Efɛɛzɩ 2

1Abam dɛɛn yɩ nɔɔna balʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa kalʋ na nuŋi Wɛ te, 'a na vɩn Wɛ ni yɩ 'a kɩ lwarɩm tɩn ŋwaanɩ. 2'A dɛɛn ma tɔgɩ cwe sɩlʋ na yɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ cwe tɩn, yɩ 'a daarɩ 'a tɔgɩ sʋtaana-pɛ wʋlʋ na te wɛyuu tɩlampolo ciciri sɩm tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ sʋtaanɩ dɩlʋ laan na te balʋ na vɩn Wɛ ni tɩn. 3Dɩbam maama dɛɛn tɔgɩ nɔɔna bam kʋntʋ cwe sɩm mʋ, yɩ d'ɩ kɩ wo-zɔɔna yalʋ d'ɩ fra na zʋʋrɩ tɩn. D'ɩ ma yəni d'ɩ kɩ wo-zɔɔna nɩ d'ɩ wʋbʋŋa dɩ d'ɩ yɩra na lagɩ te tɩn. Dɩbam dɛɛn na yɩ te tɩn mʋ brɩ nɩ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm ya maŋɩ sɩ kʋ ba dɩbam baŋa, nɩnɛɛnɩ nɔɔna maama dɩ te. 4Kʋ daarɩ Wɛ nan tiini DƖ jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa kʋ gaalɩ. DƖ maa soe dɩbam zanzan. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ pɛ dɩbam maama DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam Zezi Krisi ŋwaanɩ. Wɛ na zəni dɩbam kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ maŋa kalʋ dɩbam dɛɛn na je d'ɩ lwarɩm dɩm wʋnɩ tɩn mʋ. Wɛ vrɩ dɩbam DƖ yagɩ zaanɩ mʋ. 6Wɛ pɛ d'ɩ tɔgɩ dɩ Zezi d'ɩ bi d'ɩ na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam, yɩ DƖ daarɩ DƖ zəŋi dɩbam sɩ d'ɩ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ na jəŋə je DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ. 7Wɛ na kɩ dɩbam lanyɩranɩ Zezi ŋwaanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ taa brɩ nɔɔna maŋa kalʋ na bɩɩnɩ tɩn nɩ DƖ zaanɩ dɩm tiini dɩ daga mʋ. 8Bɛŋwaanɩ Wɛ vrɩ abam lwarɩm wʋnɩ zaanɩ mʋ, 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Kʋ daɩ abam tɩtɩ dam, kʋ yɩ Wɛ pɛɛrɩ mʋ. 9Kʋ daɩ abam tɩtʋŋ-ŋʋna ŋwaanɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o ba o tee o tɩtɩ Wɛ yigə nɩ. 10Wɛ mʋ mɔɔnɩ dɩbam. DƖ ma pa dɩbam DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ d'ɩ ta'a kɩ kəm-laarʋ tɩlʋ DƖ na maŋɩ DƖ tiŋi DƖ pa dɩbam sɩ d'ɩ kɩ tɩn. 11Abam nan maŋɩ sɩ 'a guli 'a dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ ya ta wʋ vrɩ abam lwarɩm wʋnɩ tɩn. Ba wʋ lʋgɩ abam Zwifə bam wʋnɩ. 'A yɩ dwi-gɛ tiinə mʋ, yɩ Zwifə bam na brɩ ba tɩtɩ nɩ ba yɩ Wɛ nɔɔna yɩ ba goni ba bəkəri tɩn mʋ y'aalɩ abam dɩ 'a na yəri 'a bəkəri gonim tɩn. Bantʋ na goni ba bəkəri te tɩn, kʋ yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ nabiinə na kɩ tɩn mʋ. 12Kantʋ maŋa kam nɩ, abam dɛɛn yəri Zezi Krisi. 