Tɩtʋŋa Tɔnɔ 9

1Sooli dɛɛn maa kwaana o yaarɩ d'ɩ Yuutu Zezi karabiə bam, yɩ o lagɩ sɩ o gʋ-ba. O ma zaŋɩ o vu Zwifə bam kaanɩm yuutu wʋm te. 2O ma loor-o sɩ o pʋpʋnɩ twaanʋ o pa Zwifə Wɛ-di sɩm na wʋ Damasɩ nɩ tɩn, nɩ wʋm na nɛ nɔɔna balʋ na tɔgɩ Zezi cwəŋə kam, o'o ja baara dɩ kaana o ja vu o kɩ pɩɩna digə nɩ Zeruzalɛm nɩ. 3O na nɛ twaanʋ tɩm tɩn, o ma zaŋɩ o maa ve Damasɩ. O na twɛ tɩʋ kʋm tɩn, pooni ma da dɩ nuŋi wɛyuu dɩ pɩpɩlɩ dɩ gilim-o. 4O ma tʋ tɩga nɩ, yɩ o ni kwərə na bəŋi o yɩrɩ ka wɩ: "Sooli, Sooli, bɛŋwaanɩ mʋ n jɩgɩ amʋ n bɛɛsɩ kʋntʋ?" 5O ma bwe o wɩ: "A tu, nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?" Kwərə kam ma ta ka wɩ: "Amʋ yɩ Zezi wʋlʋ nmʋ na jɩgɩ n bɛɛsɩ tɩn mʋ. 6Nan zaŋɩ n zʋ tɩʋ kʋm wʋ. Nmʋ na yi da, ba laan w'ʋ ta kʋlʋ nmʋ na maŋɩ sɩ n kɩ tɩn." 7Nɔɔna balʋ na tɔgɩ dɩ Sooli tɩn maa zɩgɩ da, yɩ ba warɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba ta. Ba dɛɛn ni kwərə kam, yɩ ba nan wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ. 8Sooli ma zaŋɩ wɛɛnɩ o puri o yiə yɩ o daa ba naɩ. Ba ma ja-o o jɩŋa nɩ, ba vaŋ-o ba ja zʋ Damasɩ wʋ. 9Kʋ dɛɛn jɩgɩ da yatɔ mʋ o yiə na dwe. Maŋa kam kʋntʋ nɩ o wʋ di, o nan wʋ nyɔgɩ. 10Zezi karabu wʋdoŋ dɛɛn maa wʋ Damasɩ nɩ, o yɩrɩ mʋ Ananiya. O ma na vɩɩrɩm wʋnɩ d'ɩ Yuutu wʋm na ŋɔɔnɩ dɩd-o. O ma bəŋi o yɩrɩ o wɩ: "Ananiya!" O ma ləri o wɩ: "A yuutu, nii-nɩ." 11D'ɩ Yuutu wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: "Zaŋɩ n vu Zudasɩ sɔŋɔ, kʋ na zɩgɩ cwəŋə kalʋ yɩrɩ na yɩ 'Yɔɔrɔ-tɔtɔ' tɩn ni nɩ. Nmʋ na yi da, sɩ n bwe nɔɔnʋ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Sooli tɩn bwiə. O yɩ Tarɩsɩ tu mʋ. Nmʋ w'ʋ na o na wʋra o warɩ Wɛ. 12Vɩɩrɩm wʋnɩ mʋ o nɛ nɔɔnʋ, o yɩrɩ mʋ Ananiya. O ma na-o yɩ o ba o daŋɩ o jɩa o baŋa nɩ, sɩ o yiə yam joori ya taa naɩ." 13Ananiya na ni kʋntʋ tɩn, o ma ləri o wɩ: "A yuutu, nɔɔna zanzan maŋɩ ba ta nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ taanɩ ba brɩ amʋ, dɩ o na kɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ maama o ma cɔgɩ nmʋ nɔɔna balʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ tɩn. 14O nan tu yo dɩ ni dɩlʋ o na joŋi Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam tee nɩ tɩn mʋ, sɩ o ma ja balʋ maama na bə nmʋ nɩ ba Yuutu tɩn." 15D'ɩ Yuutu wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ve, bɛŋwaanɩ wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ amʋ na kuri sɩ o taa tʋŋɩ o pa-nɩ, sɩ o daarɩ o pa amʋ yɩrɩ dɩm zaŋɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam tee nɩ dɩdaanɩ dwi-gɛ tiinə dɩ ba pwa dɩ tee nɩ. 16Amʋ tɩtɩ nan w'ʋ brɩ-o yaara yalʋ maama o na maŋɩ sɩ o na amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn." 17Ananiya laan ma zaŋɩ o vu o yi sɔŋɔ kʋm o zʋ. O ma na Sooli yɩ o daŋɩ o jɩa o baŋa nɩ o wɩ: "A ko-bu Sooli, d'ɩ Yuutu Zezi tɩtɩ mʋ tʋŋɩ amʋ nmʋ tee nɩ. Wʋntʋ ya mʋ brɩ o tɩtɩ nmʋ yigə nɩ maŋa kalʋ n ya na wʋ cwəŋə nɩ n maa n bɩɩnɩ tɩn. O tʋŋɩ-nɩ sɩ a ba a pa n joori n ta n naɩ mʋ, sɩ n daarɩ n joŋi Wɛ Joro kʋm dam." 18Ananiya na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ wəənu dwanɩ Sooli yiə nɩ tɩ tʋ tɩga nɩ nɩnɛɛnɩ ŋwam-pʋrrʋ te tɩ daarɩ, yɩ o laan naɩ. O ma zaŋɩ o zɩgɩ wɛɛnɩ. O ma pa ba miis-o na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 19O laan ma di wʋdiu yɩ o dam joori dɩ ba. O ma maŋɩ Zezi karabiə bam tee nɩ Damasɩ nɩ da fɩnfɩɩn. 20Sooli dɛɛn na wʋ Damasɩ nɩ kʋntʋ tɩn, o maa yəni o vu Zwifə bam Wɛ-di sɩm o brɩ-ba Zezi taanɩ. O maa tɛ o wɩ: "Zezi yɩ Wɛ Bu mʋ." 21Kʋ ma sʋ nɔɔna balʋ maama na ni o zaasɩm dɩm tɩn. Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: "Kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋntʋ dɛɛn mʋ wʋ Zeruzalɛm nɩ o cɔgɩ balʋ na ma Zezi ba bə nɩ ba Yuutu tɩn na? Kʋ nan daɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o tu yo seeni, sɩ o taa jaanɩ Zezi karabiə o ve o paɩ Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam na?" 22Sooli dɛɛn maa ve yigə dɩ baarɩ zanzan, yɩ o brɩ nɔɔna bam nɩ Zezi mʋ sɩɩnɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. Kʋ ma paɩ Zwifə balʋ na zʋʋrɩ Damasɩ nɩ tɩn daa warɩ o ni-taanɩ ba ləri. 23Da zanzan na kɛ tɩn, Zwifə bam ma kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Sooli. 24O ma lwarɩ ba na bʋŋɩ sɩ ba kɩ-o kʋlʋ tɩn. Dɛ maama wɩa dɩ tɩtɩɩ ba zɩgɩ ba yɩrɩ tɩʋ kʋm niə yam mʋ, sɩ Sooli na tu sɩ o da da, sɩ ba laan gʋ-o. 25Dɛ dɩdwɩ tɩtɩɩ nɩ mʋ o karabiə bam ma pa o zʋ tɩtɔgɔ wʋ, yɩ ba lə ŋʋna kʋ ni nɩ ba pa o da kəbrə o tu tɩga yɩ o lu. 26Sooli laan ma vu Zeruzalɛm. O maa kwaanɩ sɩ o tɔgɩ o wəli Zezi karabiə bam wʋnɩ. Ba maama maa fʋna dɩd-o, yɩ ba ba bʋŋɩ nɩ o sɩɩnɩ o ji Zezi karabu. 27Banabasɩ ma vu o zən-o, yɩ o ja-o o vu Zezi tɩntʋŋna bam te. O ma ta o brɩ-ba Sooli na nɛ d'ɩ Yuutu Zezi cwəŋə nɩ yɩ o ŋɔɔnɩ dɩd-o te tɩn. O ta ma ta o brɩ-ba Sooli na kwaanɩ o ŋɔɔnɩ dɩ baarɩ o pa balʋ na wʋ Damasɩ nɩ tɩn lwarɩ Wɛ cɩga kam dɩ Zezi yɩrɩ te tɩn. 28Sooli ma maŋɩ Zezi karabiə bam tee nɩ, yɩ o tʋlɩ Zeruzalɛm ni maama o tɔɔlɩ Wɛ kwərə dɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ o brɩ nɔɔna. 