Efɛɛzɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A pʋpʋnɩ sɩ a pa abam balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ 'a zʋʋrɩ Efɛɛzɩ nɩ tɩn, abam balʋ na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn. 2D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 3D'ɩ zuli-na Wɛ dɩlʋ na yɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi Ko tɩn. Dɩbam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ pɛ Wɛ kɩ dɩbam lanyɩranɩ. DƖ ma pa dɩbam wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ maama na yɩ DƖ Joro kʋm nyɩm yɩ tɩ nuŋi DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn. 4Kʋ na loori sɩ Wɛ kɩ lʋgʋ baŋa tɩn, DƖ maŋɩ DƖ da yigə DƖ kuri dɩbam mʋ sɩ d'ɩ ta'a yɩ DƖ nɔɔna Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo DƖ yigə nɩ, sɩ d'ɩ yɩ tusi. 5Wɛ na soe dɩbam tɩn ŋwaanɩ mʋ DƖ wuuri DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ, sɩ DƖ pa d'ɩ tɔgɩ d'ɩ ji DƖ biə Zezi Krisi ŋwaanɩ. 6Kʋntʋ, d'ɩ zuli-na Wɛ, DƖ pɛɛrɩ dɩm na yɩ kamunu yɩ dɩ ba jɩgɩ doŋ tɩn ŋwaanɩ. DƖ kwe-dɩ DƖ pa dɩbam zaanɩ, DƖ Bu-sono Zezi na vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 7Kʋ yɩ Zezi Krisi na tɩga yɩ o jana nuŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ o mɛ o ŋwɩ d'ɩ lwarɩm dɩm jɩnɩ, sɩ kʋ pa Wɛ yagɩ d'ɩ lwarɩm DƖ ma cɛ dɩbam. Mʋ Wɛ na kɩ te DƖ brɩ DƖ zaanɩ dɩm na tiini dɩ dagɩ te, 8yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zəni dɩbam kʋ ja gaalɩ. DƖ ma pa d'ɩ na swan dwi maama dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna lanyɩranɩ. 9DƖ ma pa d'ɩ lwarɩ DƖ cɩga kalʋ dɛɛn na səgi tɩn. Mʋ woŋo kʋlʋ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ kɩ tɩn. 10Wɛ nan bʋŋɩ sɩ, maŋa kam DƖ na lagɩ tɩn na yi ka ti, DƖ w'ʋ pa DƖ wʋbʋŋa sɩɩnɩ ya kɩ, sɩ wəənu maama la daanɩ sɩ Zezi Krisi taa yɩ tɩ yuutu, kʋ na yɩ wəənu tɩlʋ na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn maama. 11Kʋ yɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ Wɛ kuri dɩbam sɩ d'ɩ ta'a yɩ DƖ nɔɔna. Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ Wɛ na maŋɩ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ sɩ DƖ kɩ DƖ pa dɩbam tɩn. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na paɩ wəənu maama sɩɩnɩ tɩ kɩ yɩ tɩ tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 12Kʋ nan yɩ dɩbam balʋ na dɛ yigə d'ɩ jɩgɩ tɩɩna dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ Wɛ dɛɛn kuri, sɩ d'ɩ ta'a ŋwɩ te na w'ʋ pa DƖ na zulə DƖ zaanɩ kamunu kʋm ŋwaanɩ tɩn. 13Kʋntʋ, abam balʋ dɩ laan na tu 'a sɛ Wɛ cɩga kam tɩn, abam ni Wɛ kwər-ywəŋə kalʋ na pɛ 'a na vrɩm lwarɩm wʋnɩ tɩn, yɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi. 'A na ŋwɩ dɩd-o kʋntʋ tɩn, Wɛ ma kɩ DƖ Joro kʋm 'a bɩcara nɩ, nɩnɛɛnɩ DƖ na maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ kɩ te tɩn, sɩ kʋ taa yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na brɩ nɩ 'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn. 14Wɛ na pɛ dɩbam DƖ Joro kʋm tɩn, kʋ pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ d'ɩ laan w'ʋ ba d'ɩ na wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na bʋŋɩ sɩ DƖ pa dɩbam tɩn, sɩ d'ɩ ta'a cəgi sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam Wɛ na w'ʋ ba DƖ joŋi dɩbam balʋ maama na yɩ DƖ nɔɔna tɩn, yɩ kʋ maama w'ʋ pa Wɛ na zulə zanzan. 15Wɛ na kɩ te maama DƖ pa abam tɩn ŋwaanɩ mʋ, a kɩ DƖ le abam ŋwaanɩ maŋa maama. A ni abam ŋwa nɩ 'a tɔgɩ d'ɩ Yuutu Zezi dɩ 'a wʋ-dɩdʋa, yɩ 'a kwəri 'a soe Wɛ nɔɔna bam maama. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a yəni a kɩ Wɛ le, yɩ a kwəri a loori-DƖ a pa abam. 17A loori d'ɩ Yuutu Zezi Krisi Ko Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ paarɩ-zulə tɩn, sɩ DƖ pa DƖ Joro kʋm zəni abam sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ DƖ vɩɩrɩ abam sɩ 'a wanɩ 'a lwarɩ DƖ na yɩ wʋlʋ tɩn. 18Amʋ loori Wɛ sɩ DƖ pa 'a wʋ vɩɩrɩ, sɩ 'a wanɩ 'a lwarɩ DƖ na kuri abam sɩ 'a ta'a jɩgɩ tɩɩna yalʋ DƖ tee nɩ tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a lwarɩ DƖ wo-laarʋ tɩm na tiini tɩ daga yɩ tɩ ba jɩgɩ doŋ te. DƖ tiŋi-tɩ sɩ DƖ ba DƖ kwe DƖ pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ. 19Amʋ ta loori Wɛ sɩ DƖ pa 'a lwarɩ DƖ dam dɩm na daga dɩ ja gaalɩ te, yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zəni dɩbam balʋ maama na sɛ-DƖ tɩn. DƖ dam-fɔrɔ kʋm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunə yam. 20Dam dɩm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ bi Zezi Krisi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ ma-dɩ DƖ zəŋ-o DƖ pa o jəni DƖ jazɩm nɩ DƖ sɔŋɔ nɩ. 21Kʋntʋ, Zezi Krisi laan mʋ te wəənu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinə baŋa nɩ tɩn. Kʋ na yɩ pwa dɩ dɩdɛɛra maama dɩ wɔnɔ tiinə maama, o dam dɩm dwe tɩ maama. Kʋ na yɩ zɩm wəənu tɩm dam, naa jwa wəənu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩn dɩ, Zezi yɩrɩ dɩm mʋ dwe yɩra yalʋ maama ba na bə tɩn. 22Wɛ ma kwe wəənu maama DƖ kɩ Zezi Krisi dam kuri nɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ tiŋ-o sɩ o taa yɩ o nɔn-kɔgɔ kʋm yuutu, sɩ o taa te woŋo maama. 23Zezi kɔgɔ kʋm mʋ nyɩ dɩ o yɩra yam, kʋ yɩ wʋntʋ mʋ ŋwɩ ba wʋnɩ, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ woŋo maama wʋra wɛyuu dɩ tɩga baŋa je maama nɩ.

will be added

X\