'A dɛɛn tɔgɩ 'a təri Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə balʋ Wɛ na kuri tɩn wʋnɩ. Abam yigə dɛɛn tɔgɩ ka tərə dɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na mɛ DƖ go ni dɩ DƖ nɔɔna bam tɩn wʋnɩ. 'A dɛɛn na ŋwɩ ŋwɩa kalʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, Wɛ təri 'a tee nɩ, yɩ 'a ba jɩgɩ tɩɩna dɩ kʋlʋkʋlʋ. 13Kʋ daarɩ lele kʋntʋ abam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, kʋ yɩ wʋntʋ na tɩgɩ yɩ o jana kam nuŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ 'a twɛ dɩ Baŋa-Wɛ, yɩ abam dɛɛn ya baŋwɛ dɩ DƖ. 14Zezi Krisi mʋ pɛ dɩbam wʋ-zuru, yɩ o paɩ ywəəni wʋ dɩbam tɩtarɩ nɩ. Wʋntʋ mʋ pɛ Zwifə bam dɩ dwi-gɛ tiinə bam maama ji dwi dɩdʋa. O ma saarɩ sisəni dɩlʋ ya na pwɛ-ba yɩ ba culi daanɩ tɩn. 15O na sɛ o pa o tɩtɩ sɩ ba gʋ-o tɩn mʋ pɛ Zwifə bam cullu tɩm dɩ tɩ na brɩ kʋlʋ maama tɩn ji kafɛ. Kʋntʋ mʋ o fɔgɩ Zwifə bam dɩ dwi-gɛ tiinə bam o kɩ daanɩ, sɩ ba maama ji dwi dɩdʋa ba na ŋwɩ dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. 16Ba maama laan na jigi dwi dɩdʋa kʋntʋ tɩn, o ma kwɛ ba dɩ Wɛ daanɩ, o na tɩgɩ tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. O tʋʋnɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ o pɛ ba daa ba culi daanɩ. 17Zezi Krisi mʋ tu o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam sɩ dɩbam maama dɩ Wɛ fɔgɩ daanɩ, kʋ na yɩ abam dwi-gɛ tiinə balʋ dɛɛn na baŋwɛ dɩ DƖ tɩn, naa dɩbam Zwifə balʋ na maŋɩ d'ɩ batwarɩ dɩ DƖ tɩn. 18Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ, dɩbam maama jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ twɛ d'ɩ Ko Wɛ te, Wɛ Joro kʋm na yɩ dɩdʋa yɩ kʋ wʋ d'ɩ maama tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 19Kʋntʋ, abam balʋ na yɩ dwi-gɛ tiinə tɩn, 'a daa daɩ vərə, 'a nan daɩ dwi-gɛ tiinə daga. Abam laan yɩ dwi dɩdʋa mʋ dɩ Wɛ nɔɔna bam, yɩ 'a tɔgɩ 'a yɩ DƖ sɔŋɔ kʋm biə. 20Abam tɔgɩ 'a yɩ Wɛ kɔgɔ kʋm nɔɔna mʋ, yɩ kɔgɔ kʋm kʋntʋ nyɩ dɩ digə mʋ te. Zezi tɩntʋŋna bam dɩ Wɛ nijoŋnə bam mʋ cwi digə kam kʋntʋ kuri. Zezi Krisi mʋ yɩ kandwɛ dɩlʋ na paɩ digə kam zɩga lana tɩn. 21O maa pa digə kam lɔɔm maama tɔgɩ daanɩ lanyɩranɩ, yɩ o pa ka puli ka daga, sɩ ka taa yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nyɩm o nɔɔna bam na w'ʋ ta zul-o da tɩn ŋwaanɩ. 22Abam dɩ tɔgɩ 'a wəli Wɛ nɔɔna bam wʋnɩ mʋ 'a na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ, abam nyɩ dɩ Wɛ digə kalʋ DƖ na wʋra DƖ lɔa, sɩ DƖ taa zʋʋrɩ ka wʋnɩ dɩ DƖ Joro kʋm tɩn mʋ.

will be added

X\