Kolɔsɩ 3

1Abam na nɛ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, kʋ nyɩ dɩ 'a tɔgɩ dɩ Zezi Krisi mʋ 'a joori 'a bi 'a yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na Wɛ-sɔŋɔ wəənu tɩm taa jɩgɩ fra dɩ abam, sɩ d'aanɩ mʋ Zezi Krisi je Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ. 2Pa-na 'a wʋbʋŋa tiini ya zʋ Wɛ-sɔŋɔ wo-laarʋ tɩm, sɩ kʋ yɩ taa yɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm. 3Abam na yagɩ lwarɩm cwəŋə tɩn, kʋ nyɩ dɩ 'a tɩgɩ mʋ te, yɩ 'a laan na ŋwɩ-dʋŋa dɩ Zezi Krisi, yɩ 'a ŋwɩa kam səgi Wɛ tee nɩ. 4Abam ŋwɩa kam cɩga cɩga mʋ yɩ Zezi Krisi. Kʋntʋ ŋwaanɩ, o na joori o ba o brɩ o tɩtɩ jaja dɩ o paarɩ-zulə yam, abam dɩ w'ʋ tɔgɩ dɩd-o 'a na paarɩ-zulə. 5Abam nan maŋɩ sɩ 'a lɩ lʋgʋ baŋa wʋbʋŋ-lwaanʋ tɩm mʋ 'a bɩcara nɩ, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a sɛ-tɩ. Kʋ na yɩ boorim naa wo-zɔɔna kikiə naa ka-laga, naa kʋ na yɩ 'a fra na zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn, naa 'a na pa 'a yi sui wəənu tɩlʋ tɩn, 'a yɩ sɛ wʋbʋŋa yam kʋntʋ doŋ. Nmʋ na paɩ n yi sui wəənu, kʋ brɩ nɩ n paɩ tɩntʋ mʋ zulə yɩ n daarɩ Wɛ n yagɩ. 6Wo-balwaarʋ tɩntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ banɩ w'ʋ zaŋɩ ((dɩ nabiinə balʋ maama na vɩn DƖ ni tɩn)). 7Abam dɩ ŋwɩa kam maama dɛɛn yɩ kʋntʋ mʋ. 8Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, 'a maŋɩ sɩ 'a lɩ wo-balwaarʋ tɩm kʋntʋ maama mʋ 'a bɩcara nɩ. Kʋ na yɩ ban-zɔŋɔ dɩ ka-culi-daanɩ dɩ pu-sɩŋa. 'A yɩ ta'a twɩ nɔɔna. 'A yɩ ta'a maɩ 'a niə 'a ŋɔɔnɩ wo-zɔɔna ŋwɛ. 9'A yɩ zaŋɩ 'a fɔ vwan 'a pa daanɩ. Bɛŋwaanɩ abam yagɩ 'a ŋwɩ-doŋə kam dɩ ka kikiə maama, 10yɩ 'a laan daarɩ 'a jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa mʋ. Wɛ mʋ pɛ abam ŋwɩ-dʋŋa kam kʋntʋ. DƖ maa kwɛ-ka sɩ ka taa nyɩ dɩ DƖ tɩtɩ ŋwɩa, sɩ 'a wanɩ 'a fɔgɩ 'a lwarɩ DƖ na yɩ te tɩn. 11Kʋntʋ ŋwaanɩ, balʋ na jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɩn, kampwara daa təri ba wʋnɩ. Zwifə dɩ dwi-gɛ tiinə maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Balʋ na goni ba bəkəri dɩ balʋ na wʋ goni tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Balʋ yi na wʋ pʋʋrɩ dɩ balʋ ba na ba nɩgɩ tɩn, kʋ wəli dɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Ba maama wʋra Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ, yɩ o ŋwɩ dɩ ba maama. 12Wɛ mʋ kuri abam sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna, yɩ DƖ soe abam. