Tɩtʋŋa Tɔnɔ 8

1Sooli na nɛ ba na kɩ te ba gʋ Etiyɛnɩ tɩn, o ma sɛ nɩ kʋ maŋɩ. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ nɔɔna puli sɩ ba yaarɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ tɩn zanzan. Ba maama ma jagɩ ba duri ba zʋ tɩɩnɩ dɩlʋ maama na wʋ Zude dɩ Samari nɩ tɩn wʋnɩ. Kʋ daarɩ Zezi tɩntʋŋna fugə-bale bam yɩranɩ mʋ wʋ tɔgɩ ba duri. 2Nɔɔna balʋ na kwarɩ Wɛ tɩn ma kwe Etiyɛnɩ yɩra yam ba kɩ, yɩ ba daarɩ ba keeri zanzan o tʋʋnɩ dɩm ŋwaanɩ. 3Sooli maa kwaanɩ sɩ o cɔgɩ Zezi kɔgɔ kʋm maama. O maa yəni o tʋlɩ sam dɩm wʋnɩ o jaanɩ baara dɩ kaana balʋ na tɔgɩ Zezi tɩn o ve o kɩ pɩɩna digə nɩ. 4Zezi karabiə balʋ na duri ba jagɩ tɩn maa yəni ba ve je maama ba tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. 5Filipi ma zaŋɩ o vu Samari tɩʋ kʋdoŋ o tɔɔlɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn kwərə o brɩ nɔɔna bam. 6Nɔn-kɔgɔ kʋm maama maa kwaanɩ ba cəgi Filipi na ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn. Ba maama cəgi o taanɩ dɩm, yɩ ba kwəri ba na wo-kɩnkagɩla yalʋ o na kɩ tɩn. 7Ba ma na ciciri na nuŋi sɩ yagɩ nɔɔna zanzan yɩ sɩ kaasa dɩ kwər-dɛ. Kwaarʋ zanzan dɩ gwanɩ dɩ ma na yazurə. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ wʋpolo dɛɛn maa tiini kʋ wʋ tɩʋ kʋntʋ wʋnɩ. 9Tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ nɔɔnʋ dɛɛn ya wʋra, o yɩrɩ mʋ Simɔn. O dɛɛn jɩgɩ liri mwaanʋ mʋ o kɩa. Kʋ maa paɩ Samari tiinə bam yɩ yəəu dɩd-o. O maa brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ nɔn-kamunu mʋ. 10Tɩʋ kʋm nɔɔna maama maa kwaanɩ ba cəgi o taanɩ lanyɩranɩ, dɩdɛɛra dɩ nabwənə maama. Ba maa paɩ Wɛ dam mʋ wʋ o tee nɩ, yɩ ba jɩg-o ba bə ba wɩ 'Dam-fɔrɔ tu'. 11O dɛɛn ya paɩ ba yɩ yəəu dɩ o liri mwaanʋ tɩm taan yɩ kʋ daanɩ zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba kwaanɩ ba cəg-o lanyɩranɩ. 12Filipi laan ma ba o tɔɔlɩ Wɛ kwərə o brɩ-ba Wɛ paarɩ dɩm taanɩ dɩ Zezi Krisi yɩrɩ dɩm. O na brɩ-ba kʋntʋ tɩn, nɔɔna bam ma sɛ o taanɩ dɩm. Ba pa ba miisi-ba na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ, baara dɩ kaana maama. 13Simɔn tɩtɩ dɩ ma sɛ, yɩ o daarɩ o pa ba miis-o na wʋnɩ. O ma tɔgɩ dɩdaanɩ Filipi yɩ o naɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ Wɛ dam tɩn. O na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-o. 14Zezi tɩntʋŋna balʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ tɩn ma ni nɩ Samari tiinə bam sɛ Wɛ taanɩ dɩm. Ba ma tʋŋɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ba tee nɩ. 15Ba na ve ba yi da tɩn, ba ma loori Wɛ ba pa balʋ na sɛ Zezi tɩn sɩ ba wanɩ ba joŋi Wɛ Joro kʋm. 16Bɛŋwaanɩ Wɛ Joro kʋm daa ta wʋ tu bantʋ wʋlʋwʋlʋ te. Ba dɛɛn pɛ ba miisi-ba na wʋnɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ m'a mʋ. 17Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan laan ma daŋɩ ba jɩa ba baŋa nɩ, yɩ ba joŋi Wɛ Joro kʋm ba bɩcara nɩ. 18Zezi tɩntʋŋna bam na daŋɩ ba jɩa nɔɔna bam baŋa nɩ yɩ ba joŋi Wɛ Joro kʋm kʋntʋ tɩn, yɩ Simɔn na nɛ kʋ na kɩ te tɩn, o ma kwe səbu o ma loori Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan o wɩ: 19"A lagɩ sɩ 'a pa amʋ dɩ taa jɩgɩ dam dɩntʋ doŋ, sɩ a na kwe a jɩa a daŋɩ nɔɔnʋ wʋlʋ baŋa nɩ, sɩ kʋntʋ tu dɩ joŋi Wɛ Joro kʋm." 20Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "Wɛ w'ʋ cɔgɩ nmʋ dɩ n səbu kʋm maama, dɩ nmʋ na bʋŋɩ sɩ n'n wanɩ n ma n səbu n yəgi Wɛ pɛɛrɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ. 