Tɩtʋŋa Tɔnɔ 6

1Maŋa kam kʋntʋ nɩ Zezi karabiə bam kɔgɔ kʋm maa wʋra kʋ pulə zanzan. Ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ Zwifə balʋ na yɩ vərə yɩ ba ŋɔɔnɩ Grɛkɩ tiinə taanɩ dɩm tɩn maa jɩgɩ balʋ na ŋɔɔnɩ ba tɩtɩ Zwifə taanɩ dɩm tɩn ba pʋʋna, dɩ ba na ba paɩ ba kadənə kʋlʋ na maŋɩ sɩ ba pa-ba ba ni-wʋdiu ŋwaanɩ dɛ maama tɩn. 2Zezi tɩntʋŋna fugə-bale bam ma bəŋi ba kɔgɔ kʋm maama ba kɩ daanɩ, yɩ ba ta ba wɩ: "Kʋ wʋ maŋɩ sɩ dɩbam yagɩ Wɛ taanɩ dɩm zaasɩm, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a maŋɩ wʋdiiru. 3D'ɩ ko-biə-ba, 'a maŋɩ sɩ 'a lɩ nɔɔna barpɛ mʋ 'a wʋnɩ, sɩ d'ɩ pa ba taa nii wəənu tɩntʋ baŋa nɩ. Ba nan maŋɩ sɩ ba taa yɩ nɔɔna balʋ nɔɔna maama na ye nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna yɩ Wɛ Joro kʋm wʋ ba tee nɩ lanyɩranɩ yɩ ba jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna tɩn. 4Sɩ dɩbam d'ɩ daarɩ d'ɩ kwaanɩ d'ɩ nii Wɛ warɩm dɩ DƖ taanɩ dɩm zaasɩm baŋa nɩ." 5Ba na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma poli ba kɔgɔ kʋm maama wʋ. Ba ma kuri nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Etiyɛnɩ. Wʋntʋ jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi yɩ Wɛ Joro kʋm wʋ o tee nɩ. Ba ma wəli Filipi dɩ Prokori dɩ Nikano dɩ Timɔn dɩ Pamɩna dɩ Nikola wʋlʋ na nuŋi Antɩɔsɩ, o yɩ dwi-gɛ tu yɩ o ba o tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam Zwifə bam tɩn. 6Ba ma lɩ-ba ba ja vu ba zɩgɩ Zezi tɩntʋŋna bam yigə nɩ. Ba ma warɩ Wɛ ba pa-ba yɩ ba daŋɩ ba jɩa ba baŋa nɩ. 7Wɛ kwərə kam dɛɛn ma fɔgɩ ka jagɩ ka ve yigə yɩ nɔɔna sɛ-ka. Zezi karabiə bam kɔgɔ kʋm maa pulə zanzan Zeruzalɛm nɩ. Zwifə kaanɩm tiinə zanzan dɩ dɛɛn ma ba ba sɛ Zezi cɩga kam. 8Etiyɛnɩ dɛɛn yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ Wɛ na pɛ-o zaanɩ dɩ dam zanzan tɩn. O maa tiini o kɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ Wɛ dam tɩn nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 9Nɔɔna badonnə maa zaŋɩ ba magɩ kantɔgɔ dɩd-o. Bantʋ nuŋi Zwifə kɔgɔ kʋlʋ ya na yɩ gambɛ yɩ ba laan ba ba te ba tɩtɩ tɩn wʋnɩ mʋ. Ba dɛɛn nuŋi Sirɛɛnɩ dɩ Alɛsandrɩ mʋ. Ba ma tɔgɩ ba wəli dɩ Zwifə badaara na nuŋi Silisi dɩ Azi tɩn. 10Ba na magɩ kantɔgɔ dɩd-o tɩn, o ma ŋɔɔnɩ dɩ bʋŋɩm dam nɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ-o te tɩn, kʋ pa ba daa warɩ o taanɩ ba ləri. 11Ba laan ma nuŋi ba kɩ ni dɩdaanɩ nɔɔna badonnə, sɩ ba fɔ vwan ba ta wɩ: "Dɩbam ni nɔɔnʋ wʋntʋ na ŋɔɔnɩ o twɩ Moyisi dɩ Wɛ." 12Ba ma pa tɩʋ kʋm nɔɔna dɩ ba nakwa bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam bana zaŋɩ, yɩ ba ja Etiyɛnɩ ba ja vu ba sarɩya-dirə nakwa bam yigə sɩ ba di o taanɩ. 13Ba ma pa nɔɔna badonnə zʋ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba ta ba wɩ: "Maŋa maama nɔɔnʋ wʋntʋ sɩɩnɩ o ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ mʋ o paɩ dɩbam Wɛ-di-kamunu kʋm dɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ dɩbam ŋwaanɩ tɩn. 14D'ɩ ma ni o na tagɩ o wɩ, Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ w'ʋ ba o cɔgɩ Wɛ-di-kamunu kʋm, yɩ o pipiri mɩʋ kʋlʋ maama Moyisi dɛɛn na brɩ d'ɩ nabaara sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ tɩn." 15Zwifə nakwa balʋ maama na je da tɩn laan maa yɔɔrɩ ba nii Etiyɛnɩ cɔɔn. Ba ma nii ba na o yibiyə na ləni nɩ malɛka yibiyə te.

will be added

X\