Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3

1Dɛ dɩdwɩ mʋ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɛɛn zaŋɩ ba vu Wɛ-di-kamunu kʋm, maŋa kalʋ nɔɔna na yəni ba ve ba warɩ Wɛ tɩn. Kʋ yɩ wɛ-gunim maŋa nɩ mʋ. 2Ba ma vu ba yi digə kam ni dɩlʋ ba na bə nɩ 'Ni-laa' tɩn. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩ kɔrɔ mʋ kʋ na puli o lʋra kam maŋa nɩ. O nɔɔna maa yəni ba zɩŋ-o ba vu ba jəni da dɛ maama, sɩ o taa loori səbiə nɔɔna balʋ na tui ba tɔgɩ da ba zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ tɩn tee nɩ. 3Nɔɔnʋ wʋm ma na Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan na maa zʋʋrɩ Wɛ-digə kam. O ma loori-ba sɩ ba pa-o woŋo. 4Ba ma nii-o ziin. Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Nii dɩbam seeni." 5O ma sɩɩnɩ o nii-ba yɩ o jɩgɩ tɩɩna sɩ ba'a pa-o woŋo. 6Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "A ba jɩgɩ səbu sɩ a pa-m. A nan w'ʋ pa nmʋ a na jɩgɩ kʋlʋ tɩn. Dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, zaŋɩ n ta n veə." 7Pɩyɛɛrɩ na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma ja o jazɩm o zən-o o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ. O na zaŋɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ o nɛ sɩm dɩ o nakwəəlu tɩm maama kɩ dam lanyɩranɩ. 8Nɔɔnʋ wʋm ma faŋɩ wɛɛnɩ o joori o ba o cwi o nɛ baŋa nɩ yɩ o sɩŋɩ vəŋə. O ma tɔgɩ-ba o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O maa veə yɩ o faŋa wɛɛnɩ yɩ o zuli Wɛ. 9Nɔn-kɔgɔ kʋm ma na o na veə yɩ o zuli Wɛ. 10Ba ma lwarɩ nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ mʋ yɩ looru wʋlʋ ya na je Wɛ-di-kamunu kʋm 'Ni-laa' kʋm nɩ tɩn. Kʋ ma tiini kʋ sɔɔrɩ-ba, yɩ kʋ kɩ-ba yəəu dɩ kʋlʋ na kɩ tɩn. 11Nɔɔnʋ wʋm ma yɔɔrɩ o məəli Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan. Nɔɔna bam maama maa yɩ yəəu. Ba ma zaŋɩ ba duri ba vu ba te, kʋnkɔlɔ kʋlʋ na jɩgɩ pwəŋə yɩ ba maa bə nɩ 'Salɔmɔn kʋnkɔlɔ' tɩn nɩ. 12Pɩyɛɛrɩ na nɛ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "A badonnə Yisɩrayɛlɩ tiinə-ba, bɛŋwaanɩ mʋ yɩ abam yɩ yəəu dɩ kʋlʋ na kɩ tɩn? Bɛɛ mʋ yɩ abam yɔɔrɩ 'a nii dɩbam kʋntʋ? Abam bʋŋɩ sɩ kʋ yɩ dɩbam tɩtɩ dam mʋ pɛ o zaŋɩ o ve na? 'A bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ dɩbam na kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ o zaŋɩ o ve na? 13Kʋ nan na yɩ te tɩn, dɩbam nabaara Abraham dɩ Yizakɩ dɩ Zakɔbɩ Baŋa-Wɛ laan mʋ pɛ DƖ tɩntʋŋnʋ Zezi joŋi paarɩ dɩ zulə. Abam jaanɩ wʋntʋ mʋ 'a pa ba gʋ-o. Pilatɩ dɛɛn bʋŋɩ sɩ o yag-o yɩ abam wʋ sɛ. 14Zezi Krisi yɩ wʋ-poŋo tu mʋ dɩ cɩga tu. Abam nan vɩ-o, yɩ 'a daarɩ 'a loori Pilatɩ sɩ o yagɩ nɔn-gʋrʋ mʋ o pa abam. 15Abam na kɩ te tɩn, 'a gʋ wʋlʋ na yɩ ŋwɩa tu tɩn mʋ, yɩ Wɛ joori DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. Dɩbam yɩ maana tiinə d'ɩ brɩ nɔɔna cɩga kam kʋntʋ. 