21Nmʋ wʋbʋŋa ba tɔgɩ cɩga Wɛ yigə nɩ. Kʋntʋ tɩn, n b'a na cwəŋə sɩ n tɔgɩ dɩ dɩbam n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 22Nan ləni n wʋ sɩ n yagɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ nmʋ na bʋŋɩ sɩ n kɩ tɩn, sɩ n daarɩ n loori d'ɩ Yuutu Wɛ sɩ, DƖ na sɛ, sɩ DƖ yagɩ n lwarɩm DƖ ma cɛ-m. 23Bɛŋwaanɩ a nɛ sɩ n jɩgɩ pu-sɩŋa zanzan, yɩ n wʋ lwarɩm gambɛɛm wʋnɩ." 24Simɔn ma ləri o wɩ: "Nan loori-na Wɛ 'a pa-nɩ, sɩ wəənu tɩlʋ maama 'a na tagɩ amʋ baŋa nɩ tɩn yɩ ba tɩ cɔgɩ-nɩ." 25Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɛɛn ma ŋɔɔnɩ d'ɩ Yuutu Zezi taanɩ dɩm ba brɩ nɔɔna bam. Ba laan ma joori ba maa ve Zeruzalɛm. Ba na maa joori tɩn, ba ma tʋlɩ Samari tɩ-niə yam wʋnɩ ba tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. 26Baŋa-Wɛ malɛka ma ba Filipi te ka ta dɩd-o ka wɩ: "Zaŋɩ n da jagwiə seeni n vu n da cwəŋə kalʋ na zɩgɩ Zeruzalɛm nɩ ka ve Gaaza tɩn." Cwəŋə kam kʋntʋ tɔgɩ kagʋa wʋ mʋ ka veə. 27Filipi ma zaŋɩ o maa kɛa. Etiyopi tu dɩ dɛɛn maa wʋ cwəŋə kam nɩ o maa ve sɔŋɔ. Wʋntʋ mʋ tʋŋɩ o paɩ ba tɩʋ kʋm pa-kana kalʋ ba na bə ba wɩ 'Kandaasɩ' tɩn. O yɩ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na nii o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama baŋa nɩ. O dɛɛn ya ve Zeruzalɛm mʋ sɩ o zuli Wɛ, 28yɩ o laan maa joori o ve sɔŋɔ dɩ təriko kʋlʋ sise na vaɩ tɩn. O na maa kɛ dɩ o təriko kʋm kʋntʋ tɩn, o maa je o karɩmɩ tɔnɔ kʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi na pʋpʋnɩ faŋa faŋa tɩn. 29Wɛ Joro kʋm ma brɩ Filipi kʋ wɩ: "Ve n ta n tɔgɩ dɩ təriko kʋm." 30O ma duri o vu o yi təriko kʋm yɩ kʋ veə. O ma ni nɔɔnʋ wʋm na jɩgɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi tɔnɔ kʋm o karɩma. O ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ ni n na karɩmɩ kʋlʋ tɩn kuri na?" 31O ma ləri o wɩ: "A nan w'ʋ kɩ ta mʋ a ni kʋ kuri, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ maŋɩ-kʋ o brɩ-nɩ?" O laan ma loori Filipi sɩ o di təriko kʋm baŋa o jəni o tee nɩ. 32O na wʋra o karɩmɩ wəənu tɩlʋ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ tɩntʋ: "Wʋntʋ dɛɛn mʋ nyɩ dɩ piə kalʋ nɔɔnʋ na vaŋɩ o ja o vu sɩ ba gʋ tɩn. O ta nyɩ dɩ pəlbu wʋlʋ ba na fanɩ o kʋrʋ yɩ o wʋ kɩ sɔɔ tɩn. O nan wʋ puri o ni o ta kʋlʋkʋlʋ. 33Nɔɔna maa goon-o, yɩ ba wʋ di o taanɩ dɩ cɩga. Wɔɔn w'ʋ wanɩ o ŋɔɔnɩ wʋntʋ dwi dɩm ŋwaŋa? Bɛŋwaanɩ ba lɩ o ŋwɩa lʋgʋ baŋa nɩ." 34Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ta dɩ Filipi o wɩ: "A lagɩ a bwe a nii, wɔɔ taanɩ mʋ Wɛ nijoŋnu wʋm tɛa, o tɩtɩ mʋ o tɛ naa nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ?" 35Filipi ma joori o puli nɔɔnʋ wʋm na karɩmɩ mɛ tɩn o brɩ-o kʋ kuri, yɩ o daarɩ o ta Zezi kwər-ywəŋə kam maama o brɩ-o. 36Ba na tɔgɩ cwəŋə kam ba maa kɛ kʋntʋ tɩn, ba ma vu ba yi bugə. Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ta o wɩ: "Nii, na wʋ yo seeni. N b'a wanɩ n miisi-nɩ na wʋnɩ na?" (( 37Filipi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ na sɛ Wɛ cɩga kam dɩ n wʋ maama, a'a wanɩ a miisi-m na wʋnɩ." O ma ləri o wɩ: "A sɛ sɩ Zezi Krisi yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ.")) 38Dɩdɛɛrʋ wʋm laan ma pa təriko kʋm zɩgɩ. O dɩ Filipi ma tu tɩga ba vu ba zʋ na bam wʋ, yɩ Filipi miis-o na bam wʋnɩ. 39Ba ma nuŋi na bam wʋnɩ. Ba na nuŋi tɩn, d'ɩ Yuutu Wɛ Joro kʋm ma kwe Filipi kʋ ja viiri. Dɩdɛɛrʋ wʋm ma daa wʋ nɛ-o. O ma joori o kwe cwəŋə o maa kɛa, yɩ o jɩgɩ wʋpolo zanzan. 40Filipi ma na nɩ o wʋ Azoti nɩ mʋ. O ma tʋlɩ tɩɩnɩ dɩm maama o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam taan, o vu o yi Sezaarɩ.

will be added

X\