Tɩtʋŋa Tɔnɔ 5

1Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Ananiya, o kaanɩ yɩrɩ mʋ Safiira. Nɔɔnʋ wʋm ma kwe ba kara o yəgi. 2O ma twəri səbu kʋm wʋnɩ sɩ o ta jɩga, yɩ o kaanɩ dɩ ye kʋ ni nɩ. O laan ma kwe kʋlʋ na daarɩ tɩn o ja vu o pa Zezi tɩntʋŋna bam. 3O na kɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Ananiya, bɛɛ mʋ kɩ yɩ nmʋ pa sʋtaanɩ wanɩ nmʋ kʋntʋ doŋ, yɩ n fɔ vwan dɩ Wɛ Joro kʋm dɩ nmʋ na twəri kara kam səbu kʋm wʋnɩ sɩ n ta n jɩgɩ tɩn? 4Maŋa kam nmʋ ta na wʋ yəgi kara kam tɩn, ka ya yɩ nmʋ nyɩm mʋ. Nmʋ nan na kwe n yəgi tɩn, səbu kʋm ta yɩ nmʋ nyɩm mʋ. Bɛŋwaanɩ mʋ n bʋŋɩ n wʋ nɩ, yɩ nmʋ kɩ kəm dɩm kʋntʋ? Nmʋ na fɔgɩ vwan kʋntʋ tɩn, n fɔgɩ n pa Wɛ mʋ, sɩ kʋ daɩ nabiinə." 5Ananiya na ni kʋntʋ tɩn, o ma tʋ tɩga nɩ o tɩ. Kʋ dɛɛn ma pa fʋʋnɩ ja balʋ maama na lwarɩ kʋ ni nɩ tɩn. 6Nɔn-dʋnnʋ ma zaŋɩ ba vu ba pri tʋ wʋm ba ja nuŋi ba kɩ. 7Kʋ na kɛ nɩ luu tɩtɔ te tɩn, o kaanɩ wʋm dɩ daa ma ba o zʋ Pɩyɛɛrɩ-ba te. O ma daa ta wʋ lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn. 8Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Ta n brɩ-nɩ, mʋ səbu kʋlʋ maama nmʋ dɩ n barʋ wʋm na joŋi 'a kara kam ŋwaanɩ tɩn na?" O ma sɛ o wɩ: "Ɛɛn, kʋ maama mʋ kʋntʋ." 9Pɩyɛɛrɩ laan ma bwe-o o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ nmʋ dɩ n barʋ wʋm kɩ ni daanɩ sɩ 'a maŋɩ Yuutu Baŋa-Wɛ Joro kʋm 'a nii? Nɔɔna balʋ na kwe n barʋ wʋm ba kɩ tɩn ta zɩgɩ digə kam ni nɩ lele kʋntʋ. Ba nan w'ʋ zɩŋɩ nmʋ dɩ ba ja nuŋi." 10O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ kaanɩ wʋm tʋ tɩga nɩ Pɩyɛɛrɩ yigə nɩ o tɩ. Nɔn-dʋnnʋ tɩm ma ba tɩ yi dɩ o tɩga. Ba ma kwe-o ba ja nuŋi ba kɩ o barʋ wʋm tɩkəri nɩ. 11Fʋʋnɩ dɛɛn ma ja Zezi kɔgɔ kʋm dɩ nɔɔna balʋ maama dɩ na ni kʋlʋ na kɩ tɩn. 12Wɛ dɛɛn pɛ Zezi tɩntʋŋna bam kɩ wəənu tɩlʋ na brɩ DƖ dam tɩn dɩ wo-kɩnkagɩla zanzan nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Zezi nɔɔna bam maama dɛɛn yəni ba jeeri daanɩ dɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ mʋ faŋa faŋa Pɛ Salɔmɔn kʋnkɔlɔ kʋm nɩ. 13Balʋ na daɩ ba kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna tɩn, ba wʋlʋwʋlʋ wʋ dɛ o wəli ba wʋnɩ. Kʋ daarɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama ma tee Zezi nɔɔna bam. 14Baara dɩ kaana zanzan dɛɛn tu ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi. Ba ma tɔgɩ ba wəli o kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 15Zezi nɔɔna bam na yɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna maa zɩŋɩ yawɩɩna ba nuŋi ba tiŋi cwe niə nɩ. Ba dɛɛn tiŋi-ba sarɩ dɩ gungwəəlu baŋa nɩ mʋ, sɩ Pɩyɛɛrɩ na maa tɔgɩ da o kɛa, sɩ o luluŋu kʋm m'a wanɩ kʋ tɔgɩ ba badonnə baŋa. 16Nɔɔna zanzan maa yəni ba nuŋi Zeruzalɛm sa-tɩɩnɩ dɩm maama wʋnɩ ba jaanɩ yawɩɩna dɩ balʋ ciciri na jɩgɩ-ba sɩ yaarɩ tɩn ba tui, yɩ ba maama nɛ yazurə. 