Kolɔsɩ 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ d'ɩ ko-bu Timoti tɔgɩ o wəli-nɩ. 2D'ɩ pʋpʋnɩ sɩ d'ɩ pa abam balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ 'a zʋʋrɩ Kolɔsɩ nɩ tɩn. Abam mʋ yɩ d'ɩ ko-biə balʋ na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn. D'ɩ Ko Wɛ w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 3Maŋa maama dɩbam na yəni d'ɩ loori Wɛ d'ɩ pa abam, d'ɩ ta'a kɩ DƖ le mʋ abam ŋwaanɩ. Dɩntʋ mʋ yɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi Ko. 4Bɛŋwaanɩ dɩbam ni abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi yɩ 'a kwəri 'a soe Wɛ nɔɔna bam maama te tɩn. 5Bɛŋwaanɩ, abam na dɛ yigə 'a ni Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn mʋ pɛ 'a jɩgɩ tɩɩna nɩ 'a w'ʋ na wəənu tɩlʋ Wɛ na tiŋi DƖ sɔŋɔ nɩ abam ŋwaanɩ tɩn. Wɛ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ mʋ yɩ kalʋ na sɩɩnɩ ka yɩ cɩga tɩn. 6DƖ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ laan jagɩ ka yi lʋgʋ baŋa je maama yɩ ka kwɛ nɔɔna lanyɩranɩ, nɩ ka na jagɩ ka yi abam te yɩ ka kwɛ abam te tɩn. Kʋ zɩgɩ maŋa kalʋ 'a na puli 'a ni Wɛ kwərə kam yɩ 'a lwarɩ Wɛ zaanɩ dɩm na sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga te tɩn. 7Kʋ yɩ Epafrasɩ dɛɛn mʋ brɩ abam Wɛ cɩga kam kʋntʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam ko-bu-sono, yɩ o tɔgɩ dɩ dɩbam o tʋŋɩ dɩ o wʋ maama o pa Zezi Krisi abam ŋwaanɩ. 8Wʋntʋ ta mʋ tagɩ o brɩ dɩbam Wɛ Joro kʋm na pɛ abam jɩgɩ da-sono te tɩn. 9Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ yəni d'ɩ warɩ Wɛ maŋa maama d'ɩ pa abam, kʋ na puli maŋa kam d'ɩ na ni 'a woŋo kʋntʋ tɩn. D'ɩ loori-DƖ sɩ DƖ pa 'a ta'a ye DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, sɩ DƖ daarɩ DƖ pa 'a na swan dɩ yəno maama nɩ DƖ Joro kʋm na paɩ te tɩn. 10Kʋntʋ, abam laan w'ʋ wanɩ 'a tɔgɩ cwəŋə sɩ kʋ maŋɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm na lagɩ te tɩn, sɩ kʋ pa o wʋ poli 'a tɩtʋŋa maama ŋwaanɩ. D'ɩ loori Wɛ sɩ DƖ wəli abam sɩ 'a ta'a kɩ tɩtʋŋ-ŋʋna dwi təri təri lanyɩranɩ, sɩ 'a fɔgɩ 'a lwarɩ Wɛ 'a wəli da. 11D'ɩ nan ta loori Wɛ, sɩ DƖ ma DƖ dam-fɔrɔ kʋlʋ na dwe maama tɩn DƖ wəli abam sɩ 'a wanɩ 'a fɔgɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ, sɩ 'a kwəri 'a ta'a jɩgɩ wʋ-zuru, sɩ 'a ta'a kwaanɩ 'a ve yigə woŋo maama wʋnɩ. 12'A ta'a kɩ d'ɩ Ko Wɛ le dɩ wʋpolo, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ pɛ abam cwəŋə, sɩ 'a tɔgɩ 'a na wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na tiŋi sɩ DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn jəgə kalʋ na yɩ pooni tɩn wʋnɩ. 13D'ɩ Ko Wɛ mʋ lɩ dɩbam lim wʋnɩ, sɩ wo-lwaanʋ daa yɩ taa waɩ dɩbam. DƖ ma daarɩ DƖ pa d'ɩ zʋ DƖ tɩtɩ Bu-sono kʋm paarɩ dɩm wʋ. 14Kʋ nan yɩ DƖ Bu Zezi mʋ kwe o ŋwɩa o ma ŋwɩ d'ɩ lwarɩm jɩnɩ, o pa Wɛ yagɩ-dɩ DƖ ma cɛ dɩbam. 15Zezi yɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ nabiinə na ba naɩ tɩn nyɩnyʋgʋ mʋ. O yɩ Wɛ Bu-dʋa mʋ. Wʋntʋ maŋɩ o wʋra mʋ kʋ loori wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn. 16Wɛ dɛ wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ wəənu maama, wəənu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn, tɩlʋ nɔɔna na naɩ dɩ tɩlʋ ba na warɩ ba naɩ tɩn, kʋ na yɩ malɛsɩ dɩ wəənu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam yɩ tɩ di paarɩ nabiinə baŋa nɩ tɩn. Wɛ dɛ Zezi ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ tɩ maama, sɩ kʋ pa o na zulə tɩ baŋa nɩ. 17Zezi maŋɩ o wʋra mʋ pulim nɩ yɩ kʋlʋkʋlʋ daa ta tərə. Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ paɩ woŋo maama zɩgɩ kʋ jəgə nɩ lanyɩranɩ. 18Wʋntʋ mʋ yɩ o nɔɔna bam yuutu, yɩ ba kɔgɔ kʋm nyɩ dɩ o yɩra yam. Wʋm mʋ puli o kɔgɔ kʋm kuri. Kʋ yɩ Zezi mʋ dɛ yigə o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋ ma pa o yɩ yigə tu woŋo maama wʋnɩ. 19Bɛŋwaanɩ kʋ yɩ Wɛ tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ lagɩ sɩ DƖ Bu Zezi taa nyɩ dɩ DƖ tɩtɩ fasɩ. 20Wɛ lɩ wʋbʋŋa mʋ, sɩ DƖ da DƖ Bu wʋm ŋwaanɩ DƖ pa wəənu maama joori tɩ fɔgɩ daanɩ dɩ DƖ. DƖ Bu Zezi na tɩgɩ tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ yɩ o jana nuŋi tɩn mʋ pɛ wəənu maama joori tɩ fɔgɩ daanɩ dɩ Wɛ, kʋ na yɩ lʋgʋ baŋa wəənu dɩ wɛyuu wəənu maama. 21Kʋ nan na yɩ abam, abam dɛɛn baŋwɛ dɩ Wɛ, 'a yɩ Wɛ dʋna mʋ. Abam wʋbʋŋa dɩ 'a tɩtʋŋa maama dɛɛn lagɩ wo-lwaanʋ yɩranɩ mʋ sɩ 'a ta'a kɩa. 22Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, Wɛ laan pɛ 'a fɔgɩ daanɩ dɩ DƖ, DƖ Bu wʋm na jigi nabiinu yɩ o daarɩ o tɩ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ kɩ kʋntʋ sɩ 'a wanɩ 'a ba 'a zɩgɩ DƖ yigə nɩ dɩ wʋ-poŋo mʋ, sɩ 'a ta'a yɩ nɔn-ŋʋna balʋ na ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ tɩn. 23Abam nan maŋɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cɩga kam dɩ 'a wʋ-dɩdʋa, sɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ. 'A wʋ maŋɩ sɩ 'a pa 'a wʋbʋŋa ləni dɩ tɩɩna yalʋ 'a na jɩgɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ŋwaanɩ tɩn. DƖ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ mʋ yɩ kwərə kalʋ abam na maŋɩ 'a ni yɩ ba tɔɔlɩ-ka ba brɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna maama tɩn. Amʋ Pooli nan yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ sɩ a taa tɔɔlɩ DƖ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ mʋ. 24Amʋ jɩgɩ wʋpolo dɩ a na yaarɩ te abam ŋwaanɩ tɩn. Kʋ na cɛ a yɩra nɩ te tɩn, kʋ nyɩ nɩ Zezi Krisi na yaarɩ te tɩn mʋ. A yaarɩ yaara yalʋ na daarɩ sɩ d'ɩ yaarɩ Zezi tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ tɩn mʋ, sɩ kʋ zəni o nɔn-kɔgɔ kʋm na nyɩ dɩ o yɩra yam tɩn lanyɩranɩ. 25Wɛ tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa tʋŋa a pa-ba mʋ. Tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ sɩ a kwaanɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam maama a brɩ abam. 26Kʋ na zɩgɩ pulim nɩ tɩn, Wɛ cɩga kam kʋntʋ dɛɛn səgi mʋ nabiinə tee nɩ, yɩ Wɛ laan pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn ba ba lwarɩ-ka. 27Kʋ yɩ Wɛ tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ lagɩ sɩ DƖ pa ba lwarɩ DƖ cɩga kam kʋntʋ. DƖ lagɩ sɩ lʋgʋ baŋa dwi maama tiinə mʋ lwarɩ DƖ cɩga kam na tiini ka jɩgɩ lam dɩ zulə te tɩn. Wɛ cɩga kalʋ dɛɛn na səgi yɩ ka laan ba ka lwarɩ jaja tɩn mʋ yɩ sɩ Zezi Krisi wʋ abam bɩcara nɩ, yɩ kʋ pa 'a jɩgɩ tɩɩna nɩ 'a w'ʋ na paarɩ-zulə Wɛ tee nɩ. 28Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam yəni d'ɩ tɔɔlɩ Zezi Krisi kwərə mʋ d'ɩ brɩ nɔɔna maama, yɩ d'ɩ kaanɩ-ba dɩ swan yalʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn, sɩ d'ɩ pa ba maama laan wanɩ ba ba ba zɩgɩ Wɛ yigə nɩ, nɩ balʋ wʋbʋŋa na bɩga dɩ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm tɩn. 29Kʋntʋ mʋ amʋ nan tiini a kwaanɩ a tʋŋa. Kʋ nan yɩ Zezi dam-fɔrɔ kʋm o na pɛ-nɩ tɩn mʋ paɩ a jɩgɩ dam a ma a tʋŋɩ kʋntʋ.

will be added

X\