Kolɔsɩ 2

1Amʋ lagɩ sɩ abam lwarɩ a na tiini a tʋŋɩ te abam ŋwaanɩ, kʋ wəli dɩ Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Lawodise nɩ, dɩ nɔɔna zanzan balʋ yi ta na wʋ nɛ amʋ tɩn dɩ ŋwaanɩ. 2Amʋ tiini a kwaanɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nɔɔna bam maama wanɩ ba taa jɩgɩ baarɩ mʋ, sɩ ba daarɩ ba taa ŋwɩ daanɩ dɩ sono. Kʋntʋ w'ʋ pa ba zɩgɩ lanyɩranɩ dɩ ba na tiini ba lwarɩ Wɛ cɩga kam te tɩn, sɩ ba lwarɩ Wɛ cɩga kalʋ ya na səgi tɩn, yɩ cɩga kam kʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi tɩtɩ. 3Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na paɩ nɔɔna lwarɩ swan dɩ yəno kʋlʋ maama na yɩ Wɛ nyɩm, tɩ na jɩgɩ kuri zanzan yɩ tɩ səgi tɩn. 4A nan tagɩ kʋntʋ a brɩ abam, sɩ 'a yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam, dɩ o na maŋɩ o ŋɔɔnɩ swan taanɩ te maama dɩ. 5Kʋ nan na yɩ amʋ na təri abam tee nɩ tɩn dɩ, a wʋbʋŋa maama wʋra dɩ abam. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ pɛ-nɩ wʋpolo dɩ a na lwarɩ nɩ 'a tɔgɩ cwəŋə yɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ, 'a na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 6Abam nan na sɛ sɩ Zezi Krisi taa yɩ abam Yuutu tɩn, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a ŋwɩ dɩd-o mʋ. 7Nan fɔgɩ-na 'a zɩgɩ kəŋkəŋ nɩ tiu bʋnnʋ na zʋ tɩga te tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a kwaanɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o nɩ ba na maŋɩ ba zaasɩ abam te tɩn, sɩ 'a ta'a kɩ Wɛ le zanzan maŋa maama. 8'A nan cʋ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam dɩ o swan yalʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn. Yantʋ yɩ nabiinə wʋbʋŋa yalʋ na tɔgɩ ba nabaara mɩʋ tɩn mʋ. Ya yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm mʋ, sɩ ya daɩ Krisi nyɩm. 9Bɛŋwaanɩ, Baŋa-Wɛ na yɩ tɩte maama tɩn, Zezi Krisi dɩ yɩ kʋntʋ doŋ mʋ fasɩ. 10Abam na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn, 'a maŋɩ 'a na Wɛ wo-laarʋ tɩm maama 'a joŋi o tee nɩ. Wʋntʋ mʋ te woŋo kʋlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinə baŋa nɩ tɩn. 11Abam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, o lɩ 'a wʋbʋŋ-lwaanʋ tɩm maama mʋ, sɩ tɩ daa yɩ taa jɩgɩ dam 'a baŋa nɩ. O na fɔgɩ o kwɛ abam kʋntʋ tɩn, kʋ nyɩ dɩ ba na goni bəkəri te tɩn mʋ. Kʋ nan daɩ nɩ nabiinə na goni te tɩn, kʋ yɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ. 12Bɛŋwaanɩ, ba na miisi abam na wʋnɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba ya kɩ abam dɩ, nɩnɛɛnɩ Zezi Krisi na tɩgɩ yɩ ba kɩ-o te tɩn mʋ. Kʋ kwəri kʋ brɩ nɩ 'a joori 'a bi 'a na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam, bɛŋwaanɩ 'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ na mɛ DƖ dam dɩm DƖ bi Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 13Abam dɛɛn ya ba jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ 'a na kɩ kəm-balwaarʋ tɩn ŋwaanɩ. Abam dɛɛn ya tɔgɩ 'a daɩ Wɛ nɔɔna 'a na daɩ Zwifə tɩn ŋwaanɩ. Wɛ laan nan pɛ 'a na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam 'a na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Wɛ nan yagɩ dɩbam lwarɩm maama DƖ ma cɛ dɩbam. 