16Kʋ yɩ Zezi Krisi yɩrɩ dam dɩm ŋwaanɩ, dɩ d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn mʋ pɛ nɔɔnʋ wʋlʋ abam na nɛ yɩ 'a ye tɩn na dam. Kʋ yɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn mʋ pɛ o na yazurə abam maama yigə nɩ. 17A ko-biə-ba, abam dɩ 'a yigə tiinə bam na kɩ Zezi te tɩn, a ye nɩ abam ya yəri woŋo kʋlʋ 'a na kɩ tɩn mʋ. 18Faŋa faŋa tɩn, Wɛ dɛɛn pɛ DƖ nijoŋnə bam maama tɔɔlɩ DƖ kwərə ba brɩ nɔɔna nɩ Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn maŋɩ sɩ o yaarɩ mʋ. Abam na kɩ-o te tɩn mʋ pɛ Wɛ taanɩ dɩm sɩɩnɩ dɩ kɩ. 19Kʋntʋ ŋwaanɩ, nan ləni-na 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ, sɩ 'a daarɩ 'a pipiri 'a ta'a tɔgɩ Wɛ, sɩ Wɛ w'ʋ yagɩ 'a lwarɩm DƖ ma cɛ abam. 20Kʋntʋ tɩn, d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ w'ʋ pa abam wʋrʋ taa zurə maŋa dɩ maŋa, yɩ DƖ daarɩ DƖ tʋŋɩ Krisi wʋm DƖ na maŋɩ DƖ kuri sɩ DƖ pa abam tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ Zezi. 21O maŋɩ sɩ o taa wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ fɔgɩ DƖ kwɛ wəənu maama tɩn, nɩ Wɛ na maŋɩ DƖ pa DƖ nijoŋnə bam tɔɔlɩ DƖ kwərə faŋa faŋa te tɩn. 22Kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ Moyisi dɛɛn na tagɩ o wɩ: 'Abam Yuutu Baŋa-Wɛ w'ʋ pa abam dwi tu dɩdʋa mʋ zaŋɩ o taa yɩ Wɛ nijoŋnu abam tɩtarɩ nɩ, nɩ DƖ na tʋŋɩ amʋ Moyisi te tɩn. Wʋntʋ nan na tuə, abam maŋɩ sɩ 'a sɛ taanɩ dɩlʋ maama o na w'ʋ ta o brɩ abam tɩn. 23Wʋlʋ maama nan na wʋ sɛ kʋlʋ Wɛ nijoŋnu wʋm na w'ʋ brɩ tɩn, ba maŋɩ sɩ ba lɩ kʋ tu mʋ Wɛ nɔɔna bam wʋnɩ ba gʋ.' Mʋ kʋlʋ Moyisi dɛɛn na tagɩ tɩn. 24Kʋ na puli dɩ Samʋwɛlɩ dɩ balʋ maama na saŋɩ o kwaga tɩn, Wɛ nijoŋnə balʋ maama na tɔɔlɩ Wɛ kwərə tɩn dɛɛn brɩ kʋlʋ na w'ʋ kɩ da yantʋ wʋnɩ tɩn mʋ. 25Wɛ kwərə kam DƖ dɛɛn na pɛ DƖ nijoŋnə bam sɩ ba tɔɔlɩ tɩn yɩ abam ŋwaanɩ mʋ. Wɛ ni dɩm DƖ dɛɛn na goni DƖ pa dɩbam nabaara bam tɩn dɩ daa ta yɩ abam ŋwaanɩ mʋ. DƖ dɛɛn goni ni dɩ Abraham DƖ wɩ: 'Nmʋ dwi dɩm ŋwaanɩ amʋ w'ʋ kɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama lanyɩranɩ.' 26Kʋntʋ ŋwaanɩ Baŋa-Wɛ dɛ yigə DƖ tʋŋɩ DƖ tɩntʋŋnʋ wʋm abam tee nɩ mʋ, sɩ o kɩ abam lanyɩranɩ dɩ o na pa abam dɩdʋa dɩdʋa yagɩ 'a kəm-balwaarʋ tɩm."

will be added

X\