Kolɔsɩ 4

1Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ gambɛ sɩm yum tiinə tɩn, 'a ta'a kɩ cɩga dɩ kʋlʋ na maŋɩ tɩn dɩ ba. 'A nan ta'a ye nɩ abam dɩ jɩgɩ yuutu o na te abam Wɛ-sɔŋɔ nɩ. 2'A tiini 'a kwaanɩ 'a ta'a loori Wɛ, sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ lanyɩranɩ, sɩ 'a ta'a kɩ DƖ le. 3'A nan ta'a loori Wɛ 'a pa dɩbam dɩ, sɩ DƖ pa d'ɩ na cwəŋə d'ɩ ta'a tɔɔlɩ Zezi Krisi cɩga kalʋ na səgi tɩn kwərə d'ɩ brɩ nɔɔna. Kʋ nan yɩ amʋ na tɔɔlɩ Zezi kwərə kam tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ a wʋ pɩɩna digə nɩ. 4Loori-na Wɛ 'a pa-nɩ, sɩ a wanɩ a pa nɔɔna lwarɩ cɩga kam kʋntʋ maama fasɩ. Mʋ tɩtʋŋɩ dɩlʋ Wɛ na pɛ amʋ sɩ a tʋŋɩ tɩn. 5'A cʋ-na 'a tɩtɩ dɩ 'a na ŋwɩ te dɩ balʋ na ba tɔgɩ Zezi tɩn tɩtarɩ nɩ, 'a ta'a kɩ lanyɩranɩ sɩ ba yɩ na 'a wo-lɔŋɔ. Wɛ na pɛ abam pwələ sɩ 'a kɩ kʋlʋ, sɩ 'a pa kʋ ja kuri lanyɩranɩ. 6Pa-na 'a ni-taanɩ taa lana, sɩ dɩ taa jɩgɩ ywəəni, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a ye 'a na w'ʋ ləri nɔɔnʋ maama taanɩ te tɩn. 7A lagɩ a tʋŋɩ d'ɩ ko-bu-sono Tisiki sɩ o ba abam te. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na tʋŋɩ o pa d'ɩ Yuutu Zezi dɩ cɩga tɩn. Dɩbam maama wəli daanɩ mʋ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ paɩ d'ɩ Yuutu wʋm. 8Amʋ yɔɔrɩ a tʋŋ-o sɩ o ba o ta amʋ labaarɩ maama na yɩ te tɩn o brɩ abam, sɩ 'a bɩcara pəni tɩga nɩ dɩ 'a na w'ʋ lwarɩ dɩbam woŋo na yɩ te tɩn. 9Dɩbam ko-bu-sono Onisim dɩ w'ʋ tɔgɩ o ba. Wʋntʋ nuŋi abam kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ, yɩ o tɔgɩ Zezi dɩ cɩga. Bantʋ bale mʋ w'ʋ ta woŋo kʋlʋ maama na wʋra kʋ kɩ yo seeni tɩn ba brɩ abam. 10Arisarɩkɩ wʋlʋ na tɔgɩ o wʋ pɩɩna digə nɩ dɩ amʋ tɩn jɔɔnɩ abam. Marɩkɩ wʋlʋ na yɩ Banabasɩ cʋrʋ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. Abam maŋɩ 'a joŋi ni nɩ, o na tuə, 'a w'ʋ jeer-o lanyɩranɩ. 11Zusitu wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Zezi tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. Kʋ na yɩ Zwifə balʋ na tu ba sɛ Zezi tɩn, nɔɔna bantʋ batɔ yɩranɩ mʋ yɩ balʋ na tɔgɩ ba tʋŋɩ Wɛ paarɩ dɩm tɩtʋŋa ba wəli amʋ tɩn. Ba tiini ba paɩ a wʋ zurə. 12Epafrasɩ wʋlʋ na nuŋi abam kɔgɔ kʋm wʋnɩ yɩ o tʋŋɩ o pa Zezi Krisi tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. O kwaanɩ o loori Wɛ mʋ maŋa maama o pa abam, sɩ 'a wanɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ baarɩ, sɩ 'a wʋbʋŋa bɩ dɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm, sɩ 'a ta'a kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ maama tɩn. 13Amʋ tɩtɩ w'ʋ wanɩ a ta a brɩ abam nɩ o sɩɩnɩ o tiini o tʋŋɩ o wəli abam, kʋ wəli dɩ nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ Lawodise dɩ Yɩrapolisi nɩ tɩn. 14Dɩbam badoŋ-sono Luki wʋlʋ na yɩ dɔgɩta tu tɩn dɩdaanɩ Demasɩ dɩ jɔɔnɩ abam. 15Jɔɔnɩ-na d'ɩ ko-biə balʋ na tɔgɩ Zezi yɩ ba zʋʋrɩ Lawodise nɩ tɩn 'a pa dɩbam, kʋ wəli dɩ Nimfa dɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na yəni kʋ jeeri daanɩ o sɔŋɔ nɩ tɩn. 16Abam na joŋi amʋ tɔnɔ kʋm yɩ 'a na karɩmɩ 'a ti, sɩ 'a laan pa-kʋ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na zʋʋrɩ Lawodise nɩ tɩn, sɩ ba dɩ karɩmɩ. Kʋ daarɩ sɩ abam dɩ joŋi amʋ tɔnɔ kʋdoŋ bantʋ dɩ tee nɩ 'a dɩ karɩmɩ. 17Ta-na 'a brɩ Arisipi sɩ o kwaanɩ o tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ d'ɩ Yuutu Zezi na pɛ-o sɩ o tʋŋɩ tɩn o ti. 18Amʋ Pooli mʋ jɔɔnɩ abam. A tɩtɩ laan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ dɩ a jɩŋa. 'A yɩ zaŋɩ 'a swe a na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn ni nɩ. Wɛ w'ʋ pa abam yu-yoŋo.

will be added

X\