʋ Wɛ na goni ni sɩ DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn. 7Kʋ yɩ yu-yoŋo mʋ yɩ Wɛ kuri-nɩ sɩ a ji DƖ kwər-ywəŋə kam tɩntʋŋnʋ, yɩ DƖ pa-nɩ dam DƖ tɩtʋŋɩ dɩm ŋwaanɩ. 8Amʋ nan mʋ yɩ wʋlʋ na tiini a muri Wɛ nɔɔna bam maama wʋnɩ tɩn, yɩ Wɛ daa ta pa-nɩ tɩtʋŋ-ŋʋm dɩm kʋntʋ, sɩ a taa ve dwi-gɛ tiinə te a brɩ-ba DƖ kwər-ywəŋə kam, sɩ ba lwarɩ Zezi Krisi wo-laarʋ tɩm na tiini tɩ dagɩ te, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ-tɩ o ti. 9Amʋ nan maŋɩ sɩ a pa nabiinə mʋ lwarɩ Wɛ cɩga kam na tɔgɩ cwe sɩlʋ tɩn. Kʋ na zɩgɩ pulim nɩ tɩn, Wɛ dɩlʋ na kɩ wəənu maama tɩn mʋ pɛ cɩga kam kʋntʋ səgi, kʋ ba kʋ yi zɩm. 10DƖ laan ma tɔgɩ Zezi kɔgɔ kʋm ŋwaanɩ DƖ pa dɩdɛɛra dɩ pwa balʋ maama na jɩgɩ dam wɛyuu tɩlampolo kʋm nɩ tɩn lwarɩ DƖ swan yam dwi təri təri na yɩ te. 11Wɛ tagɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ kʋntʋ, nɩ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ kɩ kʋlʋ pulim nɩ tɩn. 12D'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, o maa paɩ d'ɩ jɩgɩ baarɩ yɩ o pa dɩbam cwəŋə sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ twɛ Wɛ te sɩ d'ɩ yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ, d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 13Abam nan yɩ pa 'a wʋrʋ cɔgɩ sɩ 'a ga baarɩ dɩ amʋ na yaarɩ te abam ŋwaanɩ tɩn, sɩ kʋ yɩ abam yuu zəŋim ŋwaanɩ mʋ. 14Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ yəni a kuni doonə d'ɩ Ko Wɛ yigə nɩ a loori-DƖ abam ŋwaanɩ. 15Kʋ na yɩ wɛyuu nɩ naa lʋgʋ baŋa nɩ, balʋ maama nɔɔna na jɩgɩ-ba ba bə nɩ ba kwə tɩn kuri nuŋi Wɛ na yɩ dɩbam Ko tɩn te mʋ. 16Amʋ yəni a loori Wɛ mʋ, sɩ DƖ pa DƖ Joro kʋm pa 'a bɩcara na dam, DƖ paarɩ-zulə na dagɩ tɩn ŋwaanɩ, 17sɩ Zezi Krisi taa tigi 'a wʋbʋŋa nɩ, dɩ 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. Amʋ ta loori-DƖ mʋ sɩ DƖ pa 'a ta'a ŋwɩ sono wʋnɩ, sɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ nɩ tiu nɛ na kwaarɩ tɩga nɩ te tɩn, 18sɩ 'a wanɩ 'a wəli dɩ Wɛ nɔɔna bam maama 'a lwarɩ Zezi Krisi sono kʋm na maɩ te tɩn. Zezi Krisi sono kʋm na tiini kʋ dagɩ te tɩn nyɩ dɩ woŋo na tiini kʋ yalma kʋ dwarma kʋ yɩ baŋa baŋa yɩ kʋ luunə zanzan tɩn mʋ. 19O sono kʋm nan dwe sɩ nabiinə lwarɩ kʋ na yɩ te tɩn. Wɛ nan w'ʋ pa abam lwarɩ-kʋ, sɩ DƖ ŋwɩa kam laan su 'a bɩcara maama. 20Pa-na d'ɩ zuli Wɛ dɩlʋ na waɩ woŋo maama DƖ kɩ tɩn, dɩ DƖ na yəni DƖ zəni dɩbam dɩ DƖ dam dɩm, yɩ kʋ tiini kʋ dwe kʋlʋ maama dɩbam na w'ʋ wanɩ d'ɩ bʋŋɩ naa d'ɩ loori-DƖ tɩn. 21Baŋa-Wɛ maŋɩ sɩ DƖ na zulə DƖ nɔn-kɔgɔ kʋm maama tee nɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.

will be added

X\