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ta'a jɩgɩ-na da-ŋwaŋa, sɩ 'a ta'a kɩ-da lanyɩranɩ. Ta'a tu-na 'a tɩtɩ da-tee nɩ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-bono dɩ wʋ-zuru. 13'A ta'a jɩgɩ-na wʋ-zuru da-ŋwaanɩ. Abam wʋlʋ na jɩgɩ jʋʋ dɩ o doŋ, sɩ 'a yagɩ 'a ma cɛ daanɩ, nɩ d'ɩ Yuutu Zezi na yagɩ 'a lwarɩm o ma cɛ abam te tɩn. 14Kʋlʋ na dwe maama tɩn, ta'a soe-na daanɩ, sɩ kʋ pa 'a wanɩ 'a ta'a jɩgɩ ni dɩdʋa lanyɩranɩ. 15Pa-na wʋ-zuru kʋlʋ Zezi Krisi na pɛ abam tɩn taa te 'a wʋbʋŋa maama. Bɛŋwaanɩ Wɛ kuri abam sɩ 'a ji woŋo dɩdʋa mʋ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-zuru kʋntʋ doŋ. Maŋa maama sɩ 'a ta'a kɩ Wɛ le. 16Pa-na Zezi Krisi taanɩ dɩm tiini dɩ zʋ 'a bɩcara, sɩ 'a ta'a maɩ swan yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn 'a kwe daanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kaanɩ daanɩ. Ta'a leeni-na Wɛ ləŋ-ŋwɩ dɩ Wɛ tiə le dɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ abam le sɩlʋ tɩn. 'A ta'a leeni kʋntʋ 'a zuli Wɛ, sɩ 'a ta'a kɩ DƖ le. 17Woŋo kʋlʋ maama abam na w'ʋ kɩ tɩn, kʋ na yɩ 'a ni-ŋwaŋa naa 'a jɩŋa tɩtʋŋɩ, sɩ 'a pa kʋ taa yɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ d'ɩ Ko Wɛ le Zezi Krisi ŋwaanɩ. 18Kaana-ba, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a sɛ 'a banna, bɛŋwaanɩ kʋntʋ yɩ woŋo kʋlʋ na maŋɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi wʋbʋŋa tɩn mʋ. 19Kʋ daarɩ kan-banna-ba, 'a dɩ maŋɩ sɩ 'a ta'a soe 'a kaana, sɩ 'a yɩ ta'a kɩ cɩa dɩ ba. 20Biə-ba, 'a na sɛ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, kʋ maŋɩ sɩ 'a sɛ 'a tiinə ni woŋo maama wʋnɩ, sɩ kʋntʋ mʋ yɩ woŋo kʋlʋ na poli Wɛ wʋ tɩn. 21Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ biə kwə tɩn, 'a yɩ ta'a tiini 'a fɩ-ba, sɩ kʋntʋ w'ʋ pa ba wʋrʋ cɔgɩ yɩ ba ga baarɩ. 22Kʋ na yɩ abam balʋ na yɩ gambɛ tɩn, 'a ta'a tʋŋɩ 'a tɔgɩ 'a yum tiinə wʋbʋŋa woŋo maama wʋnɩ. Kʋ nan daɩ ba na zɩgɩ ba nii abam maŋa kalʋ yɩranɩ tɩn mʋ 'a w'ʋ kɩ kʋntʋ sɩ ba tee abam. Nan ta'a tʋŋɩ-na dɩ 'a wʋ maama, 'a na kwarɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. 23Woŋo kʋlʋ maama 'a na w'ʋ tʋŋɩ tɩn, 'a ta'a tʋŋɩ dɩ 'a wʋ maama. Pa-na 'a na kɩ te tɩn taa yɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ, sɩ kʋ taa daɩ nabiinə ŋwaanɩ. 24Bɛŋwaanɩ abam ye nɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam pɛɛrɩ dɩlʋ o na tiŋi sɩ o pa o nɔɔna bam Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ 'a yuutu wʋlʋ 'a na tʋŋɩ 'a pa-o tɩn. 25Kʋ daarɩ wʋlʋ maama na kɩ balɔrɔ tɩn w'ʋ joŋi balɔrɔ ŋwɩɩrʋ mʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. Wɛ nan tɔgɩ cɩga mʋ DƖ maɩ DƖ di nabiinə taanɩ, sɩ DƖ ba kuri nɔɔna daanɩ.

will be added

X\