17Zwifə bam kaanɩm yuutu wʋm dɩ o nɔɔna bam maama na tɔgɩ ba yɩ Sadusɩan tiinə kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna tɩn dɛɛn ma na kʋlʋ na kɩ tɩn. Ba maa tiini ba jɩgɩ wʋ-gʋrʋ dɩ Zezi tɩntʋŋna bam. 18Ba laan ma zaŋɩ ba ja-ba ba ja vu ba kɩ pɩɩna digə nɩ. 19Tɩga na yi tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka ma ba ka pʋrɩ pɩɩna digə kam niə yam, yɩ ka pa Zezi tɩntʋŋna bam nuŋi. Ka ma ta dɩ ba ka wɩ: 20"Ve-na 'a zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm, sɩ 'a ta'a brɩ nɔɔna bam Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam na yɩ te tɩn maama." 21Ba ma sɛ Wɛ malɛka kam ni. Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, ba ma vu ba zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm ba wʋra ba brɩ nɔɔna bam. Kaanɩm yuutu wʋm dɩ o nɔɔna bam laan ma bəŋi Zwifə sarɩya-dirə nakwa dɩ Zwifə nakwa bam kɔgɔ kʋm maama sɩ ba kikili daanɩ. Ba ma daarɩ ba tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu ba lɩ Zezi tɩntʋŋna bam pɩɩna digə kam nɩ ba ja ba ba pa-ba. 22Ba nɔɔna bam na yi da tɩn, mʋ ba wʋ nɛ Zezi tɩntʋŋna bam pɩɩna digə kam nɩ. Ba ma joori ba vu Zwifə nakwa bam te yɩ ba wɩ: 23"D'ɩ na yi da tɩn, pɩɩna digə kam niə yam pɩ mʋ lanyɩranɩ. Nɔɔna balʋ na wʋra ba yɩra sɩ pɩɩna bam yɩ lu tɩn maa zɩgɩ da. D'ɩ nan na pʋrɩ digə kam tɩn, d'ɩ wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ ka wʋnɩ." 24Wɛ-di-kamunu kʋm yɩrɩna bam yigə tu wʋm dɩdaanɩ kaanɩm yigə tiinə bam na ni kʋntʋ tɩn, ba wʋbʋŋa vugimi daanɩ yɩ ba yəri kʋlʋ na kɩ Zezi tɩntʋŋna bam tɩn. 25Nɔɔnʋ wʋdoŋ laan ma ba o zʋ ba na wʋ mɛ tɩn o ta dɩ ba o wɩ: "Nii-na, nɔɔna balʋ abam ya na jaanɩ 'a kɩ pɩɩna digə kam nɩ tɩn, bam mʋ wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ ba zɩgɩ da ba brɩ nɔɔna." 26Yɩrɩna bam yigə tu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o dɩ o nɔɔna bam ma joori ba vu ba ja Zezi tɩntʋŋna bam ba ba. Ba daa wʋ jaanɩ-ba dɩ dam, bɛŋwaanɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ sɩ nɔɔna bam w'ʋ dʋlɩ-ba dɩ kandwa. 27Ba laan ma pa ba zʋ ba zɩgɩ sarɩya-dirə nakwa bam yigə nɩ. Kaanɩm yuutu wʋm laan ma bwe-ba o wɩ: 28"Bɛŋwaanɩ mʋ 'a kɩ kʋntʋ? Dɩbam maŋɩ d'ɩ kaanɩ abam sɩ 'a daa yɩ ta'a brɩ nɔɔna dɩ yɩrɩ dɩntʋ. Nii abam na kɩ te. 'A pɛ abam zaasɩm dɩm yɩranɩ mʋ jagɩ Zeruzalɛm maama wʋnɩ, yɩ 'a ta lagɩ sɩ wʋntʋ caa kʋm tɔgɩ dɩbam." 29Pɩyɛɛrɩ dɩ o donnə tɩntʋŋna bam ma ləri ba wɩ: "Dɩbam maŋɩ sɩ d'ɩ sɛ Wɛ ni mʋ kʋ dwəni nabiinə ni. 30Zezi wʋlʋ abam na jaanɩ 'a pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ 'a gʋ tɩn, Baŋa-Wɛ dɩlʋ dɩbam nabaara bam na tɔgɩ tɩn mʋ pɛ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. 31Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ Baŋa-Wɛ zəŋ-o DƖ jəni DƖ jazɩm nɩ, sɩ o taa yɩ dɩbam Pɛ dɩ d'ɩ Vɩrnʋ, sɩ o pa Yisɩrayɛlɩ tiinə na cwəŋə ba ləni ba wʋrʋ, sɩ Wɛ laan yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 32Dɩbam dɩ Wɛ Joro kʋlʋ Wɛ na pɛ balʋ maama na sɛ DƖ ni tɩn yɩ cɩga kantʋ maana tiinə." 33Zwifə nakwa bam na ni Zezi tɩntʋŋna bam na tɛ kʋlʋ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ dɩ ba, yɩ ba lagɩ sɩ ba gʋ-ba. 34Sarɩya-dirə nakwa bam dɩdʋ ma zaŋɩ ba tɩtarɩ nɩ, o yɩrɩ mʋ Gamalɩyɛlɩ. O yɩ Farizɩan tu yɩ o ta yɩ Wɛ cullu tɩm karanyɩn-kamunu. Nɔɔna maama maa pa-o zulə. O na zaŋɩ ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn, o maa wɩ, ba ja Zezi tɩntʋŋna bam ba nuŋi pooni sɩ ba cəgi fɩɩn. 35O ma daarɩ o ta dɩ sarɩya-dirə nakwa bam o wɩ: "Yisɩrayɛlɩ tiinə-ba, 'a cʋ-na 'a tɩtɩ dɩ 'a na bʋŋɩ sɩ 'a kɩ nɔɔna bantʋ te tɩn. 36Kʋ ta wʋ daanɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ zaŋɩ dɩbam lʋgʋ nɩ, o yɩrɩ mʋ Tɩʋdasɩ. O maa paɩ o yɩ nɔn-kamunu yɩ nɔɔna zanzan dɛɛn tɔgɩ o kwaga, ba yɩ nɩnɛɛnɩ nɔɔna biə-yana (400) te. Ba dɛɛn gʋ-o mʋ yɩ o karabiə bam jagɩ da yigə nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ daarɩ. 37Kʋntʋ kwaga nɩ Galile tu wʋdoŋ dɩ daa ma zaŋɩ o yɩrɩ mʋ Zudasɩ. Maŋa kam ba dɛɛn na wʋra ba garɩ d'ɩ lʋgʋ kʋm nɔn-biə tɩn, mʋ o zaŋɩ o la kɔgɔ o kɩ o kwaga nɩ. Ba ma gʋ wʋntʋ dɩ. O dɩ kwaga nɔɔna bam maama ma jagɩ da yigə nɩ. 38Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ a ta abam sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a kɩ nɔɔna bantʋ kʋlʋkʋlʋ. Yagɩ-na-ba, bɛŋwaanɩ ba wʋbʋŋa yam dɩ ba tɩtʋŋa yam maama na yɩ nabiinə nyɩm mʋ, ya'a ba ya ji kafɛ mʋ. 39Kʋ nan na yɩ Wɛ nyɩm mʋ, abam b'a wanɩ 'a cɩ-ba. Yɩrɩ-na 'a tɩtɩ sɩ 'a yɩ ba 'a ja dɩ Baŋa-Wɛ." Gamalɩyɛlɩ na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, ba ma sɛ o taanɩ dɩm. 40Ba ma bəŋi Zezi tɩntʋŋna bam sɩ ba joori ba zʋ ba te. Ba ma magɩ-ba dɩ balaara, yɩ ba daarɩ ba kaanɩ-ba sɩ ba daa yɩ ŋɔɔnɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ Zezi yɩrɩ. Ba laan ma yagɩ-ba yɩ ba viiri. 41Zezi tɩntʋŋna bam ma nuŋi sarɩya-dirə nakwa bam tee nɩ, yɩ ba jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ dɩ ba na maŋɩ sɩ ba na yaara Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. 42Dɛ maama ba maa yəni ba jeeri daanɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ ba daarɩ ba tʋlɩ sam ba brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam. Ba ma tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, nɩ Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn.

will be added

X\