Tɩtʋŋa Tɔnɔ 4

1Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɛɛn na wʋra ba ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ ba brɩ nɔɔna bam tɩn, Zwifə bam kaanɩm tiinə dɩdaanɩ Wɛ-di-kamunu kʋm yɩrɩna bam yigə tu wʋm dɩ Sadusɩan tiinə badonnə ma zaŋɩ ba ba ba te. 2Ba bana tiini ya zaŋɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɩ ba na ŋɔɔnɩ te ba wɩ, Zezi bi o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ kʋntʋ brɩ nɩ twa dɩ w'ʋ wanɩ ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 3Ba ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ba kɩ pɩɩna digə nɩ. Tɩga na yi tɩn ŋwaanɩ, ba ma yagɩ-ba da sɩ tɩga pʋʋrɩ. 4Kʋ daarɩ kɔgɔ kʋm nɔɔna zanzan ma sɛ taanɩ dɩlʋ ba na ni tɩn, yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. Balʋ na sɛ tɩn kɔgɔ kʋm dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ nɔɔna mʋrr-tɩnu (5.000). 5Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifə yigə tiinə bam dɩ ba nakwa bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam ma la daanɩ Zeruzalɛm nɩ. 6Ba ma jeeri dɩdaanɩ Annɩ wʋlʋ na yɩ ba kaanɩm yuutu tɩn, dɩ Kayifu dɩ Zan dɩ Alɛsandrɩ, dɩ balʋ na tɔgɩ ba yɩ kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tiinə tɩn. 7Ba ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ba ba zɩgɩ ba yigə nɩ. Ba ma bwe-ba ba wɩ: "Kʋ yɩ dɩ bɛɛ dam mʋ, dɩ wɔɔ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ, abam mɛ 'a kɩ kʋntʋ?" 8Wɛ Joro kʋm laan ma ba Pɩyɛɛrɩ te dɩ dam. O ma ləri-ba o wɩ: "Tɩʋ kʋm yigə tiinə dɩ nakwa-ba, 9abam zɩm na bwe dɩbam kʋlʋ taanɩ tɩn, kʋ na yɩ dɩbam na zəni kɔrɔ kʋm yɩ kʋ na yazurə tɩn, 10d'ɩ w'ʋ pa abam dɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam maama lwarɩ kʋ na kɩ te. 'A ta'a ye nɩ Nazarɛtɩ tu Zezi Krisi yɩrɩ dam ŋwaanɩ mʋ pɛ nɔɔnʋ wʋntʋ na yazurə, yɩ o laan ba o zɩgɩ abam yigə nɩ. Abam nan pagɩ Zezi Krisi tʋʋn-dagara baŋa nɩ 'a gʋ, yɩ Wɛ joori DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. 11Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ ta o taanɩ nɩ: 'Kandwɛ dɩlʋ abam lwara bam na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn.' 12Yɩrɩ dɩdoŋ daa təri lʋgʋ baŋa nɩ Wɛ na pɛ nabiinə sɩ dɩ wanɩ dɩ pa ba na vrɩm. Kʋ na daɩ Zezi Krisi yɩranɩ mʋ waɩ o vrɩ nɔɔna o yaga." 13Zwifə nakwa bam na nɛ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan na jɩgɩ baarɩ dɩ ba na ŋɔɔnɩ te tɩn, kʋ ma kɩ-ba yəəu dɩ ba na yɩ nɔɔna balʋ na yəri kʋlʋkʋlʋ yɩ ba daɩ yi-pʋrɩ-nyɩna tɩn ŋwaanɩ. Ba ma lwarɩ nɩ bantʋ dɛɛn tɔgɩ ba wʋ dɩ Zezi mʋ. 14Ba na nɛ kɔrɔ kʋm na zɩgɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan tee nɩ yɩ kʋ jɩgɩ yazurə tɩn, ba maa warɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba daa ta. 15Ba ma ta dɩ ba ba wɩ, ba nuŋi da ba taanɩ dim jəgə kam nɩ sɩ ba daarɩ. Ba laan maa wʋra ba bwɛ daanɩ, sɩ ba nii ba na w'ʋ kɩ te tɩn. 16Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: "D'ɩ nan w'ʋ kɩ nɔɔna bantʋ ta mʋ? Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn lwarɩ nɩ bantʋ mʋ kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ. D'ɩ daa b'a wanɩ d'ɩ ta nɩ vwan. 17D'ɩ nan na lagɩ sɩ kəm dɩntʋ yɩ jagɩ dɩ vu yigə tɩn, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kaanɩ nɔɔna bam mʋ, sɩ ba daa yɩ ŋɔɔnɩ Zezi woŋo dɩ nɔɔn-nɔɔnʋ." 