Tɩtʋŋa Tɔnɔ 28

1Dɩbam na lugi yɩ d'ɩ bɛ bubɛ dɩm kʋntʋ tɩn, mʋ d'ɩ lwarɩ nɩ bubɛ dɩm kʋntʋ yɩrɩ mʋ Malɩtɩ. 2Nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ d'aanɩ tɩn maa ja dɩbam ŋwaŋa zanzan. Dʋa maa sɩŋɩ ka wʋra ka nɩa, ka pa waarʋ wʋra. Ba ma dwe mini ba pa dɩbam maama sɩ d'ɩ weeri. 3Pooli ma puuri dɛ o wʋra o kɩ mini dɩm wʋnɩ. Mini dɩm wulim ma pa bɩsankwɩa nuŋi dɛ sɩm wʋnɩ ka karɩ Pooli jɩŋa ka ləgi da. 4Tɩʋ kʋm tiinə bam na nɛ bɩsankwɩa kam na ləgi Pooli jɩŋa kam nɩ tɩn, ba maa tɛ daanɩ ba wɩ: "Kəm dɩntʋ brɩ nɩ nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ nɔn-gʋrʋ mʋ. Dɩ o na lugi nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn dɩ, kʋ ta wʋ maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ. Wɛ wʋ sɛ sɩ o wəri." 5Pooli ma mi bɩsankwɩa kam o dɩ mini dɩm wʋnɩ, yɩ kʋlʋkʋlʋ wʋ kɩ-o. 6Nɔɔna bam maa bʋŋɩ nɩ, o yɩra ga w'ʋ fʋlɩ mʋ naa o'o da o tʋ tɩga nɩ mʋ o tɩ. Ba na cəgi kʋntʋ taan tɩn, ba ma wʋ nɛ nɩ kʋlʋkʋlʋ kɩ-o. Ba ma ləni ba wʋbʋŋa yɩ ba daarɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ wɛ dɩdoŋ mʋ!" 7Jəgə kam kʋntʋ seeni nɔɔnʋ wʋdoŋ kara batwarɩ da. Nɔɔnʋ wʋm yɩrɩ mʋ Pubilu. Wʋntʋ mʋ yɩ tɩʋ kʋm kʋntʋ dɩdɛɛrʋ. O ma joŋi dɩbam lanyɩranɩ o sɔŋɔ nɩ. D'ɩ ma kɩ da yatɔ da. 8O ko maa tigi o ba jɩgɩ yazurə. Paa dɩ wʋ-zuru mʋ jɩg-o. Pooli ma zʋ o digə kam sɩ o na-o. O ma daŋɩ o jɩa o baŋa nɩ o loori Wɛ o pa-o, yɩ o yawɩʋ kʋm je. 9O na kɩ kʋntʋ tɩn, tɩʋ kʋm tiinə balʋ maama na ba jɩgɩ yazurə tɩn maa tui o te, yɩ ba na yazurə. 10Ba ma zuli dɩbam, yɩ ba kwe pɛɛra zanzan ba ja ba ba pa dɩbam. Maŋa kalʋ d'ɩ daa na lagɩ d'ɩ zʋ naboro sɩ d'ɩ kɛ tɩn, ba ma pa dɩbam kʋlʋ maama na maŋɩ dɩ d'ɩ vəŋə kam tɩn sɩ d'ɩ ja d'ɩ viiri. 11D'ɩ dɛɛn kɩ canɩ sɩtɔ mʋ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ, yɩ d'ɩ laan na naboro kʋdoŋ kʋlʋ ba na ma bə nɩ 'Wa-yiywa' tɩn. Kʋ dɛɛn nuŋi Alɛsandrɩ mʋ kʋ ba kʋ zɩgɩ bubɛ dɩm kʋntʋ ni nɩ taan, yɩ vu-dɩʋ kʋm maŋa kɛ. D'ɩ dɛɛn ma zʋ kʋ wʋ sɩ d'ɩ kɛ. 12D'ɩ ma tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu d'ɩ yi Sirakusi. D'ɩ ma pəni da da yatɔ. 13D'ɩ ma zaŋɩ d'aanɩ d'ɩ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ d'ɩ vu d'ɩ yi Rɩgiu. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, viu ma daa zaŋɩ d'ɩ kwaga nɩ kʋ sɩŋɩ kʋ maga. D'ɩ ma kɩ da yale, yɩ d'ɩ vu d'ɩ yi Pusoli d'ɩ zɩgɩ da. 14D'ɩ ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ d'ɩ vu d'ɩ maŋɩ dɩ Zezi karabiə badonnə. Ba ma loori dɩbam sɩ d'ɩ kɩ da yarpɛ ba tee nɩ. D'ɩ ma kɩ da yarpɛ d'aanɩ, yɩ d'ɩ laan vu d'ɩ yi Rom. 15Zezi karabiə balʋ na wʋ Rom nɩ tɩn ma ni dɩbam ŋwa. Ba ma zaŋɩ Rom nɩ sɩ ba nuŋi ba jeeri dɩbam cwəŋə nɩ. Ba dɛɛn tu ba yi Apiusi yaga kam na wʋ mɛ tɩn, yɩ badaara dɩ dɛɛn ba jəgə kalʋ ba na bə nɩ 'Vərə Di Sɩtɔ' tɩn, sɩ ba jeeri dɩbam. Pooli na nɛ-ba kʋntʋ tɩn, o ma kɩ Wɛ le yɩ kʋ pa-o baarɩ. 16D'ɩ na ve d'ɩ yi Rom kʋntʋ tɩn, ba ma pa Pooli cwəŋə sɩ o taa zʋʋrɩ o na lagɩ mɛ tɩn, yɩ ba pa pamaŋnʋ tɔgɩ o yɩr-o. 17Da yatɔ na kɛ tɩn, Pooli ma bəŋi tɩʋ kʋm Zwifə bam yigə tiinə sɩ ba jeeri daanɩ. Ba na tu tɩn, Pooli ma ta dɩ ba o wɩ: "A ko-biə-ba, a wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ a cɔgɩ dɩbam nɔɔna bam wʋ, naa a cɔgɩ cullu tɩlʋ dɩbam nabaara na tiŋi ba pa dɩbam tɩn. Dɩ kʋ dɩ, ba jaanɩ amʋ Zeruzalɛm nɩ mʋ ba kɩ Rom tiinə jɩŋa nɩ sɩ ba pɩ-nɩ. 18Ba dɛɛn ma bwe-nɩ taanɩ sɩ ba nii a na kɩ kʋlʋ tɩn. Ba ma wʋ nɛ a na kɩ kʋlʋ a cɔgɩ sɩ kʋ pa ba gʋ-nɩ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ya maa lagɩ sɩ ba yagɩ-nɩ. 19Zwifə bam ma wʋ sɛ kʋntʋ. Mʋ kʋ kuri kʋ dɛɛn yɩ fɩfɩʋn sɩ a ta sɩ Rom pa-farʋ wʋm tɩtɩ di a taanɩ dɩm. Kʋ nan daɩ nɩ amʋ ga jɩgɩ taanɩ mʋ dɩ a tɩtɩ dwi tiinə bam. 20Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a bəŋi abam sɩ 'a ba, sɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ daanɩ d'ɩ nii. Ba na vɔgɩ amʋ dɩ capʋnnʋ tɩm tɩn, kʋ yɩ a na sɛ wʋlʋ wʋm Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na jɩgɩ o tɩɩna tɩn ŋwaanɩ mʋ." 21Pooli na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Dɩbam nan wʋ joŋi tɔnɔ Zude tiinə bam tee nɩ ba na pʋpʋnɩ ba ta nmʋ taanɩ tɩn. Dɩbam ta wʋ nɛ d'ɩ ko-bu wʋlʋ na nuŋi da o ba o ta nmʋ taanɩ o brɩ dɩbam, naa o ta wo-balɔrɔ o pa nmʋ. 22Dɩbam nan w'ʋ ta lagɩ sɩ d'ɩ lwarɩ nmʋ na jɩgɩ kʋlʋ n wʋbʋŋa nɩ tɩn. Bɛŋwaanɩ d'ɩ maŋɩ d'ɩ ye nɩ, nmʋ na tɔgɩ cwə-dʋŋa kalʋ tɩn, nɔɔna yəni ba ŋɔɔna ba y'aalɩ-ka je maama." 