29O maa yəni o ŋɔɔnɩ dɩ Zwifə balʋ na ŋɔɔnɩ Grɛkɩ tiinə taanɩ tɩn, yɩ o magɩ kantɔgɔ dɩ ba. Ba laan maa kwaanɩ sɩ ba gʋ-o. 30Zezi karabiə bam na lwarɩ kʋntʋ tɩn, ba ma ja-o ba ja vu Sezaarɩ, yɩ ba pa o kɛ o vu Tarɩsɩ. 31Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna balʋ maama na wʋ Zude dɩ Galile dɩ Samari je sɩm nɩ tɩn dɛɛn ma na siun dɩ ba yaara yam. Ba kɔgɔ kʋm ma fɔgɩ kʋ pulə kʋ wəli da, Wɛ Joro kʋm na zəni-ba tɩn ŋwaanɩ. Ba maa tɔgɩ d'ɩ Yuutu yɩ ba sɛ-o ba ŋwɩa maama wʋnɩ. 32Pɩyɛɛrɩ dɛɛn yəni o beeri o ve je maama mʋ o nii Zezi karabiə bam. Dɛ dɩdwɩ o daa ma zaŋɩ o vu sɩ o nii karabiə balʋ na zʋʋrɩ Lidi nɩ tɩn. 33O na yi da tɩn, o ma na nɔɔnʋ o yɩrɩ mʋ Ene. O dɛɛn yɩ kɔrɔ mʋ, yɩ o tigi bɩna nana o warɩ o zaŋɩ wɛɛnɩ. 34Pɩyɛɛrɩ na nɛ-o tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: "Ene, Zezi Krisi w'ʋ pa-m yazurə. Nan zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n pri n sara kam n tiŋi." O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ Ene zaŋɩ wɛɛnɩ. 35Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Lidi nɩ dɩ Sarɔn je sɩm maama nɩ tɩn ma na Ene na nɛ yazurə. Ba laan ma ba ba tɔgɩ d'ɩ Yuutu Zezi. 36Kaanɩ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋ Zope nɩ, o yɩrɩ mʋ Tabita. (O yɩrɩ dɩdaanɩ Grɛkɩ tiinə taanɩ mʋ yɩ Dɔrkasɩ, dɩ kuri mʋ 'fərə'.) O maa yɩ Zezi karabu. O maa kɩ lanyɩranɩ yɩ o wəli yinigə tiinə zanzan. 37Maŋa kam kʋntʋ nɩ, o ma ba o ba jɩgɩ yazurə yɩ o tɩ. Nɔɔna ma kwe-o ba swɛ, yɩ ba ja-o ba di wɛyuu digə ba tiŋi da. 38Zope nan batwarɩ dɩdaanɩ Lidi. Kʋntʋ tɩn, Zezi karabiə balʋ na wʋ Zope nɩ tɩn ma lwarɩ nɩ Pɩyɛɛrɩ tu Lidi o wʋra. Ba ma tʋŋɩ nɔɔna bale o tee nɩ. Ba ma vu ba loor-o ba wɩ: "Popo, kɩ lɩla n ba dɩbam tɩʋ kʋm." 39Pɩyɛɛrɩ ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ ba o kɛ. O na yi Zope tɩn, ba ma ja-o ba di wɛyuu digə kam. Kadənə bam maama maa zɩgɩ ba gilim-o yɩ ba keerə. Ba ma brɩ-o gwaarʋ tɩlʋ maama Dɔrkasɩ ya na ŋwɩ yɩ o nyaanɩ-tɩ o pa-ba tɩn. 40Pɩyɛɛrɩ laan ma pa ba maama nuŋi pooni ba daar-o. O ma kuni doonə tɩga nɩ o warɩ Wɛ. O laan ma pipiri o nii tʋ wʋm yɩ o wɩ: "Tabita, zaŋɩ wɛɛnɩ." O ma puri o yiə o na Pɩyɛɛrɩ. O ma zaŋɩ o je. 41Pɩyɛɛrɩ ma twɩ o jɩŋa o ja-o o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ o zɩgɩ. O laan ma bəŋi kadənə bam dɩ Zezi karabiə bam maama. O ma pa Tabita zɩgɩ ba yigə nɩ yɩ o brɩ-ba sɩ o ŋwɩ. 42Zope je sɩm nɔɔna bam maama ma ni kəm dɩm kʋntʋ ŋwa. Kʋ ma paɩ nɔɔna zanzan kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi. 43Pɩyɛɛrɩ ma maŋɩ Zope nɩ taan da zanzan. O dɛɛn zʋʋrɩ tɔn-gɔgɔ kʋdoŋ tee nɩ mʋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn.

will be added

X\