18Ba laan ma joori ba bəŋi-ba, yɩ ba zʋ. Ba ma ta dɩ ba ba wɩ, ba ba jɩgɩ cwəŋə sɩ ba daa ŋɔɔnɩ Zezi woŋo, naa sɩ ba taa brɩ nɔɔna dɩ wʋntʋ yɩrɩ. 19Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ma ləri-ba ba wɩ: "Abam tɩtɩ bʋŋɩ-na 'a nii. Kɔɔ mʋ lana Wɛ yigə nɩ? Kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ sɛ abam d'ɩ dwəni Baŋa-Wɛ na? 20Dɩbam nan b'a wanɩ d'ɩ yagɩ kʋlʋ d'ɩ na nɛ yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ ni tɩn ŋwaŋa." 21Zwifə nakwa bam laan ma fɔgɩ ba kaanɩ-ba zanzan, yɩ ba daarɩ ba yagɩ-ba ba pa ba viiri. Ba dɛɛn wʋ nɛ kʋlʋ kʋm ba na w'ʋ vaŋɩ ba zwa kʋ baŋa nɩ tɩn, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋm nɔɔna maama tiini ba zuli Wɛ dɩ woŋo kʋlʋ na kɩ tɩn. 22Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm na kɩ o baŋa nɩ yɩ o na yazurə tɩn dwe bɩna fiinna o ya na yɩ kɔrɔ. 23Ba na yagɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan kʋntʋ tɩn, ba ma joori ba vu ba kɔgɔ kʋm te. Ba ma ta dɩ ba Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam na tagɩ kʋlʋ tɩn. 24Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba maama ma wəli daanɩ ba warɩ Wɛ yɩ ba wɩ: "Yuutu Baŋa-Wɛ, nmʋ mʋ kɩ wɛyuu dɩ tɩga baŋa dɩ na-fara dɩ wəənu tɩlʋ maama na zʋʋrɩ tɩ wʋnɩ tɩn. 25D'ɩ nabaarʋ Davidi dɛɛn mʋ yɩ nmʋ tɩntʋŋnʋ. Nmʋ dɛɛn ma pa n Joro kʋm pa o ta nmʋ kwərə kam o wɩ: 'Bɛɛ mʋ yɩ lʋgʋ baŋa tiinə dwi təri təri bana zaŋɩ yɩ ba bʋŋɩ wʋbʋŋ-yɔɔrʋ? 26Ba pwa bam ti ba yigə sɩ ba kɩ jara. Ba yum tiinə dɩ ma la daanɩ sɩ ba kɩ jara dɩdaanɩ Baŋa-Wɛ dɩ Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn.' 27Kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ. Tɩʋ kʋntʋ nɩ mʋ Erɔdɩ dɩ Pɔnsɩ Pilatɩ jəni daanɩ dɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə dɩ dwi-gɛ tiinə, sɩ ba ja dɩ nmʋ tɩntʋŋ-ŋʋm Zezi wʋlʋ nmʋ na kuri tɩn. 28Ba na bwɛ daanɩ kʋntʋ tɩn, ba kɩ kʋ maŋɩ dɩ nmʋ na maŋɩ n lɩ wʋbʋŋa dɩ n dam dɩm sɩ kʋlʋ w'ʋ kɩ tɩn mʋ. 29D'ɩ Yuutu Wɛ, nii ba na lagɩ ba yaarɩ dɩbam te tɩn! Dɩbam nan yɩ nmʋ tɩntʋŋna mʋ. Nan pa dɩbam dam, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ ta'a tɔɔlɩ nmʋ kwərə kam dɩ baarɩ. 30Nan twɩ n jɩ-dɩa kam n pa nɔɔna taa naɩ yazurə, sɩ n pa wo-kɩnkagɩla dɩ wəənu tɩlʋ na brɩ n dam tɩn taa kɩ nmʋ tɩntʋŋ-ŋʋm Zezi yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ." 31Ba na warɩ Wɛ ba ti tɩn, jəgə kam ba na lagɩ daanɩ mɛ tɩn ma sisiŋə. Wɛ Joro kʋm laan ma ba ba maama te dɩ dam, yɩ ba ŋɔɔnɩ Wɛ kwərə kam dɩ baarɩ. 32Zezi karabiə bam kɔgɔ kʋm maama wʋbʋŋa dɩ ba ŋwɩa maama dɛɛn yɩ bɩdwɩ mʋ. Ba wʋlʋwʋlʋ wʋ tagɩ nɩ wʋm yɩranɩ mʋ te o wəənu. Wəənu tɩlʋ ba na jɩgɩ tɩn yɩ ba maama nyɩm mʋ. 33Zezi tɩntʋŋna bam maa jɩgɩ dam kamunu, yɩ ba fɔgɩ ba brɩ d'ɩ Yuutu Zezi cɩga kam nɩ o sɩɩnɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Wɛ ma zəni ba maama dɩ DƖ zaanɩ dɩm lanyɩranɩ. 34Nɔɔn-nɔɔnʋ təri ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ o na yɩ yinigə tu. Balʋ na jɩgɩ karɩ naa sam tɩn yəni ba yəgi-tɩ mʋ, 35yɩ ba daarɩ ba kwe səbu kʋm ba ja ba ba pa Zezi tɩntʋŋna bam. Ba laan ma maŋɩ səbu kʋm ba pa daanɩ, kʋ maŋɩ dɩ wʋlʋ maama na lagɩ zənə te tɩn. 36Kʋntʋ, Zʋzɛfʋ wʋlʋ ba na maa bə nɩ Banabasɩ, kʋ kuri mʋ kwiə tu, yɩ o yɩ Leviti tu wʋlʋ na nuŋi Sipri tɩn, 37o dɛɛn yəgi o kara yɩ o kwe səbu kʋm o pa Zezi tɩntʋŋna bam.

will be added

X\