23Ba laan ma lagɩ dɛ ba pa Pooli sɩ ba jeeri daanɩ. Dɛ dɩm na yi tɩn, nɔɔna zanzan ma ba jəgə kalʋ Pooli na zʋʋrɩ da tɩn. Ba na tu tɩn, o ma tiini o ŋɔɔnɩ taan o brɩ-ba, kʋ zɩgɩ zɩzɩŋa nɩ kʋ vu kʋ yi dɩdaan-ni. O ma ta Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn o brɩ-ba. O ma ma Wɛ cɩga kalʋ na pʋpʋnɩ Moyisi cullu tɔnɔ kʋm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam twaanʋ tɩm wʋnɩ tɩn o brɩ-ba, yɩ o kwaanɩ sɩ o pa ba sɛ cɩga kalʋ o na tɛ Zezi ŋwaanɩ tɩn. 24O na brɩ-ba kʋntʋ tɩn, badaara ma sɛ o taanɩ dɩm. Badaara dɩ ma wʋ sɛ. 25Ba ma zaŋɩ sɩ ba viiri, yɩ ba magɩ kantɔgɔ daanɩ dɩ Pooli na tagɩ kʋlʋ tɩn. Ba ta na wʋ viiri tɩn, mʋ Pooli tagɩ taanɩ dɩdoŋ o wəli da o wɩ: "Wɛ Joro kʋm dɛɛn tɔgɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi kwərə mʋ kʋ ta cɩga dɩ abam nabaara bam kʋ wɩ: 26'Ve a nɔɔna bam te sɩ n ta dɩ ba nɩ: "Abam w'ʋ fɔgɩ 'a cəgi Wɛ taanɩ dɩm dɩ 'a zwa, yɩ 'a b'a ni dɩ kuri. Abam w'ʋ fɔgɩ 'a nii dɩ 'a yiə, yɩ 'a b'a na." 27Bɛŋwaanɩ nɔɔna bam kʋntʋ wʋbʋŋa tɩgɩ mʋ. Ba zwa dɩ ma kwarɩmɩ, yɩ ba daarɩ ba pu ba yiə, sɩ ba yiə yɩ zaŋɩ ya na, sɩ ba zwa yɩ zaŋɩ ya ni, sɩ ba wʋbʋŋa yɩ zaŋɩ ya lwarɩ Wɛ taanɩ dɩm kuri. Kʋ na daɩ kʋntʋ, ba ya w'ʋ pipiri ba sɛ amʋ Wɛ yɩ a pa-ba yazurə.' " 28Pooli laan ma ta o wəli da o wɩ: "'A nan ta'a ye nɩ Wɛ pɛ dwi-gɛ tiinə mʋ lwarɩ DƖ na w'ʋ joŋi-ba DƖ yagɩ te tɩn. Bantʋ nan w'ʋ sɛ DƖ kwərə kam." (( 29O na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə bam ma nuŋi o tee nɩ. Ba na maa viiri tɩn, ba ma tiini ba magɩ kantɔgɔ daanɩ.)) 30Pooli dɛɛn kɩ bɩna yale mʋ jəgə kam kʋntʋ nɩ, yɩ o zʋʋrɩ mɛ o na ŋwɩ sɩ o taa tigi da tɩn. O maa yəni o jeeri nɔɔna balʋ maama na tui o te sɩ ba na-o tɩn. 31O maa yəni o brɩ Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam, yɩ o tɔɔlɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi kwərə. O dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ baarɩ mʋ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ cɩgɩ o yigə.

will be added

X\