14Ba na pagɩ Zezi Krisi tʋʋn-dagara baŋa nɩ tɩn, kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ ba pagɩ cullu tɔnɔ kʋlʋ na brɩ nɩ dɩbam kɩ d'ɩ cɔgɩ tɩn mʋ. Wɛ brɩ nɩ tɔnɔ kʋm kʋntʋ daa ba jɩgɩ kuri, yɩ dɩbam lwarɩm dɩm maama ti. 15Zezi mʋ wanɩ woŋo kʋlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinə baŋa nɩ tɩn, yɩ o cɔgɩ tɩ maama dam. O tʋʋnɩ dagara kam baŋa nɩ mʋ Wɛ mɛ DƖ brɩ nɔɔna jaja nɩ o jɩgɩ dam wəənu tɩm kʋntʋ maama baŋa nɩ, nɩ nɔɔnʋ na wanɩ o dʋna yɩ o ja-ba o vɔ te tɩn. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ, abam yɩ sɛ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ pa abam culu dɩ 'a na di kʋlʋ naa 'a na nyɔ kʋlʋ tɩn. 'A yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ brɩ abam 'a na w'ʋ lɩ da yalʋ sɩ ya taa yɩ candiə da naa can-dʋŋa dɛ naa siun dɛ ŋwaanɩ tɩn. 17Cullu tɩm kʋntʋ daa ba jɩgɩ kuri. Tɩ dɛɛn yɩ luluŋu mʋ, sɩ tɩ brɩ cɩga kalʋ na lagɩ ka ba tɩn. Cɩga kam kʋntʋ nan mʋ yɩ Zezi Krisi. 18'A yɩ sɛ 'a pa nɔɔna balʋ na yaarɩ ba tɩtɩ yɩ ba zuli malɛsɩ dɩ vwan tu-n-tɩtɩ tɩn ganɩ abam. Ba yəni ba tɛ ba wɩ, Wɛ mʋ brɩ-ba kʋntʋ woŋo, yɩ ba wʋbʋŋa nan daɩ Wɛ nyɩm. Kʋ yɩ ba zəŋi-n-tɩtɩ wʋbʋŋ-kamunə mʋ ba jɩga, kʋ nan yɩ kafɛ mʋ. 19Bantʋ nan daa ba ŋwɩ dɩ Zezi. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Yuutu, yɩ d'ɩ ŋwɩ dɩd-o nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ yɩra na toŋi dɩ o yuu te tɩn. Zezi ŋwaanɩ mʋ d'ɩ wəli daanɩ d'ɩ tʋŋa, nɩ nɔɔnʋ yɩra na jɩgɩ pɔɔrɩm dwi təri təri yɩ ya tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩdʋa te tɩn. Wʋntʋ mʋ zəni dɩbam yɩ d'ɩ ve yigə Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn. 20Abam na sɛ Zezi Krisi tɩn, kʋ nyɩ dɩ 'a tɔgɩ dɩd-o 'a tɩ mʋ te. Kʋntʋ ŋwaanɩ lʋgʋ baŋa wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm daa ba jɩgɩ dam abam baŋa nɩ. Bɛɛ mʋ yɩ 'a nan ta kɩ nɩnɛɛnɩ 'a yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm mʋ te? 21Bɛɛ mʋ yɩ 'a sɛ cullu tɩlʋ na brɩ nɩ 'yɩ kwe kʋntʋ' naa 'yɩ ta n di kʋntʋ' naa 'yɩ dwe kʋntʋ' tɩn? 22Cullu tɩm kʋntʋ nan wʋra wəənu tɩlʋ na w'ʋ ba tɩ cɔgɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Cullu tɩlʋ ba na brɩ abam kʋntʋ doŋ tɩn yɩ nabiinə wʋbʋŋa mʋ. Tɩ wʋ nuŋi Wɛ te. 23Wəənu tɩm kʋntʋ nyɩ nɩ swan mʋ ba na maɩ ba tɩtɩ wʋbʋŋa ba ma zuli-tɩ. Ba ma tu ba tɩtɩ yɩ ba bɛɛsɩ ba yɩra. Cullu tɩm kʋntʋ yɩ nɩnɛɛnɩ tɩ jɩgɩ kuri mʋ te, tɩ nan yɩ kafɛ mʋ. Tɩ warɩ tɩ wəli nɔɔna sɩ ba ja ba tɩtɩ dɩ wo-zɔɔna yalʋ ba fra na zʋʋrɩ tɩn.

will be added

X\